Quyết định số 151/2006/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Duong Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
4
download

Quyết định số 151/2006/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 151/2006/QĐ-BKHCN về việc ban hành tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 151/2006/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 151/2006/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24/12/1999; Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành 09 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 1. TCVN 7526 : 2005 Kính xây dựng - Định nghĩa và phân loại 2. TCVN 7527 : 2005 Kính xây dựng - Kính cán vân hoa 3. TCVN 7528 : 2005 Kính xây dựng - Kính phủ phản quang 4. TCVN 7529 : 2005 Kính xây dựng - Kính màu hấp thụ nhiệt 5. TCVN 6070 : 2005 Xi măng - Phương pháp xác định nhiệt thủy hóa (Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 6070 : 1995) 6. TCVN 4745 : 2005 Xi măng - Danh mục chỉ tiêu chất lượng (Soát sét lần 1 - Thay thế TCVN 4745 : 1999) 7. TCVN 6073 : 2005 Sản phẩm sứ vệ sinh - Yêu cầu kỹ thuật (Soát sét lần 1 - Thay thế TCVN 6073 : 1995) 8. TCVN 7505 : 2005 Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng - Lựa chọn và lắp đặt 9. TCVN 4054 : 2005 Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế
  2. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Tổng cục TĐC; - Lưu HS, VT. Bùi Mạnh Hải
Đồng bộ tài khoản