Quyết định số 151/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 151/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 151/QĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển quan hệ lao động trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 151/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 151/Q -TTg Hà N i, ngày 05 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH THÀNH L P TRUNG TÂM H TR PHÁT TRI N QUAN H LAO NG TR C THU C B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 83/2006/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh trình t , th t c thành l p, t ch c l i, gi i th t ch c hành chính, t ch c s nghi p nhà nư c; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 186/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; Xét ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B trư ng B N i v , QUY T NNH i u 1. Thành l p Trung tâm H tr phát tri n quan h lao ng tr c thu c B Lao ng - Thương binh và Xã h i ph c v nhi m v qu n lý nhà nư c v quan h lao ng theo quy nh c a pháp lu t. Trung tâm H tr phát tri n quan h lao ng là ơn v s nghi p công l p, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và tài kho n riêng, tr s t t i thành ph Hà N i. i u 2. B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm H tr phát tri n quan h lao ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản