Quyết định số 151/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
22
lượt xem
2
download

Quyết định số 151/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 151/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 151/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 151/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam (Tờ trình số 1692/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1768/TTr-BTĐKT ngày 26 tháng 12 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 10 cá nhân thuộc tỉnh Hà Nam (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND tỉnh Hà Nam; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - BTCN VPCP; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai. Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 151/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) 01. Khoa Tự nhiên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam, tỉnh Hà Nam; 02. Trường Trung học Phổ thông B Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; 03. Trường Trung học Cơ sở xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; 04. Trường Trung học Cơ sở Nhân Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; 05. Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; 06. Trường Mầm non Hoa Sen, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; Đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2004-2005 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 07. Ông Nguyễn Viết An, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; 08. Ông Lê Đình Hiếu, Trưởng phòng Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam; 09. Ông Bùi Văn Hòe, Trưởng phòng Phòng Trung học Phổ thông thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam; 10. Bà Ngô Thị Kim Lan, Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nam, tỉnh Hà Nam; 11. Bà Nguyễn Thị Liễu, Giáo viên Trường Trung học Phổ thông A Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; 12. Ông Vũ Đức Mẫn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông A Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; 13. Ông Nguyễn Viết Phong, Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nam, tỉnh Hà Nam; 14. Bà Nguyễn Thị Sơn, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; 15. Ông Bùi Văn Tâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam;
  3. 16. Ông Nguyễn Trí Tuệ, Trưởng phòng Phòng Tiểu học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam, Đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Đồng bộ tài khoản