Quyết định số 1518/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
50
lượt xem
6
download

Quyết định số 1518/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1518/QĐ-BKHCN về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1518/QĐ-BKHCN

 1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM --------- c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 1518/Q -BKHCN Hà N i, ngày 10 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A B KHOA H C VÀ CÔNG NGH B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Ngh nh s 28/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Căn c Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007- 2010; Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010; Căn c ch o c a Th tư ng Chính ph v vi c công b b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Khoa h c và Công ngh t i công văn s 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét ngh c a T trư ng T công tác th c hi n án 30 B Khoa h c và Công ngh , QUY T NNH: i u 1. Công b kèm theo Quy t nh này b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Khoa h c và Công ngh . 1. Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t nh này ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n s a i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t nh này có hi u l c và các th t c hành chính m i ư c ban hành thì áp d ng úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . 2. Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành nhưng chưa ư c công b t i Quy t nh này thì ư c áp d ng theo úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . i u 2. T công tác th c hi n án 30 c a B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các v , c c, t ng c c, ơn v có liên quan thư ng xuyên c p nh t trình B trư ng công b nh ng th t c hành chính nêu t i Kho n 1 i u 1 Quy t nh này. Th i h n c p nh t ho c lo i b th t c hành chính này ch m nh t không quá 10 ngày k t ngày văn b n quy nh th t c hành chính có hi u l c thi hành.
 2. i v i các th t c hành chính nêu t i Kho n 2 i u 1 Quy t nh này, T công tác th c hi n án 30 c a B có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các v , c c, t ng c c, ơn v có liên quan trình B trư ng công b trong th i h n không quá 10 ngày k t ngày phát hi n th t c hành chính chưa ư c công b . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. T trư ng T công tác th c hi n án 30 B Khoa h c và Công ngh , th trư ng các ơn v thu c B Khoa h c và Công ngh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - T công tác chuyên trách CCTTHC c a TTgCP; - Văn phòng Chính ph ; - B trư ng và các Th trư ng; Hoàng Văn Phong - C ng TT T c a Chính ph ( ưa tin); - Lưu VT, TCT án 30. TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A B KHOA H C VÀ CÔNG NGH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1518/Q -BKHCN ngày 10 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) Ph n I. DANH M C TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A B KHOA H C VÀ CÔNG NGH TT Tên th t c hành chính Lĩnh v c Cơ quan th c hi n I. Th t c hành chính c p trung ương 1 Tuy n ch n, xét ch n t ch c, cá nhân Ho t ng khoa Văn phòng các chương ch trì th c hi n tài nghiên c u khoa h c và công ngh trình tr ng i m c p h c và phát tri n công ngh thu c các nhà nư c chương trình khoa h c công ngh tr ng i m c p nhà nư c giai o n 2006-2010 2 Tuy n ch n, xét ch n t ch c, cá nhân Ho t ng khoa Văn phòng các chương ch trì th c hi n tài nghiên c u khoa h c và công ngh trình tr ng i m c p h c xã h i và nhân văn thu c các chương nhà nư c trình khoa h c xã h i tr ng i m c p nhà nư c giai o n 2006-2010
 3. 3 Tuy n ch n, xét ch n t ch c, cá nhân Ho t ng khoa Văn phòng các chương ch trì th c hi n d án s n xu t th h c và công ngh trình tr ng i m c p nghi m thu c các chương trình khoa h c nhà nư c công ngh tr ng i m c p nhà nư c giai o n 2006-2010 4 Tuy n ch n, xét ch n t ch c, cá nhân Ho t ng khoa V Khoa h c và công ch trì th c hi n tài khoa h c công h c và công ngh ngh các ngành kinh t ngh c l p c p nhà nư c - k thu t; V Khoa h c xã h i và t nhiên 5 Tuy n ch n, xét ch n t ch c, cá nhân Ho t ng khoa V Khoa h c xã h i và ch trì th c hi n tài nghiên c u khoa h c và công ngh t nhiên h c xã h i và nhân văn c l p c p nhà nư c 6 Tuy n ch n, xét ch n t ch c, cá nhân Ho t ng khoa V Khoa h c và công ch trì th c hi n d án s n xu t th h c và công ngh ngh các ngành kinh t nghi m c l p c p nhà nư c - k thu t; V Khoa h c xã h i và t nhiên 7 ăng ký th c hi n tài nghiên c u cơ Ho t ng khoa Qu Phát tri n khoa b n trong khoa h c t nhiên h c và công ngh h c và công ngh qu c gia 8 ăng ký ngh tài tr t ch c h i ngh , Ho t ng khoa Qu Phát tri n khoa h i th o khoa h c qu c t t i Vi t Nam h c và công ngh h c và công ngh qu c gia 9 ăng ký ngh tài tr tham d h i Ho t ng khoa Qu Phát tri n khoa ngh , h i th o khoa h c nư c ngoài h c và công ngh h c và công ngh qu c gia 10 ăng ký ngh tài tr th c t p, h p tác Ho t ng khoa Qu Phát tri n khoa nghiên c u ng n h n nư c ngoài h c và công ngh h c và công ngh qu c gia 11 ăng ký ngh tài tr công b công Ho t ng khoa Qu Phát tri n khoa trình khoa h c h c và công ngh h c và công ngh qu c gia 12 ăng ký h tr kinh phí cho doanh Ho t ng khoa B Khoa h c và Công nghi p th c hi n tài nghiên c u khoa h c và công ngh ngh h c và công ngh 13 ăng ký k t qu th c hi n nhi m v Ho t ng khoa Trung tâm Thông tin khoa h c và công ngh c p nhà nư c và h c và công ngh khoa h c và công ngh c pb qu c gia 14 ăng ký k t qu th c hi n nhi m v Ho t ng khoa Cơ quan ăng ký khoa h c và công ngh c p cơ s thu c h c và công ngh nhi m v khoa h c và ph m vi b , ngành công ngh c p cơ s do các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , Tòa
 4. án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Ch t ch nư c và cơ quan Trung ương c a các t ch c chính tr , chính tr xã h i ch nh ho c y quy n 15 Ch p thu n chuy n giao công ngh i Ho t ng khoa V ánh giá, thNm v i công ngh thu c Danh m c công h c và công ngh nh và giám nh ngh h n ch chuy n giao công ngh 16 C p gi y phép chuy n giao công ngh Ho t ng khoa V ánh giá, thNm i v i công ngh thu c Danh m c công h c và công ngh nh và giám nh ngh h n ch chuy n giao công ngh 17 C p gi y ch ng nh n ăng ký h p ng Ho t ng khoa V ánh giá, thNm chuy n giao công ngh i v i công h c và công ngh nh và giám nh ngh thu c d án u tư do Th tư ng công ngh Chính ph ch p thu n u tư 18 C p gi y ch ng nh n ăng ký b sung, Ho t ng khoa V ánh giá, thNm s a i h p ng chuy n giao công ngh h c và công ngh nh và giám nh công ngh 19 ăng ký sáng ch S h u trí tu C c S h u trí tu 20 ăng ký sáng ch theo Hi p ư c PCT có S h u trí tu C c S h u trí tu ngu n g c Vi t Nam 21 ăng ký sáng ch theo Hi p ư c PCT có S h u trí tu C c S h u trí tu ch nh Vi t Nam 22 ăng ký sáng ch theo Hi p ư c PCT có S h u trí tu C c S h u trí tu ch n Vi t Nam 23 ăng ký thi t k b trí m ch tích h p S h u trí tu C c S h u trí tu bán d n 24 ăng ký ki u dáng công nghi p S h u trí tu C c S h u trí tu 25 ăng ký ch d n a lý S h u trí tu C c S h u trí tu 26 ăng ký nhãn hi u S h u trí tu C c S h u trí tu 27 ăng ký qu c t nhãn hi u theo Th a S h u trí tu C c S h u trí tu ư c Madrid có ngu n g c Vi t Nam 28 ăng ký qu c t nhãn hi u theo Ngh S h u trí tu C c S h u trí tu nh thư Madrid có ngu n g c Vi t Nam 29 ăng ký qu c t nhãn hi u theo Th a S h u trí tu C c S h u trí tu ư c Madrid ho c Ngh nh thư Madrid có ch nh Vi t Nam
 5. 30 Duy trì hi u l c văn b ng b o h s h u S h u trí tu C c S h u trí tu công nghi p 31 Gia h n hi u l c văn b ng b o h s h u S h u trí tu C c S h u trí tu công nghi p 32 Ch m d t hi u l c văn b ng b o h s S h u trí tu C c S h u trí tu h u công nghi p 33 H y b hi u l c văn b ng b o h s h u S h u trí tu C c S h u trí tu công nghi p 34 C p l i/c p phó b n văn b ng b o h s S h u trí tu C c S h u trí tu h u công nghi p 35 ăng ký h p ng chuy n giao quy n s S h u trí tu C c S h u trí tu h u công nghi p 36 B t bu c chuy n giao quy n s d ng S h u trí tu C c S h u trí tu sáng ch 37 Gi i quy t khi u n i liên quan ns S h u trí tu C c S h u trí tu h u công nghi p 38 ăng ký d ki m tra nghi p v i di n S h u trí tu C c S h u trí tu s h u công nghi p 39 C p ch ng ch hành ngh d ch v i S h u trí tu C c S h u trí tu di n s h u công nghi p 40 Ghi nh n t ch c d ch v i di n s h u S h u trí tu C c S h u trí tu công nghi p vào S ăng ký qu c gia v i di n s h u công nghi p 41 Ghi nh n vi c s a i thông tin v t S h u trí tu C c S h u trí tu ch c d ch v i di n s h u công nghi p 42 ăng ký d ki m tra nghi p v giám S h u trí tu C c S h u trí tu nh s h u công nghi p 43 C p th giám nh viên s h u công S h u trí tu C c S h u trí tu nghi p 44 C p l i th giám nh viên s h u công S h u trí tu C c S h u trí tu nghi p 45 C p gi y ch ng nh n t ch c i u S h u trí tu C c S h u trí tu ki n ho t ng giám nh s h u công nghi p 46 C p l i gi y ch ng nh n t ch c i u S h u trí tu C c S h u trí tu ki n ho t ng giám nh s h u công nghi p 47 ăng ký ch trì th c hi n d án thu c S h u trí tu C c S h u trí tu Chương trình h tr phát tri n tài s n trí tu c a doanh nghi p
 6. 48 C p và qu n lý mã s mã v ch Tiêu chuNn o T ng c c Tiêu chuNn lư ng ch t lư ng o lư ng Ch t lư ng 49 Thu h i mã s mã v ch Tiêu chuNn o T ng c c Tiêu chuNn lư ng ch t lư ng o lư ng Ch t lư ng 50 Xét t ng gi i thư ng ch t lư ng qu c gia Tiêu chuNn o T ng c c Tiêu chuNn lư ng ch t lư ng o lư ng Ch t lư ng 51 Công nh n kh năng ki m nh phương Tiêu chuNn o T ng c c Tiêu chuNn ti n o lư ng ch t lư ng o lư ng Ch t lư ng 52 Ch ng nh n và c p th ki m nh viên Tiêu chuNn o T ng c c Tiêu chuNn o lư ng lư ng ch t lư ng o lư ng Ch t lư ng 53 Phê duy t m u phương ti n o Tiêu chuNn o T ng c c Tiêu chuNn lư ng ch t lư ng o lư ng Ch t lư ng 54 Ch ng nh n chuNn o lư ng ki m Tiêu chuNn o T ng c c Tiêu chuNn nh phương ti n o lư ng ch t lư ng o lư ng Ch t lư ng 55 C p gi y xác nh n i u ki n tư v n Tiêu chuNn o T ng c c Tiêu chuNn xây d ng/ ánh giá h th ng qu n lý ch t lư ng ch t lư ng o lư ng Ch t lư ng lư ng theo tiêu chuNn TCVN ISO 9001: 2000 i v i cơ quan hành chính nhà nư c 56 C p gi y ch ng nh n h th ng qu n lý Tiêu chuNn o T ng c c Tiêu chuNn ch t lư ng phù h p tiêu chuNn TCVN lư ng ch t lư ng o lư ng Ch t lư ng ISO 9001: 2000 cho cơ quan hành chính nhà nư c 57 ăng ký lĩnh v c ho t ng ánh giá s Tiêu chuNn o T ng c c Tiêu chuNn phù h p lư ng ch t lư ng o lư ng Ch t lư ng 58 Ch nh t ch c ánh giá s phù h p Tiêu chuNn o T ng c c Tiêu chuNn lư ng ch t lư ng o lư ng Ch t lư ng 59 C p gi y phép v n chuy n hóa ch t nguy Tiêu chuNn o T ng c c Tiêu chuNn hi m là các ch t ôxy hóa, các h p ch t lư ng ch t lư ng o lư ng Ch t lư ng h u cơ và các ch t ăn mòn b ng phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b 60 ánh giá công nh n phòng thí nghi m Tiêu chuNn o T ng c c Tiêu chuNn lư ng ch t lư ng o lư ng Ch t lư ng 61 ánh giá công nh n t ch c giám nh Tiêu chuNn o T ng c c Tiêu chuNn lư ng ch t lư ng o lư ng Ch t lư ng 62 ánh giá công nh n t ch c ch ng nh n Tiêu chuNn o T ng c c Tiêu chuNn lư ng ch t lư ng o lư ng Ch t lư ng 63 Ki m tra ch t lư ng hàng hóa nh p khNu Tiêu chuNn o T ng c c Tiêu chuNn lư ng ch t lư ng o lư ng Ch t lư ng 64 Khai báo ngu n b c x Năng lư ng C c An toàn b c x và nguyên t , an toàn h t nhân
 7. b c x và h t nhân 65 Khai báo ch t th i phóng x , a i m Năng lư ng C c An toàn b c x và c t gi ch t th i phóng x nguyên t , an toàn h t nhân b c x và h t nhân 66 Khai báo thi t b b c x (tr thi t b X- Năng lư ng C c An toàn b c x và quang ch n oán trong y t ) nguyên t , an toàn h t nhân b c x và h t nhân 67 Khai báo v t li u h t nhân Năng lư ng C c An toàn b c x và nguyên t , an toàn h t nhân b c x và h t nhân 68 Khai báo thi t b h t nhân Năng lư ng C c An toàn b c x và nguyên t , an toàn h t nhân b c x và h t nhân 69 C p gi y phép ti n hành công vi c b c Năng lư ng C c An toàn b c x và x (xu t nh p kh u ch t phóng x ) nguyên t , an toàn h t nhân b c x và h t nhân 70 C p gi y phép ti n hành công vi c b c Năng lư ng C c An toàn b c x và x ( óng gói, v n chuy n v t li u phóng nguyên t , an toàn h t nhân x ) b c x và h t nhân 71 C p gi y phép ti n hành công vi c b c Năng lư ng C c An toàn b c x và x (lưu gi , s d ng ch t phóng x ) nguyên t , an toàn h t nhân b c x và h t nhân 72 C p gi y phép ti n hành công vi c b c Năng lư ng C c An toàn b c x và x (s d ng thi t b b c x , tr thi t b nguyên t , an toàn h t nhân X-quang ch n oán trong y t ) b c x và h t nhân 73 C p gi y phép ti n hành công vi c b c Năng lư ng C c An toàn b c x và x (v n hành thi t b chi u x ) nguyên t , an toàn h t nhân b c x và h t nhân 74 C p gi y phép ti n hành công vi c b c Năng lư ng C c An toàn b c x và x (s n xu t, ch bi n ch t phóng x ) nguyên t , an toàn h t nhân b c x và h t nhân 75 C p gi y phép ti n hành công vi c b c Năng lư ng C c An toàn b c x và x (x lý, lưu gi ch t th i phóng x ) nguyên t , an toàn h t nhân b c x và h t nhân 76 C p gi y phép ti n hành công vi c b c Năng lư ng C c An toàn b c x và x (x lý, lưu gi ngu n phóng x ã nguyên t , an toàn h t nhân qua s d ng) b c x và h t nhân 77 C p gi y phép ti n hành công vi c b c Năng lư ng C c An toàn b c x và x (x lý, lưu gi nhiên li u h t nhân ã nguyên t , an toàn h t nhân qua s d ng) b c x và h t nhân 78 S a i gi y phép ti n hành công vi c Năng lư ng C c An toàn b c x và b cx nguyên t , an toàn h t nhân b c x và h t nhân
 8. 79 Gia h n gi y phép ti n hành công vi c Năng lư ng C c An toàn b c x và b cx nguyên t , an toàn h t nhân b c x và h t nhân 80 C p l i gi y phép ti n hành công vi c Năng lư ng C c An toàn b c x và b cx nguyên t , an toàn h t nhân b c x và h t nhân 81 C p gi y ăng ký ho t ng d ch v h Năng lư ng C c An toàn b c x và tr ng d ng năng lư ng nguyên t (tr nguyên t , an toàn h t nhân d ch v ki m tra thi t b X-quang y t ) b c x và h t nhân 82 C p gi y ăng ký ho t ng d ch v h Năng lư ng C c An toàn b c x và tr ng d ng năng lư ng nguyên t nguyên t , an toàn h t nhân (ki m tra thi t b X-quang y t ) b c x và h t nhân 83 C p ch ng ch nhân viên b c x (tr Năng lư ng C c An toàn b c x và ngư i ph trách an toàn cơ s X-quang nguyên t , an toàn h t nhân ch n oán y t ) b c x và h t nhân 84 C p gi y phép xây d ng lò ph n ng h t Năng lư ng C c An toàn b c x và nhân nghiên c u nguyên t , an toàn h t nhân b c x và h t nhân 85 C p gi y phép v n hành th lò ph n ng Năng lư ng C c An toàn b c x và h t nhân nghiên c u nguyên t , an toàn h t nhân b c x và h t nhân 86 C p gi y phép v n hành lò ph n ng h t Năng lư ng C c An toàn b c x và nhân nghiên c u nguyên t , an toàn h t nhân b c x và h t nhân 87 ăng ký u tư i v i d án có v n u Phát tri n ti m l c Ban qu n lý Khu Công tư nư c ngoài t i Khu Công ngh cao khoa h c và công ngh cao Hòa L c Hòa L c (g n v i thành l p doanh ngh nghi p/chi nhánh) 88 ăng ký u tư i v i d án u tư Phát tri n ti m l c Ban qu n lý Khu Công trong nư c có ngh c p gi y ch ng khoa h c và công ngh cao Hòa L c nh n u tư t i Khu Công ngh cao Hòa ngh L c (g n v i thành l p doanh nghi p/chi nhánh) 89 ăng ký u tư i v i d án u tư Phát tri n ti m l c Ban qu n lý Khu Công trong nư c có ngh c p gi y ch ng khoa h c và công ngh cao Hòa L c nh n u tư t i Khu Công ngh cao Hòa ngh L c (không g n v i thành l p doanh nghi p/chi nhánh) 90 ăng ký u tư i v i d án có v n u Phát tri n ti m l c Ban qu n lý Khu Công tư nư c ngoài t i Khu Công ngh cao khoa h c và công ngh cao Hòa L c Hòa L c (không g n v i thành l p doanh ngh nghi p/chi nhánh) 91 ThNm tra c p gi y ch ng nh n u tư i Phát tri n ti m l c Ban qu n lý Khu Công
 9. v i d án u tư có quy mô t 300 t khoa h c và công ngh cao Hòa L c ng tr lên và thu c lĩnh v c u tư có ngh i u ki n t i Khu Công ngh cao Hòa L c 92 ThNm tra c p gi y ch ng nh n u tư i Phát tri n ti m l c Ban qu n lý Khu Công v i d án u tư có quy mô t 300 t khoa h c và công ngh cao Hòa L c ng tr lên và không thu c lĩnh v c u ngh tư có i u ki n t i Khu Công ngh cao Hòa L c 93 ThNm tra c p gi y ch ng nh n u tư i Phát tri n ti m l c Ban qu n lý Khu Công v i d án u tư có quy mô dư i 300 t khoa h c và công ngh cao Hòa L c ng và thu c lĩnh v c u tư có i u ngh ki n t i Khu Công ngh cao Hòa L c 94 ThNm tra c p gi y ch ng nh n u tư i Phát tri n ti m l c Ban qu n lý Khu Công v i d án thu c thNm quy n ch p thu n khoa h c và công ngh cao Hòa L c c a Th tư ng Chính ph (quy mô v n ngh u tư t 300 t ng tr lên và không thu c lĩnh v c u tư có i u ki n) 95 ThNm tra c p gi y ch ng nh n u tư i Phát tri n ti m l c Ban qu n lý Khu Công v i d án thu c thNm quy n ch p thu n khoa h c và công ngh cao Hòa L c c a Th tư ng Chính ph (quy mô v n ngh u tư dư i 300 t ng và thu c lĩnh v c u tư có i u ki n) 96 ThNm tra c p gi y ch ng nh n u tư i Phát tri n ti m l c Ban qu n lý Khu Công v i d án thu c thNm quy n ch p thu n khoa h c và công ngh cao Hòa L c c a Th tư ng Chính ph (quy mô v n ngh u tư t 300 t ng tr lên và thu c lĩnh v c u tư có i u ki n) 97 ăng ký i u ch nh gi y ch ng nh n u Phát tri n ti m l c Ban qu n lý Khu Công tư t i Khu Công ngh cao Hòa L c khoa h c và công ngh cao Hòa L c ngh 98 ThNm tra i u ch nh gi y ch ng nh n Phát tri n ti m l c Ban qu n lý Khu Công u tư t i Khu Công ngh cao Hòa L c khoa h c và công ngh cao Hòa L c ngh 99 ăng ký i gi y ch ng nh n u tư t i Phát tri n ti m l c Ban qu n lý Khu Công Khu Công ngh cao Hòa L c khoa h c và công ngh cao Hòa L c ngh 100 ăng ký l i doanh nghi p và d án u Phát tri n ti m l c Ban qu n lý Khu Công tư t i Khu Công ngh cao Hòa L c khoa h c và công ngh cao Hòa L c ngh 101 Chuy n i doanh nghi p liên doanh và Phát tri n ti m l c Ban qu n lý Khu Công doanh nghi p 100% v n nư c ngoài có khoa h c và công ngh cao Hòa L c t hai ch s h u tr lên thành công ty ngh trách nhi m h u h n m t thành viên t i Khu Công ngh cao Hòa L c
 10. 102 Chuy n i doanh nghi p 100% v n Phát tri n ti m l c Ban qu n lý Khu Công nư c ngoài do m t t ch c ho c cá nhân khoa h c và công ngh cao Hòa L c nư c ngoài u tư thành công ty trách ngh nhi m h u h n hai thành viên tr lên t i Khu Công ngh cao Hòa L c 103 Chuy n i doanh nghi p có v n u tư Phát tri n ti m l c Ban qu n lý Khu Công nư c ngoài là công ty trách nhi m h u khoa h c và công ngh cao Hòa L c h n thành công ty c ph n t i Khu Công ngh ngh cao Hòa L c II. Th t c hành chính c p t nh 1 ăng ký k t qu th c hi n nhi m v Ho t ng khoa Cơ quan ăng ký khoa h c và công ngh c p t nh, thành h c và công ngh nhi m v khoa h c và ph và c p cơ s trong ph m vi a công ngh c p t nh, phương thành ph và c p cơ s do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch nh ho c y quy n 2 C p gi y ch ng nh n ăng ký h p ng Ho t ng khoa S Khoa h c và công chuy n giao công ngh (tr nh ng h c và công ngh ngh trư ng h p thu c thNm quy n c a B Khoa h c và Công ngh ) 3 C p gi y ch ng nh n ăng ký b sung, Ho t ng khoa S Khoa h c và công s a i h p ng chuy n giao công ngh h c và công ngh ngh (tr nh ng trư ng h p thu c thNm quy n c a B Khoa h c và Công ngh ) 4 C p gi y ch ng nh n doanh nghi p khoa Ho t ng khoa S Khoa h c và công h c và công ngh h c và công ngh ngh 5 C p gi y ch ng nh n t ch c i u S h u trí tu S Khoa h c và công ki n ho t ng giám nh s h u công ngh nghi p 6 C p l i gi y ch ng nh n t ch c i u S h u trí tu S Khoa h c và công ki n ho t ng giám nh s h u công ngh nghi p 7 Xét t ng gi i thư ng ch t lư ng qu c gia Tiêu chuNn o Chi c c Tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng lư ng ch t lư ng 8 Ki m tra ch t lư ng hàng hóa nh p khNu Tiêu chuNn o Chi c c Tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng lư ng ch t lư ng 9 Khai báo thi t b thi t b X-quang chNn Năng lư ng S Khoa h c và công oán trong y t nguyên t , an toàn ngh b c x và h t nhân 10 C p gi y phép ti n hành công vi c b c Năng lư ng S Khoa h c và công x (s d ng máy X-quang ch n oán nguyên t , an toàn ngh
 11. trong y t ) b c x và h t nhân 11 C p ch ng ch nhân viên b c x (ngư i Năng lư ng S Khoa h c và công ph trách an toàn cơ s X-quang ch n nguyên t , an toàn ngh oán trong y t ) b c x và h t nhân III. Th t c hành chính th c hi n t t c các c p (tùy theo l a ch n c a i tư ng th c hi n) 1 ăng ký k t qu th c hi n nhi m v Ho t ng khoa - Trung tâm Thông tin khoa h c và công ngh không s d ng h c và công ngh khoa h c và công ngh ngân sách nhà nư c qu c gia - Cơ quan ăng ký nhi m v khoa h c và công ngh cơ s do các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Ch t ch nư c và cơ quan Trung ương c a các t ch c chính tr , chính tr xã h i ch nh ho c y quy n. - Cơ quan ăng ký nhi m v khoa h c và công ngh c p t nh, thành ph và c p cơ s do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch nh ho c y quy n.
Đồng bộ tài khoản