Quyết định số 152/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 152/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 152/2002/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chánh thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 152/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 152/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY CH HO T Đ NG C A BAN CH Đ O C I CÁCH HÀNH CHÁNH THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 117/2002/Q -UB ngày 16 tháng 10 năm 2002 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph v ki n toàn Ban ch o C i cách Hành chánh thành ph ; Xét ngh c a Thư ng tr c Ban Ch o C i cách Hành chánh thành ph t i T trình s 21/TT-BC ngày 22 tháng 11 năm 2002 ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a Ban Ch o C i cách Hành chánh thành ph . i u 2.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và các Thành viên Ban Ch o C i cách Hành chánh thành ph có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph , B N i v CH TNCH - ng chí Nguy n Khánh, Phó Trư ng Ban Thư ng tr c, Ban Ch o c i cách hành chánh c a Chính ph - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph và các Ban H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - y ban MTTQ Vi t Nam và các oàn th TP Lê Thanh H i - Văn phòng Thành y và các Ban Thành y - Ban qu n lý D án CCHC-VIE/96/029 - VPH -UB : các PVP, các T PC, TH, CCHC(3b) - Lưu(CCHC).
  2. QUY CH HO T NG C A BAN CH O C I CÁCH HÀNH CHÁNH THÀNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 152 /2002/Q -UB ngày 17 tháng 12 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N i u 1.- Ban Ch o C i cách Hành chánh thành ph (g i t t là Ban Ch o) ư c ki n toàn theo Quy t nh s 117/2002/Q -UB ngày 16 tháng 10 năm 2002 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph , là m t t ch c tư v n giúp vi c cho y ban nhân dân thành ph trong lĩnh v c c i cách hành chánh, có nhi m v và quy n h n : 1.1- Giúp y ban nhân dân thành ph nghiên c u xây d ng chương trình, k ho ch và ch o th c hi n công tác c i cách hành chánh c a thành ph theo Ngh quy t, Chương trình, K ho ch c a Chính ph và Ngh quy t c a Thành y, H i ng nhân dân thành ph . 1.2- T ch c ph bi n, hư ng d n, ph i h p và ki m tra các ngành, các c p th c hi n có hi u qu chương trình, k ho ch c i cách hành chánh c a thành ph . 1.3- Nghiên c u l p các án, chuyên v c i cách th t c hành chánh ; t ch c và ch o th c hi n thí i m m t s công vi c, rút kinh nghi m ph c v cho s ch o c a Thành y và y ban nhân dân thành ph . 1.4- Theo dõi, t ng h p tình hình, báo cáo nh kỳ theo quy nh c a Chính ph và y ban nhân dân thành ph . 1.5- Trưng d ng m t s cán b , công ch c các s -ngành và qu n-huy n có liên quan, ph c v cho công tác c i cách hành chánh, theo ch bi t phái ho c kiêm nhi m sau khi có th a thu n v i Th trư ng các s -ngành, qu n-huy n ó và theo quy t nh i u ng, bi t phái c a Ban T ch c Chính quy n thành ph . i u 2.- Ban Ch o có con d u riêng, ư c trang b các phương ti n v cơ s v t ch t m b o cho ho t ng c a Ban Ch o, ư c c p kinh phí ho t ng hàng năm thông qua tài kho n c a Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph . Chương 2: T CH C B MÁY VÀ PHÂN CÔNG NHI M V i u 3.- Ban Ch o có m t s Thành viên làm nhi m v chuyên trách, còn l i làm vi c theo ch kiêm nhi m, b ph n Thư ng tr c Ban Ch o g m có Trư ng Ban, các Phó Trư ng Ban và có t 3 n 5 cán b chuyên trách, ư c phân công nhi m v như sau :
  3. 3.1- Trư ng Ban Ch o: 3.1.1- ra m c tiêu nhi m v , nh hư ng và gi i pháp i v i công tác c i cách hành chánh trong t ng th i gian c th ; 3.1.2- Ch trì các cu c h p c a Ban Ch o ; có ý ki n k t lu n v n i dung các v n Ban Ch o ã th o lu n và ki n ngh v i Thành y, H i ng nhân dân, y ban nhân dân thành ph và Chính ph ; 3.1.3- Giao nhi m v cho Th trư ng các s -ngành và Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n v công tác c i cách hành chánh. 3.2- Phó Trư ng Ban Thư ng tr c Ban Ch o: 3.2.1- Giúp Trư ng Ban i u hành ho t ng chung c a Ban Ch o; 3.2.2- Quy t nh vi c tri u t p các cu c h p Ban Ch o ; thay m t Trư ng Ban ch trì các cu c h p khi Trư ng Ban không d h p ư c ; 3.2.3- T ch c s ph i h p công tác gi a các Thành viên Ban Ch o ; ki m tra, giám sát vi c tri n khai th c hi n chương trình c i cách hành chánh thành ph ; 3.2.4- Quy t nh vi c giao nhi m v , m i các t ch c, các c ng tác viên tham gia nghiên c u các chuyên có liên quan v c i cách hành chánh. 3.3- Phó Trư ng Ban Chuyên trách Ban Ch o: 3.3.1- ChuNn b và xu t chương trình, k ho ch công tác c a Ban Ch o, t ch c các cu c h p, làm vi c c a Ban Ch o ; 3.3.2- ôn c các Thành viên Ban Ch o trong vi c th c hi n chương trình, k ho ch công tác ư c phân công ; tr c ti p ph trách, ch o và phân công công tác c a T Chuyên trách ; 3.3.3- D trù và qu n lý thu, chi kinh phí ho t ng c a Ban Ch o úng theo quy nh, ký các văn b n c a Ban Ch o báo cáo công tác v i Thành y, H i ng nhân dân, y ban nhân dân thành ph và các văn b n quan h giao d ch công tác v i các s -ngành thành ph và qu n-huy n ; 3.3.4- Khi Trư ng Ban và Phó Trư ng Ban thư ng tr c v ng m t, Phó Trư ng Ban chuyên trách thay m t Ban Ch o ch trì cu c h p Ban Ch o ; ôn c, xem xét vi c chuNn b các chuyên c i cách hành chánh do y ban nhân dân thành ph , Ban Ch o giao và thư ng xuyên làm vi c v i Lãnh o các s -ngành, a phương hư ng d n, ôn c, ki m tra vi c th c hi n các nhi m v v c i cách hành chánh ư c Thành y, y ban nhân dân thành ph và Ban Ch o phân công ; 3.3.5- ư c m i d các cu c h p c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, y ban nhân dân thành ph có n i dung liên quan n công tác c i cách hành chánh, ng th i ư c thay m t Ban Ch o tham d các cu c h p c a Ban Ch o c a các s -ngành và qu n-huy n.
  4. 3.4- Phó Trư ng Ban Ch o, là i di n Lãnh o Ban T ch c Chính quy n thành ph : Thay m t Ban Ch o ch trì các cu c h p, ôn c, xem xét vi c chuNn b các chuyên và các quy t nh v c i cách t ch c b máy hành chính, công ch c, công v , v quy ch làm vi c c a y ban nhân dân thành ph , các s -ngành và y ban nhân dân a phương theo ch c năng, nhi m v c a Ban T ch c Chính quy n thành ph và nhi m v do y ban nhân dân thành ph giao ; tr c ti p xây d ng chương trình c i cách hành chánh i v i các lĩnh v c do Ban T ch c Chính quy n ph trách. 3.5- T chuyên trách : T Chuyên trách c i cách hành chánh (g i t t là T chuyên trách) có t 3 n 5 ngư i, do Phó Trư ng Ban chuyên trách ph trách. T chuyên trách có trách nhi m giúp Thư ng tr c Ban ch o th c hi n nh ng nhi m v chính sau ây : 3.5.1- Theo dõi, ôn c các ngành, các c p th c hi n nhi m v c i cách hành chánh theo s phân công c a Ban Ch o và y ban nhân dân thành ph , ng th i làm tư v n và giúp vi c cho Ban Ch o th c hi n nhi m v , quy n h n ư c quy nh t i i u 1 c a Quy ch này. 3.5.2- Nghiên c u, xu t v i Ban Ch o C i cách hành chánh thành ph v chương trình, k ho ch công tác c i cách hành chánh và giúp vi c cho Thư ng tr c Ban Ch o trong vi c ch o, tri n khai th c hi n chương trình, k ho ch c i cách hành chánh hàng năm c a y ban nhân dân thành ph . 3.5.3- Thư ng xuyên theo dõi, ôn c, t ng h p tình hình các s -ngành thành ph và qu n-huy n trong vi c xây d ng và tri n khai th c hi n chương trình, k ho ch, án c i cách hành chánh theo s phân công c a y ban nhân dân thành ph và Ban Ch o; 3.5.4- ChuNn b tài li u, n i dung các cu c h p, làm vi c c a Ban ch o theo nh kỳ, t xu t và ghi biên b n ; t ng h p các báo cáo tình hình, k t qu và k ho ch c i cách hành chánh c a s -ngành thành ph và y ban nhân dân qu n-huy n ; hàng tháng, quý, 6 tháng và năm, làm báo cáo chung cho Thư ng tr c Ban Ch o trình y ban nhân dân thành ph t ch c sơ, t ng k t và báo cáo Chính ph v công tác c i cách hành chánh theo quy nh ; 3.5.5- Các Thành viên T chuyên trách ư c tham d các cu c h p và làm vi c c a Ban ch o ; ư c Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Ban T ch c Chính quy n thành ph và Ban qu n lý D án c i cách hành chánh cung c p các tài li u và thông tin c n thi t có liên quan n công tác c i cách hành chánh ; ư c liên h làm vi c v i các s -ngành thành ph và qu n-huy n v công tác c i cách hành chánh theo k ho ch c a Ban Ch o ; 3.5.6- Căn c vào chương trình, k ho ch công tác c i cách hành chánh hàng năm c a y ban nhân dân thành ph và theo s ch o c a Thư ng tr c Ban ch o, T chuyên trách có trách nhi m th c hi n các công vi c ư c phân công ; hàng tháng t
  5. ch c sinh ho t và báo cáo tình hình, k t qu công tác và ch u trách nhi m trư c Ban ch o và Thư ng tr c Ban Ch o v th c hi n nhi m v c a T . i u 4.- Các y viên Ban Ch o, làm nhi m v kiêm nhi m : Các y viên Ban Ch o, là i di n Lãnh o c a các cơ quan : Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , S K ho ch và u tư, Vi n Kinh t , Ban T ch c Thành y, S Tư pháp, y ban nhân dân qu n 1, căn c vào ch c năng, nhi m v c a cơ quan mình, nhi m v do Ban Ch o và y ban nhân dân thành ph phân công, thay m t Ban Ch o ch trì các cu c h p, ôn c, xem xét vi c chuNn b các chuyên và th c hi n các quy t nh v c i cách hành chánh thu c cơ quan và ngành mình. Chương 3: CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 5.- Ch làm vi c. Ban Ch o là m t t ch c tư v n giúp vi c cho s ch o tr c ti p c a Thành y, H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph v c i cách hành chánh. Ban Ch o làm vi c theo ch t p th lãnh o, cá nhân ph trách. Các Thành viên Ban Ch o ph n l n làm vi c theo ch kiêm nhi m, nhưng ph i dành th i gi b o m hoàn thành nhi m v ư c Ban Ch o phân công. M i thành viên Ban Ch o có trách nhi m tham d y các cu c h p c a Ban Ch o và th c hi n hoàn thành các công vi c do Ban Ch o phân công, ng th i ư c thay m t Ban Ch o làm vi c v i Lãnh o các s -ngành, a phương hư ng d n, ôn c, ki m tra vi c th c hi n các nhi m v v c i cách hành chánh ư c Ban Ch o và y ban nhân dân thành ph phân công. i u 6.- Ch H i h p. 6.1- Tr trư ng h p t xu t, m i quý Ban Ch o h p 1 l n vào tu n cu i quý (theo thư m i và tài li u ư c g i trư c ít nh t 1 tu n) th o lu n và quy t nh theo nguyên t c t p th nh ng v n liên quan n công tác c i cách hành chánh c a thành ph . Trư ng Ban ho c Phó Trư ng Ban thư ng tr c quy t nh n i dung cu c h p và tri u t p, ch trì các cu c h p Ban Ch o. Trư ng h p Trư ng Ban và Phó Trư ng Ban thư ng tr c không d h p ư c, thì Phó Trư ng Ban chuyên trách sau khi bàn th ng nh t v i Trư ng Ban ho c Phó Trư ng Ban thư ng tr c quy t nh n i dung cu c h p và tri u t p, ch trì cu c h p Ban Ch o. 6.2- Ngoài trư ng h p t xu t, nh kỳ 6 tháng Ban Ch o h p v i Trư ng Ban Ch o C i cách Hành chánh các s -ngành và qu n-huy n 1 l n ki m i m ánh giá công tác c i cách hành chánh c a các ơn v , qua ó rút ra nh ng kinh nghi m và xác nh nh ng k t qu c n nhân r ng và ch o chương trình, k ho ch công tác c i cách hành chánh trong th i gian ti p theo i v i các ơn v . 6.3- N i dung th o lu n trong các cu c h p Ban Ch o ư c th hi n thành văn b n, ghi rõ k t lu n chung và thông báo k t qu c a cu c h p n các Thành viên Ban Ch o và các s -ngành, a phương liên quan.
  6. 6.4- Trong th i gian gi a 2 kỳ h p c a Ban Ch o, b ph n Thư ng tr c Ban Ch o h p m i tháng 1 l n ho c t xu t, ki m i m tình hình và k t qu tri n khai th c hi n nhi m v c i cách hành chánh, cũng như các chuyên trong tháng, quý c a s -ngành và a phương, ng th i chuNn b n i dung cho cu c h p vào cu i quý c a Ban Ch o. i u 7.- Ch báo cáo. 7.1- Hàng tháng ch m nh t là ngày 25, Thư ng tr c Ban Ch o ph i g i báo cáo tình hình ho t ng c a Ban Ch o cho Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph và các Thành viên Ban Ch o. 7.2- nh kỳ hàng quý, 6 tháng và cu i năm, Thư ng tr c Ban Ch o báo cáo tình hình và k t qu ho t ng c a Ban Ch o cho Thư ng tr c Thành y, Thư ng tr c H i ng nhân dân, y ban nhân dân thành ph và Ban Ch o C i cách Hành chính c a Chính ph theo quy nh. 7.3- nh kỳ 6 tháng và hàng năm, trên cơ s các báo cáo sơ, t ng k t công tác c i cách hành chánh c a các s -ngành thành ph và y ban nhân dân các qu n-huy n, Thư ng tr c Ban Ch o theo dõi, t ng h p và làm báo cáo y ban nhân dân thành ph t ch c sơ, t ng k t và báo cáo cho Chính ph . Hàng năm Ban ch o có ánh giá, phân lo i k t qu th c hi n công tác c i cách hành chánh c a các s -ngành, qu n-huy n H i ng Thi ua Khen thư ng thành ph có thêm cơ s xem xét, công nh n danh hi u thi ua i v i các ơn v . 7.4- Ngoài nh ng báo cáo theo nh kỳ nêu trên, Thư ng tr c Ban Ch o th c hi n vi c báo cáo chuyên và t xu t v c i cách hành chánh theo s ch oc a Thư ng tr c Thành y và Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph . 7.5- nh kỳ hàng tháng, quý và năm, Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n ph i g i báo cáo v tình hình, ti n và k t qu c a công tác c i cách hành chánh ơn v mình cho Thư ng tr c Ban Ch o theo dõi, t ng h p và báo cáo theo quy nh. i u 8.- M i quan h công tác. 8.1- i v i Thư ng tr c Thành y và Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph : Ban Ch o C i cách Hành chánh thành ph t ch c tri n khai và ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n các nhi m v c i cách hành chánh do Thư ng tr c Thành y và Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph yêu c u. 8.2- i v i y ban nhân dân thành ph : Ban Ch o C i cách Hành chánh thành ph ch u s lãnh o, ch o và qu n lý tr c ti p c a y ban nhân dân thành ph trong vi c th c hi n nhi m v , quy n h n ư c y ban nhân dân thành ph giao. 8.3- i v i Ban ch o C i cách Hành chính c a Chính ph :
  7. Ban Ch o ch u s ch o và hư ng d n v chuyên môn, nghi p v và báo cáo công tác v i Ban Ch o C i cách Hành chính c a Chính ph theo quy nh. 8.4- i v i s -ngành và qu n-huy n : M i quan h c a Ban Ch o v i s -ngành và qu n-huy n là m i quan h h p tác và ph i h p, nh m h tr , tư v n, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v s -ngành và qu n-huy n th c hi n t t nhi m v c i cách hành chánh do Thành y, H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph giao. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 9.- Ban Ch o, Th trư ng các s -ngành và Ch t ch y ban nhân dân qu n- huy n có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này. Trong quá trình t ch c th c hi n, Ban Ch o c n ph i h p ch t ch v i Ban T ch c Chính quy n thành ph , các s -ngành thành ph và y ban nhân dân các qu n-huy n, ti n hành sơ k t, t ng k t vi c th c hi n Quy ch này, ng th i báo cáo xu t v i y ban nhân dân thành ph xem xét, b sung ho c s a i Quy ch ho t ng c a Ban Ch o cho phù h p./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản