intTypePromotion=1

Quyết định số 152/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
56
lượt xem
4
download

Quyết định số 152/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 152/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 152/2005/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 152/2005/Q -TTG Hà N i, ngày 20 tháng 6 năm 2005 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 152/2005/Q -TTG NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2005 PHÊ DUY T I U L T CH C VÀ HO T NG C A T NG CÔNG TY U TƯ VÀ KINH DOANH V N NHÀ NƯ C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh quy t s 10/2004/NQ-CP ngày 11 tháng 8 năm 2004 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 151/2005/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1.Phê duy t i u l t ch c và ho t ng c a T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c kèm theo Quy t nh này. i u 2.Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3.Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) I UL T CH C VÀ HO T NG C A T NG CÔNG TY U TƯ VÀ KINH DOANH V N NHÀ NƯ C
 2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 152/2005/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c là t ch c kinh t c bi t c a Nhà nư c, ư c thành l p theo Quy t nh s 151/2005/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph qu n lý, u tư và kinh doanh v n nhà nư c t i các doanh nghi p, các lĩnh v c theo quy nh c a pháp lu t. T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c ho t ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c, các lu t khác có liên quan và quy nh t i i u l này. i u 2.Tên g i, tr s 1. Tên g i: Tên ti ng Vi t: T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c. Tên giao d ch qu c t : State Capital Investment Corporation. Tên vi t t t: SCIC. 2. T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c (sau ây g i t t là T ng công ty) có tr s chính t t i thành ph Hà N i; có các công ty thành viên, chi nhánh, văn phòng i di n t i m t s khu v c trong nư c và ngoài nư c. 3. T ng công ty có tư cách pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam, t ch c h ch toán k toán t p trung, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c, các ngân hàng thương m i trong nư c, nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. i u 3.V n i u l 1. T ng công ty ư c Nhà nư c c p v n ban u thành l p và ho t ng. V n i u l t i th i i m thành l p c a T ng công ty là 5.000 (năm nghìn) t ng và ư c b sung d n trong quá trình ho t ng. 2. Khi có s tăng ho c gi m v n i u l , T ng công ty ph i i u ch nh v n i u l trong gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và công b theo quy nh c a pháp lu t. i u 4.Cơ c u t ch c, b máy qu n lý và i u hành Cơ c u t ch c, b máy qu n lý và i u hành c a T ng công ty bao g m H i ng qu n tr , Ban Ki m soát, T ng giám c, các Phó T ng giám c, K toán trư ng và các b ph n ch c năng giúp vi c t i T ng công ty, các công ty thành viên, chi nhánh, văn phòng i di n t i các khu v c trong nư c và nư c ngoài.
 3. i u 5.B Tài chính th c hi n qu n lý nhà nư c v tài chính i v i T ng công ty theo thNm quy n; th c hi n m t s quy n và nghĩa v c a ch s h u i v i T ng công ty theo phân c p c a Th tư ng Chính ph . Các B , ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n qu n lý nhà nư c i v i T ng công ty theo ch c năng và thNm quy n. Chương 2: CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ NGHĨA V C A T NG CÔNG TY U TƯ VÀ KINH DOANH V N NHÀ NƯ C i u 6.Ch c năng, nhi m v c a T ng công ty 1. Ti p nh n và th c hi n quy n i di n ch s h u v n nhà nư c u tư t i các công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên, công ty trách nhi m h u h n có hai thành viên tr lên, công ty c ph n ư c chuy n i t các công ty nhà nư c c l p ho c m i thành l p. 2. u tư và kinh doanh v n nhà nư c vào các ngành, lĩnh v c kinh t trong nư c và nư c ngoài t các m c tiêu sau: - B o toàn và phát tri n v n nhà nư c, s d ng có hi u qu các ngu n v n. - T o ng l c phát tri n, nâng cao năng l c ho t ng, kh năng c nh tranh c a các doanh nghi p có v n u tư c a Nhà nư c. 3. Th c hi n vi c u tư và qu n lý v n u tư c a T ng công ty vào các lĩnh v c, ngành kinh t qu c dân theo nhi m v Nhà nư c giao. 4. T ch c huy ng các ngu n v n trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t i v i công ty nhà nư c. 5. Cung c p các d ch v tài chính: tư v n u tư, tư v n tài chính, tư v n c ph n hóa, tư v n chuy n i s h u doanh nghi p, nh n y thác các ngu n v n u tư t các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. 6. Th c hi n nhi m v h p tác qu c t trong lĩnh v c u tư kinh doanh v n. 7. Cung c p các d ch v h tr doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t. i u 7.Quy n và nghĩa v c a T ng công ty 1. i di n ch s h u v n nhà nư c t i các doanh nghi p có v n u tư c a T ng công ty. 2. Chi m h u, s d ng v n và tài s n c a T ng công ty u tư th c hi n các l i ích h p pháp c a T ng công ty.
 4. 3. nh o t i v i v n và tài s n c a T ng công ty. Qu n lý và s d ng các tài s n ư c nhà nư c giao, cho thuê theo quy nh c a pháp lu t và i u l này. 4. L a ch n và quy t nh lĩnh v c u tư và kinh doanh v n theo nguyên t c th trư ng, b o m hi u qu và kh năng sinh l i trong tương lai. Trư ng h p th c hi n các nhi m v do Th tư ng Chính ph giao, n u không có hi u qu thì ư c th c hi n các chính sách ưu ãi thích h p và Nhà nư c h tr v tài chính. 5. Góp v n, tài s n v i các nhà u tư trong nư c và ngoài nư c liên doanh, liên k t b ng các hình th c: mua m t ph n ho c toàn b công ty khác, u tư thành l p doanh nghi p m i, ký h p ng h p tác kinh doanh và các hình th c khác theo quy nh c a pháp lu t. 6. i u ch nh tăng, gi m v n mà T ng công ty ã u tư t i các doanh nghi p, lĩnh v c theo quy nh c a pháp lu t, i u l c a các doanh nghi p và i u l này. 7. Huy ng v n kinh doanh dư i hình th c phát hành trái phi u, kỳ phi u; vay v n c a t ch c tín d ng và các t ch c tài chính khác theo quy nh c a pháp lu t và t ch u trách nhi m v hi u qu s d ng v n huy ng. 8. Nh n y thác các ngu n v n u tư t các t ch c và cá nhân trong nư c, ngoài nư c, ch u trách nhi m v vi c qu n lý s d ng các ngu n v n này. 9. B o toàn và phát tri n v n nhà nư c giao, ch u trách nhi m v vi c th t thoát v n nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 10. Th c hi n báo cáo công khai, minh b ch v ho t ng kinh doanh và tài chính c a T ng công ty v i các c p có thNm quy n theo quy nh. 11. Th c hi n các quy n và nghĩa v khác theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c và i u l này. i u 8.Quy n và nghĩa v c a T ng công ty i v i ph n v n T ng công ty u tư t i các doanh nghi p 1. i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên: a) Th c hi n quy n i di n ch s h u v n nhà nư c và ch u trách nhi m v các kho n n và nghĩa v tài s n khác c a công ty trong ph m vi s v n T ng công ty ã u tư t i công ty; b) Quy t nh n i dung, s a i, b sung i u l công ty; c) Quy t nh cơ c u t ch c qu n lý công ty, b nhi m, mi n nhi m, cách ch c các ch c danh qu n lý công ty: thành viên H i ng qu n tr và Giám c (T ng giám c) ho c Ch t ch công ty và Giám c (T ng giám c); d) Quy t nh i u ch nh v n i u l c a công ty;
 5. ) Th c hi n giám sát, theo dõi và ánh giá ho t ng kinh doanh c a công ty; e) Quy t nh các d án u tư ho c bán tài s n có giá tr b ng ho c l n hơn 50% t ng giá tr tài s n ư c ghi trong s k toán c a công ty; g) Quy t nh vi c s d ng l i nhu n sau thu ; h) Quy t nh t ch c l i công ty; i) Th c hi n các quy n và nghĩa v khác theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p và i u l công ty. 2. i v i công ty liên doanh và công ty trách nhi m h u h n có hai thành viên tr lên: a) Ch u trách nhi m v các kho n n và các nghĩa v tài s n khác c a công ty trong ph m vi s v n c a T ng công ty góp vào công ty; b) ư c chia l i nhu n sau thu tương ng v i ph n v n góp vào công ty; c) ư c c ngư i tham d H i ng thành viên, tham gia th o lu n, ki n ngh , bi u quy t các v n thu c thNm quy n c a H i ng thành viên; d) Có s phi u bi u quy t tương ng v i ph n v n góp; ) Xem s ăng ký thành viên, s k toán, báo cáo tài chính hàng năm, các tài li u khác c a công ty và nh n b n trích l c ho c b n sao các tài li u này; e) ư c chia giá tr tài s n còn l i c a công ty tương ng v i ph n v n góp khi công ty gi i th ho c phá s n; g) ư c ưu tiên góp thêm v n vào công ty khi công ty tăng v n i u l ; ư c quy n chuy n như ng m t ph n ho c toàn b ph n v n góp c a T ng công ty theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p; h) Th c hi n các quy n và nghĩa v khác quy nh t i Lu t Doanh nghi p và i u l công ty. 3. i v i công ty c ph n T ng công ty th c hi n các quy n và nghĩa v c a c ông tương ng v i s v n c a T ng công ty ã góp vào công ty c ph n: a) ư c tham d và bi u quy t t t c các v n thu c thNm quy n c a ih i ng c ông; b) Ch u trách nhi m v các kho n n và nghĩa v tài s n khác c a công ty trong ph m vi s v n ã góp vào công ty;
 6. c) ư c chuy n như ng c ph n theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p và i u l c a công ty; d) ư c nh n c t c v i m c theo quy t nh c a ih i ng c ông; ) ư c ưu tiên mua c ph n m i chào bán tương ng v i t l c ph n ph thông c a t ng c ông trong công ty; e) ư c c ngư i vào H i ng qu n tr và Ban Ki m soát c a công ty c ph n theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p và i u l c a công ty; g) ư c nh n m t ph n tài s n còn l i tương ng v i s c ph n t i công ty khi công ty gi i th ho c phá s n; h) Th c hi n các quy n và nghĩa v khác quy nh t i Lu t Doanh nghi p và i u l công ty c ph n. Chương 3: CƠ C U T CH C VÀ B MÁY QU N LÝ T NG CÔNG TY U TƯ VÀ KINH DOANH V N NHÀ NƯ C M c1H I NG QU N TRN T NG CÔNG TY i u 9.H i ng qu n tr H i ng qu n tr là cơ quan i di n tr c ti p ch s h u nhà nư c t i T ng công ty, quy t nh m i v n liên quan n vi c xác nh và th c hi n m c tiêu, nhi m v và quy n l i c a T ng công ty; tr các v n thu c thNm quy n quy t nh c a Th tư ng Chính ph và cơ quan ư c phân c p qu n lý. H i ng qu n tr ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph và trư c pháp lu t v m i ho t ng và s phát tri n c a T ng công ty. i u 10.Nhi m v , quy n h n c a H i ng qu n tr 1. Nh n, qu n lý và s d ng có hi u qu v n, t ai, tài nguyên và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao cho T ng công ty. 2. Trình Th tư ng Chính ph phê duy t và t ch c tri n khai th c hi n các m c tiêu, chi n lư c, nh hư ng phát tri n c a T ng công ty. 3. Quy t nh k ho ch dài h n, trung h n c a T ng công ty sau khi có ý ki n c a B Tài chính. 4. Phê duy t k ho ch u tư kinh doanh hàng năm theo ngh c a T ng giám c T ng công ty.
 7. 5. Quy t nh và phân c p cho T ng giám c quy t nh vi c u tư v n, qu n lý v n nhà nư c t i các doanh nghi p có v n u tư c a T ng công ty, huy ng v n, u tư, thanh lý, bán tài s n c a T ng công ty. H i ng qu n tr ch u trách nhi m v toàn b ho t ng u tư c a T ng công ty và ư c phân c p cho T ng Giám c quy t nh i v i nh ng trư ng h p u tư c th . 6. Quy t nh phương án biên ch , ch ti n lương, thư ng, cơ c u t ch c, b máy qu n lý c a T ng công ty, quy ho ch ào t o, thành l p các công ty thành viên, chi nhánh, văn phòng i di n trong nư c và nư c ngoài. Phân c p cho T ng giám c tri n khai các công vi c trên. 7. ư c s d ng văn phòng, các phòng, ban chuyên môn c a T ng công ty; ư c thành l p các b ph n tham mưu giúp vi c H i ng qu n tr th c hi n các nhi m v c a H i ng qu n tr . Ch c năng, nhi m v c a các b ph n giúp vi c H i ng qu n tr do H i ng qu n tr quy t nh. ư c m i m t s chuyên gia tư v n, c v n trong nư c và nư c ngoài. 8. Trình Th tư ng Chính ph quy t nh b sung, thay th , mi n nhi m, khen thư ng, k lu t i v i các thành viên H i ng qu n tr . 9. Quy t nh b nhi m ho c ký h p ng, thay th , mi n nhi m, k lu t i v i T ng giám c T ng công ty sau khi có ý ki n ch p thu n c a Th tư ng Chính ph . 10. Quy t nh b nhi m, mi n nhi m, cách ch c và ch lương, thư ng iv i Phó T ng giám c và K toán trư ng theo ngh c a T ng giám c. 11. Phân c p cho T ng giám c vi c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c và ch lương, thư ng i v i các ch c danh khác c a T ng công ty. 12. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm c a T ng công ty; phương án s d ng l i nhu n sau thu , x lý các kho n l trong quá trình kinh doanh do T ng giám c ngh ; thông qua báo cáo hàng năm và nh kỳ v tình hình qu n lý, s d ng v n nhà nư c t i các doanh nghi p có v n u tư c a T ng công ty. 13. Ki m tra, giám sát T ng công ty trong vi c th c hi n ch c năng, nhi m v theo úng pháp lu t và quy nh c a i u l này. 14. Trình Th tư ng Chính ph phê duy t i u l và s a i i u l c a T ng công ty. 15. Yêu c u T ng giám c báo cáo và th c hi n các bi n pháp x lý trong trư ng h p phát hi n có d u hi u vi ph m pháp lu t ho c trái v i i u l này. 16. Xây d ng và trình B Tài chính phê duy t Quy ch tài chính c a T ng công ty.
 8. 17. Quy t nh c , thay th ngư i i di n c a T ng công ty tham gia qu n lý i u hành t i các doanh nghi p có v n u tư c a T ng công ty theo ngh c a T ng Giám c. 18. ư c c i di n H i ng qu n tr tham d các cu c h p c a Ban Giám c và các cu c h p c a T ng công ty n u th y c n thi t. 19. Th c hi n các quy n và nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l này. i u 11.Cơ c u thành viên, b nhi m, mi n nhi m, thay th thành viên H i ng qu n tr 1. H i ng qu n tr g m Ch t ch H i ng qu n tr , Phó Ch t ch H i ng qu n tr và các thành viên H i ng qu n tr . H i ng qu n tr có thành viên chuyên trách và thành viên không chuyên trách. Ch t ch H i ng qu n tr và Trư ng Ban Ki m soát ph i là thành viên ho t ng chuyên trách. Các thành viên khác c a H i ng qu n tr có th kiêm nhi m các ch c danh lãnh o trong Ban giám c. S lư ng thành viên H i ng qu n tr t i a là 7 ngư i. Cơ c u c a H i ng qu n tr có lãnh o B Tài chính, lãnh o m t s B , ngành có kinh nghi m và ki n th c v tài chính, u tư v n, qu n tr doanh nghi p. 2. Tiêu chuNn và i u ki n thành viên H i ng qu n tr theo quy nh t i i u 31 Lu t Doanh nghi p nhà nư c. 3. Th tư ng Chính ph quy t nh b nhi m, mi n nhi m ho c thay th , k lu t Ch t ch H i ng qu n tr , Phó Ch t ch H i ng qu n tr và các thành viên H i ng qu n tr . 4. Nhi m kỳ c a thành viên H i ng qu n tr không quá 5 năm. H t nhi m kỳ, thành viên H i ng qu n tr có th ư c b nhi m l i. 5. Thành viên H i ng qu n tr b mi n nhi m trong nh ng trư ng h p sau ây: a) B Tòa án k t án b ng b n án ho c quy t nh ã có hi u l c pháp lu t; b) Không năng l c, trình m nh n công vi c ư c giao, b m t năng l c hành vi dân s ho c b h n ch năng l c hành vi dân s ; c) Không trung th c trong th c thi nhi m v , quy n h n ho c l i d ng ch c v , quy n h n thu l i cho b n thân ho c cho ngư i khác; báo cáo không trung th c tình hình tài chính T ng công ty; d) Vi ph m quy nh c a pháp lu t và i u l này. 6. Thành viên H i ng qu n tr ư c thay th trong nh ng trư ng h p sau ây: a) Xin t ch c; b) Khi có quy t nh i u chuy n ho c b trí công vi c khác;
 9. c) Không m b o s c kh e m nh n công vi c. i u 12.Ch t ch H i ng qu n tr 1. Ch t ch H i ng qu n tr ho t ng theo ch chuyên trách, không kiêm nhi m T ng giám c T ng công ty. 2. Ch t ch H i ng qu n tr có quy n h n và nhi m v sau ây: a) Thay m t H i ng qu n tr ký nh n v n, t ai, tài nguyên và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao cho T ng công ty; b) T ch c th c hi n các nhi m v c a H i ng qu n tr theo quy nh t i i u 10 c a i u l này; c) Thay m t H i ng qu n tr ký các văn b n thu c thNm quy n c a H i ng qu n tr ; d) T ch c theo dõi và giám sát vi c th c hi n các ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr ; có quy n ình ch các quy t nh c a T ng giám c trái v i ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr ; ) Trư ng h p c n thi t, Ch t ch H i ng qu n tr y quy n cho Phó Ch t ch H i ng qu n tr ho c m t thành viên H i ng qu n tr th c hi n m t s nhi m v thu c thNm quy n. Ngư i ư c y quy n ch u trách nhi m trư c Ch t ch H i ng qu n tr v các công vi c ư c y quy n; e) Các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t và y quy n c a Th tư ng Chính ph . i u 13.Ch làm vi c c a H i ng qu n tr 1. H i ng qu n tr làm vi c theo ch t p th ; m i quý h p ít nh t m t l n. Trư ng h p c n thi t có th h p b t thư ng khi Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c ho c trên 50% t ng s thành viên H i ng qu n tr ngh . 2. Các cu c h p c a H i ng qu n tr ư c ti n hành khi có ít nh t 2/3 t ng s thành viên H i ng qu n tr tham d tr c ti p ho c qua h th ng liên l c vi n thông. Trư ng h p thành viên H i ng qu n tr v ng m t, có th y quy n b ng văn b n cho ngư i i di n h p thay và bi u quy t thay các v n ư c y quy n. Ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr ư c thông qua khi có trên 50% t ng s thành viên H i ng qu n tr ch p thu n; trư ng h p s phi u ngang nhau thì quy t nh cu i cùng thu c v phía ý ki n c a Ch t ch H i ng qu n tr . 3. Các th t c tri u t p và t ch c h i ngh theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c và Quy ch làm vi c c a H i ng qu n tr . Ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr có tính b t bu c thi hành i v i toàn b T ng công ty.
 10. 4. Thành viên H i ng qu n tr có quy n yêu c u T ng giám c, K toán trư ng, cán b qu n lý trong T ng công ty cung c p các thông tin, tài li u v tình hình tài chính, ho t ng c a T ng công ty và các ơn v tr c thu c. 5. Chi phí ho t ng c a H i ng qu n tr , Ban Ki m soát, các chuyên gia, c v n và các b ph n giúp vi c cho H i ng qu n tr ư c tính vào chi phí qu n lý c a T ng công ty. T ng giám c T ng công ty b o m các i u ki n và phương ti n c n thi t cho ho t ng c a H i ng qu n tr và các b ph n giúp vi c c a H i ng qu n tr . i u 14.Ch lương, ph c p, thư ng c a thành viên H i ng qu n tr 1. Các thành viên chuyên trách c a H i ng qu n tr hư ng ch lương, ph c p và ti n thư ng tương ng v i k t qu và hi u qu kinh doanh c a T ng công ty. 2. Các thành viên không chuyên trách c a H i ng qu n tr hư ng ph c p và ch ti n thư ng tương ng v i k t qu và hi u qu kinh doanh c a T ng công ty. i u 15.Các cá nhân có liên quan tr c ti p n thành viên H i ng qu n tr như: b , m , v ho c ch ng, con, anh, ch , em ru t không ư c gi ch c danh K toán trư ng, th qu c a T ng công ty. M c 2 AN KI M SOÁT T NG CÔNG TY i u 16.Ban Ki m soát 1. Ban Ki m soát do H i ng qu n tr thành l p giúp H i ng qu n tr giám sát ho t ng c a T ng công ty. Ban Ki m soát có t 3 n 5 thành viên ho t ng theo ch chuyên trách. Trư ng Ban Ki m soát là thành viên H i ng qu n tr . 2. Nhi m kỳ c a thành viên Ban Ki m soát không quá 5 năm. H t nhi m kỳ m i thành viên có th ư c b nhi m l i. 3. Tiêu chuNn và i u ki n thành viên Ban Ki m soát ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 4 i u 37 Lu t Doanh nghi p nhà nư c. 4. Ban Ki m soát ho t ng theo Quy ch do H i ng qu n tr phê duy t, có trách nhi m, quy n h n sau: a) Giám sát vi c qu n lý i u hành ho t ng kinh doanh, vi c ch p hành i u l c a T ng công ty, ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr ; b) ThNm nh báo cáo tài chính nh kỳ và hàng năm c a T ng công ty; c) Th c hi n các nhi m v khác theo yêu c u c a H i ng qu n tr . 5. Chi phí ho t ng (k c ti n lương, ti n thư ng) do H i ng qu n tr quy t nh và ư c tính vào chi phí kinh doanh c a T ng công ty. T ng giám c có trách nhi m t o i u ki n làm vi c cho Ban Ki m soát.
 11. M c 3 NG GIÁM C, PHÓ T NG GIÁM C, K TOÁN TRƯ NG, B MÁY GIÚP VI C, CÔNG TY THÀNH VIÊN, CHI NHÁNH VÀ VĂN PHÒNG I DI N C A T NG CÔNG TY i u 17.T ng giám c, các Phó T ng giám c, K toán trư ng và b máy giúp vi c 1. T ng giám c là ngư i i di n theo pháp lu t, i u hành ho t ng c a T ng công ty theo i u l T ng công ty và các ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr ; ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr và trư c pháp lu t v vi c th c hi n các quy n và nhi m v ư c giao. 2. Phó T ng giám c giúp T ng giám c i u hành T ng công ty theo phân công và y quy n c a T ng giám c; ch u trách nhi m trư c T ng giám c v nhi m v ư c phân công ho c y quy n. 3. K toán trư ng có nhi m v giúp T ng giám c t ch c th c hi n công tác k toán tài chính c a T ng công ty; ch u trách nhi m trư c T ng giám c v nhi m v ư c phân công ho c y quy n. 4. Các b ph n chuyên môn, nghi p v c a T ng công ty có ch c năng tham mưu, giúp vi c H i ng qu n tr , T ng giám c trong vi c th c hi n nhi m v c a T ng công ty. i u 18.Tuy n ch n, b nhi m, mi n nhi m, ký h p ng, ch m d t h p ng v i T ng giám c, Phó T ng giám c, K toán trư ng 1. T ng giám c do H i ng qu n tr b nhi m ho c ký h p ng sau khi có ý ki n ch p thu n c a Th tư ng Chính ph . T ng giám c có th là thành viên H i ng qu n tr . 2. Phó T ng giám c, K toán trư ng do H i ng qu n tr b nhi m, mi n nhi m ho c ký h p ng, ch m d t h p ng theo ngh c a T ng giám c. 3. T ng giám c b mi n nhi m ho c ch m d t h p ng trư c th i h n trong các trư ng h p sau: a) B tòa án k t án b ng b n án ho c quy t nh ã có hi u l c pháp lu t; b) Không trung th c trong th c thi nhi m v , quy n h n ho c l i d ng ch c v , quy n h n thu l i cho b n thân ho c cho ngư i khác; báo cáo không trung th c tình hình tài chính T ng công ty; c) Không hoàn thành các nhi m v ho c ch tiêu do ngư i b nhi m ho c ngư i thuê giao; d) B m t năng l c hành vi dân s ho c b h n ch năng l c hành vi dân s ; ) Vi ph m các quy nh c a pháp lu t và i u l này. 4. T ng giám c ư c thay th trong các trư ng h p sau:
 12. a) Xin t ch c; b) Khi có quy t nh i u chuy n ho c b trí công vi c khác; c) Không m b o s c kh e m nh n công vi c. i u 19.Nhi m v , quy n h n c a T ng giám c 1. Xây d ng chi n lư c, k ho ch trung, dài h n và k ho ch hàng năm c a T ng công ty báo cáo H i ng qu n tr ; t ch c th c hi n k ho ch này sau khi ư c các c p có thNm quy n phê duy t. 2. Trình H i ng qu n tr ban hành ho c ban hành các văn b n hư ng d n T ng công ty và các ơn v tr c thu c th c hi n các nhi m v ư c giao theo phân c p. 3. Ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr v qu n lý và s d ng có hi u qu v n, tài s n và các ngu n l c khác c a T ng công ty trong ph m vi thNm quy n ư c giao. 4. Quy t nh các d án u tư, h p ng mua, bán tài s n, các h p ng vay và h p ng kinh t khác theo phân c p, y quy n c a H i ng qu n tr . 5. Báo cáo trư c H i ng qu n tr nh kỳ ho c t xu t v k t qu ho t ng kinh doanh c a T ng công ty; th c hi n vi c công b công khai các báo cáo tài chính theo quy nh c a ch tài chính và i u l này. 6. ngh H i ng qu n tr b nhi m, mi n nhi m, cách ch c, ký h p ng, ch m d t h p ng, khen thư ng, k lu t, quy t nh m c lương, thư ng và ph c p c a Phó T ng giám c, K toán trư ng T ng công ty, c ngư i i di n phân v n u tư c a T ng công ty t i các doanh nghi p. 7. Quy t nh tuy n ch n, ký h p ng, ch m d t h p ng ho c b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t, quy t nh m c lương, thư ng và ph c p i v i các ch c danh theo phân c p c a H i ng qu n tr . 8. Xây d ng phương án lương, thư ng c a T ng công ty, báo cáo H i ng qu n tr phê duy t và t ch c th c hi n. 9. Th c hi n các quy n và trách nhi m v kinh doanh, qu n lý tài chính, qu n lý cán b i v i các ơn v tr c thu c theo phân c p c a H i ng qu n tr , cơ ch tài chính và các quy nh c a i u l này. 10. Các quy n và nhi m v khác theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c, i u l T ng công ty và theo quy t nh c a H i ng qu n tr . i u 20.Quan h gi a H i ng qu n tr và T ng giám c trong qu n lý, i u hành T ng công ty 1. Nhi m v , quy n h n c a H i ng qu n tr và T ng giám c th c hi n theo quy nh c a i u l này.
 13. Trong quá trình t ch c th c hi n các ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr , n u th y có v n không có l i cho T ng công ty thì T ng giám c báo cáo v i H i ng qu n tr xem xét i u ch nh l i ngh quy t, quy t nh. Trư ng h p H i ng qu n tr không i u ch nh l i ngh quy t, quy t nh thì T ng giám c v n ph i th c hi n nhưng có quy n b o lưu ý ki n và ki n ngh B trư ng B Tài chính xem xét, quy t nh theo thNm quy n. 2. T ng giám c có trách nhi m báo cáo nh kỳ v i H i ng qu n tr v tình hình ho t ng kinh doanh c a T ng công ty. Trư ng h p c n thi t, Ch t ch H i ng qu n tr yêu c u T ng giám c tr c ti p báo cáo v i H i ng qu n tr ho c c i di n c a H i ng qu n tr tham d các cu c h p c a T ng công ty. 3. H i ng qu n tr phân c p cho T ng giám c th c hi n nhi m v c a T ng công ty và ch u trách nhi m v vi c phân c p. T ng giám c ch u trách nhi m v i H i ng qu n tr v công vi c ư c phân c p. 4. Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c ư c áp d ng các bi n pháp c n thi t trong trư ng h p khNn c p theo quy nh c a pháp lu t, ng th i ph i báo cáo ngay H i ng qu n tr và cơ quan nhà nư c có thNm quy n gi i quy t. i u 21.B máy giúp vi c c a T ng công ty B máy giúp vi c c a T ng công ty bao g m các b ph n ch c năng nghi p v , do H i ng qu n tr quy t nh thành l p theo ngh c a T ng giám c. T ng giám c quy t nh b nhi m, mi n nhi m các ch c danh lãnh o các b ph n ch c năng, nghi p v theo phân c p c a H i ng qu n tr . Quy nh ch c năng, nhi m v c a t ng b ph n ch c năng, nghi p v trình H i ng qu n tr phê duy t. i u 22.Công ty thành viên và chi nhánh Công ty thành viên và chi nhánh trong nư c và ngoài nư c c a T ng công ty là các ơn v h ch toán ph thu c, ư c t ch c theo khu v c, phù h p v i quy mô và nhu c u qu n lý, ho t ng c a T ng công ty, do H i ng qu n tr quy t nh thành l p theo ngh c a T ng giám c. M i công ty thành viên và chi nhánh có Giám c, các Phó giám c và các b ph n chuyên môn nghi p v . T ng giám c b nhi m giám c, Phó giám c các công ty thành viên và các chi nhánh theo phân c p c a H i ng qu n tr . Quy ch t ch c, ho t ng c a công ty thành viên và chi nhánh do T ng giám c T ng công ty quy nh. i u 23.Văn phòng i di n Văn phòng i di n trong nư c và ngoài nư c c a T ng công ty là các ơn v tr c thu c T ng công ty, do H i ng qu n tr quy t nh thành l p theo ngh c a T ng giám c th c hi n m t s công vi c theo phân công c a T ng giám c và không tr c ti p th c hi n nhi m v kinh doanh.
 14. i u 24.Tuy n ch n, b nhi m, mi n nhi m các ch c danh lãnh o các b ph n ch c năng, nghi p v , công ty thành viên, chi nhánh, văn phòng i di n c a T ng công ty Vi c tuy n ch n, b nhi m, mi n nhi m các ch c danh lãnh o các b ph n ch c năng nghi p v c a T ng công ty; các ch c danh lãnh o công ty thành viên, chi nhánh, văn phòng i di n c a T ng công ty th c hi n theo phân c p c a H i ng qu n tr và T ng giám c. i u 25.C ngư i i di n ph n v n c a T ng công ty t i các doanh nghi p Vi c c ngư i i di n ph n v n c a T ng công ty tham gia H i ng qu n tr ho c Ch t ch công ty t i các công ty trách nhi m h u h n m t thành viên; tham gia H i ng thành viên ho c H i ng qu n tr t i các công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên; H i ng qu n tr công ty liên doanh, công ty c ph n có v n góp c a T ng công ty th c hi n theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c và i u l này. Chương 4: V N, QU VÀ TÀI S N C A T NG CÔNG TY U TƯ VÀ KINH DOANH V N NHÀ NƯ C i u 26.V n ho t ng c a T ng công ty 1. V n thu c s h u nhà nư c: a) V n ngân sách nhà nư c c p ban u; b) V n nhà nư c b sung trong quá trình ho t ng; c) V n nhà nư c u tư t i các doanh nghi p khác giao cho T ng công ty; d) Các ngu n tài tr không hoàn l i; ) V n t b sung t l i nhu n sau thu trong quá trình kinh doanh. 2. V n huy ng khác: a) Phát hành trái phi u; b) Vay c a các t ch c tín d ng và tài chính; c) Các ngu n v n huy ng khác. 3. Các ngu n v n nh n y thác u tư c a các t ch c cá nhân trong và ngoài nư c. i u 27.H i ng qu n tr T ng công ty ch u trách nhi m v vi c qu n lý, s d ng an toàn, hi u qu các ngu n v n c a T ng công ty.
 15. T ng công ty ư c quy n thay i cơ c u v n, tài s n phù h p v i yêu c u ho t ng u tư và kinh doanh v n c a T ng công ty. i u 28.T ng công ty th c hi n các bi n pháp b o toàn v n nhà nư c t i T ng công ty, trích l p các kho n d phòng r i ro bù p t n th t thi t h i khách quan trong quá trình u tư kinh doanh c a T ng công ty. Vi c trích l p, qu n lý, s d ng các kho n d phòng r i ro th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 199/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác và Quy ch tài chính c a T ng công ty. i u 29.Vi c qu n lý u tư xây d ng, mua s m thanh lý như ng bán tài s n, qu n lý chi phí... c a T ng công ty th c hi n theo Quy ch tài chính c a T ng công ty và quy nh c a pháp lu t i v i T ng công ty nhà nư c. Chương 5: U TƯ V N i u 30.Nguyên t c u tư v n T ng công ty th c hi n vi c u tư và kinh doanh v n theo nguyên t c sau: 1. T p trung u tư vào nh ng ngành, lĩnh v c then ch t mang tính chi n lư c có vai trò ng l c thúc Ny phát tri n kinh t . 2. Chú tr ng u tư vào nh ng ngành, lĩnh v c có hi u qu , có kh năng sinh l i cao. 3. Gi m b t u tư v n i v i nh ng ngành, lĩnh v c Nhà nư c không c n chi ph i, nh ng ngành, lĩnh v c có kh năng thu hút ngu n l c t các thành ph n kinh t khác. i u 31.Hình th c u tư 1. u tư vào các d án thành l p doanh nghi p m i. 2. u tư góp v n liên doanh, liên k t, góp v n c ph n v i các doanh nghi p khác (k c các T ng công ty nhà nư c). 3. u tư mua m t ph n tài s n ho c toàn b doanh nghi p khác. 4. u tư trên th trư ng ch ng khoán thông qua vi c mua, bán c phi u, trái phi u và các công c tài chính khác. 5. Liên k t ho c y thác cho các t ch c tài chính và qu u tư. i u 32.Căn c th c hi n u tư v n 1. i v i vi c u tư vào nh ng ngành, lĩnh v c then ch t mang tính chi n lư c có vai trò ng l c thúc Ny phát tri n kinh t , căn c th c hi n u tư như sau:
 16. a) Chi n lư c, quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c do các c p có thNm quy n quy t nh; b) Các ngành, lĩnh v c Nhà nư c c n u tư 100% v n ho c gi c ph n chi ph i theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; c) D án u tư, phương án s n xu t kinh doanh ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. i v i vi c u tư vào nh ng ngành, lĩnh v c có hi u qu , có kh năng sinh l i cao, căn c th c hi n u tư như sau: a) Hi u qu d án u tư; b) Hi u qu phương án s n xu t kinh doanh; c) Hi u qu phương án chuy n i s h u, c ph n hóa doanh nghi p. 3. i v i vi c gi m v n u tư t i các doanh nghi p, căn c th c hi n là: a) Tiêu chí, danh m c phân lo i công ty nhà nư c không gi c ph n chi ph i theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; b) Tình hình s n xu t kinh doanh và tài chính c a doanh nghi p. i u 33.ThNm quy n quy t nh u tư v n 1. T ng công ty có quy n: a) Quy t nh l a ch n d án u tư, phương th c u tư, m c v n, th i gian u tư i v i t ng d án, t ng doanh nghi p trong ph m vi v n do T ng công ty qu n lý; b) Quy t nh gi m b t ph n v n c a T ng công ty t i doanh nghi p khác thông qua vi c chuy n như ng v n và bán c ph n. 2. Th tư ng Chính ph quy t nh các trư ng h p u tư sau: a) M c u tư vư t thNm quy n c a T ng công ty theo quy nh c a pháp lu t; b) u tư vào các d án, các lĩnh v c, a bàn có r i ro cao; c) u tư vào các d án thu c các ngành, lĩnh v c không có kh năng sinh l i c n có chính sách ưu ãi và s h tr v tài chính c a Nhà nư c. i u 34.Trình t , th t c và hình th c u tư ư c th c hi n theo Quy ch u tư v n do T ng giám c quy t nh sau khi ư c H i ng qu n tr ch p thu n. Chương 6: CÁC HO T NG KHÁC C A T NG CÔNG TY U TƯ VÀ KINH DOANH V N NHÀ NƯ C
 17. i u 35.Tư v n tài chính T ng công ty ư c h p ng tư v n cung c p d ch v tài chính v i khách hàng; ư c hư ng phí theo th a thu n v i khách hàng. i u 36.Nh n y thác u tư T ng công ty ư c nh n y thác t các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c u tư và ư c hư ng phí theo h p ng y thác. i u 37.H p tác qu c t 1. Ph i h p v i các i tác có liên quan t ch c các di n àn h p tác u tư trao i kinh nghi m trong quá trình qu n tr kinh doanh, qu n lý doanh nghi p. 2. Th c hi n vi c àm phán, ký k t, ti p nh n các kho n vi n tr , tài tr c a nư c ngoài và t ch c qu c t khi ư c y quy n theo quy nh c a pháp lu t, qu n lý s d ng các ngu n v n có hi u qu . 3. Tham gia các di n àn kinh t , di n àn u tư qu c t . 4. Các ho t ng khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 38.Các ho t ng khác T ng công ty v i vai trò i di n ch s h u v n nhà nư c u tư t i các doanh nghi p ư c th c hi n m t s công vi c sau: 1. T ng h p các thông tin, nguy n v ng c a doanh nghi p báo cáo Th tư ng Chính ph và các cơ quan nhà nư c có bi n pháp v cơ ch , chính sách i u hành thích h p. 2. Tham gia góp ý vào quá trình àm phán, cung c p các thông tin v tình hình và di n bi n c a vi c th c hi n các cam k t h i nh p kinh t qu c t , các cơ h i và thách th c, gi i pháp c nh tranh, kh c ph c nh ng b t l i cho các doanh nghi p. 3. i di n các doanh nghi p có v n u tư c a Nhà nư c tham gia vào quá trình so n th o các cơ ch chính sách c a Nhà nư c có liên quan n ho t ng c a doanh nghi p. 4. T ch c các chương trình h tr cho doanh nghi p như: ào t o, h i th o, m i các chuyên gia tư v n trong nư c, qu c t trình bày các ch liên quan n phát tri n doanh nghi p và u tư. 5. T ch c, làm u m i tham gia các di n àn trong nư c và qu c t v các n i dung liên quan. Chương 7:
 18. TÀI CHÍNH C A T NG CÔNG TY U TƯ VÀ KINH DOANH V N NHÀ NƯ C i u 39.T ng công ty là ơn v h ch toán kinh t c l p, t ch v tài chính th c hi n ch h ch toán k toán t p trung. Ch k toán, báo cáo k toán, báo cáo tài chính, báo cáo th ng kê theo Quy ch tài chính c a T ng công ty do B trư ng B Tài chính ban hành. i u 40.Năm tài chính c a T ng công ty b t u t ngày 01 tháng 01 hàng năm (theo năm dương l ch) và k t thúc vào cu i ngày 31 tháng 12 cùng năm. Năm tài chính u tiên b t u t ngày ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và k t thúc vào ngày 31 tháng 12 cùng năm. Hàng năm, T ng công ty có trách nhi m l p k ho ch thu, chi tài chính theo úng quy nh, báo cáo H i ng qu n tr phê duy t và báo cáo B Tài chính theo dõi, giám sát. i u 41.K t qu tài chính c a T ng công ty là s chênh l ch gi a t ng thu nh p và t ng chi phí. Sau khi th c hi n y các nghĩa v n p thu và chi tr các nghĩa v tài chính khác theo quy nh c a pháp lu t, l i nhu n còn l i c a T ng công ty ư c phân ph i như sau: 1. Trích l p qu d phòng tài chính. 2. Trích l p qu u tư phát tri n. 3. Trích l p qu khen thư ng, phúc l i. 4. Trích l p qu thư ng ban lãnh o T ng công ty và các ơn v tr c thu c. 5. Ph n còn l i (n u có) s ư c b sung vào qu u tư phát tri n c a T ng công ty. M c, t l trích l p, qu n lý, s d ng các qu trên th c hi n theo Quy ch tài chính c a T ng công ty. i u 42.Cu i năm, T ng công ty u tư l p báo cáo quy t toán thu chi tài chính trình H i ng qu n tr phê duy t và g i B Tài chính. i u 43.T ng công ty th c hi n ch ki m toán và công khai tài chính theo quy nh. i u 44.Ch ti n lương và thu nh p c a ngư i lao ng trong T ng công ty Thu nh p c a ngư i lao ng g m: - Ti n lương;
 19. - Ti n thư ng do thành tích óng góp làm gia tăng giá tr doanh nghi p và giá tr v n u tư; - Các kho n ph c p, tr c p khác theo quy nh. H i ng qu n tr T ng công ty quy nh c th cơ ch tr lương, thư ng cho ngư i lao ng trong T ng công ty. Chương 8: QU N LÝ I V I HO T NG C A T NG CÔNG TY U TƯ VÀ KINH DOANH V N NHÀ NƯ C i u 45.Chính ph th ng nh t t ch c th c hi n quy n, nghĩa v c a ch s h u nhà nư c i v i T ng công ty. i u 46.Th tư ng Chính ph 1. Quy t nh thành l p, gi i th T ng công ty. 2. B nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t các thành viên H i ng qu n tr . 3. Phê duy t i u l t ch c và ho t ng c a T ng công ty. 4. Quy t nh m c tiêu, chi n lư c và nh hư ng phát tri n c a T ng công ty. 5. Phê duy t quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c then ch t mà Nhà nư c c n t p trung u tư. Quy t nh ch trương u tư v n ra nư c ngoài c a T ng công ty i v i các d án t i khu v c có r i ro cao; quy t nh nh ng d án có quy mô v n l n vư t quá thNm quy n c a T ng công ty. 6. Quy t nh d án mang tính xã h i c n có s h tr tài chính c a Nhà nư c. i u 47.B Tài chính th c hi n qu n lý nhà nư c v tài chính i v i ho t ng c a T ng công ty theo thNm quy n 1. Ban hành ch k toán, ki m toán, báo cáo tài chính và các văn b n khác có liên quan n T ng công ty theo thNm quy n. 2. Ban hành Quy ch tài chính c a T ng công ty. 3. C p và b sung v n i u l , th c hi n vi c h tr tài chính i v i T ng công ty theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 4. Th c hi n giám sát tài chính i v i ho t ng c a T ng công ty. 5. c i di n c a B Tài chính tham gia H i ng qu n tr .
 20. i u 48.B trư ng B Tài chính th c hi n m t s quy n và nghĩa v c a ch s h u i v i T ng công ty theo y quy n c a Th tư ng Chính ph 1. Thông qua k ho ch dài h n, trung h n c a T ng công ty H i ng qu n tr t ch c th c hi n. Ki m tra giám sát ho t ng c a T ng công ty. 2. Trình Th tư ng Chính ph quy t nh: a) Thành l p, gi i th T ng công ty; b) B nhi m các thành viên H i ng qu n tr . 3. Xem xét, quy t nh các phương án u tư i v i các danh m c u tư có tính r i ro cao, các d án u tư mang tính xã h i, các phương án u tư ra nư c ngoài. Trư ng h p c bi t trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 4. Tham d các cu c h p c a H i ng qu n tr , Ban giám c. 5. Yêu c u H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty báo cáo t xu t v nh ng v n có liên quan n ho t ng c a T ng công ty. 6. Th c hi n các nhi m v khác theo y quy n c a Th tư ng Chính ph . i u 49.Quan h c a T ng công ty v i các B , ngành, a phương 1. Các B , ngành liên quan th c hi n qu n lý nhà nư c i v i T ng công ty theo ch c năng qu n lý chuyên ngành phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 2. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n qu n lý nhà nư c i v i T ng công ty trong vi c ch p hành các quy nh qu n lý hành chính trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t. i u 50.T ng công ty quan h v i các doanh nghi p, các t ch c kinh t trong nư c và ngoài nư c theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c, Lu t Doanh nghi p, Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, các quy nh khác c a pháp lu t và các h p ng h p tác u tư. i u 51.Ngư i lao ng trong T ng công ty có quy n và nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t. i u 52.Các t ch c chính tr , chính tr - xã h i trong T ng công ty ho t ng theo i u l t ch c ho t ng c a t ch c ó, phù h p v i quy nh c a Hi n pháp và pháp lu t. Chương 9: I U KHO N THI HÀNH i u 53.H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty, các cá nhân và ơn v trong T ng công ty ch u trách nhi m thi hành i u l này.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản