Quyết định số 1521/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
23
lượt xem
2
download

Quyết định số 1521/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1521/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1521/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1521/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (Tờ trình số 217/TTr-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1477/TTr-BTĐKT ngày 05 tháng 11 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 11 tập thể và 10 cá nhân thuộc tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT.THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND tỉnh Hà Tĩnh; - Ban Thi đua - Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b). Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; 2. Trường Trung học phổ thông Ngèn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh; 3. Minh Khai, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh; 4. Trường Tiểu học Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; 5. Kỳ Hưng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; 6. Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; 7. Trường Mầm non thị trấn Hương Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; 8. Trường Mầm non Hoa Hồng, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; 9. Trường Tiểu học Ngô Đức Kế, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; 10. Trường Tiểu học Võ Liêm Sơn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; 11. Trường Tiểu học Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 12. Ông Bùi Quang Tâm, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh; 13. Ông Nguyễn Quốc Anh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; 14. Ông Hoàng Phúc, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; 15. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh; 16. Ông Phạm Văn Linh, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nghèn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh; 17. Ông Dương Văn Tiến, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh;
  3. 18. Bà Võ Thị Oanh, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; 19. Ông Nguyễn Dung, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; 20. Bà Trần Thị Kim Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học I thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; 21. Bà Phan Thị Hoàn, Hiệu trưởng Trường Mầm non bán công Bông Sen, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Đồng bộ tài khoản