Quyết định số 1523/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định số 1523/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1523/QĐ-TTg về việc tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1523/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ***** NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1523/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ, BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1494/TTr-BTĐKT ngày 07 tháng 11 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Tiểu học Ngô Quyền, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2006-2007 của tỉnh Đắk Lắk. Điều 2. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 4 cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND tỉnh Đắk Lắk; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
  2. - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b), 11 Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1523/QĐ-TTg, ngày 13/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ) Tập thể: 1. Phòng Giáo dục huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk; 2. Trường Cao đẳng nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên; Đã có thành tích trong công tác từ năm học 2004-2005 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cá nhân: 1. Ông Đỗ Trọng Khôi, Phó hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; 2. Ông Vũ Văn Huynh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk; 3. Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk; 4. Ông Trần Quốc Công, Trưởng phòng Phòng Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk; Đã có thành tích trong công tác từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Đồng bộ tài khoản