Quyết định số 1523/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 1523/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1523/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 11/2008/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1523/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH TH A THIÊN c l p - T do - H nh phúc HU ------- ----- S : 1523/Q -UBND Hu , ngày 02 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C TRI N KHAI TH C HI N QUY T NNH S 11/2008/Q -TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng Nhân dân và U ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 11/2008/Q -TTg ngày 16 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v m t s cơ ch , chính sách c thù trong qu n lý, phát tri n kinh t - xã h i i v i thành ph Hu ( ô th lo i I) tr c thu c t nh Th a Thiên Hu ; Theo ngh c a Ch t ch UBND thành ph Hu t i Công văn s 740/UBND-NV ngày 09 tháng 4 năm 2008 và Giám c S N i v t i Công văn s 509/SNV-TCNS ngày 28 tháng 5 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Giao UBND thành ph Hu tri n khai th c hi n Quy t nh s 11/2008/Q - TTg ngày 16 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph . i u 2. i u ch nh m t s n i dung phân c p cho thành ph Hu , như sau: - V quy ho ch phát tri n ô th : S Xây d ng ti p t c làm ch u tư, l p quy ho ch chung xây d ng thành ph Hu , quy ho ch xây d ng i v i các khu ch c năng ngoài ô th (khu du l ch, khu di s n, b o t n di tích,...), quy ho ch khu v c liên quan n a gi i hành chính gi a thành ph và các huy n. UBND thành ph Hu l p quy ho ch chi ti t các khu v c còn l i trình UBND t nh phê duy t (tr các khu v c thu c ph m vi ranh gi i Khu ô th m i An Vân Dương). - UBND thành ph Hu gi i thi u a i m, c p ch ng ch quy ho ch cho các t ch c, cá nhân có nhu c u trên ph m vi thành ph Hu ã l p quy ho ch chi ti t (tr các khu v c thu c ph m vi ranh gi i Khu ô th m i An Vân Dương). - V quy ho ch h th ng c p nư c, h th ng i n sinh ho t: Do các ngành c a t nh l p và trình UBND t nh phê duy t. - Chuy n giao Trư ng M m non Hoa Mai và Trư ng Ti u h c Lê Quý ôn thu c S Giáo d c và ào t o cho UBND thành ph Hu qu n lý theo quy nh s 27/2000/Q -BGD& T ngày 20/7/2000 v vi c ban hành i u l trư ng m m non;
  2. Quy t nh s 51/2007/Q -BGD T ngày 31/8/2007 v vi c ban hành i u l trư ng ti u h c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các quy nh trư c ây c a UBND t nh trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 4. Chánh Văn phòng y ban Nhân dân t nh; Giám c S N i v ; Th trư ng các s , ban, ngành c p t nh; Ch t ch UBND các huy n và thành ph Hu ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH Nguy n Ng c Thi n
Đồng bộ tài khoản