Quyết định số 154/2004/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
52
lượt xem
5
download

Quyết định số 154/2004/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 154/2004/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 154/2004/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c l p - T Do - H nh phúc ******* S : 154/2004/Q -CTN Hà N i, ngày 16 tháng 03 năm 2004 QUY T NNH V VI C CHO NH P QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c vào Lu t Qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 34/CP-PC ngày 06 tháng 01 năm 2004, QUY T NNH: i u 1. Cho nh p Qu c t ch Vi t Nam i v i 33 ông (bà) hi n ang cư trú t i Vi t Nam có tên trong Danh sách kèm theo Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và các ông(bà) có tên trong Danh sách nói t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tr n c Lương DANH SÁCH CÔNG DÂN TRUNG QU C ( ÀI LOAN) ANG CƯ TRÚ T I VI T NAM Ư C NH P QU C TNCH VI T NAM (Theo Quy t nh s 154/2004/Q -CTN ngày 16 tháng 3 năm 2004 c a Ch t ch nư c)
  2. 1. Tri u Thành Mãn, sinh ngày 25/7/1963 t i thành ph H Chí Minh. Qu c t ch : Trung Qu c ( ài Loan). Có tên g i Vi t Nam là: Tri u Thành Mãn. Hi n trú t i : s 41, ư ng Thám, phư ng Cô Giang, qu n I, thành ph H Chí Minh. 2. Hà L p Minh, sinh ngày 16/11/1966 t i thành ph H Chí Minh, Qu c t ch: Trung Qu c ( ài Loan). Có tên g i Vi t Nam là: Hà L p Minh. Hi n trú t i: s 74 Dương T Giang, phư ng 14, qu n 5, thành ph H Chí Minh./. DANH SÁCH CÔNG DÂN CAMPUCHIA ANG CƯ TRÚ T I VI T NAM Ư C NH P QU C TNCH VI T NAM (Theo Quy t nh s 154/2004/Q -CTN ngày 16 tháng 3 năm 2004 c a Ch t ch nư c) 3. Ving Sa May, sinh năm 1959 t i Campuchia, Qu c t ch: Campuchia. Có tên g i Vi t Nam là: Lê Thanh Mai. Hi n trú t i : s 68/9, p 4, ư ng liên t nh 15, phư ng Tân Thu n ông, qu n 7, thành ph H Chí Minh. 4. Tr n Phương Dung, sinh ngày 07/4/1967 t i Campuchia, Qu c t ch: Campuchia. Có tên g i là Vi t Nam là:Tr n Phương Dung. Hi n trú t i: 269F/403 Nguy n Trãi, phư ng Nguy n Cư Trinh, qu n I, thành ph H Chí Minh. 5. Tr n Hoài Cư ng, sinh ngày 15/3/1975 t i Campuchia. Có tên g i Vi t Nam là: Tr n Hoài Cư ng. Hi n trú t i 269F/403 Nguy n Trãi, phư ng Nguy n Cư Trinh, qu n I, thành ph H Chí Minh. 6. Tr n S c Dùng, sinh ngày 11/11/1970 t i Campuchia, Qu c t ch: Campuchia. Có tên g i Vi t Nam là: Tr n S c Dùng Hi n trú t i: 269F/403 Nguy n Trãi, phư ng Nguy n Cư Trinh, qu n I, thành ph H Chí Minh.
  3. 7. Nguy n Th H ng, sinh năm 1959 t i Campuchia, Qu c t ch: Campuchia. Có tên g i Vi t Nam là: Nguy n Th H ng. Hi n trú t i: 68/73B Tr n Quang Kh i, phư ng Tân nh, qu n I, thành ph H Chí Minh. 8. Nguy n Văn Thân, sinh năm 1961 t i Campuchia, Qu c T ch: Campuchia. Có tên g i Vi t Nam là: Nguy n Văn Thân. Hi n trú t i: 68/73B Tr n Quang Kh i, phư ng Tân nh, qu n I, thành ph H Chí Minh. 9. Nguy n Văn T n, sinh năm 1949 t i Campuchia, Qu c t ch: Campuchia. Có tên g i Vi t Nam là: Nguy n Văn T n. Hi n trú t i: 68/73B Tr n Quang Kh i, phư ng Tân nh, qu n I, thành ph H Chí Minh. 10. Tr nh Mùi, sinh ngày 19/12/1983 t i thành ph H Chí Minh, Qu c t ch: Campuchia. Có tên g i Vi t Nam là: Tr nh Mùi. Hi n trú t i: 56/1 p Tam ông, xã Th i Tam Thôn, huy n Hóc Môn, thành ph H Chí Minh. 11. Tr nh B u, sinh năm 1968 t i Campuchia, Qu c t ch: Campuchia. Có tên g i Vi t Nam là: Tr nh B u. Hi n trú t i 56/1 p Tam ông, xã Th i Tam Thôn, huy n Hóc Môn, thành ph H Chí Minh. 12. Hà Hu Phương, sinh ngày 15/8/1965 t i Campuchia, Qu c t ch: Campuchia. Có tên g i Vi t Nam là: Hà Hu Phương. Hi n trú t i : 26H khu B, khu ph I, phư ng Tân Phú, qu n 7, thành ph H Chí Minh. 13. L c Sóc Tiên, sinh ngày 17/7/1973 t i Campuchia, Qu c t ch: Campuchia. Có tên g i Vi t Nam là: L c Sóc Tiên. Hi n trú t i: 38/7 Hương L 70, th tr n Hóc Môn, huy n Hóc Môn, thành ph H Chí Minh.
  4. 14. L c Si u Ph n, sinh ngày 10/7/1967 t i Campuchia, Qu c t ch: Campuchia. Có tên g i Vi t Nam là: L c Si u Ph n. Hi n trú t i: 38/7 Hương L 70, th tr n Hóc Môn, thành ph H Chí Minh. 15. L c Si u Ang, sinh ngày 29/02/1970 t i Campuchia, Qu c t ch: Campuchia. Có tên g i Vi t Nam là: L c Si u An. Hi n trú t i: 38/7 Hương L 70, th tr n Hóc Môn, thành ph H Chí Minh. 16. Ưng Kim Léng, sinh ngày 30/11/1966 t i Campuchia, Qu c t ch: Campuchia. Có tên g i Vi t Nam là: Ưng Kiêm Lén Hi n trú t i: 202/6 H i Thư ng Lãn Ông, phư ng 14, qu n 5, thành ph H Chí Minh. 17. Ngô Tèo, sinh ngày 15/01/1952 t i Campuchia, Qu c t ch: Campuchia. Có tên g i Vi t Nam là: Ngô Tèo. Hi n trú t i: 52/24 ng Văn Ng , phư ng 10, qu n Phú Nhu n, thành ph H Chí Minh. 18. Tr n Ng c Hoa, sinh năm 1955 t i Campuchia, Qu c t ch: Campuchia. Có tên g i Vi t Nam là: Tr n Ng c Hoa. Hi n trú t i: 402/6/1 H u Giang, phư ng 12, qu n 6, thành ph H Chí Minh. 19. Mu Varina, sinh ngày 15/4/1962 t i Campuchia, Qu c t ch: Camphuchia. Có tên g i Vi t Nam là: Lê Th Hoa. Hi n trú t i: 395/1A Hàn H i Nguyên, phư ng 1, qu n 11, thành ph H Chí Minh. 20. Mu Navarin, sinh năm 1966 t i Campuchia, Qu c t ch: Campuchia. Có tên g i Vi t Nam là: Lê Văn Út. Hi n trú t i: 359/1A Bis Hàn H i Nguyên, phư ng 1, qu n 11, thành ph H Chí Minh. 21. Mu Kim Van, sinh ngày 18/9/1961 t i Campuchia, Qu c T ch: Camphuchia. Có tên g i Vi t Nam là: Lê Th Kim Oanh. Hi n trú t i: 359/1A Bis Hàn H i Nguyên, phư ng 1, qu n 11, thành ph H Chí Minh.
  5. 22. Goi Eng Chiêu, sinh ngày 04/8/1973 t i Campuchia, Qu c t ch: Campuchia. Có tên g i Vi t Nam là: Nghê Anh Chiêu. Hi n trú t i: 39/1D Lê L i, p Dân Th ng 2, xã Tân Th i Nhì, huy n Hóc Môn, thành ph H Chí Minh. 23. Li Kim Nary, sinh ngày 24/12/1974 t i thành ph H Chí Minh, Qu c t ch: Campuchia. Có tên g i Vi t Nam là: Vũ Bích Phương. Hi n trú t i: s 120 Nguy n Văn Tr i, phư ng 8, qu n Phú Nhu n, thành ph H Chí Minh. DANH SÁCH NGƯ I KHÔNG QU C TNCH ANG CƯ TRÚ T I VI T NAM Ư C NH P QU C TNCH VI T NAM (Theo quy nh s 154/2004/Q -CTN ngày 16 tháng 3 năm 2004 c a Ch t ch nư c). 24. Thái T V o, sinh ngày 30/7/1958 t i Campuchia. Có tên g i Vi t Nam là: Thái T V o. Hi n trú t i: 107/18 Tân Thành, phư ng 15, qu n 5, thành ph H Chí Minh. 25. Louise L.Elias, sinh ngày 17/2/1989 t i Hà N i. Có tên g i Vi t Nam là: Lê Di u Linh. Hi n trú t i: 106 Bà Tri u, phư ng Nguy n Du, qu n Hai Bà Trưng, thành ph Hà N i. 26. Phivi Nguy n Abalahin, sinh ngày 30/10/1997 t i Hà N i. Có tên g i Vi t Nam là: Abalahin Nguy n Phivi. Hi n trú t i: 294 ph Hu , phư ng ph Hu , qu n Hai Bà Trưng, thành ph Hà N i. 27. Ri Xuân Phùng, sinh ngày 14/11/1968 t i Vũng Tàu. Có tên g i Vi t Nam là: Ri Xuân Phùng. Hi n trú t i: 213/4 Ph m H ng Thái, phư ng 7, thành ph Vũng Tàu, t nh Bà R a – Vũng Tàu. 28. Ri Xuân Anh, sinh ngày 25/12/1964 t i thành ph H Chí Minh. Có tên g i Vi t Nam là: Ri Xuân Anh.
  6. Hi n trú t i: 213/4 Ph m H ng Thái, phư ng 7, thành ph Vũng Tàu, t nh Bà R a – Vũng Tàu. 29. Ri Xuân Óc, sinh ngày 17/6/1967 t i Vũng Tàu. Có tên g i Vi t Nam là: Ri Xuân Ng c. Hi n trú t i: 213/4 Ph m H ng Thái, phư ng 7, thành ph Vũng Tàu, t nh Bà R a – Vũng Tàu. 30. Ri Xuân Nam, sinh ngày 02/3/1962 t i thành ph H Chí Minh. Có tên g i Vi t Nam là: Ri Xuân Nam. Hi n trú t i: 213/4 Ph m H ng Thái, phư ng 7, thành ph Vũng Tàu, t nh Bà R a – Vũng Tàu. 31. Ri Xuân M n, sinh ngày 30/6/1966 t i Vũng Tàu. Có tên g i Vi t Nam là: Ri Xuân M n. Hi n trú t i: 213/4 Ph m H ng Thái, phư ng 7, thành ph Vũng Tàu, t nh Bà R a – Vũng Tàu. 32. Ri Xuân Hùng, sinh ngày 07/10/1963 t i thành ph H Chí Minh. Có tên g i Vi t Nam là: Ri Xuân Hùng. Hi n trú t i: 266/7 Lê L i, phư ng 7, thành ph Vũng Tàu, t nh Bà R a – Vũng Tàu. 33. Augustine Sutaraswan, sinh ngày 16/5/1948 t i Thái Lan Có tên g i Vi t Nam là: Nguy n Thùy Ng c Thái. Hi n trú t i: 145/38/12 Nguy n Thi n Thu t, phư ng 1, qu n 3, thành ph H Chí Minh./.
Đồng bộ tài khoản