Quyết định số 154-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 154-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 154-CP về việc thành lập Tổng công ty vật tư và thu mua hải sản trực thuộc Bộ Hải sản do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 154-CP

  1. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 154-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ VÀ THU MUA HẢI SẢN TRỰC THUỘC BỘ HẢI SẢN HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960; Căn cứ vào Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính phủ và bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các Bộ trong lĩnh vực quản lý kinh tế, ban hành kèm theo Nghị định số 172-CP ngày 01-11-1973 của Hội đồng Chính phủ; Căn cứ vào Nghị định số 02-CP ngày 08-01-1977 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Hải sản; Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp Thường vụ Hội đồng Chính phủ ngày 20-5-1978; Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Hải sản, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay thành lập Tổng công ty vật tư và thu mua hải sản, gọi tắt là Tổng công ty hải sản, trực thuộc Bộ Hải sản, trên cơ sở tổ chức của ba công ty hiện có (Công ty hải sản I, Công ty hải sản II, Công ty hải sản III) được thành lập theo Nghị định số 02-CP ngày 08- 01-1977 của Hội đồng Chính phủ. Điều 2. Tổng công ty hải sản là đơn vị sản xuất kinh doanh, hoạt động theo nguyên tắc hạch toán kinh tế. Tổng công ty có nhiệm vụ và quyền hạn chính như sau: 1. Lập quy hoạch, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng vật tư, thiết bị phục vụ cho sản xuất nghề cá (khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản; cơ khí tàu thuyền, nghiên cứu khoa học…); 2. Lập kế hoạch về thu mua và phân phối hải sản cho các nhu cầu trong nước và xuất khẩu theo kế hoạch Nhà nước; 3. Tổ chức thu mua hải sản ở những ngư trường ngoài khơi và một số hải đảo; 4. Tổ chức vận chuyển hải sản (chủ yếu là cá tươi) từ các tỉnh miền Nam ra miền Bắc, bán buôn cho ngành nội thương theo kế hoạch Nhà nước; 5. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Tổng công ty thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách, chế độ, thể lệ về quản lý kinh tế, kỹ thuật và tài chính của Nhà nước;
  2. 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác của Tổng công ty theo các quy định hiện hành. Điều 3. Tổng công ty hải sản và các Công ty vật tư và thu mua hải sản trực thuộc có trách nhiệm chỉ đạo về kế hoạch và nghiệp vụ kinh doanh đối với các Công ty hải sản của các địa phương; cùng với các Công ty hải sản địa phương hình thành một mạng lưới cung ứng vật tư và thu mua hải sản thống nhất, thông suốt từ Bộ xuống địa phương và cơ sở. Điều 4. Tổ chức của Tổng công ty hải sản gồm có các đơn vị trực thuộc: Công ty vật tư hải sản, Công ty thu mua hải sản, các xí nghiệp về lưới, dây, lưỡi câu, v.v… hoạt động theo nguyên tắc hạch toán kinh tế độc lập; tại cơ quan Tổng công ty có một số phòng, ban giúp việc. Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc do đồng chí Bộ trưởng Bộ Hải sản căn cứ vào quyết định này quy định, với nguyên tắc tinh giản bộ máy, biên chế gọn, nhẹ, làm việc có hiệu quả. Điều 5. Tổng công ty hải sản do một Giám đốc phụ trách, có một số Phó giám đốc giúp việc. Điều 6. Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ. Điều 7. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Hải sản, các đồng chí thủ trưởng các cơ quan trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này. TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Lê Thanh Nghị
Đồng bộ tài khoản