Quyết định số 1540/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
20
lượt xem
3
download

Quyết định số 1540/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1540/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1540/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ***** NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1540/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Tờ trình số 2066/TTr-BNN-VP ngày 31 tháng 07 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1472/TTr-BTĐKT ngày 05 tháng 11 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập thể và 24 cá nhân thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Bộ NN&PTNT; - Ban Thi đua - Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b). Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1540/QĐ-TTg ngày 14/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Bộ môn Công nghệ Sinh học, Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 2. Bộ môn Nghiên cứu chẩn đoán và giám định dịch hại, Viện Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 3. Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Đường Biên Hòa, Tổng Công ty Mía đường 2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 4. Phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng thủy lợi 2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 5. Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương II, Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2000 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 6. Ông Phạm Vũ Chanh, Quyền Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - Tài chính, Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 7. Ông Lê Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương II, Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 8. Bà Vũ Thị Thắng, Phó Chánh Thanh tra chuyên ngành, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 9. Ông Nguyễn Văn Thanh, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 10. Ông Nguyễn Hữu Điệp, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 11. Ông Hà Thanh Liêm, Giám đốc Ban Quản lý Trung ương dự án Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 12. Ông Phạm Hữu Khánh, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Cát Tiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  3. 13. Ông Lã Văn Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật bảo vệ rừng số 1, Cục Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 14. Ông Trần Văn Thiệu, Chuyên viên chính Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 15. Ông Nguyễn Trí Hòa, Tiến sĩ, Phó Viện trưởng Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, Viện Khoa học và Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 16. Bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Tiến sĩ, Phó Giám đốc Trung tâm Tài nguyên thực vật, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 17. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Tiến sĩ, Phó Giám đốc Trung tâm Động lực sông, Viện Khoa học Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 18. Ông Nguyễn Minh Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Thủy điện, Viện Khoa học Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 19. Ông Phạm Văn Động, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phòng trừ mối, Viện Khoa học Thủy Lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 20. Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 21. Ông Trương Trọng Luật, Trưởng phòng Quy hoạch Bắc Bộ, Viện Quy hoạch Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 22. Ông Vũ Công Lân, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý dự án, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 23. Bà Đoàn Thị Khang, Tiến sĩ, Trưởng phòng Phân tích thức ăn gia súc và sản phẩm chăn nuôi, Viện Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 24. Ông Dương Xuân Tuyển, Tiến sĩ, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi, Viện Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 25. Ông Nguyễn Đức Tân, Tiến sĩ, Phân viện trưởng Phân viện Thú y miền Trung, Viện Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 26. Ông Bùi Lê Chương, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 27. Bà Ngô Thị Ngọc Khánh, Nghiên cứu viên Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  4. 28. Ông Lương Công Thuấn, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 29. Ông Vũ Xuân Khánh, Phó Trưởng phòng Kinh doanh thị trường, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu, Tổng Công ty Mía đường 1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Đồng bộ tài khoản