Quyết định số 1544/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 1544/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1544/QĐ-BTC về việc đính chính quyết định số 43/2008/QĐ-BTC ngày 25/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1544/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1544/Q -BTC Hà N i, ngày 15 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH V VI C ÍNH CHÍNH QUY T NNH S 43/2008/Q -BTC NGÀY 25/06/2008 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 06 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/07/2003 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. ính chính sơ xu t trong quá trình in n Quy t nh s 43/2008/Q -BTC ngày 25/06/2008 c a B trư ng B Tài chính ban hành Quy ch thu và s d ng phí duy tu, tái t o cơ s h t ng các khu công nghi p và khu ch xu t Thành ph H Chí Minh như sau: T i cu i i u 2 (trang 2) c a Quy t nh, b o n “ban hành kèm theo Quy t nh s 03/2003/Q -BTC ngày 10/01/2003 c a B trư ng B Tài chính”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. V trư ng V Pháp ch , Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v thu c B Tài chính và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TUQ. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i, Ki m toán nhà nư c, - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND thành ph H Chí Minh; - S Tài chính, Kho b c nhà nư c thành ph H Chí Minh; Nguy n c Chi - Ban qu n lý KCN, KCX, TP. H Chí Minh (sao g i cho các công ty h t ng); - Các ơn v thu c B Tài chính; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp);
  2. - Công báo; Website c a Chính ph ; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, PC.
Đồng bộ tài khoản