Quyết định số 1545/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 1545/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1545/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1545/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1545/Q -TTg Hà N i, ngày 27 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N KHU KINH T HÒN LA, T NH QU NG BÌNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; Ngh nh s 04/2008/N -CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i. Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Bình và B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n Khu kinh t Hòn La, t nh Qu ng Bình, v i nh ng n i dung ch y u sau: I. PH M VI C A KHU KINH T HÒN LA Khu kinh t Hòn La bao g m 6 xã ven bi n (bao g m c bi n và o) c a huy n Qu ng Tr ch là Qu ng ông, Qu ng Phú, Qu ng Tùng, C nh Dương, Qu ng Hưng và Qu ng Xuân; v i di n tích kho ng 10.000 ha, trong ó ph n t li n kho ng 8.900 ha, ph n o và bi n kho ng 1.100 ha. II. QUAN I M CH O VÀ M C TIÊU PHÁT TRI N CH Y U 1. Quan i m phát tri n - T p trung xây d ng Khu kinh t Hòn La thành m t trong nh ng trung tâm giao thương qu c t và hi n i B c mi n Trung. Ưu tiên phát tri n kinh t g n v i c ng, d ch v và du l ch; - Phát tri n Khu kinh t Hòn La trên quan i m kinh t m và h i nh p kinh t qu c t , tăng cư ng h p tác kinh t , thu hút ngu n l c c a các thành ph n kinh t , k c ngu n l c trong nư c và nư c ngoài (bao g m c tư v n nư c ngoài) cho phát tri n Khu kinh t Hòn La thích ng v i môi trư ng c nh tranh qu c t . - Vi c phát tri n Khu kinh t Hòn La c n ư c ph i h p v i: Khu kinh t Vũng Áng (Hà Tĩnh); Hành lang kinh t ư ng 12A; Khu du l ch Phong Nha – K Bàng; v i các nư c trong ti u vùng sông Mê Kông m r ng c a hành lang kinh t ông – Tây, c bi t là các nư c Campuchia, Lào và Thái Lan; - Xây d ng Khu Kinh t Hòn La v i mô hình khu kinh t t ng h p, trong ó có khu công nghi p g n v i bi n, các khu du l ch v i các s n phNm du l ch c áo, kinh t c ng, khu phi thu quan g n v i c ng bi n Hòn La và khu dân cư ô th . Trong giai o n u, t p trung ưu tiên phát tri n m nh khu “h t nhân” c a Khu kinh t Hòn La xã Qu ng ông, Qu ng Phú. Trong khu “h t nhân” này có Khu công nghi p c ng bi n Hòn La, C ng Hòn
 2. La, khu du l ch, thương m i, d ch v ; khu dân cư và khu phi thu quan. Giai o n sau ti p t c m r ng xu ng các xã khác trong Khu kinh t Hòn La và ti p t c u tư hoàn ch nh v i ch t lư ng cao và hoàn ch nh khu “h t nhân”, t ng bư c thúc Ny các ngành d ch v c ng và d ch v du l ch; - T p trung xây d ng cơ s v t ch t và k t c u h t ng Khu kinh t Hòn La hi n i, ng b . Th c hi n cơ ch chính sách phát tri n năng ng phát tri n t t c các lo i hình s n xu t kinh doanh và các ho t ng u tư xây d ng k t c u h t ng; - Chú tr ng phát tri n các lĩnh v c thương m i, xu t nh p khNu, d ch v , du l ch và các ngành kinh t g n v i bi n và coi ây là m t bi n pháp quan tr ng nh m giúp Khu kinh t Hòn La có th phát tri n nhanh, s m phát huy hi u qu . - Phát tri n Khu kinh t Hòn La b o m hi u qu t ng h p c kinh t , chính tr , an ninh, qu c phòng, b o v môi trư ng, m r ng quan h i ngo i khu v c và qu c t ; - Cơ ch chính sách ư c áp d ng t i Khu kinh t Hòn La ph i th c s ưu ãi, khuy n khích, n nh lâu dài; - Th c hi n qu n lý t p trung th ng nh t, th t c hành chính ơn gi n, nhanh g n, thu n l i, m t u m i, t o môi trư ng u tư thông thoáng cho m i ho t ng s n xu t kinh doanh, d ch v t i Khu kinh t Hòn La. 2. M c tiêu phát tri n ch y u - Khai thác t i a l i th v i u ki n t nhiên, v trí a lý kinh t - chính tr trong giao thương, d ch v trong nư c và qu c t , thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i cho t nh Qu ng Bình, khu v c B c Trung B và c mi n Trung, nh m góp ph n thu h p kho ng cách v i các vùng khác trong c nư c; - Xây d ng và phát tri n Khu kinh t Hòn La v i các ngành công nghi p ch ch t như: nhi t i n; óng, s a ch a tàu bi n, tàu ánh cá; xi măng; s n xu t th y tinh và các ngành công nghi p b tr khác. Phát tri n các và khu dân cư ô th . - Xây d ng và kinh doanh khu phi thu quan g n v i vi c u tư khai thác có hi u qu c ng Hòn La cùng v i qu c l 1A, 12A, các c a khNu Cha Lo (Qu ng Bình), C u Treo (Hà Tĩnh), Lao B o (Qu ng Tr ) t o thành c a ngõ quan tr ng thông ra bi n ông c a Nam Lào, ông B c Thái Lan và c ti u vùng sông Mê Kông; - T o vi c làm cho kho ng 39-40 nghìn ngư i, ào t o và nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c, tăng thu nh p cho ngư i lao ng; - T nay n năm 2010: u tư giai o n I c ng bi n Hòn La; ti p t c xây d ng h t ng và thu hút u tư vào Khu công nghi p c ng bi n Hòn La v i h s l p y t 90-95%; hình thành m t s h ng m c cơ b n theo quy ho ch c a Khu du l ch Vũng Chùa – o Y n; phát tri n các i m dân cư ô th , t ng bư c hình thành khu ô th m i hi n i; văn minh; u tư xây d ng các tr c giao thông liên vùng và n i vùng, các khu ch c năng; bư c u khai thác c ng, khu phi thu quan, khu du l ch, khu công nghi p; - T năm 2011 n năm 2020: ti p t c xây d ng và u tư phát tri n k t c u h t ng c a khu v c; th c hi n theo quy ho ch chi ti t và ti p t c u tư xây d ng k t c u h t ng và s n xu t kinh doanh các khu công nghi p, khu du l ch, khu vui chơi gi i trí, khu phi thu quan. III. MÔ HÌNH PHÁT TRI N KHU KINH T HÒN LA 1. Khu Kinh t Hòn La là khu kinh t t ng h p, có ý nghĩa qu c gia và qu c t , g m các ngành và lĩnh v c: công nghi p nhi t i n; óng, s a ch a tàu bi n và tàu ánh cá; c ng bi n; du l ch, thương m i, d ch v ; phát tri n ô th và nh ng ngành kinh t khác g n v i Hành lang kinh t qu c l 12A, Khu kinh t c a khNu qu c t Cha Lo.
 3. Khu kinh t Hòn La ư c quy ho ch v i các khu ch c năng sau: khu phi thu quan; khu thu quan, bao g m các khu như: khu công nghi p, khu c ng và d ch v h u c n c ng, khu dân cư, khu ô th , khu du l ch – d ch v , khu hành chính. 2. Khu kinh t Hòn La ư c áp d ng nh ng ưu ãi và h tr u tư theo quy nh c a Lu t u tư, Lu t Doanh nghi p và các văn b n hư ng d n thi hành; các quy nh và ưu ãi c bi t khác phù h p v i mô hình các khu kinh t trong khu v c và pháp lu t Vi t Nam. IV. NNH HƯ NG PHÁT TRI N CÁC NGÀNH, LĨNH V C CH Y U TRONG KHU KINH T HÒN LA 1. Phát tri n công nghi p Ưu tiên phát tri n các ngành công nghi p g n v i các th m nh c a Khu Kinh t Hòn La như các ngành công nghi p g n v i khai thác bi n và c ng bi n, công nghi p s n xu t i n năng, các ngành công nghi p ph tr , các ngành công nghi p hư ng n xu t khNu, các ngành công nghi p có công ngh tiên ti n. Hình thành các s n phNm công nghi p ch l c có t m nh hư ng l n, có s c c nh tranh cao, áp ng nhu c u h i nh p khu v c và qu c t nh m t o ra th và l c cho phát tri n lâu dài. Ti p t c u tư phát tri n, hoàn ch nh Khu công nghi p c ng bi n Hòn La; hình thành trung tâm nhi t i n và công nghi p óng tàu, các c m – i m công nghi p trong Khu kinh t Hòn La. K t h p hài hòa gi a phát tri n kinh t và b o v tài nguyên môi trư ng. V i nh hư ng trên, t nay n năm 2020, t p trung phát tri n các ngành công nghi p ch y u sau: - óng, s a ch a tàu bi n, tàu ánh cá; chú tr ng t i các d án óng tàu ph c v ánh b t xa b (công su t 400-1.000 CV); - Công nghi p s n xu t i n năng (nhi t i n); - S n xu t v t li u xây d ng, xi măng, ch bi n á p lát, bê tông nh a ư ng; v t li u xây d ng cao c p và các s n phNm bê tông úc s n, g ch tuynen; thép và các s n phNm, c u ki n t s t thép; - S n xu t thi t b n ng: gia công, l p ráp ôtô, l p ráp xe g n máy; thi t b văn phòng; thi t b i n, i n l nh, i n ch t lư ng cao; s n xu t ng cơ n ; - S n xu t, gia công, ch t o m u s n phNm, bao bì; - S n xu t, gia công thu c lĩnh v c công ngh sinh h c, lĩnh v c v t li u m i; - S n xu t, gia công thi t b cơ khí chính xác; l p ráp thi t b k thu t s ; - S n xu t các s n phNm cao c p t nh a; ch t tNy r a, hóa m phNm; kính các lo i, ch bi n th y tinh; bao bì, in n nhãn hàng hóa; gi y và các s n phNm t gi y; - Ch bi n th y – h i s n, nông – lâm s n (các s n phNm t g ); - Phát tri n ti u th công nghi p; - L c, hóa d u (khi có i u ki n). 2. nh hư ng phát tri n các ngành d ch v và hình thành khu phi thu quan T p trung phát tri n m t s ngành, lĩnh v c, s n phNm d ch v ch y u như d ch v c ng và v n t i bi n, du l ch, thương m i, tài chính – ngân hàng, bưu chính – vi n thông.v.v. a) Phát tri n d ch v c ng và v n t i bi n:
 4. - V d ch v c ng; phát tri n a d ng các lo i hình d ch v c ng như: i lý tàu bi n và môi gi i hàng h i; lai d t tàu bi n; i lý v n t i hàng hóa tàu bi n; cung ng tàu bi n, th y th ; giao nh n và ki m m hàng hóa; b c d hàng hóa, kho bãi, xu t nh p khNu, chuy n khNu quá c nh; s a ch a tàu bi n t i c ng; v sinh môi trư ng bi n; c u h trên bi n .v.v. - V v n t i bi n: nghiên c u phát tri n d ch v v n t i bi n theo hư ng t ng bư c xây d ng i tàu v n t i phù h p tham gia vào v n chuy n hàng hóa xu t nh p khNu qua khu v c c ng Hòn La. b) Phát tri n ngành du l ch Tăng cư ng u tư phát tri n k t c u h t ng ngành du l ch; ưu tiên phát tri n m t s khu du l ch hi n i, quy mô l n; tăng cư ng công tác tuyên truy n, qu ng bá hình nh du l ch; tuyên truy n, giáo d c nâng cao nh n th c c a ngư i dân v d ch v du l ch; ng d ng khoa h c k thu t, c bi t là công ngh thông tin vào phát tri n du l ch; k t h p hài hòa gi a phát tri n kinh t - xã h i, phát tri n du l ch và b o v tài nguyên môi trư ng. a d ng hóa lo i hình s n phNm du l ch (du l ch núi, thăm quan danh lam th ng c nh, thám hi m, du l ch bi n, th thao gi i trí, ngh dư ng, t m bi n .v.v); g n phát tri n du l ch c a Khu kinh t Hòn La v i Phong Nha – K Bàng và các i m du l ch khác trong vùng. Ti p t c nâng c p và t ng bư c xây d ng theo quy ho ch các khu du l ch Vũng Chùa – o Y n và các i m du l ch khác. T o môi trư ng thu hút các ngu n u tư phát tri n du l ch. Không ng ng nâng cao ch t lư ng d ch v du l ch. c) Phát tri n thương m i: Phát huy l i th v trí a lý, c nh quan thiên nhiên, s thu n l i v giao thông, b t nh p k p th i nhu c u c a th trư ng, Ny m nh phát tri n thương m i. Hình thành khu thương m i trong khu ô th m i. C i t o và nâng c p h th ng ch các xã, ch u m i, b n xe.v.v. Ưu tiên phát tri n các ho t ng xu t nh p khNu, tái xu t .v.v. Quan tâm phát tri n k t c u h t ng thương m i (ch , trung tâm thương m i, kho ngo i quan, trung tâm h i ch , tri n lãm, xúc ti n thương m i .v.v.). d) Phát tri n các d ch v khác: Phát tri n các ngành d ch v khác như tài chính – ngân hàng, ch ng khoán, b o hi m, bưu chính – vi n thông, tư v n pháp lý, tư v n u tư, tư v n kinh doanh, d ch v khoa h c – công ngh , công ch ng, giám nh, bán u giá tài s n.v.v. ) nh hư ng phát tri n c a khu phi thu quan: Hình thành khu phi thu quan g n v i m t ph n c ng Hòn La có quy mô 200-250ha thu c xã Qu ng ông, phía ông B c c a Khu kinh t Hòn La. Trong khu phi thu quan s phát tri n các ho t ng s n xu t hàng xu t khNu và hàng ph c v t i ch (c gia công, tái ch ), thương m i hàng hóa (bao g m c xu t khNu, nh p khNu, chuy n khNu, t m nh p – tái xu t, phân ph i, siêu th bán l ), thương m i d ch v (phân lo i, óng gói, v n chuy n giao nh n hàng hóa quá c nh, b o qu n kho tàng, bưu chính vi n thông, tài chính, ngân hàng, v n t i, b o hi m, vui chơi gi i trí, nhà hàng ăn u ng), xúc ti n thương m i và các ho t ng thương m i khác. Hình thành t i khu phi thu quan các ti u khu: - Khu trung tâm thương m i, văn phòng giao d ch, văn phòng i di n, chi nhánh; - Khu s n xu t, gia công tái ch , l p ráp, s a ch a; - Khu gi i thi u s n phNm, siêu th , tri n lãm, d ch v ; - Khu trung chuy n hàng hóa, kho ngo i quan và các lo i kho bãi khác; - Khu s n xu t, gia công, tái ch , l p ráp, s a ch a.v.v.
 5. 3. Phát tri n nông – lâm nghi p, th y s n và ngành ngh nông thôn a) Phát tri n nông – lâm nghi p: Phát tri n nông nghi p toàn di n theo hư ng chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi có giá tr cao nh m cung c p th c phNm an toàn cho Khu kinh t Hòn La, g n s n xu t hàng hóa nông nghi p v i du l ch. Phát tri n chăn nuôi theo hư ng nâng cao s lư ng và ch t lư ng s n phNm t o ra hàng hóa ph c v cho tiêu dùng và xu t khNu. Ny m nh ng d ng khoa h c k thu t, công ngh sinh h c, c i t o gi ng cây tr ng, v t nuôi nh m tăng năng su t và nâng cao ch t lư ng s n phNm. Tr ng r ng phòng h ven bi n; nghiên c u và phát tri n r ng thông theo quy ho ch; th c hi n tr ng r ng theo các d án h p tác v.v.. b) Phát tri n th y s n: T p trung vào nuôi tr ng, ánh b t, ch bi n và d ch v ngh cá. Hình thành c m kinh t - k thu t ph c v ánh b t, ch bi n h i s n t i c a l ch Roòn. Chuy n i ngh nghi p cho l c lư ng lao ng khai thác ven b sang các ngành ngh khác như nuôi tr ng, ch bi n th y s n, d ch v ngh cá, d ch v du l ch.v.v. Ti p t c u tư phát tri n phương ti n và tăng cư ng ánh b t h i s n xa b trên cơ s c ng c , nâng cao hi u qu c a các i tàu ánh b t xa b . Ti n hành quy ho ch vùng nuôi tr ng th y s n nh m hình thành các vùng nuôi tr ng th y s n chuyên canh, ph c v nhu c u c a Khu kinh t Hòn La và t o ngu n nguyên li u cho ch bi n xu t khNu. 4. nh hư ng phát tri n các lĩnh v c xã h i và b o v môi trư ng a) D báo dân s và lao ng n năm 2020: - D báo dân s c a khu v c: TT Ch tiêu ơn v tính D báo dân s Năm 2010 Năm 2020 1 Dân s toàn khu kinh t Nghìn ngư i 51 66,8 T l tăng dân s % 2,5 2,75 Trong ó tăng cơ h c % 1,44 1,71 2 Dân s ô th Nghìn ngư i 12,4 31,2 3 Dân s nông thôn Nghìn ngư i 38,6 35,6 T l ô th hóa % 24,4 46,7 - D báo nhu c u lao ng: TT Ngành, lĩnh v c ơn v tính Nhu c u lao ng Năm 2010 Năm 2020 T ng nhu c u lao ng Nghìn ngư i 29,6 39,2 1 Công nghi p – xây d ng Nghìn ngư i 14 19 T l % 47,3 48,5 2 Khu v c d ch v Nghìn ngư i 7,6 10,1 T l % 25,7 25,75 3 Khu v c nông nghi p Nghìn ngư i 8,0 10,1 T l % 27 25,75
 6. b) Hình thành và phát tri n các ô th m i: Hình thành và phát tri n ô th m i Hòn La, các th tr n, th t . c) V h t ng xã h i (văn hóa, giáo d c, y t .v.v.): u tư xây d ng các công trình như: b nh vi n, trư ng h c, trư ng ào t o ngh , trung tâm quan tr c môi trư ng, trung tâm văn hóa th thao, tr m thu phát truy n hình, trư ng h c qu c t nh m áp ng nhu c u phát tri n c a Khu kinh t Hòn La. d) B o v môi trư ng và phát tri n công ngh : u tư xây d ng h th ng x lý ch t th i r n, nư c th i, h th ng ki m soát và x lý khí th i công nghi p cho t ng cơ s s n xu t và toàn Khu kinh t Hòn La. Xây d ng trung tâm quan tr c – giám sát môi trư ng. Xây d ng quy ch qu n lý và ki m tra nghiêm ng t vi c b o v môi trư ng. Tăng cư ng năng l c qu n lý môi trư ng.v.v. H tr các doanh nghi p ng d ng công ngh thông tin, i m i công ngh s n xu t, áp d ng công ngh s n xu t thân thi n v i môi trư ng, áp d ng có hi u qu các tiêu chuNn qu c t . Th c hi n t t vi c b o h quy n s h u công nghi p. Phát tri n các d ch v k thu t, tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c v ăng ký ch t lư ng s n phNm. 5. Phát tri n h th ng k t c u h t ng a) Xây d ng và phát tri n c ng bi n: Xây d ng phát tri n c ng nư c sâu Hòn La, bao g m khu c ng t ng h p, h th ng c ng chuyên dùng, h th ng d ch v ph tr và h u c n c ng. b) Giao thông ư ng b : u tư phát tri n h th ng giao thông i ngo i c a Khu kinh t Hòn La v i các tuy n tr ng i m úng các c p b c k thu t quy nh; nâng c p qu c l 1A i qua Khu kinh t Hòn La; c i t o nâng c p qu c l 12A tr thành m t tr c ư ng mang tính ch t xuyên Á; hoàn thi n h th ng ư ng trong Khu kinh t Hòn La, ư ng ra c ng và các tuy n ư ng khác theo quy ho ch Khu kinh t Hòn La; nâng c p và duy tu b o dư ng các tuy n ư ng liên xã. c) Giao thông ư ng s t và ư ng hàng không: Nghiên c u xây d ng tuy n ư ng s t n i t nhà máy xi măng Sông Gianh t i c ng Hòn La; t ng bư c nâng c p, hi n i hóa c ng hàng không ng H i nh m áp ng nhu c u v n t i hàng không trong khu v c. d) C p i n: u tư phát tri n h th ng ư ng dây và tr m bi n áp trung gian theo d báo nhu c u tiêu th i n n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 áp ng nhu c u ph t i i n cho s n xu t công nghi p, th y l i, các ngành s n xu t khác và nhu c u i n sinh ho t cho dân cư khu v c Hòn La. Xây d ng tr m i n 110KV Hòn La. ) C p, thoát nư c và v sinh môi trư ng: Hoàn thành d án c p nư c, c i t o và i m i h th ng c p nư c hi n có, b o m áp ng nhu c u tiêu th nư c cho s n xu t và sinh ho t c a khu v c theo úng quy ho ch phát tri n n năm 2010 và t m nhìn xa hơn. Tri n khai xây d ng h th ng thoát nư c, h th ng thu gom và x lý nư c th i, ch t th i r n phù h p v i ti n u tư phát tri n trong Khu kinh t Hòn La.
 7. e) Thông tin liên l c: Ph n u b o m thông tin liên l c thông su t v i các nơi trong t nh, trong nư c và qu c t . Ph sóng i n tho i di ng, thông tin liên l c ph c v i s ng. 6. nh hư ng t ch c lãnh th và phát tri n các khu ch c năng a) nh hư ng s d ng t: nh hư ng s d ng t n năm 2020 TT Lo i t Năm 2020 (ha) T ng di n tích t nhiên c a Khu kinh t Hòn La 10.000 1 t khu phi thu quan 200 2 t khu v c thu quan 9.800 a t xây d ng các khu ch c năng Qu ng ông 2.486 - t khu c ng 122 - t công nghi p 1.000 + Khu công nghi p c ng bi n Hòn La 630 Khu công nghi p c ng bi n Hòn La giai o n I 97 Khu công nghi p c ng bi n Hòn La giai o n II 203 Khu công nghi p c ng bi n Hòn La m r ng 330 + Khu trung tâm nhi t i n 250 + Khu công nghi p óng tàu 120 - t các khu du l ch 300 - t khu ô th Hòn La 250 - t cây xanh cách ly, công viên sinh thái 80 - t cơ quan, trung tâm ào t o 30 - t công trình u m i HTKT 20 - t giao thông i ngo i, liên khu v c 200 - t khác (sông su i, núi á.v.v.) 484 b t xây d ng thu c các xã Qu ng Phú, Qu ng Tùng, C nh Dương, 6.214 Qu ng Hưng, Qu ng Xuân - t khu v c ô th và nông thôn 300 - t nông nghi p 1.500 - t lâm nghi p và cây xanh 1.100 - t chuyên dùng (các c m công nghi p, giao thông, các công trình h 700 t ng khác) - t khác 2.614 c t khác (m t nư c và o) 1.100 Các s li u v nh hư ng s d ng t nêu trên ch m i là d ki n, s ư c chuNn xác và quy ho ch c th khi l p Quy ho ch chung xây d ng Khu kinh t và Quy ho ch chi ti t xây d ng các khu ch c năng.
 8. b) nh hư ng phát tri n các khu ch c năng: - Các khu ch c năng trong khu v c xã Qu ng ông, g m: + Khu phi thu quan: t ng di n tích khu phi thu quan d ki n kho ng 200 ha phía Tây B c c ng Hòn La, có các phân khu ch c năng sau: khu trung tâm thương m i, văn phòng giao d ch, văn phòng i di n, chi nhánh; khu s n xu t, gia công, tái ch , l p ráp, s a ch a; khu gi i thi u s n phNm, siêu th , tri n lãm, d ch v ; khu trung chuy n hàng hóa, kho ngo i quan va các lo i kho bãi khác; khu s n xu t, gia công, tái ch , l p ráp, s a ch a.v.v. Toàn b khu v c này có hàng rào c ng, ra vào có ki m soát liên ngành; + Khu thu quan: t ng di n tích khu thu quan d ki n kho ng 9.800 ha, bao g m các khu sau: khu c ng thu quan; khu neo u, s a ch a và óng m i tàu thuy n; khu công nghi p (ch bi n nông lâm, th y s n; công nghi p v t li u xây d ng; công nghi p cơ khí, l p ráp i n t , ô tô; công nghi p nh hư ng vào xu t khNu và m t s ngành công nghi p n ng khác); khu du l ch; khu ô th m i; khu dân cư và hành chính; các khu khác. - Khu v c các xã Qu ng Phú, C nh Dương, Qu ng Tùng, Qu ng Hưng, Qu ng Xuân: + Hình thành các vùng phân b s n xu t nông nghi p chuyên môn hóa; + Các c m công nghi p + Các c m d ch v k thu t ph c v cho ánh b t và ch bi n th y s n; + Hình thành các i m dân cư ô th hóa Roòn, C nh Dương, Qu ng Phú, Qu ng Xuân, Qu ng Hùng, Qu ng Hưng. V. L A CH N CÁC GIAI O N PHÁT TRI N VÀ TR NG I M U TƯ 1. Giai o n t nay n năm 2015 - Xây d ng Quy ch ho t ng c a Khu kinh t Hòn La; xây d ng danh m c các d án kêu g i và thu hút u tư và ti n hành xúc ti n u tư; - L p quy ho ch chung xây d ng và quy ho ch chi ti t xây d ng cho các phân khu ch c năng; - Xây d ng k t c u h t ng quan tr ng trong và ngoài các khu ch c năng c a Khu kinh t Hòn La; - T p trung u tư phát tri n khu h t nhân c a Khu kinh t Hòn La xã Qu ng ông. Trong khu h t nhân này có Khu công nghi p c ng bi n Hòn La, c ng Hòn La, khu du l ch, thương m i, d ch v , khu dân cư và khu phi thu quan; - Hình thành m t s h ng m c cơ b n theo quy ho ch c a Khu du l ch Vũng Chùa – o Y n v i nhi u lo i hình a d ng, phong phú g n v i các khu du l ch khác trong t nh, vư n qu c gia Phong Nha – K Bàng cũng như vùng du l ch mi n Trung; - Phát tri n các i m dân cư ô th ; t ng bư c hình thành khu ô th m i hi n i, văn minh phù h p v i khu kinh t mang tính ng l c; - T ng bư c chuy n i cơ c u kinh t và chuNn b các i u ki n ti n phát tri n theo quy ho ch khu v c 5 xã Qu ng Phú, Qu ng Tùng, Qu ng Hưng, Qu ng Xuân, C nh Dương vào nh ng năm sau 2010; - Hoàn thành công tác n bù, gi i t a, thu h i t, tái nh cư trong Khu kinh t Hòn La theo quy ho ch;
 9. - Hoàn ch nh v cơ b n khu phi thu quan. T p trung xây d ng cơ ch chính sách u tư h t ng cho khu phi thu quan kêu g i u tư tr c ti p nư c ngoài. 2. Giai o n 2016 – 2020 - Ti p t c xây d ng và u tư phát tri n k t c u h t ng c a Khu kinh t Hòn La. Th c hi n theo quy ho ch chi ti t và ti p t c u tư xây d ng k t c u h t ng và s n xu t kinh doanh các khu công nghi p, khu du l ch, khu vui chơi gi i trí, khu phi thu quan; - Ti p t c xây d ng hoàn ch nh các khu ch c năng theo quy ho ch chung, quy ho ch chi ti t ư c duy t; - M r ng Khu công nghi p Hòn La; - u tư phát tri n các h ng m c công trình và phát tri n các ngành s n phNm theo quy ho ch các xã phía Nam trong Khu kinh t Hòn La; - Khu ô th m i ư c u tư xây d ng và ch nh trang hi n i, các ho t ng d ch v t tiêu chuNn qu c t như tài chính ngân hàng, ch ng khoán, bưu chính vi n thông ư c phát tri n. VI. DANH M C CÁC D ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN C U U TƯ (Ph l c kèm theo) VII. M T S GI I PHÁP TH C HI N CH Y U 1. Gi i pháp huy ng v n u tư D ki n huy ng các ngu n v n như sau: v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n t u giá quy n s d ng t, v n c a doanh nghi p và dân cư trong nư c, v n u tư nư c ngoài.v.v. T ng nhu c u v n cho vi c u tư và phát tri n Khu kinh t Hòn La là r t l n so v i kh năng ngu n l c c a T nh và s h tr c a Trung ương. Vì v y, áp ng ư c nhu c u v n u tư như trên, c n ph i có h th ng các bi n pháp huy ng v n m t cách tích c c, trong ó ngu n n i l c là ch y u, huy ng t i a ngu n v n t qu t, chú tr ng thu hút v n t các thành ph n kinh t ngoài qu c doanh, xã h i hóa u tư trong các lĩnh v c y t , giáo d c, văn hóa – th thao.v.v. Hư ng s d ng các ngu n v n như sau: ngu n v n ngân sách ho c có ngu n g c t ngân sách u tư vào các lĩnh v c và h ng m c chính g m: h t ng giao thông, c ng bi n; c p, thoát nư c, x lý nư c th i và ch t th i r n, nghĩa trang; xây d ng h ch a nư c; các công trình h t ng xã h i quan tr ng. V n tín d ng, v n t các doanh nghi p, các nhà u tư và các ngu n v n khác u tư vào các công trình h t ng trong khu công nghi p, khu phi thu quan, khu du l ch và m t s công trình k t c u h t ng khác .v.v. 2. Phát tri n ngu n nhân l c Ưu tiên ào t o cán b u àn (khoa h c, qu n lý, nhà doanh nghi p, công nhân b c cao). a d ng hóa các hình th c d y ngh . Có cơ ch , chính sách khuy n khích, thu hút lao ng có chuyên môn k thu t, tay ngh cao t nơi khác n làm vi c t i khu Khu kinh t Hòn La. Không ng ng nâng cao m t b ng dân trí cho cư dân trên a bàn, c bi t chú ý t i khu v c nông thôn. Có chính sách s d ng phù h p, khuy n khích nhân tài và tính năng ng, sáng t o c a ngư i lao ng. 3. Các gi i pháp xúc ti n u tư, c i thi n môi trư ng u tư và các gi i pháp khác
 10. Tăng cư ng m r ng và a d ng hóa các lo i hình qu ng bá, xúc ti n u tư; th c hi n t t các bi n pháp khuy n khích, thu hút m i ngu n v n u tư. Nâng cao hi u qu b máy qu n lý nhà nư c i v i các ho t ng u tư; Ny m nh công tác ào t o và ào t o l i cán b qu n lý; Ny m nh công tác c i cách hành chính nh m t o s h p d n thu hút u tư. Có gi i pháp v tăng cư ng h p tác và ph i h p phát tri n v i các khu kinh t khác trong vùng. 4. Cơ ch , chính sách phát tri n Cơ ch , chính sách phát tri n áp d ng cho Khu kinh t Hòn La tương t cơ ch , chính sách áp d ng cho các khu kinh t thu c c p t nh qu n lý ã ư c Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p; ư c quy nh c th trong Quy ch ho t ng c a Khu kinh t Hòn La do Th tư ng Chính ph quy t nh ban hành. 5. Mô hình qu n lý Khu kinh t Hòn La T ch c b máy qu n lý Khu kinh t Hòn La: - Ban Qu n lý Khu kinh t Hòn La do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p, là cơ quan qu n lý nhà nư c tr c thu c y ban nhân dân t nh Qu ng Bình, có tư cách pháp nhân, có con d u mang hình qu c huy, có tr s , có biên ch chuyên trách, có kinh phí ho t ng do ngân sách nhà nư c c p; là m t u m i k ho ch và ngân sách tr c thu c y ban nhân dân t nh Qu ng Bình, ư c cân i v n u tư xây d ng cơ b n t ngu n ngân sách nhà nư c, th c hi n chi ngân sách thu c lĩnh v c u tư phát tri n, các chương trình m c tiêu và các lĩnh v c khác ư c giao. - Trư ng ban và các Phó Trư ng ban c a Ban Qu n lý Khu kinh t Hòn La do Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Bình b nhi m. B máy giúp vi c g m các phòng, ban chuyên môn; ngoài ra, trong quá trình phát tri n t ng bư c hình thành các ơn v s nghi p tr c thu c và các công ty u tư phát tri n cơ s h t ng Khu kinh t Hòn La. i u 2. Giao y ban nhân dân t nh Qu ng Bình căn c các m c tiêu, nhi m v và nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a Khu kinh t Hòn La nêu trong Quy ho ch, ph i h p v i các B , ngành liên quan ch o vi c l p, trình duy t và tri n khai th c hi n theo quy nh các n i dung sau: - Xây d ng án thành l p Ban Qu n lý Khu kinh t Hòn La, kèm theo ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh; - i u ch nh, b sung quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch s d ng t, k ho ch s d ng t c a t nh Qu ng Bình phù h p v i m c tiêu phát tri n Khu kinh t Hòn La; - Ch o vi c l p và trình duy t theo quy nh: quy ho ch chung xây d ng, quy ho ch chi ti t xây d ng các phân khu ch c năng c a Khu kinh t Hòn La; - Phê duy t danh m c các d án u tư phát tri n và k ho ch u tư xây d ng cơ b n hàng năm t i Khu kinh t Hòn La; - Ch o và t o i u ki n cho Ban Qu n lý Khu kinh t Hòn La ho t ng và th c hi n ch c năng, nhi m v và quy n h n ư c giao; - Ch o y ban nhân dân huy n Qu ng Tr ch th c hi n t t công tác gi i phóng m t b ng; ch o các cơ quan ch c năng c a T nh ph i h p v i Ban Qu n lý Khu kinh t Hòn La gi i quy t các v n có liên quan n vi c u tư phát tri n, qu n lý và v n hành Khu kinh t Hòn La; - Có gi i pháp và xây d ng phương án huy ng các ngu n v n m t cách c th , h p lý, có tính kh thi nh m thu hút v n u tư; gi m t l huy ng v n u tư t ngu n ngân sách nhà nư c (ngân sách trung ương và ngân sách a phương) phù h p v i kh năng cân i v n và có các cơ ch , chính sách huy ng các ngu n l c phù h p nh m b o m tính kh thi c a Quy ho ch. C n coi tr ng và có gi i pháp v a u tư v a khai thác t qu t có ngu n thu, u tư tr l i ph c v cho vi c phát tri n
 11. kinh t - xã h i c a Khu kinh t Hòn La. Trư c m t, trong giai o n 2008 – 2010, c n xây d ng chính sách huy ng, thu hút v n u tư th t c th , h p d n n t ng d án, lĩnh v c u tư; trư c h t là chính sách huy ng ngu n l c t vi c khai thác qu t, thu hút v n u tư t m i thành ph n kinh t , các doanh nghi p, các nhà u tư trong và ngoài a phương, các nhà u tư nư c ngoài; - Nghiên c u ban hành ho c trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành (n u v n vư t quá thNm quy n), các cơ ch , chính sách c th nh m huy ng và s d ng có hi u qu các ngu n l c, khuy n khích, thu hút u tư b o m th c hi n t t m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a Khu kinh t Hòn La. i u 3. Giao các B , ngành có liên quan th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i Khu kinh t Hòn La; ph i h p và h tr y ban nhân dân t nh Qu ng Bình và Ban Qu n lý Khu kinh t Hòn La trong vi c l p, i u ch nh, b sung các quy ch , án, quy ho ch nói trên và trong vi c nghiên c u xây d ng, trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành các cơ ch , chính sách c th áp d ng t i Khu kinh t Hòn La; Ny nhanh vi c u tư, th c hi n các công trình, d án có quy mô, tính ch t vùng và quan tr ng i v i s phát tri n c a Khu kinh t Hòn La ã ư c quy t nh u tư; nghiên c u xem xét i u ch nh, b sung vào các quy ho ch phát tri n ngành, k ho ch u tư các công trình, d án liên quan d ki n s ư c u tư t i Khu kinh t Hòn La. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Bình, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - T nh y, H ND, UBND t nh Qu ng Bình; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - Ban Qu n lý KKTCKQT B Y; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KTTH (5b). PH L C DANH M C CÁC D ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN C U U TƯ T I KHU KINH T HÒN LA, T NH QU NG BÌNH, TH I KỲ T NAY N NĂM 2020 (Kèm theo Quy t nh s 1545/Q -TTg ngày 27/10/2008 c a Th tư ng Chính ph ) I. S N XU T CÔNG NGHI P 1. Trung tâm nhi t i n Qu ng Tr ch
 12. 2. Nhà máy óng tàu Hòn La. 3. Nhà máy ch bi n dăm gi y xu t khNu. 4. Nhà máy tinh luy n Fero Mangan và khu liên h p cán thép. 5. Nhà máy s n xu t, l p ráp ô tô. 6. Nhà máy s n xu t nh a Eboxy. 7. Nhà máy s n xu t, gia công, l p ráp thi t b i n, i n l nh. 8. Nhà máy s n xu t v t li u xây d ng. 9. Kho hàng hóa và d ch v s a ch a cơ khí. 10. Nhà máy s n xu t n i th t tàu th y và s a ch a tàu th y. 11. Nhà máy th y tinh bao bì. 12. Nhà máy óng tàu lo i nh và sà lan. 13. Nhà máy s n xu t săm l p ô tô, xe máy và các s n phNm cao su ch t lư ng cao. 14. Nhà máy s n xu t các s n phNm Composit. 15. Nhà máy nhi t i n ch y than. 16. Nhà máy kính xây d ng và dân d ng. 17. Nhà máy cơ khí. 18. Nhà máy s n xu t chơi tr em và d ng c th thao. 19. Nhà máy ch bi n g . 20. Nhà máy ch bi n th y, h i s n. II. CÁC CÔNG TRÌNH K T C U H T NG 1. H t ng Khu công nghi p c ng bi n Hòn La. 2. C ng Hòn La 3. Khu d ch v h u c n ngh cá và neo u tàu, thuy n trú bão Hòn La. 4. Nâng c p ư ng n i qu c l 1A – C ng Hòn La 5. H th ng ư ng giao thông d c n i các xã ven bi n c a Khu kinh t Hòn La 6. H th ng ư ng giao thông n i các xã hi n có trong Khu kinh t Hòn La. 7. H th ng ê, kè bi n trong ph m vi Khu kinh t Hòn La.
 13. 8. ư ng dây 110 KV c a Khu công nghi p Hòn La. 9. Tr m bi n áp 110 KV Khu Công nghi p Hòn La. 10. Công trình u ngu n c a h th ng c p nư c. 11. H th ng c p nư c Khu kinh t Hòn La 12. Nhà máy x lý nư c th i và ch t th i Khu kinh t Hòn La. 13. Cơ s h t ng Khu du l ch Vũng Chùa – o Y n, 14. Ph sóng i n tho i di ng. 15. Truy n hình k thu t s m t t. III. THƯƠNG M I, DU LNCH, DNCH V 1. Trung tâm thương m i Khu kinh t Hòn La 2. Khu du l ch sinh thái Vũng Chùa – o Y n. IV. Y T , VĂN HÓA – XÃ H I, GIÁO D C – ÀO T O, TH D C – TH THAO 1. B nh vi n a khoa Khu kinh t Hòn La 2. Xây d ng các công trình th d c – th thao. 3. Nâng c p h th ng trư ng h c 4. Trung tâm ào t o ngh 5. Nâng c p các tr m y t xã. V. NÔNG - LÂM - NGƯ NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN 1. S n xu t rau (h t ng m t s vùng chuyên canh rau) 2. Các d án chăn nuôi gia súc, gia c m. 3. Nuôi th y, h i s n công nghi p. Ghi chú: V v trí, quy mô, di n tích chi m t, t ng m c u tư và ngu n v n u tư c a các d án nêu trên s ư c tính toán, l a ch n và xác nh c th trong giai o n l p và trình duy t d án u tư, tùy thu c vào nhu c u và kh năng cân i, huy ng các ngu n l c c a t ng th i kỳ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản