Quyết định số 1548/2005/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định số 1548/2005/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1548/2005/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1548/2005/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1548/2005/Q -CTN Hà N i , ngày 29 tháng 12 năm 2005 QUY T NNH V VI C CHO TR L I QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 10; Căn c vào Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 116/CP-XDPL ngày 20/09/2005, QUY T NNH: i u 1. Cho tr qu c t ch Vi t Nam i v i các trư ng h p sau ây: 1. Du Th B ch Tuy t, sinh ngày 16/03/1966 t i t nh Sóc Trăng; gi i tính: n . Hi n trú t i: s 17, h m Sơn H , ư ng Phong Thê, khóm 11, thôn C u Phong, làng Th ch C ng, huy n ài Trung, ài Loan. 2. oàn Thanh Vân, sinh ngày 25/06/1977 t i t nh ng Nai; gi i tính: n . Hi n trú t i: l u 3, s 9, ngõ 155, ư ng Dân An Tây, khóm 8, phư ng Quang Chính, thành ph Tân Trang, ài B c, ài Loan. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và các bà có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C Tr n c Lương
Đồng bộ tài khoản