Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
252
lượt xem
89
download

Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý chất thải nguy hại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ****** ********* S : 115/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 16 tháng 7 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG C H ÍN H P H S 1 5 5 / 1 9 9 9 / Q -TTG NG ÀY 1 6 THÁNG 7 NĂM 1 9 9 9 V V I C B AN H ÀNH QUY C H QU N LÝ C H T TH I N GUY H I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t B o v Môi trư ng ngày 27 tháng 12 năm 1993; Xét ngh c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, QUY T NNH: i u 1 . Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch qu n lý ch t th i nguy h i. i u 2 . Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 60 ngày k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh này u bãi b . B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng có trách nhi m t ch c và hư ng d n th c hi n Quy t nh này. i u 3 . B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký) QUY CH QU N LÝ CH T TH I NGUY H I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 155/1999/Q -TTg ngày 16 tháng 7 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ) CHƯƠNG I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh vi c qu n lý ch t th i nguy h i (sau ây vi t t t là CTNH) nh m ngăn ng a và gi m t i a vi c phát sinh các tác ng nguy h i i v i môi trư ng và s c kho con ngư i. i u 2. Quy ch này ư c áp d ng i v i các t ch c, cá nhân có các ho t ng trên lãnh th Vi t Nam liên quan t i vi c phát sinh, thu gom, v n chuy n, quá c nh, lưu gi , x lý và tiêu h y CTNH. Quy ch này cũng ư c áp d ng i v i các t ch c, cá nhân nư c ngoài có các ho t ng trên lãnh th Vi t Nam liên quan t i vi c phát sinh, thu gom, v n chuy n, quá
 2. c nh, lưu gi , x lý và tiêu h y CTNH, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác. i u 3. Trong Quy ch này, các thu t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Ch t th i ư c hi u như quy nh t i Kho n 2, i u 2 c a Lu t B o v Môi trư ng năm 1993; 2. Ch t th i nguy h i là ch t th i có ch a các ch t ho c h p ch t có m t trong các c tính gây nguy h i tr c ti p (d cháy, d n , làm ng c, d ăn mòn, d lây nhi m và các c tính gây nguy h i khác), ho c tương tác v i các ch t khác gây nguy h i t i môi trư ng và s c kho con ngư i. Danh m c các CTNH ư c ghi trong Ph l c 1 kèm theo Quy ch này. Danh m c này do cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng c p trung ương quy nh; 3. Qu n lý CTNH là các ho t ng ki m soát CTNH trong su t quá trình t phát sinh n thu gom, v n chuy n, quá c nh, lưu gi , x lý và tiêu h y CTNH; 4. Cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng (sau ây vi t t t là CQQLNNMT) trung ương là B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, a phương là y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; 5. Ch ngu n th i CTNH là t ch c, cá nhân s h u ho c i u hành cơ s có phát sinh CTNH; 6. Ch thu gom và v n chuy n CTNH là t ch c, cá nhân có ăng ký th c hi n vi c thu gom, v n chuy n CTNH; 7. Ch lưu gi CTNH là t ch c, cá nhân ư c phép th c hi n vi c lưu gi CTNH; 8. Ch x lý, tiêu h y CTNH là t ch c, cá nhân ư c phép th c hi n vi c x lý, tiêu h y CTNH; 9. Thu gom CTNH là vi c thu gom, phân lo i, óng gói và lưu gi t m th i CTNH t i các a i m ho c cơ s ư c ch p thu n; 10. Lưu gi CTNH là vi c lưu và b o qu n CTNH trong m t kho ng th i gian nh t nh v i i u ki n c n thi t b o m không rò r , phát tán, th t thoát ra môi trư ng cho n khi CTNH ư c v n chuy n n các a i m ho c cơ s x lý, tiêu h y ư c ch p thu n; 11. V n chuy n CTNH là quá trình chuyên ch CTNH t nơi phát sinh t i nơi lưu gi , x lý, tiêu h y; 12. X lý CTNH là quá trình s d ng công ngh ho c bi n pháp k thu t (k c vi c thu h i, tái ch , tái s d ng, thiêu t ch t th i) làm thay i các tính ch t và thành ph n c a ch t th i nguy h i, nh m làm m t ho c gi m m c gây nguy h i i v i môi trư ng và s c kho con ngư i; 13. Tiêu h y CTNH là qúa trình s d ng công ngh nh m cô l p (bao g m c chôn l p) CTNH, làm m t kh năng gây nguy h i i v i môi trư ng và s c kho con ngư i; 14. S ăng ký qu n lý CTNH do CQQLNNMT c p cho các ch ngu n th i CTNH. 15. Gi y phép ho t ng thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý, tiêu h y CTNH (sau ây g i là gi y phép môi trư ng) do CQQLNNMT c p, trong ó quy nh c th các
 3. yêu c u, trách nhi m và i u ki n v môi trư ng i v i vi c th c hi n các ho t ng thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý, tiêu h y CTNH; 16. a i m, cơ s ư c ch p thu n là nơi dùng lưu gi , x lý, tiêu h y CTNH ư c CQQLNNMT phê duy t; 17. Ch ng t CTNH là h sơ i kèm CTNH t ngu n th i ư c thu gom, v n chuy n t i các a i m, cơ s lưu gi , x lý, tiêu h y. i u 4. Vi c qu n lý CTNH phát sinh t các ho t ng có liên quan t i lĩnh v c d u khí, y t , s d ng ch t phóng x , b c x , ch t cháy - n , ngoài vi c ph i tuân th các quy nh c a Quy ch này, còn ph i tuân th các quy nh riêng v ho t ng thu c các lĩnh v c ó. i u 5. Tranh ch p gi a các bên mà m t bên là t ch c, cá nhân nư c ngoài trong vi c áp d ng các quy nh c a Quy ch này ư c gi i quy t theo pháp lu t Vi t Nam. Trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác v i các quy nh c a Quy ch này thì áp d ng theo quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 6. 1. Ch ngu n th i CTNH ph i ăng ký ho t ng v i CQQLNNMT ư cc ps ăng ký qu n lý CTNH; 2. Ch thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý, tiêu h y CTNH ph i xin c p gi y phép ho t ng. a i m, phương ti n thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý, tiêu h y CTNH do CQQLNNMT quy nh. i u 7. Các ch ngu n th i, thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý và tiêu h y CTNH ph i th c hi n ch báo cáo nh kỳ v qu n lý CTNH cho CQQLNNMT (Ph l c 4 kèm theo Quy ch này), lưu gi nh t ký qu n lý h sơ CTNH t i cơ s (Ph l c 5 kèm theo Quy ch này) và ch u s thanh tra c a thanh tra chuyên ngành v môi trư ng và s ki m tra c a CQQLNNMT. i u 8. Th t c c p s ăng ký qu n lý CTNH và gi y phép thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý, tiêu h y CTNH: 1. Các ch ngu n th i CTNH ph i xin c p s ăng ký qu n lý CTNH t i CQQLNNMT trung ương ho c t i CQQLNNMT a phương (Ph l c 2A kèm theo Quy ch này); 2. Trong th i h n 45 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l xin ăng ký, CQQLNNMT ph i t ch c thNm nh h sơ và c p s ăng ký qu n lý CTNH; trư ng h p t ch i thì ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do; 3. Các ch thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý, tiêu h y CTNH ph i xin c p gi y phép t i CQQLNNMT trung ương ho c CQQLNNMT a phương (Ph l c 2B kèm theo Quy ch này);
 4. 4. Trong th i h n 45 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l xin c p gi y phép, CQQLNNMT ph i t ch c thNm nh h sơ và c p gi y phép; trư ng h p t ch i thì ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. CHƯƠNG II TRÁCH NHI M C A CH NGU N TH I CH T TH I NGUY H I i u 9. Trách nhi m c a ch ngu n th i CTNH t i cơ s s n xu t, kinh doanh: 1. Gi m thi u và phân lo i CTNH ngay t ngu n th i; 2. óng gói CTNH theo ch ng lo i trong các bao bì thích h p, áp ng các yêu c u v an toàn k thu t, ký hi u ph i rõ ràng theo quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; 3. Lưu gi an toàn các CTNH trong khu v c s n xu t, kinh doanh trư c khi chuy n giao CTNH cho các ch thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý, tiêu h y; vi c lưu gi CTNH ph i b o m các yêu c u sau ây: a. áp ng các yêu c u v qu n lý CTNH do CQQLNNMT quy nh (rào ngăn, bi n báo và các bi n pháp b o m khác) t i các khu v c lưu gi ; b. Không l n v i ch t th i không nguy h i (k c ch t th i r n, l ng) và cách ly v i các CTNH khác; c. Có phương án phòng ch ng s c , b o m an toàn trong khu v c lưu gi . i u 10. Ch ngu n th i CTNH ph i tuân th các i m sau ây: 1. Khi không có năng l c t thu gom, v n chuy n, x lý, tiêu h y CTNH phát sinh t i cơ s c a mình thì ph i ký h p ng v i các ch thu gom, v n chuy n, x lý, tiêu h y CTNH; 2. Ch chuy n giao CTNH cho các ch thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý, tiêu h y ư c c p gi y phép ho t ng; 3. i n và ký tên vào ph n I ch ng t CTNH và yêu c u các ch thu gom, v n chuy n i n và ký tên vào ph n II c a ch ng t CTNH (Ph l c 3 kèm theo Quy ch này). Ch ng t CTNH ư c làm thành 05 b n. Ch ngu n th i CTNH lưu gi 01 b n, 04 b n còn l i giao cho các ch thu gom, v n chuy n; 4. Ki m tra, xác nh n CTNH trong quá trình thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý, tiêu h y n úng a i m, cơ s theo quy nh c a h p ng; 5. Gi i trình và cung c p các tài li u liên quan cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n khi ư c ki m tra; 6. Trong trư ng h p ch ngu n th i CTNH t thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý, tiêu h y CTNH cũng ph i xin phép và tuân th y các quy nh t i chương III và chương IV c a Quy ch này. CHƯƠNG III TRÁCH NHI M C A CH THU GOM, V N CHUY N CH T TH I NGUY H I
 5. i u 11. Các ch thu gom, v n chuy n CTNH ph i có các phương ti n chuyên d ng b o m các yêu c u an toàn k thu t sau ây: 1. B n v ng cơ h c và hoá h c khi v n hành; 2. Không gây rò r , phát tán, th t thoát CTNH vào môi trư ng, không làm l n các lo i CTNH v i nhau, không ch t o t các v t li u có kh năng tương tác v i CTNH; 3. Có thi t b báo ng và các phương ti n x lý s c khi v n hành; 4. Có bi n báo theo quy nh. i u 12. Trách nhi m c a ch thu gom, v n chuy n CTNH: 1. Thu gom, v n chuy n úng s lư ng và ch ng lo i CTNH ghi trong ch ng t CTNH kèm theo; 2. Hoàn t t các th t c liên quan v ch ng t CTNH: i n và ký tên vào ph n II ch ng t CTNH, yêu c u các ch lưu gi , x lý, tiêu h y ký tên vào ph n III c a ch ng t CTNH; ch thu gom, v n chuy n CTNH gi 01 b n và g i 03 b n cho ch lưu gi , x lý, tiêu h y; 3. Chuy n giao CTNH cho các ch lưu gi và ch x lý, tiêu h y ghi trong ch ng t CTNH; 4. Báo cáo cho CQQLNNMT theo úng th i h n và m u quy nh (Ph l c 4 kèm theo Quy ch này). i u 13. Trong trư ng h p x y ra s c , các ch thu gom, v n chuy n có nghĩa v : 1. Ti n hành các bi n pháp khNn c p nh m h n ch thi t h i i v i môi trư ng và s c kho con ngư i; 2. Thông báo ngay cho CQQLNNMT và y ban nhân dân a phương nơi x y ra s c ch o và ph i h p x lý; ng th i cung c p y , chính xác, k p th i nh ng thông tin c n thi t v s c cho CQQLNNMT và y ban nhân dân a phương nơi x y ra s c và th c hi n các hư ng d n c a h kh c ph c s c ; 3. KhNn trương ti n hành kh c ph c s c do CTNH gây ra, n u gây thi t h i v s c kh e con ngư i, tài s n và môi trư ng thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t; 4. Trư ng h p ph i v n chuy n CTNH ra kh i khu v c s c thì ph i ư c CQQLNNMT t i a phương cho phép. i u 14. Vi c v n chuy n CTNH qua biên gi i ph i tuân th các quy nh c a Công ư c v ki m soát v n chuy n xuyên biên gi i các ch t th i nguy h i và vi c tiêu h y chúng (Công ư c Basel 1989) c th sau ây: 1. Vi c v n chuy n quá c nh CTNH qua lãnh th Vi t Nam, bao g m c n i th y và lãnh h i ph i có s ng ý b ng văn b n c a CQQLNNMT trung ương và ch u s ki m tra, giám sát c a các cơ quan h u quan theo úng pháp lu t Vi t Nam v hàng
 6. hoá quá c nh. Vi c v n chuy n CTNH qua vùng c quy n kinh t c a Vi t Nam ph i ư c thông báo trư c cho CQQLNNMT trung ương Vi t Nam; 2. T ch c, cá nhân mu n v n chuy n quá c nh CTNH qua lãnh th Vi t Nam ph i n p ơn xin phép CQQLNNMT trung ương. ơn xin phép ph i g m các n i dung ch y u sau ây: a. Nơi xu t phát và nơi chuy n n cu i cùng c a CTNH; b. Ngày, gi , s lư ng và ch ng lo i CTNH ho c các ch t th i khác d ki n v n chuy n quá c nh qua lãnh th Vi t Nam; c. Ch ng nh n c a qu c gia nh p khNu v vi c nh p khNu s lư ng và ch ng lo i CTNH ó không vi ph m lu t pháp qu c gia ho c các Công ư c qu c t mà qu c gia ó ký k t ho c tham gia; d. Thông tin liên quan n các bên xu t khNu, v n chuy n, x lý, tiêu h y cũng như các phương ti n ho t ng ã ư c c p phép c a h ; . Thông tin liên quan n các th t c x lý s c khNn c p khi v n chuy n quá c nh; e. Thông tin v b o hi m và các thông tin khác có liên quan; g. Trong vòng 60 ngày k t khi nh n ơn, CQQLNNMT trung ương ph i c p gi y phép, trư ng h p t ch i ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do; 3. Trong trư ng h p ư c phép quá c nh, t ch c, cá nhân v n chuy n CTNH ph i tuân th theo các quy nh sau ây: a. óng gói CTNH trong các thùng ch a thích h p và dán ký hi u phù h p v i tiêu chuNn qu c t ; b. B o m CTNH không b th t thoát t i c a khNu và trong quá trình v n chuy n; 4. M i hành vi v n chuy n quá c nh CTNH không tuân th các quy nh trong gi y phép ho c không có gi y phép u b coi là hành vi v n chuy n b t h p pháp CTNH và s b x lý theo pháp lu t; 5. Trong trư ng h p v n chuy n quá c nh mà x y ra s c gây rò r , phát tán, th t thoát CTNH thì t ch c, cá nhân v n chuy n quá c nh ph i l p t c báo cáo CQQLNNMT trung ương, a phương và ph i th c hi n các quy nh t i i u 13 c a Quy ch này. CHƯƠNG IV TRÁCH NHI M C A CH LƯU GI , X LÝ, TIÊU H Y CH T TH I NGUY H I i u 15. Trách nhi m c a ch lưu gi , x lý, tiêu h y CTNH: 1. L p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng và trình CQQLNNMT có thNm quy n. S d ng các phương ti n, thi t b lưu gi , công ngh x lý, tiêu h y CTNH theo úng quy nh trong gi y phép ho t ng do CQQLNNMT c p; 2. Ti p nh n CTNH t các ch ngu n th i, thu gom, v n chuy n trên cơ s h p ng ký gi a hai bên, kèm theo y ch ng t CTNH; 3. Có phương án và thi t b phù h p, áp ng ư c yêu c u phòng ng a và ng c u s c ;
 7. 4. Hoàn thi n ch ng t CTNH: lưu 01 b n và g i 01 b n cho ch ngu n th i, 01 b n cho ch thu gom, v n chuy n CTNH; 5. Báo cáo cho CQQLNNMT có thNm quy n các thông tin có liên quan n qu n lý CTNH (Ph l c 4 kèm theo Quy ch này); 6. ào t o cán b , nhân viên k thu t áp ng các yêu c u lưu gi , x lý, tiêu h y CTNH. i u 16. Ch x lý, tiêu h y CTNH ph i tuân th các quy nh sau ây: 1. Không ư c chôn l n CTNH v i ch t th i không nguy h i; 2. Ch ư c phép chôn CTNH t i các khu v c ã ư c quy nh; 3. Bãi chôn l p CTNH ph i áp ng các ch tiêu môi trư ng và các yêu c u k thu t do CQQLNNMT hư ng d n và thNm nh; 4. Không ư c chôn CTNH quá công su t c a bãi chôn l p CTNH ã ư c quy nh trong gi y phép; 5. C m th i CTNH vào các thành ph n c a môi trư ng như: không khí, t, nư c. i u 17. Trong quá trình x lý, tiêu h y CTNH, các ch x lý, tiêu h y ph i tuân th y các quy nh trong báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng. Các lo i khí th i, nư c th i, bùn, tro, x ph i ư c quan tr c, phân tích thành ph n và có s nh t ký ghi chép, theo dõi và x lý t Tiêu chuNn Vi t Nam (sau ây vi t t t là TCVN). Trư ng h p không t TCVN, ch x lý ph i: 1. Có bi n pháp nâng c p h th ng x lý khí, nư c th i, bùn, tro và x trong th i h n CQQLNNMT cho phép; 2. Chôn l p các ch t th i không x lý t TCVN theo úng quy trình chôn l p CTNH t i bãi chôn l p ư c quy nh; 3. Ch thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý, tiêu h y CTNH không ư c pha loãng CTNH ho c tr n l n CTNH v i ch t th i không nguy h i. i u 18. Trư ng h p x y ra s c , ch lưu gi , x lý, tiêu h y có nghĩa v : 1. Ti n hành các bi n pháp khNn c p nh m h n ch thi t h i i v i môi trư ng và s c kho con ngư i; 2. Thông báo ngay cho CQQLNNMT và y ban nhân dân a phương ch o và ph i h p x lý; ng th i cung c p y , chính xác, k p th i nh ng thông tin c n thi t v s c cho CQQLNNMT và y ban nhân dân a phương nơi x y ra s c và th c hi n các hư ng d n c a h kh c ph c s c ; 3. KhNn trương ti n hành kh c ph c s c do CTNH gây ra, n u gây thi t h i v s c kho con ngư i, tài s n và môi trư ng thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t; 4. Trư ng h p ph i v n chuy n CTNH ra kh i khu v c s c thì ph i ư c CQQLNNMT t i a phương cho phép. i u 19.
 8. Trong trư ng h p ng ng ho t ng, ch lưu gi , x lý, tiêu h y CTNH có nghĩa v : 1. Thông báo ngay cho CQQLNNMT trung ương, a phương và y ban nhân dân các c p v lý do và th i gian ng ng ho t ng; 2. N p án b o v môi trư ng sau khi cơ s lưu gi , x lý, tiêu h y ng ng ho t ng cho CQQLNNMT và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. án b o v môi trư ng g m các n i dung sau ây: a. Các gi i pháp công ngh x lý ô nhi m môi trư ng; b. Các gi i pháp c i t o và s d ng t sau khi ng ng ho t ng; c. Các yêu c u và gi i pháp quan tr c sau khi ng ng ho t ng; 3. Gi i quy t các h u qu phát sinh khác; 4. CQQLNNMT trung ương ho c a phương trong ph m vi thNm quy n ư c giao ph i thNm nh và tư v n cho y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c quy t nh ng ng ho t ng c a các cơ s lưu gi , x lý, tiêu h y CTNH. i u 20. Các v trí ô nhi m t n lưu ư c phát hi n t i a phương nào thì a phương ó có trách nhi m x lý, tiêu h y theo thNm quy n c a mình; n u vư t quá kh năng gi i quy t c a a phương thì báo cáo v i CQQLNNMT trung ương và các cơ quan ch c năng có liên quan ph i h p gi i quy t. Các v trí ô nhi m t n lưu có liên quan n an ninh, qu c phòng do B Công an, B Qu c phòng ch u trách nhi m gi i quy t theo thNm quy n; n u vư t quá kh năng gi i quy t c a B thì báo cáo v i CQQLNNMT trung ương và các cơ quan ch c năng có liên quan ph i h p gi i quy t. CHƯƠNG V VI C QU N LÝ NHÀ NƯ C V CH T TH I NGUY H I i u 21. Trách nhi m c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng: 1. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng th c hi n vi c th ng nh t qu n lý nhà nư c v ch t th i nguy h i trong ph m vi toàn qu c; ch u trách nhi m t ch c, ch o các ho t ng qu n lý CTNH; 2. Xây d ng trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý CTNH; 3. C p s ăng ký qu n lý CTNH ho c gi y phép môi trư ng theo thNm quy n ư c giao cho các ch ngu n th i, thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý, tiêu h y CTNH (theo Ph l c 2A, 2B c a Quy ch này); 4. Ban hành các ch tiêu môi trư ng cho vi c l a ch n bãi chôn l p CTNH, các ch tiêu k thu t cho vi c thi t k , xây d ng và v n hành các khu lưu gi , các bãi chôn l p CTNH b o m v sinh môi trư ng; l a ch n và tư v n các công ngh x lý CTNH; ph i h p v i B Tài chính ban hành m c thu phí, l phí qu n lý CTNH; 5. Hư ng d n n i dung và thNm nh các báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a cơ s thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý, tiêu h y và các bãi chôn l p CTNH; 6. Nghiên c u, áp d ng ti n b khoa h c, công ngh trong lĩnh v c qu n lý CTNH;
 9. 7. T ch c i u tra, ánh giá m c ô nhi m môi trư ng t i các khu lưu gi , cơ s x lý, tiêu h y, các bãi chôn l p CTNH; thanh tra, ki m tra nh kỳ và t xu t các các ho t ng qu n lý CTNH theo Quy ch này; 8. Tuyên truy n, ào t o nâng cao nh n th c v qu n lý CTNH: a. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan và các a phương t ch c ph bi n Quy ch Qu n lý CTNH trên ph m vi c nư c; b. Ph i h p v i các B , ngành có liên quan t ch c ào t o chuyên môn, nghi p v cho các i tư ng làm công tác qu n lý CTNH; c. Ph i h p v i các B , ngành có liên quan tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng nâng cao nh n th c cho các c p lãnh o và nhân dân v qu n lý CTNH; 9. Hàng năm ph i h p v i các B , ngành có liên quan và các a phương ti n hành th ng kê CTNH, t ng h p tình hình qu n lý CTNH trong ph m vi c nư c báo cáo Th tư ng Chính ph . i u 22. Trách nhi m c a B Xây d ng: 1. Hư ng d n các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c quy ho ch xây d ng các khu x lý CTNH h p v sinh, các bãi chôn l p CTNH phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương; 2. Ph i h p v i y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c ch o các S Xây d ng l p quy ho ch và k ho ch xây d ng các khu lưu gi , các cơ s x lý, tiêu h y, các bãi chôn l p CTNH h p v sinh trình y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t; 3. Ph i h p v i y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c ch o các S Giao thông Công chính l p k ho ch và t ch c th c hi n k ho ch qu n lý ch t th i (bao g m c ch t th i nguy h i) c a a phương; 4. Ph i h p v i y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c giám sát qu n lý ô th , c bi t chú ý t i v n thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý, tiêu h y, chôn l p CTNH c a các ô th và khu công nghi p; 5. Ban hành các quy trình, quy ph m hư ng d n vi c thu gom, v n chuy n, x lý, tiêu h y CTNH c a các công trình xây d ng c bi t t i các ô th và khu công nghi p; 6. Ch trì, ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng nghiên c u, s n xu t, hư ng d n s d ng th ng nh t trên toàn qu c các lo i ki u dáng công nghi p c a các trang thi t b chuyên d ng ph c v cho công tác qu n lý CTNH. i u 23. Trách nhi m c a B Công nghi p: 1. Giám sát, ki m tra và tri n khai các bi n pháp h u hi u bu c các ch ngu n th i ph i tuân th các quy nh c a Quy ch này. Trư ng h p các ch ngu n th i không có kh năng t th c hi n ư c vi c thu gom, x lý, tiêu h y CTNH, thì yêu c u các ch ngu n th i ph i ký h p ng v i các ch thu gom, v n chuy n, x lý, tiêu h y CTNH; 2. Huy ng các ngu n v n u tư cho các công trình x lý CTNH và thay th , i m i công ngh , thi t b l c h u b ng công ngh và thi t b tiên ti n; t ch c th ng kê, áng giá các lo i CTNH c a ngành công nghi p;
 10. 3. Ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t ch c i u tra, ánh giá m c ô nhi m môi trư ng do CTNH gây ra t i các cơ s s n xu t, kinh doanh thu c B Công nghi p qu n lý. i u 24. Trách nhi m c a B Y t : 1. Giám sát, ki m tra và có các bi n pháp h u hi u bu c các b nh vi n, tr m y t , cơ s d ch v y t tuân th các quy nh c a Quy ch này; 2. Ch trì, ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, B Xây d ng trong vi c quy ho ch, l a ch n công ngh , thi t b , u tư xây d ng và v n hành h th ng lò thiêu t ch t th i y t t tiêu chuNn môi trư ng Vi t Nam; 3. Ban hành quy ch qu n lý ch t th i y t . i u 25. Trách nhi m c a B Qu c phòng, B Công an: 1. Giám sát, ki m tra và tri n khai th c hi n các bi n pháp h u hi u bu c các ch ngu n th i thu c B Qu c phòng, B Công an tuân th các quy nh c a Quy ch này; 2. C p các lo i gi y phép môi trư ng liên quan n Quy ch Qu n lý ch t th i nguy h i cho các ch ngu n th i, thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý, tiêu h y CTNH thu c lĩnh v c bí m t an ninh, qu c phòng; 3. Ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và các cơ quan có liên quan trong vi c ào t o chuyên môn, nghi p v cho các cán b làm công tác qu n lý CTNH và tuyên truy n nâng cao nh n th c v CTNH trong ph m vi ngành mình; 4. Ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các B , ngành có liên quan trong vi c kh c ph c s c môi trư ng c bi t nghiêm tr ng do CTNH gây ra; 5. Các ch ngu n th i CTNH ư c B Qu c phòng, B Công an xác nh n là các ch ngu n th i ho t ng thu n túy trong lĩnh v c kinh t ph i ch p hành y các quy nh c a Quy ch này. i u 26. Trách nhi m c a B K ho ch và u tư, B Tài chính và B Thương m i: 1. Căn c vào k ho ch hàng năm, k ho ch dài h n c a các B , ngành và a phương v qu n lý CTNH, cân i các ngu n v n, k c các ngu n v n u tư t nư c ngoài b o m i u ki n c n thi t cho các B , ngành và a phương th c hi n k ho ch qu n lý CTNH; 2. Ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng nghiên c u, xu t các ch , chính sách, bi n pháp t o i u ki n thu n l i v v n, thu nh p khNu v t tư, thi t b , công ngh i v i các công trình x lý CTNH; 3. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ban hành các quy nh v m c thu phí CTNH, l phí c p các lo i gi y phép môi trư ng. i u 27. Trách nhi m c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương:
 11. 1. Ch o S Xây d ng l p quy ho ch, k ho ch xây d ng các khu lưu gi , các cơ s x lý, tiêu h y và các bãi chôn l p CTNH h p v sinh thu c a bàn qu n lý c a a phương; 2. Ch o S Giao thông Công chính l p k ho ch kh thi (phương án t ch c, phương ti n, thi t b , công ngh , v n...) và t ch c th c hi n t t k ho ch qu n lý ch t th i bao g m c thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý và tiêu h y CTNH trên a bàn qu n lý c a a phương. 3. Ch o S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng trong vi c: a. C p s ăng ký qu n lý CTNH ho c các lo i gi y phép môi trư ng cho các ch ngu n th i, thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý, tiêu h y CTNH (theo Ph l c 2A, 2B c a Quy ch này); b. Hư ng d n n i dung, yêu c u xây d ng báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng cho các ch cơ s lưu gi , x lý, tiêu h y, các bãi chôn l p CTNH trình CQQLNNMT có thNm quy n phê duy t; c. T ch c i u tra, ánh giá m c ô nhi m môi trư ng t i các khu lưu gi , các cơ s x lý, tiêu h y, các bãi chôn l p CTNH trong ph m vi a phương; d. Tuyên truy n, ào t o, nâng cao nh n th c v qu n lý CTNH trong ph m vi a phương; . Hàng năm ti n hành th ng kê CTNH, t ng h p tình hình qu n lý CTNH trong ph m vi a phương báo cáo B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t ng h p trình Th tư ng Chính ph ; 4. Ch trì, ph i h p v i B Xây d ng quy t nh nh ng v n v quy ho ch t ai cho các khu x lý CTNH và các bãi chôn l p ch t th i. T ch c theo thNm quy n các lo i hình t ch c d ch v qu n lý CTNH a phương; ch ng cân i và khai thác các ngu n v n t các thành ph n kinh t khác nhau trong t nh, thành ph , các lo i phí CTNH, l phí c p các lo i gi y phép môi trư ng, các ngu n h tr t Trung ương và nư c ngoài (vi n tr không hoàn l i, v n vay v i lãi su t ưu ãi ho c liên doanh v i nư c ngoài) nh m th c hi n t t k ho ch qu n lý ch t th i nguy h i t i a phương; 5. Ph i h p v i các B , ngành có liên quan trong vi c thanh tra, ki m tra các ho t ng qu n lý CTNH; 6. Ti p nh n, gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo và các yêu c u, ki n ngh v qu n lý CTNH trong ph m vi quy n h n c a mình ho c chuy n n cơ quan nhà nư c có thNm quy n gi i quy t. CHƯƠNG VI I U KHO N THI HÀNH i u 28. Các B , ngành và a phương có các cơ s s n xu t, kinh doanh phát sinh ch t th i nguy h i ph i ch o các cơ s s n xu t, kinh doanh thu c quy n qu n lý c a B , ngành và a phương mình th c hi n nghiêm ch nh các quy nh có liên quan trong Quy ch này. Ti p nh n, xem xét và gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo và các ki n ngh v qu n lý CTNH trong ph m vi thNm quy n c a B , ngành và a phương theo quy nh c a pháp lu t. i u 29.
 12. Thanh tra chuyên ngành v b o v môi trư ng thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng th c hi n ch c năng thanh tra chuyên ngành v qu n lý CTNH. B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch u trách nhi m trư c Chính ph trong vi c t ch c và ch o th c hi n ch c năng thanh tra chuyên ngành v qu n lý CTNH. i u 30. T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh v qu n lý CTNH thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t hành chính, n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Cá nhân có hành vi ph m t i, vi ph m nghiêm tr ng các quy nh qu n lý CTNH thì b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 31. Trong quá trình th c hi n Quy ch Qu n lý ch t th i nguy h i, n u có vư ng m c, các B , ngành và a phương c n báo cáo Th tư ng Chính ph k p th i gi i quy t. PH L C 1: DANH M C CÁC CH T TH I NGUY H I (DANH M C A) [A1] Kim lo i và ch t th i ch a kim lo i Mã s Mã s Mô t ch t th i Chú thích Gi i T n thu X Basel h n * nguy h i D u/ Kim Redo dung lo i x môi 1 2 3 4 5 6 7 8 [A1010] Các ch t th i kim lo i và ch t th i Lo i tr các ch t T t c ch a h p kim c a m t trong nh ng th i cho trong kim lo i sau: danh m c B Y27 - Antimony Y24 - Arscnic Y20 - Beryllium Y26 - Cadmium Y31 - Chì Y29 - Thu ngân Y25 - Selenium Y28 - Tellurium Y30 - Thallium [A1020] Ch t th i có hay l n m t trong các ch t sau ây:
 13. Y27 - An ti moan; h p ch t có an ti moan > 0.1% Y20 - Be rin; h p ch t berili > 0.1% Y26 - Ca di mi; h p ch t ca di mi > 0.1% Y31 - Chì; h p ch t chì > 2% Y25 - Se len; h p ch t se len > 0.1% Y28 - Tellurium; h p ch t tellurium > 0.1% [A1030] Ch t th i có hay l n m t trong nh ng ch t sau: Y24 - A xen; h p ch t a xen > 0.1% Y29 - Th y ngân; h p ch t thu ngân > 0.2% Y30 - Thallium; h p ch t thallium > 0.1% [A1040] Ch t th i có m t trong các ch t sau ây: Y19 - Carbonyls kim lo i T tc Y21 - H p ch t crom hoá tr 6 > 1% [A1050] Bùn i n phân T tc [A1060] Y34 Ch t th i t quá trình ăn mòn kim lo i pH
 14. b pv [A1170] c qui th i, ã ư c phân lo i và T tc không ư c phân lo i, tr h n h p các c qui trong danh m c B (xem danh m c B liên quan [B1090]) [A1180] Thi t b hay chi ti t i n và i n t Y10 n u PCB, T tc th i ch a nh ng b ph n như aquy, PBB, PCT có t p pin, n m Danh m c A, công t c thu ch t ngân, thu tinh c a èn catod và thu tinh ho t hoá khác, t i n có PCB ho c b l n v i nh ng ch t n m trong Ph l c I m t m c mà ch t th i th hi n nh ng tính ch t nêu trong Ph l c III (1), (2) (1) Bao g m các chi ti t b i c a máy phát i n (2) PCBs có n ng 50mg/kg ho c hơn trong b t kỳ thành ph n nào c a ch t th i. [A2] Các ch t th i ch y u ch a h p ch t vô cơ nhưng có th ch a kim lo i hay v t li u h u cơ Mã s Mã s Mô t ch t th i Chú thích Gi i T n thu X lý Basel h n * nguy h i D u/ Kim Redo dung lo i x môi 1 2 3 4 5 6 7 8 [A2010] Ch t th i th y tinh t các èn cathode T tc và thu tinh ho t tính khác [A2020] Các h p ch t flo vô cơ th i dư i d ng Vi c lo i tr này T t c ch t l ng ho c bùn tr các ch t th i có ư c áp d ng cùng d ng cho trong danh m c B m t cách t ng không? C n ph i ưa các ch t r n vào [A2030] Các ch t xúc tác th i, tr các ch t th i Như trên T tc cùng d ng cho trong danh m c B [A2040] Th ch cao th i t các quá trình công Như là
 15. nghi p hoá ch t, khi ch a các ch t c a ch tiêu Ph l c I n ng th hi n các iv i c trưng c a Ph l c III (Xem m c t p ch t liên quan trong danh m c B [B2050]) [A2050] Y36 A mi ăng th i (b i & s i) T tc [A3] Các ch t th i ch y u ch a ch t h u cơ, nhưng có th ch a các kim lo i ho c các ch t vô cơ Mã s Mã s Mô t ch t th i Chú thích Gi i T n thu X lý Basel h n * nguy h i D u/ Kim Redo dung lo i x môi 1 2 3 4 5 6 7 8 [A3010] Y11 Ch t th i t quá trình s n xu t ho c T tc ch bi n than c c hay nh a ư ng t d um [A3020] Y8 D u khoáng th i không phù h p v i T tc m c ích s d ng ban u [A3030] Các ch t th i có ch a, c u t o t chì T tc ho c b l n v i các h p ch t ch ng kích n trên cơ s chì [A3040] Các ch t l ng truy n nhi t (ch t truy n T tc nhi t) th i [A3050] Y13 Các ch t th i t s n xu t, óng gói và T tc s d ng nh a, m , ch t hoá d o, keo và ch t k t dính không k nh ng ch t nêu trong Danh m c B (xem m c liên quan trong danh m c B [B4020]) [A3060] Nitrocellulose th i T tc [A3070] Y39 Phenol, h p ch t có phenol bao g m T tc chlorophenol th i [A3080] Y42 Ch t th i Ête không bao g m nh ng T tc ch t có ete n m trong danh m c B [A3090] Y21 Ch t th i b i da, tro, bùn và b t th i T tc 
 16. khi ch a các h p ch t crom 6 ho c ch t di t sinh v t (Xem m c liên quan trong danh m c B [B3100]) [A3100] Y21 V n da th i và các ch t th i khác c a T tc da ho c h n h p da không h p ch bi n các s n phNm v da có ch a các h p ch t Cr 6 ho c ch t di t sinh v t (Xem m c liên quan trong danh m c B [B3090]) [A3110] Y21 Da thú th i b có ch a các h p ch t T tc Crom 6 ho c ch t di t sinh v t ho c ch t truy n nhi m (Xem m c liên quan trong danh m c B [B3110]) [A3120] Không dùng [A3130] Y37 Các h p ch t phot pho h u cơ th i T tc [A3140] Y41 Dung môi h u cơ không halogen hoá T tc th i không k nh ng ch t như v y nêu trong danh m c B [A3150] Y45 Các h p ch t halogen h u cơ th i T tc [A3160] Y45 C n chưng c t nh ng ch t halogen hay T tc không halogen không ch a nư c t quá trình thu h i dung môi h u cơ th i [A3170] Y45 Các ch t th i t quá trình s n xu t các T tc hydrocarbon m ch th ng ư c halogen hoá [A3180] Y45 Các ch t th i, ch t và v t ch t có ch a, ≥50 bao g m ho c l n v i Polichlorinated mg/kg biphenyls (PCB), Polichlorinated terphenyls (PCT), Polichlorinated naphthalene (PCN), Polibrominated biphenyl (PBB) ho c b t kỳ tương t nào c a h p ch t Polibrominat n ng 50mg/kg ho c hơn [A3190] Y11 C n nh a th i (lo i tr bê tông nh a) T tc t các quá trình tinh ch , chưng c t và x lý nhi t phân các v t li u h u cơ (3) Gi i h n 50mg/kg ư c xem xét như là m c th c hành qu c t cho t t c ch t th i. Tuy nhiên, nhi u qu c gia riêng bi t ã quy nh m c th p hơn (ví d 20 mg/kg) cho các ch t th i c bi t [A4] Các ch t th i có th ch a c ch t h u cơ và vô cơ
 17. Mã s Mã s Mô t ch t th i Chú thích Gi i h n T n thu Basel* nguy h i D u/ Ki Re dung m x môi lo i 1 2 3 4 5 6 7 8 [A4010] Y2/Y3 Các ch t th i t quá trình s n xu t, chuNn b và s d ng dư c phNm nhưng lo i tr các ch t th i cho trong danh m c B [A4020] Y1 Các ch t th i phòng khám b nh và liên quan; phát sinh t th c t y khoa, nha khoa, thú y ho c tương t , và các ch t th i phát sinh trong các b nh vi n ho c các cơ s khác trong quá trình nghiên c u ho c ch a ch y cho b nh nhân, ho c các d án nghiên c u [A4030] Y4 Các ch t th i t quá trình s n xu t, hình thành và s d ng các ch t di t sinh v t và hoá ch t b o v th c v t, g m c ch t th i thu c tr sâu c không còn tác d ng, quá h n (4), ho c không h p v i ý nh s d ng ban u [A4040] Y5 Các ch t th i t quá trình s n xu t, óng gói và s d ng các hoá ch t b o qu n g (5) [A4050] Ch t th i c u thành t , ch a ho c l n v i m t trong nh ng ch t sau: Y33 - Xyanua vô cơ, lo i tr các c n dư ch a kim lo i quý dư i d ng r n có v t xyanua vô cơ. Y38 - Các Xyanua h u cơ [A4060] Y9 Nhũ tương và h n h p d u/nư c và hydrocarbon/nư c th i [A4070] Y12 Các ch t th i t quá trình s n xu t, óng gói và s d ng m c, phNm nhu m, ch t màu, sơn, quang d u, véc ni lo i tr b t kỳ ch t th i nào cho trong danh m c B (xem m c liên quan trong danh m c B [B4010]
 18. [A4080] Y15 Các ch t th i có tính n [A4090] Y34/Y35 Các dung d ch a xít ho c dung d ch ki m th i, khác v i nh ng ch t cho trong m c tương ng danh m c B (Xem m c liên quan trong danh m c B [B2120] [A4100] Các ch t th i t các thi t b ki m soát ô nhi m công nghi p dùng làm s ch các lo i khí th i công nghi p - nhưng tr ra các ch t th i cho trong danh m c B [A4110] Ch t th i c u thành t , ch a ho c l n v i m t trong nh ng ch t sau: Y43 - B t kỳ ng phân nào c a polychlorinated dibenzo-furan Y44 - B t kỳ ng phân nào c a polychlorinated dibenzo-dioxin [A4120] Ch t th i c u thành t , ch a ho c l n v i các peroxides. [A4130] Các bao bì và thùng ch a ch t th i X lý theo t ng ch a v t li u mà v t li u ó rơi vào n i dung m t trong b ng phân lo i danh m c này [A4140] Ch t th i ch a hay ư c h p thành t X lý theo t ng nh ng hoá ch t không ư c bi t tên n i dung hay hoá ch t quá h n có tên m t trong nh ng lo i trong danh m c này [A4150] Y14 Các h p ch t hoá h c th i mà chúng C n ư c xác chưa ư c xác nh và/hay là nh ng nh quy t hoá ch t m i mà nh ng tác ng c a nh phương án chúng t i s c kho và/hay t i môi x lý. trư ng chưa ư c xác nh [A4160] Than ho t tính ã qua s d ng không có trong danh m c B (Xem m c liên quan trong danh m c B [B2060]) (4) "Quá h n" ng ý là chưa dùng trong th i gian quy nh b i nhà s n xu t ho c ngư i dùng. (5) M c này không bao g m g ư c x lý b ng các hoá ch t b o qu n g . Chú thích: * Mã s ánh theo Ph l c I c a Công ư c Basel
 19. ** Các phương pháp x lý v t lý/hoá h c: Redox: ô-xy hoá - kh pH.adj: Hi u ch nh pH Stab.: Stabilisation ( n nh hoá) Sep.: Separation (phân tách) Các ph l c I, II, III, IV ư c nêu trong Danh m c này là các ph l c I, II, III, IV trong Công ư c Basel v ki m soát vi c v n chuy n xuyên biên gi i các ch t th i nguy h i và tiêu h y chúng. PH L C 1: DANH M C CÁC CH T TH I KHÔNG PH I LÀ CH T TH I NGUY H I (DANH M C B) [B1] Kim lo i và ch t th i ch a kim lo i Mã s Mã s Mô t ch t th i Chú thích Gi i T n thu X l Basel h n * nguy h i D u/ Kim Redo dung lo i x môi 1 2 3 4 5 6 7 8 [B1010] Các ch t th i kim lo i và h p kim d ng không phân tán: - Các kim lo i quý (vàng, b c, nhóm platin lo i tr thu ngân) - V n s t và thép -V n ng - V n nickel - V n Nhôm -V nK m - V n Thi c - V n Volfram
 20. - V n molybden - V n Tantalum - V n Magic - V n Cobalt - V n Bismuth - V n Titan - V n Zirconium - V n Mangan - V n Germani - V n Vanadi - V n Hafnium, Indium, Niobium, Rhenium và Gallium - V n Thori - Nguyên t t hi m [B1020] V n kim lo i s ch, không b l n, g m c h p kim, d ng kh i thành phNm (lá, t m, xà r m, que,v.v...), thu c lo i: Y27 - V n Antimon Y20 - V n Beryli Y26 - V n Cadimi Y31 - V n chì (nhưng lo i tr c quy a xít chì) Y25 - V n Seleni Y28 - V n Tellurium [B1030] Các kim lo i b n nhi t có ch a ch t bNn khác [B1040] Các chi ti t th i t thi t b phát i n Các n ng không b bNn b i d u bôi trơn, PCB PCB/PCT nh ho c PCT m c làm cho chúng tr hơn 50 mg/kg thành nguy h i [B1050] H n h p các kim lo i m u, các v n th i h p ph n n ng, không ch a các v t li u c a Ph l c I các n ng bi u th c tính c a Ph l c III (8) [B1060] Y25/ Selenium và tellurium kim lo i, k c Y28 b t kim lo i [B1070] Ch t th i ng và h p kim ng V n òi h i ánh d ng phân tán, tr khi chúng ch a giá tính nguy h i nh ng ch t trong Ph l c I m c
Đồng bộ tài khoản