Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Mai Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
1
download

Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg về ngày đo lường Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 155/2001/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ NGÀY ĐO LƯỜNG VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại tờ trình số 2473/TTr-BKHCNMT ngày 31 tháng 8 năm 2001, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Lấy ngày 20 tháng 01 hàng năm là ngày Đo lường Việt Nam. Điều 2. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức trong toàn quốc những hoạt động cụ thể, thích hợp nhân ngày Đo lường Việt Nam, nhằm huy động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp vào phát triển lĩnh vực đo lường. Điều 3. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Ban Bí thư Trung ương Đảng, - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, - Văn phòng TW và các Ban của Đảng, - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
  2. - Toà án nhân dân tối cao, Phạm Gia Khiêm - Cơ quan TW của các đoàn thể, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc, - Lưu : KG (3), VT.
Đồng bộ tài khoản