Quyết định số 155/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 155/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 155/2002/QĐ-UB về việc ban hành "Quy định lựa chọn chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 155/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 155/2002/Q -UB Hà N i, ngày 18 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH "QUY NNH L A CH N CH U TƯ CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG KHU Ô THN TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I" U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c các Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999, s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph ; Căn c các Ngh inh s 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999, s 14/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph ; Nh m c th hoá Quy t nh s 123/2001/Q -UB ngày 06/12/2001 c a UBND Thành ph v vi c ban hành quy nh nh ng nguyên t c v qu n lý u tư và xây d ng các khu v c ô th m i, c i t o, s a ch a nhà trên a bàn Thành ph Hà N i; Xét ngh c a Giám c các S : K ho ch và u tư, Tư pháp. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh l a ch n ch u tư các d án u tư xây d ng khu ô th trên a bàn Thành ph Hà N i" i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c và S , Ngành; Ch t ch UBND các qu n huy n; Giám c, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
  2. QUY NNH L A CH N CH U TƯ CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG KHU Ô THN TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I. (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 155/2002/Q -UB ngày 18 tháng 11 năm 2002 c a UBND Thành ph ) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: Ph m vi i u ch nh B n quy nh này xác nh m t s i u ki n làm cơ s xem xét l a ch n Ch u tư là các nhà u tư Vi t Nam ho t ng theo Quy nh c a Pháp lu t có năng l c qu n lý th c hi n các d án u tư xây khu ô th , m b o phù h p v i quy ho ch - ki n trúc, quy ho ch và k ho ch phát tri n kinh t xã h i c a Thành ph . i u 2: i tư ng áp d ng: i tư ng áp d ng quy nh này là: 1. Các d án u tư xây d ng cơ s h t ng k thu t khu ô th m i ho c xây d ng ng b cơ s h t ng k thu t và cơ s h t ng xã h i, công trình ki n trúc khu ô th m i. 2. Các d án c i t o, ch nh trang khu ô th hi n có. i u 3: Nh ng quy nh khác: 1. Các d án u tư xây d ng khu ô th ư c xem xét l a ch n ch u tư là các d án có quy ho ch ư c duy t và ư c công b công khai kêu g i u tư. 2. i v i các d án chưa có quy ho ch chi ti t, UBND Thành ph xem xét giao cho s Quy ho ch - Ki n trúc ho c T ch c, doanh nghi p t ch c nghiên c u, l p quy ho ch chi ti t, trình UBND Thành ph xem xét, phê duy t theo thNm quy n và quy nh c a Nhà nư c. T ch c, doanh nghi p ư c giao l p quy ho ch chi ti t ng v n th c hi n, t ch u trách nhi m v kinh phí như là trư ng h p r i ro n u quy ho ch chi ti t không ư c UBND Thành ph phê duy t. Trư ng h p quy ho ch chi ti t ư c UBND Thành ph phê duy t mà t ch c, doanh nghi p l p quy ho ch chi ti t không ư c giao làm ch u tư d án xây d ng khu ô th thì kinh phí thi t k quy ho ch s ư c hoàn tr . Ch u tư c a d án khu ô th ư c UBND Thành ph quy t nh l a ch n có trách nhi m thanh toán, hoàn tr kinh phí cho t ch c, doanh nghi p ã nghiên c u, l p quy ho ch chi ti t theo quy nh c a Nhà nư c. 3. i v i các d án xây d ng nhà có di n tích t nh l (có di n tích t dư i 3 ha), vi c l a ch n ch u tư s do Thành ph xem xét, ch nh (ho c t ch c l a ch n) cùng v i các i u ki n và nghĩa v mà ch u tư ph i th c hi n i v i Nhà
  3. nư c theo quy nh c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng và Quy t nh s 123/2001/Q -UB ngày 06/12/2001 c a UBND Thành ph . i u 4: Nh ng i u ki n i v i nhà u tư ư c xem xét l a ch n giao ch u tư: 1. ã nghiên c u k quy ho ch, xu t ư c ý tư ng và có gi i pháp sơ b v t ch c, th c hi n d án. 2. Có năng l c tài chính ư c ngân hàng b o lãnh v i s v n t i thi u gi i phóng m t b ng và san l p m t b ng d án. 3. Có k ho ch và ti n tri n khai th c hi n d án h p lý, phù h p v i yêu c u c a UBND Thành ph . 4. Có phương án h tr , ào t o ho c s d ng lao ng a phương nơi có t b thu h i th c hi n d án. 5. Có phương án tham gia c i t o, nâng c p, xây d ng m i cơ s h t ng k thu t làng, xã khu v c li n k d án. 6. Có năng l c t ch c, qu n lý, i u hành d án. 7. Có cam k t th c hi n trách nhi m và nghĩa v v i nhà nư c theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng và Quy t nh s 123/Q -UB ngày 06/12/2001 c a UBND Thành ph . Chương 2: TRÌNH T , TH T C L A CH N CH U TƯ i u 5: Công b danh m c d án phát tri n các khu ô th 1. N i dung danh m c d án khi công b . 1.1. Tên d án. 1.2. a i m xây d ng, quy mô di n tích t c a d án. 1.3. N i dung d án. 1.4. Khái quát sơ b hi n tr ng dân cư, s d ng t khu v c l p d án. 1.5. Các ch tiêu quy ho ch ch y u. 1.6. N i dung v m c tiêu, yêu c u ch y u t ch c d án. 1.7. Th i gian th c hi n d án.
  4. 2. Danh m c d án ư c thông báo công khai 3 l n liên ti p trên các báo kinh t và ô th , Hà n i m i và ài phát thanh và Truy n hình Hà N i, ư c niêm y t t i tr s S K ho ch và u tư. i u 6: ăng ký làm ch u tư d án: Các nhà u tư có nhu c u u tư làm ch u tư d án n p ơn và h sơ ăng ký t i S K ho ch và u tư. 1. ơn ăng ký: Vi t theo m u (niêm y t t i S K ho ch và u tư), n p trong th i gian 10 ngày k t ngày thông báo danh m c d án l n u trên báo, ài 2. H sơ ăng ký: mb o y các n i dung quy nh t i i u 4 b n Quy nh này g m: 2.1. ơn ăng ký tham gia làm ch u tư. 2.2. Báo cáo xu t ý tư ng và nh ng gi i pháp t ch c th c hi n d án theo quy ho ch. 2.3. Gi i trình v năng l c tài chính, Gi y ch ng nh n b o lãnh c a Ngân hàng ho c t ch c có năng l c tài chính. 2.4. K ho ch và ti n b th c hi n d án. 2.5. Phương án gi i phóng m t b ng, tái nh cư. 2.6. Phương án tham gia xây d ng, c i t o nâng c p cơ s h t ng k thu t xung quanh khu v c d án. 2.7. Cam k t v năng l c t ch c. qu n lý th c hi n d án; trách nhi m, nghĩa v i v i Nhà nư c. H sơ ư c l p thành 7 b n n p t i S K ho ch và u tư trong th i gian 45 ngày danh m c k t ngày danh m c d án ư c công b l n u trên báo ài. i u 7: H i ng nhân dân Thành ph l a ch n ch u tư (g i t t là H i ng nhân dân Thành ph ) 1 H i ng thành ph g m i di n: S k ho ch và Nu tư, S k ho ch - Ki n trúc, S a chính Nhà t, S Xây d ng, S Tài chính v t giá, Thư ng tr c Ban ch o Giai phóng m t b ng Thành ph , UBND Qu n, huy n nơi có d án. Giám c S K ho ch và u tư là Ch t ch H i ng Thành ph . 2 Nhi m v c a H i ng Thành ph : Các thành viên tham gia H i ng Thành ph ch u trách nhi m ki m tra, ánh giá h sơ ăng ký c a các nhà u tư theo ánh giá ư c H i ng th ng nh t và do Ch t ch H i ng phê duy t. Các n i dung ánh giá và ki n ngh ph i ư c l p thành văn b n
  5. do Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n là thành viên H i ng Thành ph ký, óng d u g i s K ho ch và u tư Hà N i và ư c th c hi n theo ch b o m t. Th i gian t ch c thNm nh, ánh giá h sơ không quá 15 ngày k t ngày H i ng Thành ph m h sơ. i u 8: Trình xin phê duy t giao ơn v làm ch u tư D án; Căn c k t qu ánh giá c a H i ng Thành ph theo nguyên t c a s , s K ho ch và u tư trình UBND Thành ph phê duy t k t qu l a ch n ch u tư và quy t nh giao ch u tư d án. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 9: Phân công trách nhi m: 1 S K ho ch và u tư Hà N i: 1.1. Trình UBND Thành ph phê duy t và cho phép công b danh m c các d án khu ô th ; 1.2. Là Ch t ch H i ng Thành ph xem xét, l a ch n ch u tư, phê duy t tiêu chuNn ánh giá h sơ ăng ký làm ch u tư, t ch c ánh giá theo quy nh hi n hành và trình UBND Thành ph quy t nh l a ch n Ch u d án. 1.3. Ki m tra, theo dõi ti n th c hi n d án; Trình UBND Thành ph thu h i m t ph n ho c hu b toàn b quy t nh phê duy t nhi m v ch u tư vi ph m và trình UBND Thành ph xem xét, phê duy t ch u m i th c hi n m t ph n ho c toàn b nhi m v ch u tư ã vi ph m theo quy nh theo quy nh t i i u 10, kho n 1, 2 và b n Quy nh này. 2. S Quy ho ch và ki n trúc: 2.1. Ph i h p v i S K ho ch và u tư th ng nh t danh m c các d án khu ô th công b . 2.2. Cung c p, xác nh n các ch tiêu, s li u có liên quan n quy ho ch c a d án. 2.3. Tham gia H i ng Thành ph l a ch n ch u tư. 2.4. Ki m tra, giám sát th c hi n quy ho ch chi ti t và các phương án ki n trúc ư c duy t c a ch u tư; x lý các trư ng h p vi ph m thNm quy n. 3. S a chính Nhà t: 3.1. Tham gia H i ng Thành ph l a ch n ch u tư.
  6. 3.2. T ch c giao t, qu n lý, ki m tra giám sát th c hi n v vi c s d ng t và nhà theo ch c năng, x lý các trư ng h p vi ph m theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. 4.S Xây D ng: 4.1. Tham gia H i ng Thành ph l a ch n ch u tư. 4.2. Th c hi n qu n lý Nhà nư c v xây d ng; x lý theo thNm quy n nh ng công trình xây d ng vi ph m v qu n lý ch t lư ng công trình. 5. S Tài chính v t giá: 5.1 Tham gia H i ng Thành ph l a ch n ch u tư. 5.2 Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v tài chính doanh nghi p; ch trì thNm nh, xác nh giá tr thanh toán theo quy nh t i kho n 4 i u 10 b n quy nh này. 6. UBND các qu n, huy n: 6.1. Tham gia H i ng Thành ph l a ch n ch u tư. 6.2. Th c hi n theo ch c năng qu n lý Nhà nư c và theo quy nh c a UBND Thành ph . 7. Thư ng tr c Ban ch o gi i phóng m t b ng Thành ph : 7.1. Tham gia H i ng Thành ph l a ch n ch u tư. 7.2. Th c hi n theo ch c năng, nhi m v ư c UBND Thành ph giao. i u 10. X lý khi ch u tư vi ph m các quy nh c a Nhà nư c và UBND Thành ph : Căn c vào m c vi ph m c a ch u tư theo báo cáo và ngh c a các S , Ngành ch c năng và UBND các qu n, huy n, UBND Thành ph xem xét x lý: 1. Thu h i m t ph n nhi m v ch u tư khi d án không ư c th c hi n úng ti n . 2. ình ch nhi m v ch u khi không hoàn thành trách nhi m ã cam k t ho c vi ph m Quy ch qu n lý u tư và xây d ng. Trư ng h p có bi u hi n vi ph m pháp lu t, cùng v i vi c ình ch nhi m v ch u tư chuy n h sơ d các cơ quan b o v pháp lu t xem xét, x lý. 3. Thu h i ho c hu b Quy t nh giao Ch u tư khi Ch u tư không có kh năng th c hi n d án.
  7. 4. Khi thay i m t ph n ho c toàn b nhi m v ch u tư vi ph m thì ch u tư m i ư c thay th ph i ch u trách nhi m k th a toàn b công vi c u tư c a ch u tư vi ph m. Ch u tư m i có trách nhi m i v i ch u tư b thu h i m t ph n ho c toàn b d án theo nguyên t c sau: 4.1. i v i giai o n chuNn b u tư: Ch u tư vi ph m hoàn toàn ch u các kinh phí ã th c hi n. 4.2. i v i các d án ang tri n khai chuNn b th c hi n và th c hi n d án: Ch u tư m i có trách nhi m thanh toán cho ch u tư b thu h i các chi phí ã u tư h p pháp theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. N u không th ng nh t giá tr thanh toán gi a ch tư b thu h i, S Tài chính v t giá có trách nhi m ch trì cùng các ngành có liên quan thNm nh, xác nh giá tr thanh toán trình UBND Thành ph quy t nh. i u 11: Trong quá trình tri n khai th c hi n quy nh này, n u có vư ng m c, các cơ quan, t ch c, ơn v có ý ki n b ng văn b n g i v S K ho ch và u tư Hà N i t ng h p, xu t bi n pháp gi i quy t, báo cáo UBND Thành ph xem xét i u ch nh, b sung cho phù h p.
Đồng bộ tài khoản