Quyết định số 155/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
58
lượt xem
3
download

Quyết định số 155/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 155/2002/QĐ-UB về công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 155/2002/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 155/2002/QĐ-UB TP.H Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V CÔNG TÁC QU N LÝ CÁC D ÁN U TƯ TRONG NƯ C. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph v ban hành Quy ch u th u và Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph v s a i m t s i u c a Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 3600/KH T-TH ngày 10 tháng 9 năm 2002; QUY T NNH Ph n 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- S K ho ch và u tư là cơ quan u m i ti p nh n, hư ng d n chính sách và h tr các nhà u tư trong nư c th c hi n các th t c hành chánh trong lĩnh v c u tư. i u 2.- Căn c vào nh hư ng, k ho ch phát tri n kinh t -xã h i t ng th i kỳ, S K ho ch và u tư ph i h p v i các t ch c xúc ti n u tư, các s -ngành, qu n- huy n v n ng xúc ti n u tư và l p danh m c các d án u tư trong nư c không s d ng v n ngân sách Nhà nư c, trình y ban nhân dân thành ph công b kêu g i u tư nh kỳ hàng quý.
 2. i u 3.- Các lo i d án u tư sau ây không ph i thông qua cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t ho c th a thu n d án, nhưng ph i ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t qui ho ch chi ti t: 3.1- Các d án u tư không s d ng v n ngân sách Nhà nư c. 3.2- Các d án mà ch u tư không ph i là doanh nghi p Nhà nư c. 3.3- Các d án nhóm B, C s d ng v n u tư phát tri n c a doanh nghi p Nhà nư c. i u 4.- Hư ng d n v a i m xây d ng và qui ho ch, ki n trúc: 4.1- i v i các d án s a ch a, nâng c p, nhưng không làm thay i ch c năng và k t c u công trình, không m r ng di n tích xây d ng, t ng cao, không vi ph m l gi i và không thu c di n ph i di d i do gây ô nhi m môi trư ng thì không ph i th c hi n vi c th a thu n a i m và ki n trúc, qui ho ch. 4.2- i v i nh ng khu v c ã có qui ho ch chi ti t ư c duy t, Ki n trúc sư Trư ng thành ph có trách nhi m công b công khai nh ng n i dung qui ho ch chi ti t ư c duy t nhà u tư có căn c l p d án u tư, không ph i th c hi n vi c th a thu n a i m. 4.3 - i v i nh ng khu v c chưa có qui ho ch chi ti t ư c duy t, S K ho ch và u tư có trách nhi m ph i h p v i Ki n trúc sư Trư ng thành ph thông báo n các nhà u tư các thông tin c n thi t v qui ho ch, ki n trúc; th i gian cung c p các thông tin v qui ho ch, ki n trúc không quá 14 (mư i b n) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c yêu c u. Ki n trúc sư Trư ng thành ph có trách nhi m cung c p các thông tin c n thi t v qui ho ch, ki n trúc cho S K ho ch và u tư trong th i gian không quá 10 (mư i) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c yêu c u c a S K ho ch và u tư. Trong trư ng h p c bi t ph i kéo dài th i gian so v i quy nh, Ki n trúc sư Trư ng thành ph ph i báo cáo ngay cho y ban nhân dân thành ph và thông báo cho S K ho ch và u tư thông báo l i cho nhà u tư. 4.4- i v i các d án u tư vào nh ng a i m có s h dân ph i gi i t a, di d i trên 50 h , Ki n trúc sư Trư ng thành ph ph i xin ý ki n y ban nhân dân thành ph trư c khi cung c p các thông tin v qui ho ch, ki n trúc S K ho ch và u tư thông báo l i cho nhà u tư. i u 5.- Cung c p cho nhà u tư giá thuê t, m c thu ti n s d ng t và vi c giao t, cho thuê t: 5.1- Trong trư ng h p ch u tư có yêu c u cung c p các thông tin v giá thuê t, m c thu ti n s d ng t, tính pháp lý c a khu t, S K ho ch và u tư có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan có liên quan cung c p cho nhà u tư: 5.1.1- C c Thu thành ph , có trách nhi m tr l i b ng văn b n cho S K ho ch và u tư v giá thuê t, m c thu ti n s d ng t trong th i gian không quá 5 (năm) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c văn b n h i c a S K ho ch và u tư.
 3. 5.1.2- S a chính-Nhà t có trách nhi m tr l i b ng văn b n cho S K ho ch và u tư v tính pháp lý c a khu t, hi n tr ng và ngu n g c t trong th i gian không quá 20 (hai mươi) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c văn b n h i c a S K ho ch và u tư. 5.2- S a chính-Nhà t có trách nhi m cung c p cho ch u tư b n a chính có s n và ư c phép thu ti n in n trang tr i các chi phí theo úng giá quy nh, ư c y ban nhân dân thành ph ban hành. Vi c cung c p b n a chính ph i m b o theo úng quy nh c a Nhà nư c. Th i gian S a chính-Nhà t cung c p b n a chính không quá 7 (b y) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c yêu c u c a ch u tư. Trong trư ng h p S a chính-Nhà t không có s n b n a chính thì thông báo cho ch u tư thuê ơn v có ch c năng th c hi n vi c o v và l p b n a chính. 5.3- S Xây d ng có trách nhi m cung c p cho ch u tư b n a hình, kh o sát a ch t công trình có s n khi nhà u tư có yêu c u l p d án và ư c phép thu ti n in n trang tr i các chi phí theo úng giá quy nh, ư c y ban nhân dân thành ph ban hành; th i gian S Xây d ng cung c p không quá 7 (b y) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c yêu c u c a ch u tư; trong trư ng h p S Xây d ng không có s n thì ph i thông báo ngay cho ch u tư thuê ơn v có ch c năng th c hi n. i u 6.- X lý vi c h t th i gian hi u l c c a quy t nh u tư và quy t nh giao, thuê t: nh kỳ hàng quý, S a chính-Nhà t ch trì ph i h p v i S K ho ch và u tư, Ki n trúc sư Trư ng thành ph , các cơ quan liên quan và y ban nhân dân các qu n- huy n rà soát và l p danh m c nh ng d án ã có quy t nh u tư, ho c quy t nh giao (thuê) t, nhưng nhà u tư không tri n khai th c hi n các bư c ti p theo mà không có s ch p thu n b ng văn b n c a ngư i có thNm quy n, trình y ban nhân dân thành ph có bi n pháp x lý k p th i. Th i gian hi u l c c a quy t nh u tư và quy t nh giao (thuê) t là 12 (mư i hai) tháng k t ngày ký. i u 7.- V n bù gi i t a c a các d án u tư ngu n v n ngân sách do thành ph tr c ti p qu n lý: 7.1- Các d án mang tính c p thi t c n s m gi i phóng m t b ng th c hi n, n u ư c y ban nhân dân thành ph ch p thu n t ng trư ng h p, thì ư c thành l p H i ng n bù thi t h i, gi i phóng m t b ng c a d án và ti n hành n bù gi i t a trư c khi có quy t nh thu h i t và giao t. 7.2- Khi có ch trương u tư và ư c duy t d án u tư, ch u tư có trách nhi m ph i h p v i H i ng n bù thi t h i, gi i phóng m t b ng d án u tư ti n hành kh o sát, i u tra và chuNn b các công vi c c n thi t l p phương án n bù. Sau khi có quy t nh thu h i và giao t, cho thuê t (ho c ư c y ban nhân dân thành ph ch p thu n i v i các d án thu c m c 7.1), H i ng n bù thi t h i, gi i phóng m t b ng c a d án có trách nhi m l p phương án n bù, tr c p thi t h i và tái nh cư c a d án, báo cáo H i ng n bù thi t h i, gi i phóng m t b ng c a thành ph (ho c c a qu n-huy n khi ư c y quy n) thNm nh trong vòng 20 (hai mươi) ngày làm vi c; trư ng h p có khó khăn vư ng m c ph i kéo dài th i gian thì
 4. H i ng ph i báo cáo ngay b ng văn b n cho y ban nhân dân thành ph xem xét, gi i quy t. 7.3- Th i gian H i ng n bù thi t h i, gi i phóng m t b ng c a thành ph (ho c c a qu n-huy n khi ư c y quy n) thNm nh phương án n bù, tr c p thi t h i và tái nh cư c a d án không quá 20 (hai mươi) ngày làm vi c. Trư ng h p c n thi t ph i yêu c u b sung phương án, H i ng n bù thi t h i, gi i phóng m t b ng c a thành ph (ho c c a qu n-huy n khi ư c y quy n) ch ư c h i m t l n trong th i gian là 05 (năm) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ. Trong trư ng h p ph i kéo dài th i gian thNm nh, H i ng n bù thi t h i, gi i phóng m t b ng c a thành ph ph i báo cáo ngay cho y ban nhân dân thành ph và thông báo cho ch u tư bi t. Th i gian y ban nhân dân thành ph phê duy t phương án n bù, tái nh cư c a d án t i a là 10 (mư i) ngày làm vi c. 7.4- Không ph i duy t d toán chi phí n bù, tái nh cư c a d án n u phương án n bù, tái nh cư c a d án ã ư c y ban nhân dân thành ph ho c y ban nhân dân qu n-huy n phê duy t theo quy nh hi n hành. Trong trư ng h p chi phí n bù, tái nh cư có phát sinh tăng so v i phương án ư c phê duy t, thì H i ng n bù thi t h i, gi i phóng m t b ng c a thành ph thNm nh l i và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. Th i gian H i ng n bù thi t h i, gi i phóng m t b ng c a thành ph (ho c c a qu n-huy n khi ư c y quy n) thNm nh phương án n bù và trình y ban nhân dân thành ph duy t i u ch nh không quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c. i u 8.- V phòng cháy, ch a cháy: Không th c hi n vi c th a thu n v phòng cháy, ch a cháy trong quá trình l p d án. Sau khi d án ư c phê duy t, ơn v thi t k ph i m b o n i dung thi t k d án úng quy trình, quy ph m v phòng cháy, ch a cháy theo quy nh c a pháp lu t hi n hành; không ph i tr c ti p th c hi n vi c th a thu n v i Công an thành ph v phòng cháy, ch a cháy nhưng ph i ch u s ki m tra c a Công an thành ph v phòng cháy, ch a cháy n u cơ quan Công an xét th y c n thi t. Khi thNm nh thi t k , trư ng h p d án c n có s thNm nh v phương án phòng cháy, ch a cháy theo quy nh c a Lu t phòng cháy và ch a cháy, cơ quan thNm nh s có văn b n h i Công an thành ph . Công an thành ph có trách nhi m tr l i cho cơ quan thNm nh thi t k v phương án phòng cháy, ch a cháy trong th i gian không quá 7 (b y) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c văn b n yêu c u cùng h sơ ính kèm. i u 9.- V b o v môi trư ng: i v i các d án thu c nhóm 2 (theo Thông tư s 490/1988/TT-BKHCNMT ngày 29 tháng 4 năm 1998 c a B Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng), ch u tư ph i n p Phi u ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng cho S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng cùng lúc v i vi c trình duy t d án u tư. Trong th i gian không quá 5 (năm) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c phi u ăng ký, S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng g i ý ki n c a mình cho cơ quan thNm nh và các n i dung này ư c ưa vào quy t nh phê duy t d án u tư ch u tư th c hi n trong giai o n thi t k . i u 10.- V công tác qu n lý ch t lư ng công trình:
 5. 10.1- S Xây d ng có trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng i v i các công trình xây d ng dân d ng và xây d ng công nghi p trên a bàn thành ph . S Giao thông Công chánh, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và S Công nghi p có trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng i v i các công trình chuyên ngành trên a bàn thành ph (không phân bi t ngu n v n); y ban nhân dân qu n-huy n có trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng i v i các công trình do y ban nhân dân qu n-huy n ký quy t nh u tư hay c p gi y phép xây d ng. 10.2- Các ơn v nêu t i i m 10.1 ph i l p và trình y ban nhân dân thành ph thông qua t ch c th c hi n k ho ch ki m tra ch t lư ng công trình hàng năm; giao S Xây d ng t ng h p và báo cáo nh kỳ hàng quý cho y ban nhân dân thành ph v k t qu ki m tra ch t lư ng các công trình xây d ng theo k ho ch. Trong th i gian 5 (năm) ngày làm vi c, k t khi có ph n ánh b ng văn b n c a cá nhân, t ch c ho c báo, ài, có i ch c th v ch t lư ng xây d ng c a công trình c th , các cơ quan nêu trên ph i th c hi n vi c ki m tra hi n trư ng và sau ki m tra, có các bi n pháp x lý n u có vi ph m; k t qu x lý ph i ưa vào báo cáo nh kỳ. Ph n 2: CÁC QUY NNH IV ID ÁN U TƯ S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C i u 11.- i v i nh ng d án thu c thNm quy n y ban nhân dân thành ph quy t nh, S K ho ch và u tư có trách nhi m t ng h p nhu c u c a các s -ngành, qu n-huy n trình y ban nhân dân thành ph quy t nh i u ch nh, b sung k ho ch chuNn b u tư ho c th c hi n d án vào các tháng u quý (tháng 3, 6, 9). K ho ch chuNn b u tư bao g m các n i dung sau: Tên d án, tên ch u tư, a i m công trình, s c n thi t hay ưu tiên, n i dung công tác chuNn b u tư, ư c chi phí nghiên c u l p d án, th i gian nghiên c u và l p d án. Căn c vào k ho ch chuNn b u tư ư c duy t, ch u tư ti n hành l p cương kèm d toán kh o sát, l p d án trình cơ quan có thNm quy n phê duy t. Bãi b vi c phê duy t cương công tác chuNn b u tư i v i các d án u tư nhóm B, C. i u 12.- V xác nh ch u tư, trách nhi m c a ch u tư và trách nhi m c a các ơn v tư v n: 12.1- Các s -ngành thành ph và y ban nhân dân các qu n-huy n không tr c ti p làm ch u tư, tr trư ng h p s a ch a, xây d ng cơ s v t ch t k thu t c a cơ quan mình. Ch u tư các d án s d ng v n ngân sách Nhà nư c bao g m các Ban qu n lý d án chuyên ngành tr c thu c y ban nhân dân thành ph , tr c thu c m t s s -ngành thành ph ; Ban qu n lý d án tr c thu c y ban nhân dân các qu n-huy n; các doanh nghi p; các cơ quan s nghi p. 12.2- Ch u tư ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng và th i gian l p d án. Trong trư ng h p d án ph i thNm nh nhi u l n do không m b o y n i dung theo quy nh c a i u l qu n lý u tư và xây d ng ho c do không tuân th úng các quy chuNn, quy ph m xây d ng hi n hành, thì m i l n trình thNm nh, ch u tư ph i n p phí thNm nh d án. Phí thNm nh d án t l n th 2 tr i không ư c phép c ng vào t ng v n u tư c a d án và không ư c dùng b t c ngu n v n ngân sách nào thanh toán.
 6. Th i gian l p xong d án nhóm C không quá 3 (ba) tháng, nhóm B không quá 9 (chín) tháng, k t khi có k ho ch chuNn b u tư ư c duy t. N u th i gian l p d án c n kéo dài hơn so v i quy nh, ch u tư ph i có văn b n báo cáo cơ quan quy t nh u tư. Trư ng h p cơ quan quy t nh u tư không ch p thu n kéo dài th i gian l p d án thì ch u tư và ơn v tư v n ph i hoàn tr toàn b kinh phí chuNn b u tư ã ư c t m ng (không dùng ti n ngân sách c p ho c ti n có ngu n g c ngân sách hoàn tr ). i u 13.- V phân c p và y quy n quy t nh u tư, i u hành k ho ch v n u tư: 13.1- Phân c p cho Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n quy t nh u tư các d án có m c v n t 5 (năm) t ng tr xu ng, các d án này n m trong k ho ch ngân sách c a qu n-huy n (k c ngu n v n ngân sách thành ph phân c p cho qu n- huy n qu n lý, g m c d án s a ch a nhà t ngu n ti n thuê nhà do qu n-huy n qu n lý và d án u tư các công trình xóa ói gi m nghèo) trong ph m vi a gi i t ng qu n-huy n, không thu c các cơ s s nghi p do thành ph qu n lý. Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n quy t nh và ch u trách nhi m hoàn toàn v xác nh ch trương u tư; chuNn b u tư, chuNn b th c hi n d án, th c hi n d án; ki m tra, m b o ch t lư ng d án, ti n th c hi n d án; nghi m thu, thanh toán, quy t toán d án. Trong quá trình th c hi n d án u tư, n u có phát sinh kh i lư ng làm t ng m c v n u tư c a d án vư t hơn 5 (năm) t ng, y ban nhân dân qu n- huy n ph i báo cáo và ư c y ban nhân dân thành ph ch p thu n b ng văn b n m i ư c quy t nh i u ch nh d án u tư. Riêng các d án có liên quan ho c g n k t v i các công trình h t ng k thu t do thành ph tr c ti p qu n lý, Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n ph i l y ý ki n c a các S qu n lý chuyên ngành trư c khi quy t nh u tư. Th trư ng các s -ngành có trách nhi m cung c p y thông tin liên quan trong vòng 7 (b y) ngày làm vi c, khi có yêu c u c a y ban nhân dân các qu n-huy n. 13.2- y quy n cho Giám c S a chính-Nhà t quy t nh u tư các d án nhóm C s d ng ngu n v n cho thuê nhà s h u Nhà nư c do thành ph qu n lý; y quy n cho Giám c S Giao thông Công chánh quy t nh u tư các d án nhóm C s d ng ngu n v n m b o giao thông, v n duy tu và các d án ki m nh c u, v n t kh u hao cơ b n và qu phát tri n s n xu t c a các Công ty C p nư c tr c thu c s ; ti p t c y quy n cho Giám c S K ho ch và u tư quy t nh u tư các d án u tư nhóm C s d ng v n ngân sách Nhà nư c (tr nh ng d án ã y quy n cho Giám c S a chính-Nhà t, Giám c S Giao thông Công chánh và phân c p cho Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n quy t nh u tư). 13.3- S K ho ch và u tư l p và trình y ban nhân dân thành ph thông qua và t ch c th c hi n k ho ch hàng năm giám nh u tư, ki m tra vi c ch p hành các quy nh Nhà nư c trong công tác thNm nh, phê duy t d án u tư và quy t nh u tư c a các cơ quan ư c y ban nhân dân thành ph y quy n và phân c p. i u 14.- V công tác thNm nh và quy t nh u tư: 14.1- Cơ quan thNm nh căn c vào các quy nh hi n hành thNm nh d án. Trong quá trình thNm nh, tùy theo tính ch t ph c t p c a t ng d án, cơ quan thNm
 7. nh s có văn b n ho c t ch c h i ngh tư v n l y ý ki n c a các cơ quan chuyên môn. 14.2- Th i gian thNm nh và quy t nh u tư: 14.2.1- Th i gian thNm nh và quy t nh u tư các d án u tư nhóm C không quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c (g m c th i gian h i ý ki n các s -ngành, n u có). 14.2.2- Th i gian thNm nh và quy t nh u tư các d án u tư nhóm B không quá 25 (hai mươi lăm) ngày làm vi c, trong ó th i gian thNm nh t i S K ho ch và u tư không quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c (g m c th i gian h i ý ki n các s - ngành, n u có). 14.2.3.- Th i gian tr l i c a các s -ngành: 10 ngày làm vi c i v i Ki n trúc sư Trư ng thành ph , 7 ngày làm vi c i v i các s -ngành còn l i, k t khi nh n ư c yêu c u b ng văn b n c a S K ho ch và u tư. 14.3- S K ho ch và u tư nghiên c u và trình y ban nhân dân thành ph quy nh c th n i dung thNm nh c a t ng lo i d án. Trư ng h p cơ quan thNm nh yêu c u ch u tư cung c p các n i dung ngoài quy nh ho c kéo dài th i gian thNm nh hơn quy nh, thì ph i ch u x lý theo Pháp l nh v cán b , công ch c hi n hành. 14.4- i v i các d án u tư s d ng nhi u ngu n v n, trong ó có m t ph n v n ngân sách Nhà nư c, n u t l v n ngân sách Nhà nư c trong t ng m c u tư d án chi m trên 30%, thì ph i th c hi n y các th t c như m t d án u tư s d ng v n ngân sách Nhà nư c. i u 15.- V công tác thNm nh và phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán: 15.1- Căn c d án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t, ch u tư có trách nhi m ký k t h p ng t ch c l p thi t k d toán công trình trình duy t theo quy nh. Th i gian l p xong thi t k d toán d án nhóm C không quá 3 (ba) tháng, nhóm B không quá 9 (chín) tháng, k t khi d án u tư ư c duy t. N u th i gian l p thi t k d toán c n kéo dài hơn so v i quy nh, ch u tư ph i báo cáo ngay cho cơ quan quy t nh phê duy t thi t k d toán b ng văn b n. Trong trư ng h p cơ quan quy t nh duy t thi t k d toán, không ch p nh n kéo dài th i gian l p thi t k d toán thì ch u tư và ơn v tư v n ph i hoàn tr toàn b kinh phí l p thi t k d toán ã ư c t m ng (không dùng ti n ngân sách c p ho c ti n có ngu n g c ngân sách hoàn tr ). Trong trư ng h p thi t k d toán ph i thNm nh nhi u l n do không m b o y n i dung theo quy nh c a i u l qu n lý u tư và xây d ng ho c do không tuân th úng các quy chuNn, quy ph m hi n hành thì m i l n thNm nh, ch u tư ph i n p l phí thNm nh. Phí thNm nh thi t k d toán t l n th hai tr i không ư c phép c ng vào t ng v n u tư c a d án và không ư c dùng v n ngân sách ho c có tính ch t ngân sách thanh toán. 15.2- y quy n cho Giám c S Giao thông Công chánh t ch c thNm nh và phê duy t thi t k k thu t, d toán, t ng d toán các d án u tư xây d ng nhóm B, C thu c ngành giao thông công chánh. y quy n cho Giám c S Công nghi p t ch c thNm nh và phê duy t thi t k k thu t, d toán, t ng d toán các d án nhóm B, C chuyên ngành i n; các d án u tư nhóm B, C mua s m máy móc, thi t b thu c
 8. lĩnh v c công nghi p và các h ng m c xây l p ph c v cho vi c l p t các thi t b này có giá tr dư i 500 tri u ng. y quy n cho Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ch c thNm nh và phê duy t thi t k k thu t, d toán, t ng d toán các d án nhóm B, C u tư xây d ng các công trình th y l i và chuyên ngành nông-lâm-ngư-diêm nghi p. y quy n cho Giám c S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng t ch c thNm nh và phê duy t thi t k k thu t, d toán, t ng d toán các d án xây d ng h th ng thông tin; thNm nh và phê duy t thi t k k thu t, d toán, t ng d toán các d án mua s m máy móc, thi t b i v i các d án nhóm B, C thu c lĩnh v c công ngh thông tin và h ng m c xây l p ph c v cho vi c l p t các thi t b này có giá tr dư i 500 tri u ng. i v i nh ng h ng m c xây l p nh , kèm thi t b nêu trên, trong các trư ng h p c n thi t thì các S chuyên ngành tham kh o ý ki n c a S Xây d ng ph c v yêu c u thNm nh và phê duy t thi t k k thu t, d toán theo phân công. i v i các d án nhóm A thu c các chuyên ngành nêu trên, Giám c S chuyên ngành ch u trách nhi m t ch c thNm nh, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t thi t k k thu t, d toán, t ng d toán. 15.3- y quy n cho Giám c S Xây d ng t ch c thNm nh và phê duy t thi t k k thu t, d toán, t ng d toán các d án u tư xây d ng nhóm B, C thu c các lĩnh v c và d án còn l i (tr các d án u tư ã phân c p cho các qu n-huy n) và ch u trách nhi m thNm nh, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t thi t k k thu t, d toán, t ng d toán các d án u tư xây d ng nhóm A không thu c các lĩnh v c chuyên ngành nêu t i Kho n 15.1, i u 15. Trong trư ng h p c n thi t, S Xây d ng có văn b n tham kh o ý ki n c a các cơ quan chuyên ngành v thi t k k thu t trư c khi phê duy t d toán, t ng d toán. 15.4- i v i nh ng d án nhóm B, C s d ng v n ngân sách Nhà nư c u tư tài s nc nh, mua s m máy móc, thi t b mà không kèm chi phí xây l p (tr nh ng d án nêu t i Kho n 15.1, i u 15), sau khi d án ư c phê duy t, S Tài chánh-V t giá có trách nhi m hư ng d n ch u tư l p d toán và ư c y ban nhân dân thành ph y quy n phê duy t d toán. 15.5- i v i các d án ph i ti n hành o v hi n tr ng công trình th c hi n th t c thu h i t, giao t; các cơ quan ã ư c y ban nhân dân thành ph phân c p, y quy n t ch c thNm nh và phê duy t thi t k k thu t, d toán, t ng d toán ch u trách nhi m phê duy t luôn ph n d toán chi phí này. Th i gian th c hi n vi c thNm nh và phê duy t thi t k k thu t, d toán, t ng d toán các d án nhóm B t i a là 30 (ba mươi) ngày làm vi c và nhóm C t i a là 20 (hai mươi) ngày làm vi c. 15.6- S Xây d ng l p và trình y ban nhân dân thành ph thông qua và t ch c th c hi n k ho ch ki m tra hàng năm vi c ch p hành các quy nh c a Nhà nư c trong công tác thNm nh và phê duy t thi t k k thu t, d toán, t ng d toán các d án u tư c a các cơ quan ã ư c y ban nhân dân thành ph phân c p và y quy n.
 9. 15.7- Giao trách nhi m S K ho ch và u tư nh kỳ thông báo các d án có liên quan n an ninh-qu c phòng cho B Ch huy Quân s thành ph và trình y ban nhân dân thành ph danh m c các d án c n có th a thu n v an ninh-qu c phòng. i u 16.- V công tác qu n lý u th u: 16.1- S K ho ch và u tư th c hi n qu n lý Nhà nư c v u th u c a thành ph theo y quy n c a y ban nhân dân thành ph và n i dung quy nh t i i u 50 c a Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 và Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph . 16.1.1- y quy n cho Giám c S K ho ch và u tư: - i v i các d án dùng ngu n v n ODA, v n tín d ng nư c ngoài do B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam b o lãnh thu c ph m vi thành ph qu n lý: + D án nhóm A: S K ho ch và u tư là cơ quan ti p nh n h sơ, t ch c thNm nh và d th o văn b n c a y ban nhân dân thành ph trình Th tư ng Chính ph phê duy t k ho ch u th u c a d án, k t qu ch nh th u (n u có) và k t qu u th u các gói th u có giá tr l n; d th o quy t nh c a y ban nhân dân thành ph phê duy t các n i dung cơ b n khác và k t qu u th u các gói th u còn l i theo n i dung phân c p thNm nh, phê duy t k t qu u th u quy nh t i i u 53 c a Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999, Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph . + D án nhóm B, C: S K ho ch và u tư là cơ quan ti p nh n h sơ, t ch c thNm nh và d th o quy t nh c a y ban nhân dân thành ph phê duy t k t qu ch nh th u (n u có), k t qu u th u các gói th u tư v n có giá tr t 05 (năm) t ng tr lên; các gói th u xây l p, mua s m hàng hóa thi t b có giá tr t 50 (năm mươi) t ng tr lên và th c hi n y quy n c a y ban nhân dân thành ph phê duy t các n i dung cơ b n khác c a quá trình u th u, k t qu u th u các gói th u còn l i. - i v i các d án u tư nhóm A s d ng ngu n v n trong nư c: S K ho ch và u tư là cơ quan ti p nh n h sơ, t ch c thNm nh trình y ban nhân dân thành ph phê duy t k ho ch u th u c a d án, k t qu ch nh th u (n u có), k t qu u th u các gói th u tư v n có giá tr t 05 (năm) t ng tr lên; các gói th u xây l p ho c mua s m hàng hóa có giá tr t 50 (năm mươi) t ng tr lên và th c hi n y quy n c a y ban nhân dân thành ph phê duy t các n i dung cơ b n khác c a quá trình u th u, k t qu u th u các gói th u còn l i c a d án. - Phê duy t k ho ch u th u d án nhóm B, C, h sơ m i th u, tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u, danh sách nhà th u tham gia u th u h n ch , k t qu u th u các gói th u c a các d án u tư nhóm B, C (tr các gói th u c a các d án ã y quy n cho các S và phân c p cho y ban nhân dân qu n-huy n quy t nh u tư nêu t i Kho n 1, Kho n 2, i u 13 c a Quy t nh này). 16.1.2- y quy n cho Giám c S Giao thông Công chánh, Giám c S Công nghi p, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn trong ph m vi các d án u tư chuyên ngành nhóm B, C ư c phân công qu n lý (quy nh t i Kho n 15.1,
 10. i u 15 c a Quy t nh này) mà S không làm ch u tư d án th c hi n thNm nh, d th o quy t nh trình y ban nhân dân thành ph phê duy t k t qu u th u các gói th u tư v n có giá tr t 05 (năm) t ng tr lên; các gói th u xây l p ho c mua s m hàng hóa có giá tr t 50 (năm mươi) t ng tr lên và th c hi n y quy n c a y ban nhân dân thành ph phê duy t các n i dung cơ b n khác c a quá trình u th u, k t qu u th u các gói th u còn l i có giá tr dư i m c quy nh nêu trên (tr các gói th u c a các d án ã ư c phân c p cho y ban nhân dân qu n-huy n quy t nh u tư và các n i dung ã y quy n cho Giám c S K ho ch và u tư phê duy t). 16.1.3 - Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n ch u trách nhi m t ch c thNm nh, phê duy t các n i dung cơ b n c a quá trình u th u (quy nh t i i u 51 c a Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 và Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph ) i v i các gói th u thu c các d án ã ư c y ban nhân dân thành ph phân c p cho y ban nhân dân qu n-huy n quy t nh u tư. 16.1.4 - Ban Qu n lý d án các Khu Ch xu t và Khu Công nghi p thành ph ti p t c th c hi n các quy nh liên quan n qu n lý u tư và xây d ng theo Quy t nh s 7058/Q -UB-QLDA ngày 26 tháng 12 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph . 16.2- S K ho ch và u tư là cơ quan ki m tra vi c th c hi n công tác u th u trên a bàn thành ph , ch u trách nhi m hư ng d n và t ch c th c hi n các nhi m v công tác theo úng ch c năng, n i dung và quy n h n ư c quy nh trong Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999, Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph . i u 17.- V c p phát, thanh quy t toán v n u tư: 17.1- Kho b c Nhà nư c thành ph t m ng kinh phí n bù gi i t a và v n ph c v công tác n bù gi i t a theo ti n i v i các d án nêu Kho n 7.1, i u 7, ã có chính sách b i thư ng gi i t a ư c duy t, trong khi ch trình duy t phương án. 17.2- V thanh quy t toán kh i lư ng phát sinh: 17.2.1- i v i kh i lư ng phát sinh không ph i là phát sinh h ng m c, không làm thay i qui mô u tư và không vư t t ng m c v n u tư thì cho phép thanh quy t toán sau khi ư c cơ quan có thNm quy n duy t d toán b sung. 17.2-2- i v i các h ng m c phát sinh làm thay i qui mô c a d án so v i quy t nh u tư thì ph i ư c s ch p thu n b ng văn b n c a cơ quan quy t nh u tư trư c khi th c hi n. 17.2.3- ơn giá thanh toán kh i lư ng phát sinh là ơn giá trúng th u, n u ơn giá c a công vi c phát sinh không có trong ơn giá trúng th u thì ơn giá thanh toán ư c căn c theo nh m c và ơn giá Nhà nư c ang có hi u l c t i th i i m phát sinh. Ph n 3:
 11. CÁC QUY NNH IV ID ÁN U TƯ KHÔNG S D NG V N NGÂN SÁCH i u 18.- i v i các d án nhóm B, C s d ng v n u tư phát tri n c a doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p căn c vào qui ho ch phát tri n ngành ã ư c xác nh quy t nh u tư theo quy nh t i Kho n 6, i u 1, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph . Riêng các d án nhóm C s d ng ngu n v n kh u hao cơ b n, s a ch a l n và qu phát tri n s n xu t c a Công ty C p nư c thành ph và Công ty Khai thác nư c ng m thành ph , y ban nhân dân thành ph y quy n Giám c S Giao thông Công chánh giao k ho ch hàng năm v chuNn b u tư, chuNn b th c hi n d án, th c hi n d án. Công ty C p nư c thành ph ư c s d ng hình th c “T th c hi n d án” cho các công trình c i t o ng m c có m c v n t 300.000.000 (ba trăm tri u) ng tr xu ng. Giao cho Giám c S Giao thông Công chánh phê duy t d án i v i nh ng d án do Công ty C p nư c thành ph làm ch u tư và t th c hi n d án. i u 19.- i v i các d án c a ch u tư không ph i là doanh nghi p Nhà nư c, ch u tư ư c t quy t nh u tư theo quy nh t i Kho n 7, i u 1, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph . Riêng i v i các d án s d ng ngu n v n vay tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c ph i có ý ki n ch p thu n cho vay c a Qu H tr Phát tri n. i u 20.- H sơ giao t, thuê t c a các d án u tư có nhu c u giao t, thuê t n p S a chính-Nhà t bao g m: 20.1- ơn ngh giao t ho c thuê t kèm theo d án u tư; 20.2- Công văn th a thu n v a i m, di n tích t và hư ng d n v qui ho ch, ki n trúc do Ki n trúc sư Trư ng thành ph c p; 20.3- Gi y th a thu n chuy n như ng, cho thuê c a ngư i ang có quy n s d ng t v i ch u tư ho c phương án giá b i thư ng ư c y ban nhân dân qu n-huy n thông qua; 20.4- B n a chính. Ph n 4: T CH C TH C HI N QUY NNH i u 21.- Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n- huy n ph i tuân th úng th i gian cho phép khi th c hi n các nhi m v theo qui nh này; các vi ph m ư c x lý như sau: 21.1- Khi quá th i gian cho phép mà cơ quan ư c h i không tr l i, thì xem như ch p thu n v v n ư c h i ý ki n và ph i ch u trách nhi m hoàn toàn nh ng n i dung ư c h i ý ki n; cơ quan h i ý ki n ph i th c hi n các bư c ti p theo mà không ch văn b n c a cơ quan ư c h i.
 12. 21.2- Khi th c hi n m t ch c năng ư c giao, như thNm nh, xét duy t d án u tư,.v.v.. quá th i gian cho phép, th trư ng cơ quan và công ch c tr c ti p th c hi n nhi m v ph i b x lý theo Pháp l nh v cán b , công ch c hi n hành. i u 22.- Ch u tư có trách nhi m ph i quy nh rõ trong h p ng vi c th c hi n các bi n pháp ch tài i v i ơn v tư v n u tư, ơn v thi công công trình khi có gian d i, không m b o ch t lư ng công trình và không m b o úng ti n thi công d án. i v i các trư ng h p ch tài v tài chính trong các h p ng s d ng v n ngân sách Nhà nư c, Kho b c Nhà nư c thành ph ch u trách nhi m ki m tra và thu các kho n ph t ti n vào ngân sách thành ph . S K ho ch và u tư là cơ quan theo dõi ho t ng u tư, giám nh u tư; nh kỳ 6 (sáu) tháng, l p danh sách và xu t các bi n pháp x lý c a y ban nhân dân thành ph i v i các ch u tư, các ơn v tư v n u tư, các ơn v thi công công trình th c hi n không m b o các quy nh trong quá trình u tư. i u 23.- Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây c a y ban nhân dân thành ph trái v i Quy t nh này u ư c bãi b . i u 24.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Ki n trúc sư Trư ng thành ph , Giám c S a chính-Nhà t, Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông Công chánh, Giám c S Công nghi p, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c S Khoa h c- Công ngh và Môi trư ng, Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, T ng Giám c và Giám c các doanh nghi p Nhà nư c do thành ph qu n lý, các ch u tư ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n: PH - Như i u 24 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Các Ban c a H i ng nhân dân thành ph - Công an thành ph - C c Thu thành ph - Vi n ki m sát nhân dân thành ph - Tòa án nhân dân thành ph Lê Thanh H i - VPH -UB: Các PVP, các T NCTH - Lưu ( T/Trg)
Đồng bộ tài khoản