Quyết định số 155/QĐ- UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
6
download

Quyết định số 155/QĐ- UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 155/QĐ-UB về việc giao cho Sở Văn hóa và thông tin quản lý toàn bộ vật tư dùng cho xây dựng, trang trí các khu vui chơi, giải trí do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 155/QĐ- UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 155/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 1980 QUY T NNH V VI C GIAO CHO S VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QU N LÝ TOÀN B V T TƯ DÙNG CHO XÂY D NG, TRANG TRÍ CÁC KHU VUI CHƠI, GI I TRÍ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH – Căn c Lu t t ch c H i ng Nhân dân và y ban Hành chánh các c p ngày 27 tháng 10 năm 1962; – Xét c n th ng nh t qu n lý toàn b v t tư xây d ng dùng trong vi c t ch c các khu vui chơi, gi i trí nhân d p các ngày l l n, – Theo ngh c a ng chí Ch nhi m y ban K ho ch thành ph và Giám c S Văn hóa và thông tin, QUY T NNH i u 1. – Giao nhi m v cho S Văn hóa và thông tin qu n lý toàn b v t tư xây d ng, trang trí dùng cho vi c t ch c các khu vui chơi, gi i trí c a thành ph , nhân d p các ngày l l n hàng năm. S Văn hóa và thông tin ch u trách nhi m: a) T p h p nhu c u c a các ngành, l p d trù k ho ch xin b sung v t tư, t n d ng s v t tư ang qu n lý và phân ph i cho các ngành tham gia t ch c các cu c vui chơi nói trên. b) Sau các cu c l , thu h i và quanrl ý toàn b s v t tư này, s d ng l i cho các ngày l sau. i u 2. – y ban k ho ch thành ph cân i kh năng, duy t k ho ch cung ng v t tư b sung cho nhu c u t ch c các cu c vui chơi, gi i trí c a thành ph . – S Tài chánh c p kinh phí b sung cho S Văn hóa và thông tin theo k ho ch ã ư c duy t. – Các ban, ngành, s , các oàn th thành ph và y ban Nhân dân các qu n, huy n có trách nhi m t ch c các cu c vui chơi, gi i trí, tri n lãm, ph i l p d trù xin v t tư g i cho S Văn hóa và thông tin ư c c p và sau khi dùng xong ph i thu h i n p l i cho S Văn hóa và thông tin.
  2. i u 3. – Các ng chí Chánh Văn phòng y ban Nhân dân thành ph , th trư ng các ban, ngành, s , oàn th thành ph và Ch t ch y ban Nhân dân các qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH/ THƯ NG TR C Phan Văn Kh i
Đồng bộ tài khoản