Quyết định số 1559/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 1559/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1559/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử (E-Office) trong xử lý văn bản hành chính nhà nước của Cơ quan Bộ Y tế năm 2008 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1559/QĐ-BYT

  1. BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1559/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ (E-OFFICE) TRONG XỬ LÝ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA CƠ QUAN BỘ Y TẾ NĂM 2008 BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Nghị định số 63/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin; Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Y tế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử (E-Office) trong xử lý văn bản hành chính nhà nước của Cơ quan Bộ Y tế năm 2008”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Thủ trưởng và cán bộ, công chức của các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục thuộc Cơ quan Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Các Vụ, Cục, TTrB, VPB, TCDS; - Phòng CNTT, TH, HC-VPB; - Công ty BKAV; - Lưu VT,VPB1; Nguyễn Thị Kim Tiến
  2. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ (E-Office) TRONG XỬ LÝ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA CƠ QUAN BỘ Y TẾ NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1559/QĐ-BYT, ngày 07/5/2008) Nội dung công Thời gian Đơn vị STT Công việc Đơn vị phối hợp việc thực hiện đầu mối 1 Kiểm tra hệ thống - Kiểm tra kết 12/5/08 Phòng Bkav máy chủ, hệ nối từ các đơn vị CNTT thống mạng LAN vào (VPB) eOfficeServer 2 Kiểm tra, rà soát - Rà soát việc 13/5/08 Phòng Bkav hệ thống eOffice cài đặt CNTT Client tại các đơn eOfficeClient tại (VPB) vị các đơn vị. 3 Triển khai phần - Các đơn vị 14/5/08 – Văn Phòng CNTT, tin điều hành trên thực hiện theo 30/5/08 phòng Bkav hướng dẫn eOffice Quyết định Bộ đôn thực hiện gửi 896/QĐ-BYT. đốc và thông tin trên hệ theo dõi thống eOffice - Đôn đốc gửi thực thông báo giao hiện đầu ban, lịch làm mối việc của lãnh đạo Bộ, Thông tin y tế, Văn bản quy phạm pháp luật, Văn bản mới ban hành… 4 Triển khai phần 1/6/08 - xử lý "công văn 1/7/08 đến" trên eOffice 4.1 Giai đoạn 1 - Các đơn vị liên 10/4/08 - Văn Phòng CNTT, quan thực hiện 10/5/08 phòng Bkav hướng dẫn theo Quyết định Bộ chủ thực hiện xử lý 896/QĐ-BYT trì, đôn văn bản đến trên đốc các hệ thống eOffice - Scan và lưu đơn vị chuyển văn bản thực đến Bộ trên hiện cơ eOffice những quan Bộ loại văn bản
  3. Nội dung công Thời gian Đơn vị STT Công việc Đơn vị phối hợp việc thực hiện đầu mối theo quyết định 896/QĐ-BYT 4.2 Giai đoạn 2 - Scan và lưu 10/5/08 - Văn Phòng CNTT hỗ chuyển tất cả các 10/6/08 phòng trợ sử dụng loại văn bản đến Bộ chủ Bộ trên eOffice trì, đôn đốc các đơn vị thực hiện cơ quan Bộ 4.3 Thông báo áp Thông báo áp 11/6/08 Văn dụng chính thức dụng chính thức phòng văn bản đến điện Bộ tử trong công việc của Bộ. 5 Triển khai phần 2/7/08 - xử lý "công văn 30/12/08 đi" trên eOffice 5.1 Giai đoạn 1 - Triển khai văn 2/7/08 - Các đơn Phòng CNTT, bản đi lãnh đạo 12/8/08 vị soạn Bkav hướng dẫn đơn vị ký tại các văn bản thực hiện xử lý đơn vị đi, chỉnh văn bản đi trên hệ sửa và thống eOffice xin ý kiến trên eOffice 5.2 Thông báo áp 15/8/08 Các đơn Phòng CNTT, dụng chính thức vị có Bkav liên quan của Cơ quan Bộ 5.3 Giai đoạn 2 - Triển khai văn 15/8/08 - Văn Phòng CNTT, bản đi lãnh đạo 15/9/08 phòng Bkav hướng dẫn Bộ ký. Các đơn Bộ chủ thực hiện xử lý vị soạn văn bản trì, đôn văn bản đi trên hệ đi, chỉnh sửa và đốc các thống eOffice xin ý kiến trên đơn vị eOffice thực hiện của
  4. Nội dung công Thời gian Đơn vị STT Công việc Đơn vị phối hợp việc thực hiện đầu mối cơ quan Bộ 5.4 Thông báo áp Thông báo áp 15/9/08 Văn dụng chính thức dụng chính thức phòng văn bản đi điện Bộ tử trong công việc của Bộ. 5.5 Đánh giá sau khi Đánh giá sau 3 30/12/2008 Các đơn Phòng CNTT, triển khai chíh tháng triển khai vị tham Bkav thức chính thức gia thực hiện phần mềm của cơ quan Bộ
Đồng bộ tài khoản