Quyết định số 1559/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định số 1559/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1559/QĐ-TTg về việc tặng kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1559/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ***** NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1559/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG BỊ ĐỊCH BẮT TÙ ĐÀY THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (Tờ trình số 56?TTr-UBND ngày 09 tháng 05 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1530/TTr-BTĐKT ngày 13 tháng 11 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cho 31 cá nhân thuộc tỉnh Bình Phước (có danh sách kèm theo), đã nêu cao tỉnh thần kiên trung bất khuất, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp Cách mạng giải phóng dân tộc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND tỉnh Bình Phước; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ, - Lưu: Văn thư, TCCB(3b).10 Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG CHO CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG BỊ ĐỊCH BẮT TÙ ĐÀY (Ban hành kèm theo Quyết định số 1559/QĐ-TTg, ngày 16/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ) SỐ HỌ VÀ TÊN CHÍNH QUÁN TRÚ QUÁN TT 1 2 3 4 Bà Nguyễn Thị Xã Tân Khai - Huyện Bình Long Xã Tân Khai - Huyện Bình Long - 1 Ba - Tỉnh Bình Phước Tỉnh Bình Phước Bà Nguyễn Thị Xã Tân Khai - Huyện Bình Long Xã Tân Khai - Huyện Bình Long - 2 Lan - Tỉnh Bình Phước Tỉnh Bình Phước Xã Tân Khai - Huyện Bình Long Xã Tân Khai - Huyện Bình Long - 3 Bà Lê Thị Khéo - Tỉnh Bình Phước Tỉnh Bình Phước Bà Phạm Thị Xã Minh Hưng - Huyện Chơn Xã Minh Hưng - Huyện Chơn 4 Sáng Thành - Tỉnh Bình Phước Thành - Tỉnh Bình Phước Ông Đặng Văn Xã Minh Hưng - Huyện Chơn Xã Minh Hưng - Huyện Chơn 5 Bay Thành - Tỉnh Bình Phướnc Thành - Tỉnh Bình Phước Bà Nguyễn Thị Xã Lộc Hiệp - Huyện Lộc Ninh - Xã Lộc Hiệp - Huyện Lộc Ninh - 6 Hợp Tỉnh Bình Phước Tỉnh Bình Phước Ông Nguyễn Văn Xã Mỹ Hòa - Huyện Cầu Ngang - Xã Lộc Tấn - Huyện Lộc Ninh - 7 Đực Tỉnh Trà Vinh Tỉnh Bình Phước Xã Lộc Tấn - Huyện Lộc Ninh - Xã Lộc Tấn - Huyện Lộc Ninh - 8 Ông Lê Viết Thi Tỉnh Bình Phước Tỉnh Bình Phước Bà Nguyễn Thị Xã Lộc Thái - Huyện Lộc Ninh - Xã Lộc Thái - Huyện Lộc Ninh - 9 Trường Tỉnh Bình Phước Tỉnh Bình Phước Ông Nguyễn Văn Thị trấn Lộc Ninh - Huyện Lộc Thị trấn Lộc Ninh - Huyện Lộc 10 Thuận Ninh - Tỉnh Bình Phước Ninh - Tỉnh Bình Phước Ông Nông Xuân Xã Quang Trung - Huyện Trà Xã Đồng Tiến - Huyện Đồng Phú 11 Rỷ Lĩnh - Tỉnh Cao Bằng - Tỉnh Bình Phước Ông Nguyễn Xã Vũ Hòa - Huyện Kiến Xương Xã Tân Thành - Thị xã Đồng Xoài 12 Thanh Sơn - Tỉnh Thái Bình - Tỉnh Bình Phước Ông Trần Văn Xã Tân Thành - Thị xã Đồng Xã Tân Thành - Thị xã Đồng Xoài 13 Hướng Xoài - Tỉnh Bình Phước - Tỉnh Bình Phước Phường Tân Xuân - Thị xã Đồng Phường Tân Xuân - Thị xã Đồng 14 Ông Vũ Bình Xoài - Tỉnh Bình Phước Xoài - Tỉnh Bình Phước
  3. Ông Bùi Quang Xã Tịnh Phong - Huyện Sơn Tỉnh Phường Tân Xuân - Thị xã Đồng 15 Xuân - Tỉnh Quảng Ngãi Xoài - Tỉnh Bình Phước Bà Hoàng Thị Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Xã Bình Phước - Huyện Phước 16 Con Phong - Tỉnh Quảng Trị Long - Tỉnh Bình Phước Ông Nguyễn Vấn Xã Bình Thắng - Huyện Phước Xã Bình Thắng - Huyện Phước 17 Huân Long - Tỉnh Bình Phước Long - Tỉnh Bình Phước Ông Đặng Văn Xã Tam Hải - Huyện Núi Thành - Xã Minh Long - Huyện Chơn 18 Trung Tỉnh Quảng Nam Thành - Tỉnh Bình Phước Ông Đỗ Hoàng Xã Tân Phước Khánh - Huyện Xã Minh Hưng - Huyện Chơn 19 Bằng Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương Thành - Tỉnh Bình Phước Xã Thanh Châu - Huyện Tiền Xã Thanh Phú - Huyện Bình Long 20 Bà Bùi Thị Miến Hải - Tỉnh Thái Bình - Tỉnh Bình Phước Bà Bùi Thị Xã Quảng Trực - Huyện Đắc Lắp Xã Bù Gia Mập - Huyện Phước 21 Phyơm - Tỉnh Đắc Nông Long - Tỉnh Bình Phước Bà Huỳnh Thị Xã Minh Thành - Huyện Chơn Xã Minh Thành - Huyện Chơn 22 Hai Thành - Tỉnh Bình Phước Thành - Tỉnh Bình Phước Xã Quảng Trực - Huyện Đắc Lắp Xã Bù Gia Mập - Huyện Phước 23 Ông Điểu Nhép - Tỉnh Đắc Nông Long - Tỉnh Bình Phước Xã Nghĩa Trung - Huyện Bù Xã Nghĩa Trung - Huyện Bù Đăng 24 Ông Điểu Công Đăng - Tỉnh Bình Phước - Tỉnh Bình Phước Bà Nguyễn Thị Xã Phong Bình - Huyện Phong Xã Tiến Thành - Thị xã Đồng 25 Yến Điền - Tỉnh Thừa Thiên Huế Xoài - Tỉnh Bình Phước Xã Nghĩa Trung - Huyện Bù Xã Nghĩa Trung - Huyện Bù Đăng 26 Ông Điểu Lớp Đăng - Tỉnh Bình Phước - Tỉnh Bình Phước Ông Dương Văn Xã An Phú - Huyện Bình Long - Xã An Phú - Huyện Bình Long - 27 Phình Tỉnh Bình Phước Tỉnh Bình Phước Ông Đặng Đình Xã Đông Á - Huyện Đông Hưng Xã Sơn Giang - Huyện Phước 28 Rần - Tỉnh Thái Bình Long - Tỉnh Bình Phước Bà Nguyễn Thị Xã Minh Lập - Huyện Chơn Xã Minh Lập - Huyện Chơn 29 Tánh Thành - Tỉnh Bình Phước Thành - Tỉnh Bình Phước Xã Thanh Lương - Huyện Bình Xã Thanh Lương - Huyện Bình 30 Bà Đinh Thị Tính Long - Tỉnh Bình Phước Long - Tỉnh Bình Phước Ông Bùi Đình Xã Thụy Liên - Huyện Thái Thụy Thị trấn Tân Phú - Huyện Đồng 31 Cung - Tỉnh Thái Bình Phú - Tỉnh Bình Phước
Đồng bộ tài khoản