Quyết định số 156/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
33
lượt xem
3
download

Quyết định số 156/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 156/2002/QĐ-UB về việc thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 156/2002/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 156/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2002 QUYẾT ĐNNH "VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI" UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND: Quyết định số 40/ 2000/QĐ- TTg ngày 27/3/200 của Thủ tướng Chính phủ Tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thang Long: Căn cứ Quyết định số 3380/ QĐ- UB ngày 01/9/1997 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long; Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố Hà Nội và Chánh Văn Phòng HĐND và UBND Thành phố Hà Nội. QUYẾT ĐNNH Điều 1: Thành lập Văn Phòng Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội trên cơ sở sát nhập Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long và Bộ phận chuyên trách giúp việc Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long . + Trụ sở chính của văn phòng: Đặt tại khu nhà 4 tầng - số 47, phố Hàng Dầu , quận Hoàn kiếm, thành phố Hà Nội: + Số điện thoại: 9.342.328 Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Văn phòng Ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội: 1- Chức năng: Là cơ quan tham mưu, giúp việc tổng hợp các mặt hoạt động phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long và Ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long ( của thành phố Hà Nội ); 2- Nhiệm vụ: 2.1- Căn cứ chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long đã được Nhà nước và Thành phố phê chuNn giúp Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, triển khai và đôn đốc các đơn vị thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch nói trên.
  2. 2.2- Tổng hợp tình hình các mặt hoạt động của các cấp, các nghành. Các tổ chức trong cả nước và của Thành phố kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo; 2.3- Là đầu mối tiếp nhận, quản lý các nguồn kinh phí, hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp, tài trợ cho các nội dung hoạt động phục vụ chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long trình Ban Chỉ đạo quyết định; 2.4- Lập dự toán kinh phí và quyết toán thu, chi hàng năm cho các hoạt động của chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long báo cáo Ban Chỉ đạo trình cấp có thNm quyền phê chuNn; 2.5- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các kỳ họp đột xuất và thường niên của Ban Chỉ đạo phục vụ chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long; 2.6- Văn phòng Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà N ội có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động trình cấp có thNm quyền phê chuNn. 3- Về tổ chức bộ máy và biên chế của văn phòng: a- Về tổ chức bộ máy: a.1- Lãnh đạo Văn phòng: Có Chánh văn phòng và 01 phó văn phòng do phó Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị Chủ tịch UBN D Thành phố kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định; a.2- Bộ phận Tổng hợp: bao gồm các cán bộ, công chức và chuyên viên giúp việc kiêm nhiệm của các Bộ, Ban, N ghành Trung ương và các đơn vị thuộc Thành phố Hà N ội; a.3- Bộ phận tài chính: Gồm có kế toán và thủ quỹ; b) Về biên chế: Trước mắt giao Văn phòng Ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà N ội sử dụng 10 (Mười) biên chế cán bộ, công chức và hợp đồng lao động hưởng quỹ tiền lương và quỹ tiền công trong nguồn ngân sách của Thành phố. Điều 3: Văn phòng Ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà N ội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBN D Thành Phố Hà N ội, hạch toán độc lập, được mở tài khoản tại kho bạc và ngân hàng thương mại; Được sử dụng con dấu riêng theo quy định hiện hành của nhà nước. Điều 4:: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 5: : Chánh Văn phòng HĐN D VÀ UBN D Thành phố. Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố. Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long hà N ội. Giám đốc sở Văn hoá và thông tin Hà N ội. Giám đốc Sở Tài chính vật giá Hà N ội. Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Hà N ội. Giám đốc các Sở, Ban, N gành và Chủ tịch UBN D các quận, huyện thành phố Hà N ội có liên quan thi hành quyết định này./.
  3. T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản