Quyết định số 1566/QĐ-KTNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
26
lượt xem
2
download

Quyết định số 1566/QĐ-KTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1566/QĐ-KTNN về việc thành lập các phòng trực thuộc Vụ Tổ chức cán bộ do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1566/QĐ-KTNN

  1. KI M TOÁN HÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 1566/Q -KTNN Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P CÁC PHÒNG TR C THU C V T CH C CÁN B T NG KI M TOÁN HÀ NƯ C Căn c Lu t Ki m toán nhà nư c; Căn c gh quy t s 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15 tháng 9 năm 2005 c a U ban Thư ng v Qu c h i khoá 11 v cơ c u t ch c c a Ki m toán hà nư c; Căn c Công văn s 205/BCT B ngày 04/9/2008 c a Ban Công tác i bi u Qu c h i thông báo ý ki n c a lãnh o Qu c h i v ch trương thành l p phòng các ơn v tham mưu thu c b máy i u hành c a Ki m toán hà nư c; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Thành l p các phòng tr c thu c V T ch c cán b , g m: 1. Phòng T ch c, biên ch và ti n lương; 2. Phòng Nhân s ; 3. Phòng ào t o. i u 2. Phòng có trư ng phòng, các phó trư ng phòng giúp vi c trư ng phòng và các công ch c chuyên môn. Trư ng phòng ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c V trư ng v toàn b công tác c a phòng; các phó trư ng phòng ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c trư ng phòng v nhi m v ư c giao. Vi c b nhi m, b nhi m l i, t ch c, mi n nhi m lãnh o c p phòng th c hi n theo quy ch b nhi m cán b c a Ban T ch c Trung ương và theo quy nh phân c p qu n lý cán b c a Ki m toán Nhà nư c. Các công ch c chuyên môn th c hi n nhi m v theo s phân công c a lãnh o phòng ho c lãnh o V và ch u trách nhi m trư c pháp lu t, trư c lãnh o V và trư c lãnh o phòng v nhi m v ư c phân công. i u 3. Ch c năng, nhi m v c a t ng phòng và s lư ng các phòng thu c V trong t ng th i kỳ do T ng Ki m toán Nhà nư c quy t nh theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b .
  2. i u 4. Quy t nh này cú hi u l c k t ngày 01/01/2009. V trư ng V T ch c Cán b , các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG KI M TOÁN HÀ NƯ C Nơi nh n: - Như i u 4; - Lãnh o KTNN; - Các ơn v tr c thu c KTNN; - ng u KTNN; - BCH Công oàn KTNN; Vương ình Hu - BCH oàn Thanh niên KTNN; - Lưu VT, V TCCB (05).
Đồng bộ tài khoản