Quyết định số 157/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyễn Thục | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
5
download

Quyết định số 157/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 157/1999/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Container phía Nam thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 157/1999/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 157/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY CONTAINER PHÍA NAM THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị định số 44/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần; Căn cứ Quyết định số 145/1999/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài; Theo đề nghị của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Container phía Nam thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam theo đề nghị tại công văn số 584/QHQT ngày 17 tháng 6 năm 1999 và công văn số 687/QHQT ngày 05 tháng 7 năm 1999. 1. Vốn Điều lệ : 30.000.000.000 đồng. Trong đó : - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước 30% vốn Điều lệ, - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp : 55% vốn Điều lệ, - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp : 5% vốn Điều lệ, - Tỷ lệ cổ phần bán cho các nhà đầu tư nước ngoài : 10% vốn Điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty Container phía Nam tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 1999 để cổ phần hóa 52.208.303.283 đồng (Năm mươi hay tỷ, hai trăm lẻ tám triệu ba trăm lẻ ba ngàn hai trăm tám mươi ba đồng); trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 25.215.691.352 đồng (hai mươi lăm tỷ hai trăm mười lăm triệu sáu trăm chín mươi mốt ngàn ba trăm năm mươi hai đồng).
  2. 3. Giá trị ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp : - Tổng số cổ phần theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 34.868 cổ phần. Phần giá trị được ưu đãi là 1.046.040.000 đồng (một tỷ bốn mươi sáu triệu bốn mươi ngàn đồng). Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước : Công ty Container phía Nam thành Công ty cổ phần : - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Container phía Nam. - Tên giao địch quốc tế : South Vietnam container shipping join stock Company. - Tên viết tắt : Viconship Saigon. - Trụ sở chính : Số 11 - Nguyễn Huệ, Quận I, thành phố Hồ Chí Minh. Điều 3. Công ty cổ phần Container phía Nam kinh doanh các ngành nghề chính : - Kinh doanh khai thác kho bãi, cảng thông quan nội địa và dịch vụ giao nhận hàng hóa. - Thuê, cho thuê cơ sở hạ tầng, phương tiện thiết bị chuyên dùng để bốc xếp, bảo quản và vận chuyển hàng hóa. - Kinh doanh văn phòng và các dịch vụ liên quan. - Tổ chức và thực hiện dịch vụ vận tải đa phương thức đối với container và các loại hàng hóa khác. - Thực hiện các dịch vụ đại lý : Container, tầu biển, liên hiệp vận chuyển, giao nhận hàng hóa, vận chuyển hàng hóa và hành khách hàng không, môi giới và cung ứng tầu biển. - Đóng mới và sửa chữa : Container, các thiết bị, phương tiện bốc xếp, vận tải thủy bộ. Điều 4. Công ty cổ phần Container phía Nam : - Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Công ty (Luật Doanh nghiệp). - Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Container phía Nam có trách nhiệm điều hành công việc quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Container phía Nam.
  3. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ các quyết định trước đây trái với Quyết định này. Hội đồng Quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Công ty Container phía Nam, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Containner phía Nam, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Như Điều 5, - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Ban Tổ chức Trung ương, - Ban Kinh tế Trung ương, - Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ngô Xuân Lộc - VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ : TH, KTTH, CN, - Lưu : ĐMDN (5), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản