Quyết định số 157/2000/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 157/2000/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 157/2000/QĐ-TCHQ về việc ban hành Bảng giá tính thuế tối thiểu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành, để sửa đổi, bổ sung Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 481/1999/QĐ-TCHQ ngày 29/12/1999.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 157/2000/QĐ-TCHQ

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 157/2000/QĐ-TCHQ Hà N i, ngày 25 tháng 5 năm 2000 QUY T Đ NH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 157/2000/QĐ-TCHQ NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH B NG GIÁ TÍNH THU T I THI U S A Đ I, B SUNG B NG GIÁ BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 481/1999/QĐ-TCHQ NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 1999 T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c th m quy n và nguyên t c xác đ nh giá tính thu hàng xu t kh u, hàng nh p kh u quy đ nh t i Đi u 7 Ngh đ nh 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u. Căn c Thông tư s 172/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993, Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 c a Chính ph ; Căn c Thông tư s 82/1997/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 1997 c a B Tài chính và Thông tư s 92/1999/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 1999 c a B Tài chính quy đ nh th m quy n n đ nh giá tính thu c a T ng c c H i quan; Căn c Đi u 3 Quy t đ nh s 481/1999/QĐ-TCHQ ngày 29 tháng 12 năm 1999 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan; Xét đ ngh c a ông C c trư ng C c Ki m tra thu thu xu t nh p kh u. QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này B ng giá tính thu t i thi u s a đ i, b sung b ng giá tính thu t i thi u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 481/1999/QĐ- TCHQ ngày 29 tháng 12 năm 1999 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. Đi u 2: Giá t i thi u s a đ i, b sung đ i v i các m t hàng ban hành kèm theo Quy t đ nh này thay th giá t i thi u các m t hàng cùng lo i quy đ nh t i B ng giá ban hành kèm theo Quy t đ nh s 481/1999/QĐ-TCHQ ngày 29 tháng 12 năm 1999 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan và áp d ng th ng nh t sau 15 ngày k t ngày ký. - Không xem xét l i vi c tính thu đ i v i các m t hàng đư c s a đ i b sung m c giá t i thi u nêu trên k t ngày Quy t đ nh có hi u l c tr v trư c. Đi u 3: Các ông C c trư ng C c Ki m tra - Thu thu XNK, C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n Đ c Kiên
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. (Đã ký) B NG GIÁ T I THI U S A Đ I, B SUNG B NG GIÁ BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 481/1999/QĐ-TCHQ NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 1999 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 157/2000/QĐ- TCHQ ngày 25 tháng 5 năm 2000 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan) Tên hàng Đơn v tính Giá tính thu (USD) Chương 29 kg 13,00 * L+G (nguyên li u s n xu t mỳ ăn li n dùng trong t n 1500,00 công nghi p th c ph m) chi c 0,05 Chương 33 chi c 0,10 * Khăn gi y có mùi thơm t n 1300,00 Chương 39 mét 0,55 * V h p băng (k c bao ngoài): kg 0,80 - Lo i dùng cho băng cassette t m 2,00 - Lo i dùng cho băng vidéo cassette bình 40,00 Chương 48 chi c 260,00 * Khăn gi y lo i không mùi thơm: chi c 25,00 + Do các nư c ngoài Trung Qu c s n xu t chi c 30,00 + Do Trung Qu c s n xu t tính b ng 70% lo i do các nư c ngoài Trung Qu c s n xu t. Chương 51, 52,... * V i polyester kh 1,6m: lo i v i m c, màu tr ng (v i chưa gi t, t y, nhu m, in hoa) Chương 68 * Gi y nhám do Trung Qu c s n xu t * T m l p phi-bro xi-măng kh (1,5 ´ 1,7)m, Trung Qu c s n xu t
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 73 * V bình đ ng ga (lo i r ng) - Lo i ch a 45kg ga Chương 91 * Đ ng h do Thu S s n xu t - Đ ng h Longine (nam, n ) - Đ ng h Edox (nam, n ) - Đ ng h đi n t lo i v nh a, v kim lo i
Đồng bộ tài khoản