Quyết định số 157/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 157/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 157/2001/QĐ-TTg về việc chuyển Ban Biên giới của Chính phủ về Bộ Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 157/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 157/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 10 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 157/2001/Q -TTG NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2001 V VI C CHUY N BAN BIÊN GI I C A CHÍNH PH V B NGO I GIAO TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; th c hi n c i cách b máy c a Chính ph ; Xét nhu c u công tác, QUY T NNH: i u 1. Nay chuy n Ban Biên gi i c a Chính ph v B Ngo i giao. i u 2. B trư ng B Ngo i giao và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph có trách nhi m trình Th tư ng Chính ph ban hành quy ch làm vi c c a Ban Biên gi i tr c thu c B Ngo i giao. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. B trư ng B Ngo i giao, B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , Trư ng ban Ban Biên gi i c a Chính ph , các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản