Quyết định số 157/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định số 157/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 157/2002/qđ-ttg', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 157/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 157/2002/Q -TTG Hà N i, ngày 14 tháng 11 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P VÀ ÁP D NG CHÍNH SÁCH I V I KHU KHUY N KHÍCH PHÁT TRI N KINH T - THƯƠNG M I CHÂN MÂY THU C T NH TH A THIÊN HU TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph , ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Thương m i t i T trình s : 3135/TM-VTM ngày 12 tháng 8 năm 2002; ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Th a Thiên Hu t i T trình s : 1374/TT-UB ngày 20 tháng 6 năm 2002 và ý ki n c a các B , ngành liên quan, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Khu khuy n khích phát tri n kinh t - thương m i Chân Mây t i xã L c Vĩnh, huy n Phú L c, t nh Th a Thiên Hu , có t ng di n tích kho ng 1.000 ha, phía Tây giáp Khu trung tâm ô th Chân Mây, phía ông giáp mũi Chân Mây ông, phía Nam giáp qu c l 1A, phía B c giáp v nh Chân Mây. Trong Khu khuy n khích phát tri n kinh t - thương m i Chân Mây ư c phép thành l p Khu b o thu v i di n tích 250 ha, cách bi t các khu ch c năng khác trong Khu này. i u 2. Khu khuy n khích phát tri n kinh t - thương m i Chân Mây ư c áp d ng các chính sách quy nh t i Quy t nh s 53/2001/Q -TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v chính sách i v i Khu kinh t c a khNu biên gi i. i u 3. Trong quá trình th c hi n U ban nhân dân t nh Th a Thiên Hu có trách nhi m : - L p quy ho ch, t ch c th c hi n quy ho ch xây d ng Khu khuy n khích phát tri n kinh t - thương m i Chân Mây trong ph m vi quy nh t i i u 1. - Ph i h p ch t ch v i B Qu c phòng, B Công an th c hi n t t các d án có liên quan n qu c phòng, an ninh. - S p x p th t ưu tiên u tư xây d ng các công trình và h ng m c công trình s d ng có hi u qu .
  2. - Hàng năm l p báo cáo trình Th tư ng Chính ph . Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ti n hành ánh giá vi c áp d ng các chính sách nêu trên và ki n ngh Th tư ng Chính ph i u ch nh, b sung c n thi t. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Các B trư ng, Th tư ng cơ quan ngang B , Th tư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân t nh Th a Thiên Hu ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: TH TƯ NG CHÍNH PH - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP, - Văn phòng TW ng, các Ban c a ng, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Vi n ki m sát nhân dân t i cao, - Toà án nhân dân t i cao, Phan Văn Kh i - Cơ quan Trung ương các oàn th , - Công báo, - T nh u , H ND, UBND t nh Th a Thiên Hu , - VPCP : BTCN, các PCN, các V , C c và các ơn v tr c thu c, - Lưu : P1 (5), VT.
Đồng bộ tài khoản