Quyết định số 157/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
24
lượt xem
1
download

Quyết định số 157/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 157/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 157/2005/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 157/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty nhà nước; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp một số doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình trong năm 2005 như sau: 1. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa từng bước, theo bộ phận doanh nghiệp mà Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần: - Công ty Xuất nhập khẩu Thái Bình; - Công ty Thương nghiệp tổng hợp Thái Bình. 2. Doanh nghiệp thực hiện sáp nhập: - Các công ty quản lý và khai thác công trình thủy lợi: Hưng Hà, Thái Thụy, Đông Hưng, Quỳnh Phụ sáp nhập vào Công ty Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình. - Các công ty quản lý và khai thác công trình thủy lợi: Vũ Thư, Tiền Hải, Kiến Xương và Công ty Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thành phố sáp nhập vào Công ty Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình. 3. Doanh nghiệp thực hiện bán đấu giá: Công ty Khách sạn du lịch Thái Bình. 4. Thực hiện sắp xếp theo Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh: nông trường Cói Tiền Hải. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình có trách nhiệm chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 271/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định này. Đối với những doanh nghiệp không thực hiện cổ phần hóa được thì chủ động chuyển sang hình thức sắp xếp khác phù hợp. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG
  2. Nguyễn Tấn Dũng
Đồng bộ tài khoản