Quyết định số 157/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tạ Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
71
lượt xem
3
download

Quyết định số 157/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 157/QĐ-BTC về việc đính chính hiệu lực thi hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 157/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 157/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH HIỆU LỰC THI HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 107/2007/QĐ-BTC NGÀY 25/12/2007 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 15/6/2005; Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-CTN ngày 06/3/1998 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc Việt Nam tham gia Công ước HS; Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/01/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tại Điều 4 của Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 có quy định: “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2008”; nay đính chính lại Điều 4 như sau: “Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo”. Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
  2. Trương Chí Trung
Đồng bộ tài khoản