Quyết định số 1575/QĐ-KTNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 1575/QĐ-KTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1575/QĐ-KTNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng trực thuộc Vụ Quan hệ quốc tế do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1575/QĐ-KTNN

  1. KI M TOÁN HÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH GHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1575/Q -KTNN Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V CÁC PHÒNG TR C THU C V QUAN H QU C T T NG KI M TOÁN HÀ NƯ C Căn c Lu t Ki m toán nhà nư c; Căn c Quy t nh s 593/Q -KTNN ngày 02/8/2006 c a T ng Ki m toán hà nư c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a V Ch và Ki m soát ch t lư ng ki m toán; Căn c Quy t nh s 1568/Q -KTNN ngày 30/12/2008 c a T ng Ki m toán hà nư c v vi c thành l p các phòng tr c thu c V Ch và Ki m soát ch t lư ng ki m toán; Xét ngh c a V trư ng V Quan h Qu c t và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Phòng Song phương và a phương tr c thu c V Quan h qu c t có ch c năng tham mưu, giúp lãnh o V qu n lý và th c hi n các ho t ng h i nh p và h p tác qu c t song phương và a phương trong lĩnh v c Ki m tóan Nhà nư c. Phòng Song phương và a phương ch trì tham mưu, giúp lãnh o V th c hi n các nhi m v sau: 1. Tham mưu và xây d ng án chi n lư c h i nh p qu c t và h p tác qu c t v lĩnh v c ki m toán nhà nư c trình c p có thNm quy n ban hành; 2. Tham mưu và xây d ng k ho ch h p tác qu c t trong t ng th i kỳ v i Ki m toán Nhà nư c các nư c, v i T ch c qu c t các cơ quan ki m toán t i cao (INTOSAI), v i T ch c qu c t các cơ quan ki m toán t i cao Châu á (ASOSAI) và v i các t ch c qu c t khác có liên quan; 3. Nghiên c u, xu t các bi n pháp thúc N quan h h p tác v i các nư c và các t y ch c qu c t v lĩnh v c ki m toán nhà nư c; 4. Tham mưu và chuN b ý ki n c a Ki m toán Nhà nư c tham gia v i Qu c h i, n Chính ph , các b , ngành v v n liên quan trong àm phán ký k t các i u ư c qu c t liên quan n lĩnh v c ki m toán nhà nư c;
  2. 5. Tham mưu và chuN b các n i dung v àm phán, ký k t, tham gia các i u ư c n qu c t v lĩnh v c ki m toán nhà nư c v i các nư c và các t ch c qu c t theo quy nh c a pháp lu t; 6. Tham gia các oàn àm phán c a Ki m toán Nhà nư c ho c i di n chính th c tham gia các oàn àm phán c a Chính ph ho c các oàn àm phán c a các cơ quan khác v i các i tác nư c ngoài trên cơ s phương án àm phán ã ư c duy t; 7. Ph i h p v i các ơn v có liên quan tri n khai th c hi n k t qu àm phán, tho thu n h p tác ã ký k t và các i u ư c qu c t thu c lĩnh v c h i nh p qu c t c a Ki m toán Nhà nư c; 8. Tham mưu vi c th c hi n quy n l i, nghĩa v c a Ki m toán Nhà nư c Vi t Nam i v i các t ch c INTOSAI và ASOSAI. 9. Ph i h p v i các phòng khác thu c V khi th c hi n nhi m v chung c a V và các nhi m v có liên quan n ch c năng c a Phòng; 10. Th c hi n các nhi m v khác khi lãnh o V giao. i u 2. Phòng L tân tr c thu c V Quan h qu c t có́ ch c năng tham mưu, giúp lãnh o V t ch c th c hi n công tác l tân i ngo i c a Ki m tóan Nhà nư c; th c hi n công tác t ng h p, xây d ng k ho ch công tác c a V . Phòng L tân ch trì tham mưu, giúp lãnh o V th c hi n các nhi m v sau: 1. ChuN b và cung c p các tài li u, văn b n c n thi t v các v n n liên quan n n i dung làm vi c, trao i c a lãnh o Ki m toán Nhà nư c và lãnh o các ơn v v i i tác nư c ngoài có quan h h p tác v i Ki m toán Nhà nư c; 2. Tham mưu và xây d ng các quy nh qu n lý ho t ng quan h qu c t c a Ki m toán Nhà nư c trình T ng Ki m toán Nhà nư c ban hành; 3. T ng h p xây d ng k ho ch oàn ra, oàn vào c a Ki m toán Nhà nư c trình T ng Ki m toán Nhà nư c phê duy t; tham mưu và chuN b n i dung làm vi c, h u n c n i v i oàn ra do lãnh o Ki m toán Nhà nư c và lãnh o c p v d n u i làm vi c, kh o sát, nghiên c u, h c t p nư c ngoài; làm các th t c xu t nh p c nh, ưa, ún oàn vào, th t c ngo i giao; t ch c khánh ti t, h i ngh , h i th o qu c t c a Ki m toán Nhà nư c; th c hi n công tác l tân ph c v h i ngh , h i th o qu c t c a Ki m toán Nhà nư c; 4. T ch c th c hi n công tác biên d ch, phiên d ch c a Ki m toán Nhà nư c; 5. Hư ng d n làm các th t c xu t c nh cho cán b , công ch c c a Ki m toán Nhà nư c i h c t p, nghiên c u, kh o sát và công tác nư c ngoài; qu n lý h chi u công v c a cán b , công ch c c a Ki m toán Nhà nư c; làm các th t c cho chuyên gia nư c ngoài vào làm vi c t i Ki m toán Nhà nư c; 6. Tham mưu vi c qu n lý, ki m tra th c hi n các quy nh v công tác i ngo i c a Ki m toán Nhà nư c;
  3. 7. T ch c công tác tuyên truy n, gi i thi u ho t ng i ngo i c a Ki m toán Nhà nư c hàng năm; 8. T ng h p, báo cáo ánh giá tình hình th c hi n công tác i ngo i c a Ki m toán Nhà nư c nh kỳ và theo yêu c u c a T ng Ki m toán Nhà nư c; 9. T ng h p, l p k ho ch công tác c a V ; theo dõi, qu n lý vi c th c hi n k ho ch công tác c a V ; t ng h p, l p báo cáo nh kỳ hàng tháng, quý, năm và t xu t c a V ; 10. Th c hi n công tác t ch c cán b , văn thư, lưu tr c a V ; 11. Ph i h p v i các phòng khác thu c V khi th c hi n nhi m v chung c a V và các nhi m v có liên quan n ch c năng c a Phòng; 12. Th c hi n các nhi m v khác khi ư c lãnh o V giao. i u 3. Phòng Qu n lý d án tr c thu c V Quan h qu c t có ch c năng tham mưu, giúp lãnh o V qu n lý và t ch c th c hi n các chương trình, d án h p tác qu c t c a Ki m to n Nhà nư c. Phòng Qu n lý d án ch trì giúp lãnh o V th c hi n các nhi m v sau: 1. Tham mưu vi c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý chương trình, d án h p tác qu c t c a Ki m toán Nhà nư c; 2. Tham mưu và xây d ng các quy nh v qu n lý chương trình, d án h p tác qu c t c a Ki m toán Nhà nư c trình T ng Ki m toán Nhà nư c ban hành; 3. Tham mưu, xu t các d án h p tác qu c t ; làm u m i xây d ng các văn ki n d án trư c khi àm phán, ký k t; 4. Tham mưu vi c tri n khai th c hi n chương trình, d án h p tác qu c t c a Ki m toán Nhà nư c sau khi ư c c p có thN quy n phê duy t; m 5. T ch c vi c thNm nh văn ki n d án k c vi c s a i, b sung ho c gia h n các chương trình, d án và k t qu th c hi n d án c a Ki m toán Nhà nư c trình T ng Ki m toán Nhà nư c; 6. Tham mưu vi c x lý nh ng v n phát sinh trong quá trình tri n khai th c hi n chương trình, d án h p tác qu c t c a Ki m toán Nhà nư c; 7. Theo dõi, ôn c, ánh giá k t qu th c hi n chương trình, d án h p tác qu c t c a Ki m toán Nhà nư c báo cáo T ng Ki m toán Nhà nư c; 8. Ph i h p v i các phòng khác thu c V khi th c hi n nhi m v chung c a V và các nhi m v có liên quan n ch c năng c a Phòng; 9. Th c hi n các nhi m v khác khi lãnh o V giao.
  4. i u 4. Vi c s a i, b sung ch c năng, nhi m v c a t ng phòng do T ng Ki m toán Nhà nư c quy t nh theo ngh c a V trư ng Quan h qu c t và V trư ng V T ch c cán b . i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Quan h qu c t , các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG KI M TOÁN HÀ NƯ C Nơi nh n: - Như i u 5; - Lãnh o KTNN; - Các ơn v tr c thu c KTNN; - ng u KTNN; - BCH Công oàn KTNN; Vương ình Hu - BCH oàn Thanh niên KTNN; - Lưu VT, V TCCB (05).
Đồng bộ tài khoản