Quyết định số 1575/QĐ-UBND về việc phân công chỉ đạo, phối hợp, tổ chức thực hiện các công trình, dự án kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 1575/QĐ-UBND về việc phân công chỉ đạo, phối hợp, tổ chức thực hiện các công trình, dự án kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1575/QĐ-UBND về việc phân công chỉ đạo, phối hợp, tổ chức thực hiện các công trình, dự án kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1575/QĐ-UBND về việc phân công chỉ đạo, phối hợp, tổ chức thực hiện các công trình, dự án kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 1575/Q -UBND Hà N i, ngày 24 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÂN CÔNG CH O, PH I H P, T CH C TH C HI N CÁC CÔNG TRÌNH, D ÁN K NI M 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ch th 30/2008/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i và Quy t nh s 1470/Q -TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t cương các ho t ng ti n t i k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i và i l k ni m; Căn c Quy t nh s 299/Q -UB ngày 15 tháng 8 năm 2008 c a y ban nhân dân Thành ph v vi c phân công công tác c a các Thành viên UBND Thành ph Hà N i, nhi m kỳ 2004 – 2009; t p trung ch o, k p th i tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c, y nhanh ti n công trình, d án k ni m 1000 năm Thăng Long Hà N i, QUY T NNH: i u 1. Phân công nhi m v c a Ch t ch, các Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph tr c ti p ch o, ph i h p, t ch c th c hi n các công trình, d án k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i theo quy t nh s 1470/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph như sau: 1. Ch t ch y ban nhân dân Thành ph - Nguy n Th Th o: Ph trách chung và tr c ti p ch o ph i h p t ch c th c hi n các công trình, d án: 1.1. Công trình t p trung ch o hoàn thành chào m ng k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i: - Quy ho ch xây d ng Thành ph Hà N i. 1.2. Công trình kh i công vào d p k ni m 1000 năm Thăng Long: - Nhà hát l n Thăng Long; 2. Phó Ch t ch Thư ng tr c – Phí Thái Bình: Ch o, ph i h p, t ch c th c hi n các công trình, d án: 2.1. Công trình t p trung ch o hoàn thành chào m ng k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i: - n th Lý Thái T ; - Tư ng ài Thánh Dóng; - Các r p: Công nhân, i Nam, Kim ng; - T h p các công trình Trung tâm ào t o v n ng viên c p cao Hà N i;
  2. - Trư ng trung h c ph thông chuyên Hà N i – Amsterdam; - ư ng Láng – Hòa L c (hoàn thi n m r ng m t c t 140m); - B o tàng Hà N i; - Tư ng ài Bác H - Bác Tôn; - Công viên Hòa Bình. 2.2. Công trình kinh t , khuy n khích hoàn thành vào d p k ni m 1000 năm Thăng Long: - T h p 65 t ng t i Li u Giai – ào T n; - Khách s n Hà N i Plaza; - Khách s n 5 sao t i ư ng Ph m Hùng; - T h p Keangnam – Hà N i Landmark Tower; - T h p Crown Plaza. 2.3. Công trình Ny nhanh ti n tri n khai t nay n năm 2010 theo k ho ch: - Khu ô th m i Trung tâm Tây H Tây; - Khu du l ch sinh thái văn hóa Sóc Sơn; - Công viên Tu i tr . 3. Phó Ch t ch UBND Thành ph - Nguy n Huy Tư ng: Ch o, t ch c th c hi n các công trình, d án: 3.1. Công trình khuy n khích hoàn thành chào m ng k ni m 1000 năm Thăng Long: - Ch Ngh (Thành ph Sơn Tây); 3.2. Công trình Ny nhanh ti n tri n khai t nay n năm 2010 theo k ho ch: - C m công nghi p Sóc Sơn; - Khu Công ngh sinh h c; 4. Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph - Ngô Th Thanh H ng: Ch o, ph i h p, t ch c th c hi n các công trình, d án: 4.1. Công trình t p trung ch o hoàn thành chào m ng k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i: - Thành C Hà N i (ch nh trang khu Thành c Hà N i ph n ã ti p nh n, bàn giao); - B o t n, tôn t o và phát huy giá tr Di tích khu Thành C Loa (hoàn thành quy ho ch, khu trưng b y hi n v t và sa bàn; ch nh trang các di tích ã có, nâng c p ư ng vào khu di tích); - B o t n, tôn t o và nâng c p tư ng ài Vua Lê Thái T (tu b , tôn t o ình Nam Hương);
  3. - C i t o thí i m tuy n ph c Hà N i (c i t o m t ng tuy n ph T Hi n, tu b di tích ình Kim Ngân, c i t o nhà c và xây d ng Trung tâm thông tin ph c ); - T sách “Thăng Long ngàn năm văn hi n”; - Thư vi n Hà N i; - Tu b , tôn t o Thăng Long T tr n; - Con ư ng g m s . 4.2. Các công trình Ny nhanh ti n tri n khai t nay n năm 2010 theo k ho ch: - D án gi i phóng m t b ng và xây d ng h t ng k thu t khung c m Trư ng trung h c Công ngh và d y ngh Tây M - Khu tư ng ni m danh nhân Chu Văn An; - Tu b tôn t o di tích chùa Ph t Tích; - D án c ng thành t i c ô Hoa Lư; - Tháp Tư ng Long, Sơn, H i Phòng. 5. Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph - Nguy n Văn Khôi: Ch o, ph i h p, t ch c th c hi n các công trình, d án: 5.1. Công trình t p trung ch o hoàn thành chào m ng k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i: - Qu ng trư ng Cách m ng Tháng tám - Qu ng trư ng àn Xã T c; - C u Thanh Trì; - C u Vĩnh Tuy; - C u en; - Xây d ng h t ng k thu t xung quanh H Tây; - Nút Kim Liên (thu c ư ng vành ai I); - ư ng vành ai III ( o n Mai D ch – Pháp Vân); - ư ng Kim Liên – Ô Ch D a; - ư ng L c Long Quân; - ư ng i C n – H Tây ( o n Văn Cao – H Tây); - Xây d ng tuy n ư ng tr c phía b c Thành ph Hà ông; - C i t o, nâng c p tuy n ư ng qu c l 32;
  4. - ư ng Lê Tr ng T n (thành ph Hà ông); - ư ng Nguy n Phong S c kéo dài (giai o n 2 ti p t c tri n khai thi công xây d ng, o n n i ư ng 32 v i ư ng Hoàng Qu c Vi t). 5.2. Công trình Ny nhanh ti n tri n khai t nay n năm 2010 theo k ho ch: - Công viên Yên S ; - ư ng 5 kéo dài; - ư ng vành ai I (các o n Ô ông Mác – ê Nguy n Khoái; Ô Ch D a – Hoàng C u); - ư ng Cát Linh – La Thành – Thái Hà – Láng; - ư ng tr c phía Nam (Hà Tây cũ); - ư ng tr c phát tri n kinh t - xã h i B c Nam (Hà Tây cũ); - ư ng vành ai II o n Nh t Tân – Bư i; 5.3. Các công trình kh i công vào d p k ni m 1000 năm Thăng Long: - C u Nh t Tân; - Tuy n ư ng s t ô th Nh n – Ga Hà N i; - ư ng s t ô th Hà N i – Hà ông; - ư ng n i c u Nh t Tân – N i Bài. 6. Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph - ào Văn Bình: Ch o, ph i h p, t ch c th c hi n các công trình, d án: 6.1. Công trình t p trung ch o hoàn thành chào m ng k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i: - Trung tâm y t d phòng Hà N i; - Trư ng công nhân k thu t cao Hà N i; 6.2. Công trình Ny nhanh ti n tri n khai t nay n năm 2010 theo k ho ch: - Trư ng ào t o Công nhân k thu t cao Vi t – Hàn; - Làng Văn hóa các dân t c Vi t Nam. 7. Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph - Tr nh Duy Hùng: Ch o Ny nhanh ti n d án: Vùng hoa T Liêm. 8. Phó Ch t ch UBND Thành ph - Vũ H ng Khanh: Ph i h p v i các Phó ch t ch ch o th c hi n các cơ ch , chính sách, tháo g khó khăn vư ng m c trong công tác gi i phóng m t b ng, b o m áp ng yêu c u ti n th c hi n công trình, d án. 9. Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph - Hoàng M nh Hi n: Ph i h p v i các ng chí Phó Ch t ch ch o m b o các ngu n v n áp ng ti n công trình, d án.
  5. i u 2. Nhi m v c a Ch t ch, các Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph ; Th trư ng các s , ban, ngành, qu n, huy n và Thành ph tr c thu c trong ch o, ph i h p, t ch c th c hi n các công trình, d án k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i: 1. Ch t ch, các Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph ư c phân công tr c ti p ch o, ph i h p, t ch c th c hi n các công trình, d án k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i có trách nhi m: 1.1. Ch o các c p, các ngành, các ch u tư c a Thành ph và ph i h p v i các B ,ngành, cơ quan Trung ương t ch c th c hi n các công trình, d án k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i theo úng quy t nh s 1470/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph , b o m ti n th i gian, ch t lư ng công trình, úng trình t , th t c theo quy nh. 1.2. Yêu c u các s , ban ngành và c p qu n, huy n ph i h p ch t ch , c i cách th t c hành chính, gi i quy t các th t c theo quy nh trong th i gian ng n nh t, Ny m nh công tác gi i phóng m t b ng liên quan n xây d ng công trình, d án k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i. Ki m tra, ôn c các cơ quan, ơn v , ch u tư, nhà th u thu c Thành ph trong quá trình t ch c, tri n khai các công trình, d án; bi u dương, khen thư ng k p th i, th a áng i v i t ch c, cá nhân có thành tích; xem xét và x trách nhi m i v i các t ch c, cá nhân ch m tr trong th c hi n ch c trách, nhi m v ư c giao; i v i ch u tư, ban qu n lý, nhà th u kém năng l c, chây ì không tri n khai d án ho c c ý làm ch m ti n có th xem xét thay i ch u tư, ban qu n lý, nhà th u. 1.3. K p th i gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình tri n khai th c hi n; ng th i tích c c, ch ng ki n ngh , xu t c p có thNm quy n gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c ho c cho phép áp d ng các cơ ch c thù Ny nhanh ti n th c hi n d án. 1.4. Ngoài các công trình, d án k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; các Phó ch t ch c a y ban nhân dân Thành ph theo lĩnh v c ư c phân công, ch o danh m c c th công trình, d án quan tr ng, dân sinh b c xúc, các công trình do t ch c và cá nhân xu t t p trung ch o Ny nhanh ti n , s m hoàn thành, hư ng t i k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i. 1.5. Ch t ch y ban nhân dân Thành ph ch u trách nhi m trư c Chính ph , Th tư ng Chính ph , Thành y, H i ng nhân dân Thành ph v th c hi n các chương trình, d án k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i. Các Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân Thành ph và y ban nhân dân Thành ph v nhi m v ch o, ph i h p, t ch c th c hi n các công trình theo s phân công; ch o l p danh m c các công trình, d án K ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph và theo ch trương c a Thành ph , lên bi u th i gian tri n khai th c hi n c th c a t ng d án; khuy n khích Ny nhanh ti n công trình, d án, hoàn thành trư c th i gian k ho ch. Hàng tu n t i cu c h p giao ban, các Phó ch t ch y ban nhân dân Thành ph báo cáo Ch t ch ti n công trình, d án ư c phân công ph trách. 2. Trách nhi m c a Th trư ng các s , ban, ngành, qu n, huy n, ch u tư, nhà th u trong t ch c th c hi n các d án, công trình k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i. 2.1. Ph i xác nh nhi m v t ch c th c hi n các d án, công trình k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i là nhi m v tr ng tâm, c p bách t nay n h t năm 2010; t ch c th c hi n v i tinh th n trách nhi m cao, hoàn thành trong th i gian s m nh t, b o m ch t lư ng hi u qu . 2.2. Tích c c, ch ng ph i h p v i các cơ quan, ơn v liên quan Ny nhanh ti n các công trình, d án; l p k ho ch th c hi n c th i v i t ng công trình, d án. 2.3. Ch ng gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình tri n khai th c hi n các công trình, d án; k p th i ki n ngh , xu t c p có thNm quy n gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c ho c cho phép áp d ng các cơ ch c thù Ny nhanh ti n th c hi n công trình, d án.
  6. 2.4. Th trư ng các s , ban, ngành, qu n, huy n, cơ quan, ơn v , t ch c, cá nhân ch u trách nhi m trư c Ch t ch, Phó ch t ch tr c ti p ph trách v nhi m v ư c giao theo ch o c a y ban nhân dân Thành ph . Giao Giám c S N i v ph i h p v i Chánh văn phòng Ban ch o qu c gia k ni m 1000 năm Thăng Long giúp y ban nhân dân Thành ph xem xét, xu t khen thư ng, k lu t và x lý trách nhi m i v i cán b , công ch c và các t ch c, cá nhân có liên quan trong vi c tri n khai, t ch c th c hi n các công trình, d án k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i. i u 3. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký. Thành viên y ban nhân dân Thành ph ; th trư ng các s , ban, ngành, cơ quan thu c y ban nhân dân Thành ph ; Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n và Thành ph Sơn Tây, Hà ông; các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; - Phó Th tư ng TT; - BC QG k ni m 1000 năm TL; - /c Bí thư Thành y; - Thư ng tr c Thành y; Nguy n Th Th o - Trư ng tr c H ND TP ( báo cáo); - Ch t ch và các PCT UBND TP; - UBMT TQ Thành ph và các oàn th ; - VP Thành y và các Ban xây d ng ng; - Các s , ban, cơ quan thu c UBND TP ; - UBND các qu n, huy n và Thành ph tr c thu c; - VP UBND TP: CPVP, các Phòng chuyên viên; - Lưu: VT.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản