Quyết định số 158/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 158/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 158/1998/QĐ-TTg về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Hà Tiên tỉnh Kiên Giang do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 158/1998/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỠNG CỘNG HOĂ€ XĂƒ HỘI CHỦ NGHĨA CHĂ NH PHỦ VIỆT NAM ******** Ä á»™c láºp - Tá»± do - Hạnh phĂºc ******** Số: 158/1998/QÄ -TTg HĂ Ná»™i, ngĂ y 03 thĂ¡ng 9 năm 1998 QUYẾT Ä á» NH VỀ VIỆC Ă P DỤNG THĂ Ä IỂM MỘT Sá» CHĂ NH SĂ CH TẠI KHU Vá»°C CỬA KHẨU HĂ€ TIĂ N TỈNH KIĂ N GIANG THỦ TƯỠNG CHĂ NH PHỦ Căn cứ Luáºt Tổ chức ChĂnh phủ ngĂ y 30 thĂ¡ng 9 năm 1992; XĂ©t Ä‘á» nghị của Chủ tịch Uá»· ban nhĂ¢n dĂ¢n tỉnh KiĂªn Giang tại văn bản số 26/TT-UB ngĂ y 25 thĂ¡ng 5 năm 1998 vĂ Ă½ kiến của cĂ¡c Bá»™, ngĂ nh Trung Æ°Æ¡ng cĂ³ liĂªn quan, QUYẾT Ä á» NH: Ä iá» u 1. Cho phĂ©p Ă¡p dụng thĂ Ä‘iểm má»™t số chĂnh sĂ¡ch tại khu vá»±c cá»a khẩu HĂ TiĂªn (sau Ä‘Ă¢y gá» i lĂ khu kinh tế cá»a khẩu HĂ TiĂªn), bao gồm cĂ¡c phÆ°á» ng TĂ´ ChĂ¢u, Ä Ă´ng Hồ, Bình San, PhĂ¡o Ä Ă i vĂ xĂ£ Mỹ Ä á»©c thuá»™c thị xĂ£ HĂ TiĂªn, tỉnh KiĂªn Giang. Khu kinh tế cá»a khẩu HĂ TiĂªn được Æ°u tiĂªn phĂ¡t triển thÆ°Æ¡ng mại, xuất khẩu, nháºp khẩu, dịch vụ du lịch vĂ cĂ´ng nghiệp theo phĂ¡p luáºt của nÆ°á»›c Cá»™ng hoĂ xĂ£ há»™i chủ nghÄ©a Việt Nam vĂ phĂ¹ hợp vá»›i cĂ¡c thĂ´ng lệ quốc tế. ChĂnh phủ nÆ°á»›c Cá»™ng hoĂ xĂ£ há»™i chủ nghÄ©a Việt Nam tĂ´n trá» ng vĂ bảo vệ quyá» n lợi hợp phĂ¡p của cĂ¡c nhĂ Ä‘áº§u tÆ° Việt Nam vĂ nÆ°á»›c ngoĂ i đầu tÆ° tại khu kinh tế cá»a khẩu HĂ TiĂªn phĂ¹ hợp vá»›i phĂ¡p luáºt, chĂnh sĂ¡ch hiện hĂ nh của Việt Nam vĂ cĂ¡c Ä iá» u Æ°á»›c quốc tế mĂ nÆ°á»›c Cá»™ng hoĂ xĂ£ há»™i chủ nghÄ©a Việt Nam Ä‘Ă£ kĂ½ kết hoặc tham gia. Ä iá» u 2. Hoạt Ä‘á»™ng thÆ°Æ¡ng mại vĂ dịch vụ thÆ°Æ¡ng mại tại khu kinh tế cá»a khẩu HĂ TiĂªn thá»±c hiện theo quy định hiện hĂ nh bao gồm hoạt Ä‘á»™ng xuất nháºp khẩu, tạm nháºp tĂ¡i xuất, dịch vụ quĂ¡ cảnh hĂ ng hoĂ¡, kho ngoại quan, cá»a hĂ ng miá»…n thuế, há»™i chợ triển lĂ£m, cá»a hĂ ng giá»›i thiệu sản phẩm, cĂ¡c cÆ¡ sở sản xuất, gia cĂ´ng hĂ ng xuất khẩu vĂ cĂ¡c chi nhĂ¡nh, đại diện cĂ¡c cĂ´ng ty trong nÆ°á»›c vĂ nÆ°á»›c ngoĂ i, chợ cá»a khẩu.
  2. CĂ¡c doanh nghiệp thuá»™c cĂ¡c thĂ nh phần kinh tế thĂ nh láºp theo quy định của phĂ¡p luáºt, cĂ³ trụ sở tại khu kinh tế cá»a khẩu HĂ TiĂªn được kinh doanh xuất - nháºp khẩu trá»±c tiếp cĂ¡c loại hĂ ng hoĂ¡ (trừ cĂ¡c mặt hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c cấm nháºp khẩu, xuất khẩu). Việc kinh doanh cĂ¡c mặt hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c quản lĂ½ bằng hạn ngạch vĂ cĂ¡c mặt hĂ ng kinh doanh xuất nháºp khẩu cĂ³ chỉ tiĂªu, Ä‘iá» u kiện thì thá»±c hiện theo cĂ¡c quy định hiện hĂ nh của NhĂ nÆ°á»›c. Ä iá» u 3. CĂ¡c nhĂ Ä‘áº§u tÆ° trong vĂ ngoĂ i nÆ°á»›c được khuyến khĂch đầu tÆ° phĂ¡t triển cĂ¡c lÄ©nh vá»±c sản xuất, kinh doanh, xĂ¢y dá»±ng cÆ¡ sở hạ tầng tại khu kinh tế cá»a khẩu HĂ TiĂªn phĂ¹ hợp vá»›i Luáºt Khuyến khĂch đầu tÆ° trong nÆ°á»›c vĂ Luáºt đầu tÆ° nÆ°á»›c ngoĂ i tại Việt Nam. NgoĂ i quyá» n được hưởng cĂ¡c Æ°u Ä‘Ă£i theo quy chế hiện hĂ nh cĂ²n được hưởng: 1. Chủ đầu tÆ° trong nÆ°á»›c vĂ chủ đầu tÆ° nÆ°á»›c ngoĂ i đầu tÆ° vĂ o khu kinh tế cá»a khẩu HĂ TiĂªn được giảm 50% tiá» n thuĂª đất, thuĂª mặt biển so vá»›i khung giĂ¡ hiện hĂ nh của NhĂ nÆ°á»›c Ä‘Ă£ Ă¡p dụng tại khu cá»a khẩu HĂ TiĂªn. 2. Chủ đầu tÆ° nÆ°á»›c ngoĂ i khi chuyển lợi nhuáºn ra nÆ°á»›c ngoĂ i được hưởng thuế suất ở mức thấp nhất trong khung thuế theo luáºt định. Thủ tục đăng kĂ½ kinh doanh đối vá»›i cĂ¡c doanh nghiệp trong nÆ°á»›c nằm trong địa bĂ n khu kinh tế cá»a khẩu do Uá»· ban nhĂ¢n dĂ¢n tỉnh KiĂªn Giang quản lĂ½ vá»›i cĂ¡c thủ tục đăng kĂ½ Ä‘Æ¡n giản vĂ thá»±c hiện chế Ä‘á»™ má»™t cá»a. Bá»™ ThÆ°Æ¡ng mại hÆ°á»›ng dẫn vĂ uá»· quyá» n cho Uá»· ban nhĂ¢n dĂ¢n tỉnh KiĂªn Giang thá»±c hiện việc cấp giấy phĂ©p cho doanh nghiệp nÆ°á»›c ngoĂ i thĂ nh láºp chi nhĂ¡nh hoặc văn phĂ²ng đại diện trong lÄ©nh vá»±c hoạt Ä‘á»™ng thÆ°Æ¡ng mại, du lịch tại khu kinh tế cá»a khẩu HĂ TiĂªn, cho phĂ©p cĂ¡c doanh nghiệp được tổ chức há»™i chợ triển lĂ£m hĂ ng hoĂ¡ quốc tế trong khu kinh tế cá»a khẩu theo sá»± hÆ°á»›ng dẫn của Bá»™ ThÆ°Æ¡ng mại. Ä iá» u 4. CĂ¡c chủ đầu tÆ° tại khu kinh tế cá»a khẩu HĂ TiĂªn được huy Ä‘á»™ng nguồn vốn trong vĂ ngoĂ i nÆ°á»›c bằng cĂ¡c hình thức thĂch hợp phĂ¹ hợp vá»›i phĂ¡p luáºt của Việt Nam để xĂ¢y dá»±ng cÆ¡ sở hạ tầng vĂ cĂ¡c cÆ¡ sở sản xuất, dịch vụ theo quy hoạch phĂ¡t triển kinh tế - xĂ£ há»™i, bảo đảm quốc phĂ²ng vĂ an ninh. Việc đầu tÆ° xĂ¢y dá»±ng cĂ¡c cĂ´ng trình cĂ´ng nghiệp, dĂ¢n dụng, cÆ¡ sở hạ tầng tại khu kinh tế cá»a khẩu HĂ TiĂªn phải được thá»±c hiện theo quy định hiện hĂ nh vá» quản lĂ½ đầu tÆ° vĂ xĂ¢y dá»±ng của Việt Nam. Ä iá» u 5.
  3. 1. Trong thá» i gian từ 1999 đến 2002, má»—i năm NhĂ nÆ°á»›c đầu tÆ° riĂªng qua ngĂ¢n sĂ¡ch tỉnh cho khu vá»±c kinh tế cá»a khẩu HĂ TiĂªn khĂ´ng dÆ°á»›i 50% số thu ngĂ¢n sĂ¡ch trong năm trĂªn địa bĂ n khu vá»±c kinh tế cá»a khẩu HĂ TiĂªn, mức vốn đầu tÆ° vĂ danh mục cĂ¡c cĂ´ng trình hạ tầng được đầu tÆ° riĂªng từ vốn ngĂ¢n sĂ¡ch do Uá»· ban nhĂ¢n dĂ¢n tỉnh KiĂªn Giang Ä‘á» nghị, Bá»™ Kế hoạch vĂ Ä áº§u tÆ° quyết định sau khi cĂ³ Ă½ kiến thống nhất của Bá»™ TĂ i chĂnh. 2. Chủ tịch Uá»· ban nhĂ¢n dĂ¢n tỉnh KiĂªn Giang được kĂ½ quyết định phĂª duyệt cĂ¡c dá»± Ă¡n xĂ¢y dá»±ng cÆ¡ bản nhĂ³m B, C tại khu vá»±c kinh tế cá»a khẩu HĂ TiĂªn trĂªn cÆ¡ sở thoả thuáºn vá»›i Bá»™ Kế hoạch vĂ Ä áº§u tÆ°. Ä iá» u 6. Quản lĂ½ xuất nháºp cảnh. 1. CĂ´ng dĂ¢n Cămpuchia cÆ° trĂº tại tỉnh biĂªn giá»›i đối diện vá»›i tỉnh KiĂªn Giang, cĂ³ giấy chứng minh thÆ° hoặc giấy thĂ´ng hĂ nh xuất nháºp cảnh biĂªn giá»›i do cÆ¡ quan cĂ³ thẩm quyá» n của Cămpuchia cấp, được ra vĂ o khu kinh tế cá»a khẩu HĂ TiĂªn, thá» i gian lÆ°u trĂº khĂ´ng quĂ¡ 07 ngĂ y. 2. CĂ´ng dĂ¢n Cămpuchia cÆ° trĂº ngoĂ i khu vá»±c nĂ³i trĂªn, mang há»™ chiếu phổ thĂ´ng, được ra vĂ o khu kinh tế cá»a khẩu HĂ TiĂªn vĂ Ä‘Æ°á»£c miá»…n thị thá»±c xuất nháºp cảnh nếu thá» i gian lÆ°u trĂº khĂ´ng quĂ¡ 15 ngĂ y. TrÆ°á» ng hợp muốn Ä‘i vĂ o cĂ¡c địa phÆ°Æ¡ng khĂ¡c thuá»™c tỉnh KiĂªn Giang vĂ cĂ¡c tỉnh khĂ¡c thì được cÆ¡ quan quản lĂ½ xuất nháºp cảnh (Bá»™ CĂ´ng an) xem xĂ©t cấp thị thá»±c tại cá»a khẩu. 3. CĂ´ng dĂ¢n nÆ°á»›c ngoĂ i (khĂ´ng phải lĂ cĂ´ng dĂ¢n Cămpuchia) nếu cĂ³ há»™ chiếu hợp lệ, thì được miá»…n thị thá»±c nháºp xuất cảnh Việt Nam vĂ Ä‘Æ°á»£c lÆ°u lại khu vá»±c kinh tế cá»a khẩu HĂ TiĂªn khĂ´ng quĂ¡ 15 ngĂ y. TrÆ°á» ng hợp muốn Ä‘i vĂ o địa phÆ°Æ¡ng khĂ¡c thuá»™c tỉnh KiĂªn Giang vĂ cĂ¡c tỉnh khĂ¡c thì được cÆ¡ quan quản lĂ½ xuất nháºp cảnh (Bá»™ CĂ´ng an) xem xĂ©t cấp thị thá»±c nháºp - xuất cảnh tại cá»a khẩu HĂ TiĂªn, trừ trÆ°á» ng hợp được miá»…n thị thá»±c song phÆ°Æ¡ng. 4. Thuyá» n viĂªn, cĂ¡c tĂ u, thuyá» n nÆ°á»›c ngoĂ i cĂ³ giấy tá» hợp lệ được vĂ o khu kinh tế cá»a khẩu HĂ TiĂªn để giao, nháºn hĂ ng hoĂ¡ theo hợp đồng bằng sổ thuyá» n viĂªn hoặc há»™ chiếu thuyá» n viĂªn do cÆ¡ quan cĂ³ thẩm quyá» n của nÆ°á»›c ngoĂ i cấp. Nếu cĂ³ nhu cầu giao nháºn hĂ ng hoĂ¡ tại cĂ¡c bến cảng khĂ¡c của tỉnh KiĂªn Giang thì phải thá»±c hiện theo quy định hiện hĂ nh. Ä iá» u 7. Uá»· ban nhĂ¢n dĂ¢n tỉnh KiĂªn Giang thĂ nh láºp Ban chỉ đạo thá»±c hiện những chĂnh sĂ¡ch nĂªu tại Quyết định nĂ y. Sau 2 năm thá»±c hiện Uá»· ban nhĂ¢n dĂ¢n tỉnh KiĂªn Giang cĂ³ trĂ¡ch nhiệm chủ trì, phối hợp vá»›i cĂ¡c Bá»™, ngĂ nh Trung Æ°Æ¡ng tiến
  4. Ä iá» u 8. Quyết định nĂ y cĂ³ hiệu lá»±c từ ngĂ y 01 thĂ¡ng 01 năm 1999. CĂ¡c Bá»™ trưởng, Thủ trưởng cÆ¡ quan ngang Bá»™, Thủ trưởng cÆ¡ quan thuá»™c ChĂnh phủ, Chủ tịch Uá»· ban nhĂ¢n dĂ¢n tỉnh KiĂªn Giang theo chức năng, nhiệm vụ vĂ quyá» n hạn của mình chủ Ä‘á»™ng chuẩn bị cĂ¡c Ä‘iá» u kiện liĂªn quan triển khai thá»±c hiện vĂ chịu trĂ¡ch nhiệm thi hĂ nh Quyết định nĂ y. Phan Văn Khải (Ä Ă£ kĂ½)
Đồng bộ tài khoản