Quyết định số 158/1999/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
2
download

Quyết định số 158/1999/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 158/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc bổ sung ngành hàng kinh doanh cho Công ty Xuất nhập khẩu ngũ cốc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 158/1999/QĐ-BNN-TCCB

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔN ******** ****** Số: 158/1999/QĐ-BNN- Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 1999 TCCB QUYẾT ĐỊNH V/V BỔ SUNG NGÀNH HÀNG KINH DOANH CHO CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NGŨ CỐC BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính Phủ qui định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước; Nghị định số 38/CP ngày 28/4/1997 về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50 và Thông tư số 08/BKH/DN ngày 11/6/1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện 2 Nghị định nói trên; Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu ngũ cốc và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. - Bổ sung cho Công ty Xuất nhập khẩu ngũ cốc ngành hàng kinh doanh dưới đây : - Kinh doanh các loại đường. Điều 2. - Công ty Xuất nhập khẩu ngũ cốc có trách nhiệm làm đầy đủ thủ tục để đăng ký kinh doanh và hoạt động theo đúng pháp luật. Điều 3. - Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu ngũ cốc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỨ TRƯỞNG
  2. Nguyễn Thiện Luân
Đồng bộ tài khoản