Quyết định số 158/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 158/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 158/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược phát triển Bưu chính - viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 158/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 158/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 10 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 158/2001/Q -TTG NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2001 PHÊ DUY T CHI N LƯ C PHÁT TRI N BƯU CHÍNH - VI N THÔNG VI T NAM N NĂM 2010 VÀ NNH HƯ NG N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh quy t phiên h p Chính ph thư ng kỳ tháng 8 năm 2001 s 10/2001/NQ- CP ngày 31 tháng 8 năm 2001; Xét ngh c a T ng c c Bưu i n t i t trình s 369/TCB -KTKH ngày 10 tháng 4 năm 2001; ý ki n c a các B : K ho ch và u tư (công văn s 2099 BKH/CSHT ngày 09 tháng 4 năm 2001), Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (công văn s 874/BKHCNMT-CN ngày 05 tháng 4 năm 2001), Văn hoá - Thông tin (công văn s 1164/BVHTT-BC ngày 03 tháng 4 năm 2001), Công an (công văn s 453CV/BCA(V11) ngày 11 tháng 4 năm 2001), Qu c phòng (công văn s 1169/QP ngày 27 tháng 4 năm 2001), Tài chính (công văn s 3237TC/TCDN ngày 10 tháng 4 năm 2001), Công nghi p (công văn s 1252/CV-KH T ngày 05 tháng 4 năm 2001) v "Chi n lư c phát tri n Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020", QUY T NNH: i u 1. Phê duy t "Chi n lư c phát tri n Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020" v i nh ng n i dung ch y u sau ây : 1. Quan i m a) Bưu chính, vi n thông Vi t Nam trong m i liên k t v i tin h c, truy n thông t o thành cơ s h t ng thông tin qu c gia, ph i là m t ngành mũi nh n, phát tri n m nh hơn n a, c p nh t thư ng xuyên công ngh và k thu t hi n i. Phát tri n i ôi v i qu n lý và khai thác có hi u qu , nh m t o i u ki n ng d ng và thúc Ny phát tri n công ngh thông tin trong m i lĩnh v c c a toàn xã h i, góp ph n phát tri n kinh t - xã h i t nư c và nâng cao dân trí. b) Phát huy m i ngu n l c c a t nư c, t o i u ki n cho t t c các thành ph n kinh t tham gia phát tri n bưu chính, vi n thông, tin h c trong môi trư ng c nh tranh công b ng, minh b ch do Nhà nư c qu n lý v i nh ng cơ ch thích h p. Phát tri n nhanh, chi m lĩnh và ng v ng th trư ng trong nư c, ng th i ch ng vươn ra ho t ng kinh doanh trên th trư ng qu c t .
  2. c) Ch ng h i nh p kinh t qu c t , phát tri n i ôi v i m b o an ninh, an toàn thông tin, góp ph n b o v v ng ch c T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa. 2. M c tiêu c a Chi n lư c a) Xây d ng và phát tri n cơ s h t ng thông tin qu c gia có công ngh hi n i ngang t m các nư c tiên ti n trong khu v c, có bao ph r ng kh p trên c nư c v i thông lư ng l n, t c và ch t lư ng cao, ho t ng hi u qu , t o i u ki n toàn xã h i cùng khai thác, chia s thông tin trên n n xa l thông tin qu c gia ã xây d ng; làm n n t ng cho vi c ng d ng và phát tri n công ngh thông tin ph c v s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. b) Cung c p cho xã h i, ngư i tiêu dùng các d ch v bưu chính, vi n thông hi n i, a d ng, phong phú v i giá c th p hơn ho c tương ương m c bình quân c a các nư c trong khu v c; áp ng m i nhu c u thông tin ph c v kinh t - xã h i, an ninh, qu c phòng. Th c hi n ph c p các d ch v bưu chính, vi n thông, tin h c t i t t c các vùng, mi n trong c nư c v i ch t lư ng ph c v ngày càng cao. n năm 2010, s máy i n tho i, s ngư i s d ng Internet trên 100 dân t m c trung bình trong khu v c. c) Xây d ng bưu chính, vi n thông trong xu th h i t công ngh thành ngành kinh t - k thu t mũi nh n ho t ng hi u qu , óng góp ngày càng cao vào tăng trư ng GDP c a c nư c, t o thêm nhi u vi c làm cho xã h i. 3. nh hư ng phát tri n các lĩnh v c a) Phát tri n cơ s h t ng m ng lư i vi n thông, tin h c - Xây d ng và phát tri n cơ s h t ng m ng lư i vi n thông, tin h c qu c gia tiên ti n, hi n i, ho t ng hi u qu , an toàn và tin c y, ph trong c nư c, n vùng sâu, vùng xa, biên gi i h i o, Hình thành xa l thông tin qu c gia có dung lư ng l n, t c cao, trên cơ s h i t công ngh và d ch v vi n thông, tin h c, truy n thông qu ng bá. ng d ng các phương th c truy nh p băng r ng t i t n h tiêu dùng : cáp quang, vô tuy n băng r ng, thông tin v tinh (VINASAT) v.v..., làm n n t ng cho ng d ng và phát tri n công ngh thông tin, thương m i i n t , Chính ph i n t , d ch v công và các lĩnh v c khác. - Năm 2005, t t c các t nh, thành ph trong c nư c ư c k t n i b ng cáp quang băng r ng. Năm 2010, xa l thông tin qu c gia n i t i t t c các huy n và nhi u xã trong c nư c b ng cáp quang và các phương th c truy n d n băng r ng khác; ít nh t 30% s thuê bao có kh năng truy c p vi n thông và Internet băng r ng. b) Phát tri n m ng lư i bưu chính - Phát tri n bưu chính Vi t Nam theo hư ng cơ gi i hoá, t ng hoá, tin h c hoá, nh m t trình hi n i ngang t m các nư c tiên ti n trong khu v c. T ch c bưu chính tách kh i vi n thông, ho t ng c l p có hi u qu , cung c p các d ch v a d ng theo tiêu chuNn qu c t .
  3. - Năm 2010 t m c ph c v bình quân dư i 7.000 ngư i dân trên m t i m ph c v bưu chính - vi n thông, bán kính ph c v bình quân dư i 3 km. t ch tiêu 100% s xã ng b ng và h u h t các xã mi n núi có báo n trong ngày. c) Phát tri n các m ng thông tin dùng riêng - Phát tri n các m ng thông tin dùng riêng hi n i, phù h p v i s phát tri n c a m ng công c ng qu c gia; v a áp ng nhu c u thông tin riêng c a các ngành, v a s d ng hi u qu cơ s h t ng thông tin c a m ng công c ng ã xây d ng. - Ưu tiên phát tri n m ng thông tin dùng riêng hi n i ph c v ng, Chính ph , qu c phòng, an ninh; m b o ch t lư ng ph c v , yêu c u b o m t và an toàn thông tin. d) Phát tri n d ch v - Phát tri n nhanh, a d ng hoá, khai thác có hi u qu các lo i hình d ch v trên n n cơ s h t ng thông tin qu c gia nh m cung c p cho ngư i s d ng các d ch v bưu chính, vi n thông, Internet v i ch t lư ng cao, an toàn, b o m t, giá cư c th p hơn ho c tương ương m c bình quân c a các nư c trong khu v c, ph c v s nghi p phát tri n kinh t - xã h i, an ninh, qu c phòng, công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. - Ny nhanh t c ph c p các d ch v bưu chính, vi n thông, Internet trong c nư c. Bên c nh các d ch v cơ b n c nh, Ny m nh phát tri n d ch v di ng, Internet, thương m i i n t , d ch v ph c v Chính ph i n t , d ch v công, d ch v c ng ng và các d ch v giá tr gia tăng khác. Năm 2010, m t i n tho i bình quân t 15 - 18 máy/100 dân; t bình quân hơn 60% s h gia ình có máy i n tho i, thành th bình quân 100% s h gia ình có máy i n tho i; cung c p r ng rãi d ch v Internet t i các vi n nghiên c u, các trư ng i h c, trư ng ph thông, b nh vi n trong c nư c. ) Phát tri n th trư ng - Phát huy m i ngu n n i l c c a t nư c k t h p v i h p tác qu c t hi u qu m r ng, phát tri n th trư ng. Ti p t c xoá b nh ng lĩnh v c c quy n doanh nghi p, chuy n m nh sang th trư ng c nh tranh, t o i u ki n cho m i thành ph n kinh t tham gia các ho t ng d ch v bưu chính, vi n thông, Internet trong m i quan h gi v ng vai trò ch o c a kinh t nhà nư c. Các doanh nghi p m i (ngoài doanh nghi p ch o) t kho ng 25-30% vào năm 2005, 40-50% vào năm 2010 th ph n th trư ng bưu chính vi n thông và Internet Vi t Nam. - Tích c c khai thác th trư ng trong nư c, ng th i vươn ra ho t ng trên th trư ng qu c t . Ch ng h i nh p kinh t qu c t theo l trình ã ư c cam k t a phương và song phương. e) Phát tri n khoa h c công ngh
  4. - C p nh t công ngh hi n i, tiên ti n trong vi c xây d ng cơ s h t ng thông tin qu c gia. Các công ngh ư c l a ch n ph i mang tính ón u, tương thích, phù h p v i xu hư ng h i t công ngh . - Ny m nh công tác nghiên c u, ng d ng các thành t u khoa h c công ngh trong t t c các lĩnh v c : thi t b , m ng lư i, d ch v , công nghi p, qu n lý, ngu n nhân l c ... Làm ch công ngh nh p, ti n t i sáng t o ngày càng nhi u s n phNm mang công ngh Vi t Nam. g) Phát tri n công nghi p bưu chính, vi n thông, tin h c - Khuy n khích các thành ph n kinh t trong và ngoài nư c tham gia phát tri n công nghi p bưu chính, vi n thông, tin h c; các hình th c u tư nư c ngoài có chuy n giao công ngh cao, k c hình th c 100% v n nư c ngoài. - Tăng cư ng ti p th chuy n giao công ngh hi n i; t ng bư c ti n t i làm ch công ngh c ph n c ng và ph n m m, s n xu t các s n phNm có ch t lư ng qu c t . Nâng cao năng l c s n xu t thi t b trong nư c, năm 2005 áp ng 60% và năm 2010 t 80% nhu c u s d ng thi t b bưu chính, vi n thông và tin h c c a Vi t Nam. Ny nhanh ti n trình nâng cao hàm lư ng giá tr lao ng Vi t Nam trong các s n phNm: năm 2005 t 30 - 40%, năm 2010 t 60 - 70%. Tăng cư ng h p tác trao i, tham gia th trư ng phân công lao ng qu c t , th c hi n chuyên môn hoá s n xu t m t s s n phNm t i Vi t Nam; Ny m nh th trư ng xu t khNu ra nư c ngoài. - Chú tr ng ưu tiên huy ng v n và u tư v ngu n nhân l c cho phát tri n công nghi p ph n m m. Năm 2010, doanh s ph n m m ph n u t trên 30% trong doanh s công nghi p bưu chính, vi n thông, tin h c. Tăng nhanh t tr ng ph n m m trong các s n phNm; t ng bư c thâm nh p th trư ng khu v c và qu c t thông qua phân công lao ng, chuyên môn hoá s n xu t. h) Phát tri n ngu n nhân l c - ào t o và phát tri n ngu n nhân l c có chuyên môn lành ngh , có phNm ch t; làm ch công ngh , k thu t hi n i; v ng vàng v qu n lý kinh t . - Năm 2010, t ch tiêu v năng su t, ch t lư ng lao ng ph c v bưu chính, vi n thông Vi t Nam ngang b ng trình các nư c tiên ti n trong khu v c. 4. Các gi i pháp ch y u a) Ti p t c i m i chính sách huy ng các ngu n l c trong nư c, thu hút ngu n l c nư c ngoài - Ny nhanh vi c xây d ng Pháp l nh, Lu t Bưu chính-Vi n thông cùng h th ng các văn b n pháp quy khác t o i u ki n chuy n m nh bưu chính, vi n thông sang th trư ng c nh tranh; ch ng th c hi n l trình m c a, h i nh p kinh t qu c t . - Nhanh chóng xây d ng và ban hành các chính sách, bi n pháp c th thúc Ny c nh tranh, t o i u ki n cho m i thành ph n kinh t tham gia phát tri n bưu chính, vi n thông và Internet. Cho phép các doanh nghi p trong nư c có i u ki n tham gia th
  5. trư ng cung c p d ch v cơ b n, d ch v giá tr gia tăng, d ch v ng d ng công ngh tin h c trong nư c và qu c t . M r ng th trư ng c nh tranh trên cơ s phát huy vai trò ch o c a doanh nghi p nhà nư c. Xây d ng các chính sách m b o cho cơ ch th trư ng v n hành có hi u qu ; chính sách i u ti t ph c v kinh doanh, công ích, ph c p d ch v . S m xây d ng và công b l trình m c a th trư ng bưu chính, vi n thông, Internet theo các m c th i gian cho t ng d ch v c th . - i m i chính sách giá cư c m b o thi t l p ư c môi trư ng c nh tranh th c s , t o ng l c các doanh nghi p ph n u nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh, gi m giá thành s n phNm và d ch v . Năm 2001-2002 h u h t giá cư c bưu chính, vi n thông, Internet c a Vi t Nam th p hơn ho c tương ương v i m c bình quân c a các nư c trong khu v c. - Có nh ng chính sách, bi n pháp phù h p nh m t n d ng, huy ng ngu n l c c a các ngành, a phương tham gia phát tri n cơ s h t ng thông tin qu c gia; nâng cao năng l c ph c v c ng ng; tăng kh năng truy nh p d ch v cho ngư i dân trong xã h i. - Qu n lý hi u qu các ngu n tài nguyên qu c gia như : ph t n s vô tuy n i n, kho s , mã s ; tên vùng, mi n; a ch ; thương quy n; t o bình ng cho các doanh nghi p ho t ng. b) i m i t ch c, tăng cư ng và nâng cao hi u l c b máy qu n lý nhà nư c, hi u l c các công c và chính sách qu n lý vĩ mô - Xây d ng và hoàn thi n b máy qu n lý nhà nư c th ng nh t v bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin phù h p v i xu hư ng h i t công ngh ; năng l c qu n lý ph i theo k p t c phát tri n. Ny m nh c i cách hành chính, th c hi n qu n lý nhà nư c có hi u l c, hi u qu trong môi trư ng m c a c nh tranh. - Qu n lý theo pháp lu t, gi m b t bi n pháp hành chính, tăng cư ng các bi n pháp "h u ki m", không can thi p sâu vào ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Chú tr ng nh hư ng và d báo; g n quy ho ch, k ho ch v i h th ng cơ ch chính sách và th trư ng; m b o phát tri n lành m nh, bình ng. B o v quy n l i c a Nhà nư c, ngư i tiêu dùng và c a doanh nghi p. - Thi t l p các ti n c n thi t cho bưu chính, vi n thông, tin h c trong quá trình Vi t Nam tham gia AFTA, APEC, th c hi n Hi p nh Thương m i Vi t - M , gia nh p WTO. c) Ti p t c i m i t ch c qu n lý s n xu t kinh doanh và ho t ng c a các doanh nghi p - i m i doanh nghi p theo m c tiêu: "năng su t, ch t lư ng hi u qu "; nâng cao năng l c c nh tranh c a các doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c bưu chính, vi n thông, tin h c. Phát huy vai trò ch o c a kinh t nhà nư c, hình thành các t p oàn bưu chính, vi n thông, tin h c m nh; t o th và l c h i nh p, c nh tranh qu c t th ng l i.
  6. - Ny nhanh s p x p l i các doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c bưu chính, vi n thông trên cơ s phân nh lo i hình: doanh nghi p do Nhà nư c n m 100% v n; doanh nghi p do Nhà nư c n m c ph n chi ph i ho c c ph n c bi t; doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t - xã h i. T ng bư c bãi b ch bao c p chéo, th c hi n h ch toán c l p, phân nh rõ nhi m v công ích và kinh doanh. Th c hi n c ph n hoá các doanh nghi p bưu chính, vi n thông, tin h c theo l trình c th . - Ny m nh quá trình i u ch nh cơ c u u tư, t ng bư c ti n hành tách bưu chính ho t ng c l p v i vi n thông. d) Huy ng và s d ng hi u qu các ngu n v n - Giai o n 2001-2020 huy ng kho ng 160-180 ngàn t ng (tương ương 11 - 12 t USD) u tư phát tri n bưu chính, vi n thông, tin h c. Trong ó giai o n 2001- 2010 huy ng kho ng 60-80 ngàn t ng (4-6 t USD). D ki n v n huy ng trong nư c s vào kho ng 60%, v n nư c ngoài 40% t ng s v n u tư. - Nhà nư c có chính sách thương quy n v bưu chính, vi n thông i v i các doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c này; có chính sách i u ti t phát tri n m ng lư i t i các vùng nông thôn, mi n núi, vùng sâu, vùng xa. Các doanh nghi p t huy ng các ngu n v n u tư phát tri n m ng lư i và kinh doanh d ch v , ng th i có nghĩa v cung c p d ch v ph c p, d ch v công ích theo yêu c u c a Nhà nư c. - V v n trong nư c: Ny m nh i m i doanh nghi p, i u ch nh cơ c u s n xu t, u tư, t o i u ki n cho các doanh nghi p ho t ng có hi u qu tăng nhanh kh năng tích lũy b ng ngu n v n n i sinh, tái u tư phát tri n. Tăng cư ng thu hút v n u tư c a m i thành ph n kinh t trong nư c; có gi i pháp thích h p khuy n khích các ngành, a phương tham gia phát tri n bưu chính, vi n thông, tin h c; xây d ng qu ph c p d ch v ph c v cho vi c ph c p d ch v bưu chính, vi n thông và Internet, c bi t cho các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. - V v n ngoài nư c: Tranh th khai thác tri t các ngu n v n ngoài nư c; khuy n khích các hình th c u tư tr c ti p nư c ngoài, nh t là u tư vào công nghi p bưu chính, vi n thông, tin h c, u tư kinh doanh d ch v , v i các hình th c u tư phù h p v i l trình m c a h i nh p kinh t qu c t c a ngành. Dành m t ph n ngu n v n ODA phát tri n bưu chính, vi n thông, tin h c nông thôn, vùng sâu, vùng xa. ) Ny m nh h p tác qu c t ph c v phát tri n - Ti p t c ch ng tham gia m i m t ho t ng c a các t ch c qu c t thu th p, b sung ki n th c, kinh nghi m và óng góp thi t th c; nâng cao v th , uy tín và quy n l i c a Vi t Nam trên trư ng qu c t . - Ch ng trong l trình m c a h i nh p kinh t qu c t . a d ng hoá các ho t ng h p tác v i nư c ngoài tranh th các ngu n l c t bên ngoài (v n u tư, công ngh , k thu t, ào t o i ngũ...) và t o s c nh tranh v bưu chính, vi n thông, Internet. T o m i i u ki n cho các doanh nghi p trong nư c ng v ng t i th trư ng trong nư c và m r ng kinh doanh ra th trư ng th gi i và khu v c. e) Tăng cư ng xây d ng i ngũ
  7. - ào t o và tái ào t o i ngũ hi n có. ào t o ón u thích h p v i các m c tiêu phát tri n; a d ng hoá các lo i hình ào t o, b i dư ng. Hi n i hoá các trung tâm ào t o chuyên ngành; nâng c p cơ s v t ch t, trang thi t b ; i m i giáo trình; c p nh t ki n th c m i. Ti p t c xây d ng H c vi n Công ngh Bưu chính - Vi n thông theo hư ng tích c c tham gia ào t o ngu n nhân l c bưu chính, vi n thông, công ngh thông tin; tăng cư ng h p tác qu c t trong ào t o ngu n nhân l c. - Xây d ng chính sách ào t o phù h p có i ngũ chuyên gia gi i v kinh t , k thu t; i ngũ qu n lý kinh doanh gi i trong môi trư ng c nh tranh qu c t ; c bi t chú tr ng i ngũ ph n m m vi n thông, tin h c. - Th c hi n chính sách ãi ng h p lý thu hút tài năng, ngu n ch t xám trong và ngoài nư c óng góp cho phát tri n bưu chính, vi n thông, tin h c. i u 2. T ch c th c hi n 1. Giao T ng c c Bưu i n ch trì, ph i h p v i các B , ngành, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c tri n khai th c hi n "Chi n lư c phát tri n Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020". 2. Trên cơ s các m c tiêu, nh hư ng phát tri n c a Chi n lư c này, T ng c c Bưu i n xây d ng và t ch c th c hi n quy ho ch phát tri n t ng th bưu chính, vi n thông và Internet n năm 2010, các k ho ch phát tri n theo nh kỳ 5 năm và hàng năm phù h p v i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c; hư ng d n, ki m tra, giám sát tình hình th c hi n Chi n lư c; xu t nh ng gi i pháp c n thi t, trình Th tư ng Chính ph quy t nh, t o i u ki n th c hi n có k t qu Chi n lư c này; sơ k t tình hình th c hi n Chi n lư c nh kỳ 5 năm và t ng k t tình hình th c hi n Chi n lư c vào năm k t thúc. 3. Các B , ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i T ng c c Bưu i n th c hi n các nhi m v , m c tiêu c a Chi n lư c; m b o tính th ng nh t, ng b v i vi c th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a ngành và a phương. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản