intTypePromotion=1

Quyết định số 158/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
107
lượt xem
5
download

Quyết định số 158/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 158/2002/QĐ-UB về việc ban hành quy định về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp (hoặc bảo lãnh) góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 158/2002/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 158/2002/Q -UB Hà N i, ngày 25 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V TH T C CHUY N I, CHUY N NHƯ NG, CHO THUÊ, CHO THUÊ L I, TH A K , TH CH P (HO C B O LÃNH), GÓP V N B NG GIÁ TRN QUY N S D NG T, CHUY N QUY N S H U NHÀ TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Lu t t ai ngày 14/7/1993; Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 02/12/1998; Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 29/6/2001; Căn c B lu t Dân s ngày 28/10/1995; Căn c Ngh nh s 17/1999/N -CP ngày 29/3/1999 c a Chính ph v th t c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k quy n s d ng t và th ch p, góp v n b ng giá tr quy n s d ng t; Căn c Ngh nh s 75/2000/N -CP ngày 08/12/2000 c a Chính ph v công ch ng, ch ng th c; Căn c Ngh nh s 79/2001/N -CP ngày 01/11/2001 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 17/1999/N -CP ngày 29/3/1999 v th t c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k quy n s d ng t và th ch p, góp v n b ng giá tr quy n s d ng t; Căn c Thông tư s 1417/1999/TT-TC C ngày 18/9/1999 c a T ng c c a chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 17/1999/N -CP ngày 29/3/1999 c a Chính ph v th t c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k quy n s d ng t và th ch p, góp v n b ng giá tr quy n s d ng t; Căn c Thông tư s 1883/2001/TT-TC C ngày 12/11/2001 c a T ng c c a chính (nay là B Tài nguyên và Môi trư ng) hư ng d n m u các h p ng th c hi n các quy n c a ngư i s d ng t; Xét ngh c a Giám c S a chính nhà t Hà N i t i t trình s : 5345/TTr- CN ngày 28 tháng 8 năm 2002. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Quy nh v th t c chuy n i, chuy n như ng ,cho thuê, cho thuê l i, th a k , th ch p (ho c b o lãnh), góp v n b ng giá tr quy n s d ng t, chuy n quy n s h u nhà trên a bàn thành ph Hà N i" i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký.
 2. Nh ng quy t nh trư c ây c a U ban nhân dân thành ph quy nh v th t c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k , th ch p (ho c b o lãnh), góp v n b ng giá tr quy n s d ng t, chuy n quy n s h u nhà trên a bàn thành ph Hà N i trái v i quy t nh này bãi b . i u 3: Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân thành ph ; Giám cS a chính nhà t, C c trư ng C c thu , Ch t ch U ban nhân dân các qu n, huy n: Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan; t ch c kinh t , h gia ình và cá nhân là ngư i s d ng t, s h u nhà khi th c hi n các quy n c a mình trên a bàn Thành ph Hà N i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Quý ôn QUY NNH V TH T C CHUY N I, CHUY N NHƯ NG, CHO THUÊ, CHO THUÊ L I, TH A K , TH CH P (HO C B O LÃNH), GÓP V N B NG GIÁ TRN QUY N S D NG T, CHUY N QUY N S D NG T, CHUY N QUY N S D NG T TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 158/2002/Q -UB ngày 25 tháng 11 năm 2002 c a U ban nhân dân thành ph Hà N i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u: Ph m vi i u ch nh 1. Quy nh này quy nh v th t c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k , th ch p (ho c b o lãnh), góp v n b ng giá tr quy n s d ng t và chuy n quy n s h u nhà g n li n v i quy n s d ng nhà t li n v i quy n s d ng t c a t ch c kinh t , h gia nh, cá nhân (g i t t là Ngư i s d ng t, s h u nhà) trên a bàn thành ph Hà N i theo quy nh t i Ngh nh s 17/1999/N -CP ngày 29/3/1999, Ngh nh s 79/2001/N -CP ngày 01/11/2001 c a Chính ph và B lu t Dân s . Th t c cho thuê l i t, th ch p quy n s d ng t và tài s n g n li n v i quy n s d ng t c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và t ch c, cá nhân nư c ngoài thuê t t i Vi t Nam theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam cũng ư c th c hi n theo qui nh này.
 3. 2. Quy nh này không áp d ng i v i các trư ng h p sau ây: a- Trư ng h p thuê t công ích c a xã, phư ng, th tr n. b- T ch c trong nư c ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t. c- Các trư ng h p mà trong quy t nh giao t cho thuê c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy nh ch s d ng không ư c phép chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k , th ch p (ho c b o lãnh), góp v n b ng giá tr quy n s d ng t. i u 2: Các i u ki n th c hi n các quy n c a Ngư i s d ng t, s h u t, s h u nhà; quy n h n c a các cơ quan Nhà nư c trong vi c gi i quy t th t c h sơ theo ch c năng và a bàn qu n lý. I- CÁC I U KI N TH C HI N QUY N C A NGƯ I S D NG T, S H U NHÀ: 1- Có gi y t v quy n s d ng t, s h ư nhà: a) Ph i có Gi y ch ng nh n quy n s d ng t (theo m u c a T ng c c qu n lý ru ng t trư c ây ho c T ng c c a chính phát hành), Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t (theo m u quy nh t i Ngh nh s 60/CP ngày 5/7/1994 c a Chính ph ), Gi y xác nh n s h u công trình ( i v i t ch c) do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p (g i chung là Gi y ch ng nh n quy n s d ng t) b) Trư ng h p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t có ghi kho n n nghĩa v tài chính i v i Nhà nư c thì Ngư i s d ng t, s h u nhà ph i thanh toán toàn b kho n n ó v i Nhà nư c khi th c hi n m t trong các quy n c a mình theo quy nh này. c) Trư ng h p không có Gi y Ch ng nh n quy n s d ng t nhưng có m t trong các gi y t sau thì Ngư i ang s d ng t, s h u nhà ph i làm th t c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ư c th c hi n các quy n theo quy nh này, bao g m: c.1) Quy t nh giao t, cho thuê c a quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a Pháp lu t v t ai. c.2) Nh ng gi y t ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p khi giao t, cho thuê t trong t ng th i kỳ c a Nhà nư c Vi t Nam Dân Ch C ng Hoà, Nhà nư c C ng Hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam mà ngư i ư c giao t, thuê t v n liên t c s d ng t ó n nay. c.3) Gi y ch ng nh n quy n s d ng t t m th i do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p ho c có tên trong s a chính mà không có tranh ch p. c.4) Gi y t do cơ quan có thNm quy n thu c ch cũ c p cho ngư i s d ng t mà ngư i ó v n s d ng liên t c t ó n nay và không có tranh ch p.
 4. c.5) Gi y t v th a k , t ng, cho nhà g n li n v i t, ư c U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xác nh n và t ó không có tranh ch p. c.6) B n án ho c Quy t nh c a Toà án nhân dân ã có hi u l c pháp lu t ho c Quy t nh gi i quy t tranh ch p t ai c a cơ quan Nhà nươc có thNm quy n ã có hi u l c pháp lu t. c.7) Gi y t giao nhà tình nghĩa c.8) Gi y t mua nhà kèm theo chuy n như ng quy n s d ng t ư c U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n thNm tra là t ó không có tranh ch p và ư c U ban nhân dân qu n, huy n xác nh n k t qu thNm tra c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n. c.9) Ngư i s d ng t, s h u nhà không có các lo i gi y t trên nhưng ư c U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xác nh n ã kê khai, ăng ký c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t theo quy nh và i u ki n c p Gi y ch ng nh n, ư c U ban nhân dân qu n, huy n, xác nh n k t qu thNm tra c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n. 2. t, nhà ang s d ng không có tranh ch p, khi u ki n; không thu c di n ang th c hi n th ch p ho c ang b kê biên theo quy nh c a pháp lu t; không n m trong di n quy ho ch ph i di chuy n gi i phóng m t b ng theo quy t nh thu h i t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; không n m trong ph m vi hành lang b o v các công trình h t ng k thu t ô th và di tích l ch s , khu v c b o v an ninh qu c phòng (tr trư ng h p sang tên th a k ). 3. T ch c kinh t ã nh n chuy n như ng quy n s d ng t h p pháp ho c ã ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t mà ti n ó không có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c; t do Nhà nư c cho thuê mà t ch c kinh t , h gia ình, cá nhân ã tr ti n thuê t cho c th i gian thuê mà th i h n thuê t còn l i ít nh t là 05 năm thì cũng ư c th c hi n các quy n c a mình theo quy nh này. 4. Trách nhi m c a Ngư i s d ng t, s h u nhà: a) i v i ngư i chuy n quy n s d ng t, s h u t. a.1) Hoàn thành th t c gi y t v nhà, t: N u chưa có Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, Ngư i s d ng t, s h u nhà khi mu n chuy n quy n ph i t i U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xác nh n tình tr ng t, nhà ang s d ng không có tranh ch p khi u ki n; tình tr ng h sơ ã kê khai ăng ký c p Gi y ch ng nh n làm th t c c p Gi y ch ng nh n trư c khi th c hi n chuy n quy n s h u nhà g n li n v i quy n s d ng t . N u ã có Gi y ch ng nh n quy n s d ng t khi chuy n quy n thì không ph i t i U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xác nh n tình tr ng t, nhà. a.2) Trư ng h p mu n u quy n cho ngư i i di n th c hi n các quy n thì Ngư i s d ng t, s h u nhà ph i l p văn b n u quy n theo quy nh t i Ngh nh s 75/2000/N -CP ngày 08/12/2000 c a Chính ph .
 5. a.3) Ch u trách nhi m hoàn toàn trư c pháp lu t v nh ng n i dung kê khai có liên quan n quy n s d ng t, quy n s h u nhà c a mình khi th c hi n các quy n c a Ngư i s d ng t, s h u nhà. a.4) N p v i kho n nghĩa v tài chính (thu và l phí) cho Nhà nư c theo quy nh. b) i v i ngư i nh n quy n s d ng t, s h u nhà. b.1) N u là cá nhân ph i có h khNu thư ng trú t i Hà N i (tr trư ng h p th a k ); N u là t ch c ph i có Gi y phép kinh doanh và có tr s chính (ho c chi nhánh) ư c phép óng t i Hà N i. b.2) N p các kho n nghĩa v tài chính (thu và l phí) cho Nhà nư c theo quy nh. b.3) S d ng t, nhà úng m c ích và th i h n qui nh c a Nhà nư c và ph i ăng ký quy n s d ng t i U ban nhân dân xã, phưòng, th tr n nơi có t, nhà ó. II- QUY N H N C A CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C TRONG VI C GI I QUY T TH T C H SƠ THEO CH C NĂNG VÀ I BÀN QU N LÝ: 1. U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n: a) Xác nh n tình tr ng t, nhà ang s d ng không có tranh ch p khi u ki n; tình tr ng h sơ ã kê khai ăng ký i u ki n c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, s h u nhà cho các trư ng h p chưa có Gi y ch ng nh n nhưng có yêu c u th c hi n chuy n quy n s d ng t, s h u nhà. Trư ng h p ã có Gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo qui nh thì U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n không ph i làm th t c xác nh n tình tr ng t, nhà nói trên. b) Xác nh n H p ng chuy n i quy n s d ng t, H p ng thuê t; ăng ký H p ng th ch p b ng giá tr quy n s d ng t và xóa th ch p. H p ng b o lãnh b ng giá tr quy n s d ng t và xoá b o lãnh; xác nh n t khai góp v n giá tr quy n s d ng t và xoá ăng ký góp v n i v i trư ng h p các bên là h gia inh và cá nhân. c) C p nh t, theo dõi bi n ng t ai khi ngư i s d ng t, s h u nhà th c hi n các quy n c a mình. 2. U ban nhân dân qu n, huy n: a) Ch ng th c H p ng chuy n i, chuy n như ng quy n s d ng t; H p ng cho thuê l i t khi h gia ình, cá nhân th c hi n vi c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê l i quy n s d ng t. Ch ng th c H p ng ho c văn b n khai nh n, tho thu n phân chia khi h gia ình, cá nhân th c hi n vi c chuy n quy n s h u nhà g n li n v i quy n s d ng t . b) ăng ký trư c b sang tên khi có s chuy n i, chuy n như ng, th a k quy n s d ng t trên a bàn.
 6. c) Gi i quy t th t c khi h gia ình, cá nhân th c hi n vi c chuy n quy n s d ng t mà có tách, nh p th a t. d) Trư ng h p có Gi y ch ng nh n do U ban nhân dân qu n, huy n c p theo u quy n c a U ban nhân dân thành ph thì tr c ti p gi i quy t th t c chuy n quy n, ăng ký trư c b sang tên vào Gi y ch ng nh n, sau ó báo cáo v S a chính nhà t qu n lý, c p nh t và ch nh lý bi n ng vào Gi y ch ng (b n m u xanh) 3. S a chính nhà t: a) Gi i quy t th t c ăng ký trư c b sang tên vào Gi y ch ng nh n khi chuy n quy n s h u nhà g n li n v i quy n s d ng t cho nh ng trư ng h p li n v i quy n s d ng t cho nh ng trư ng h p Gi y ch ng nh n do U ban nhân dân thành ph c p. b) Gi i quy t th t c khi t ch c kinh t th c hi n các quy n: chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i; th ch p ho c b o lãnh, góp v n b ng giá tr quy n s d ng t và chuy n quy n s h u nhà (không ph i là nhà ) trên a bàn thành ph . Gi i quy t th t c khi h gia ình, cá nhân th c hi n quy n cho thuê l i t n u t do U ban nhân dân thành ph cho thuê. c) Qu n lý và c p nh t toàn b nh ng bi n ng t, nhà khu v c ô th . 4. Phòng Công ch ng: Công ch ng H p ng ho c văn b n khai nh n, tho thu n phân chia tài s n khi ngư i s d ng t, s h u nhà th c hi n các quy n c a mình theo qui nh. 5. C c Thu Hà N i (ho c Chi c c Thu qu n, huy n ư c u nhi m thu): Căn c khung giá t, nhà và H p ng chuy n i, chuy n như ng xác nh các kho n nghĩa v tài chính c a bên ph i n p khi th c hi n vi c chuy n i, chuy n như ng quy n s d ng t ho c chuy n quy n s h u nhà và quy n s d ng t trên a bàn thành ph ; t ch c thu, n p ngân sách theo quy nh. Chương 2: NH NG QUY NNH C TH V TRÌNH T , TH T C i u 3: Chuy n i quy n s d ng t nông nghi p, t lâm nghi p c a h gia ình, cá nhân. 1. Vi c chuy n i quy n s d ng t nông nghi p, t lâm nghi p ch ư c th c hi n s d ng cùng m c ích và trên cùng a bàn thành ph . 2. H sơ chuy n i quy n s d ng t nông nghi p, t lâm nghi p; a) H p ng chuy n i quy n s d ng t (theo m u quy nh t i m c I c a Thông tư s 1883/2001/TT-TC C ngày 12/11/2001 c a T ng C c a chính hư ng d n m u
 7. các h p ng th c hi n các quy n c a ngư i s d ng t - g i t t là Thông tư s 1883/2001). b) Gi y ch ng nh n quy n s d ng t c a các bên chuy n i. c) H khNu thư ng trú t i Hà N i c a các bên chuy n i. 3. Trình t th c hi n: a) H sơ chuy n i quy n s d ng t n p t i U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t chuy n i. b) Trong th i h n 03 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , U ban nhân xã, phư ng, th tr n thNm tra h sơ h p l , xác nh n vào b n H p ng chuy n i quy n s d ng t và vào s theo dõi bi n ng t ai. N u không ư c chuy n i thì tr l i h sơ và thông báo cho ương s lý do không ư c chuy n i. Sau khi xác nh n, U ban nhân dân phư ng, xã, th tr n chuy n toàn b h sơ chuy n i quy n s d ng t cho Phòng a chính nhà t và ô th qu n, huy n. c) Trong th i gian 03 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , Phòng a chính nhà t và ô th qu n, huy n thNm tra h sơ, xác nh n i u ki n ư c chuy n i vào b n H p ng và vào s theo dõi bi n ng t ai. N u không i u ki n chuy n i thì tr l i h sơ và thông báo cho ương s bi t lý do. Trong th i h n 03 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l do Phòng a chính Nhà t và ôt h trình, U ban nhân dân qu n, huy n hoàn thành vi c ch c th c vào b n H p ng chuy n i quy n s d ng t, hoàn t t các th t c ăng ký sang tên trên Gi y ch ng nh n. d) N u có chênh l ch v giá tr t cho khác nhau v di n tích, v trí ho c h ng t thì bên hư ng ph n chênh l ch ph i n p thu chuy n quy n s d ng t, l phí trư c b i v i ph n gía tr chênh l ch ó theo quy nh. i u 4: Chuy n như ng quy n s d ng t: A/ CHUY N NHƯ NG QUY N S D NG T NÔNG NGHI P, LÂM NGHI P I V I H GIA ÌNH, CÁ NHÂN: I. I U KI N CHUY N NHƯ NG: 1. H gia ình, cá nhân khi chuy n n nơi khác sinh s ng; chuy n sang làm ngh khác, ho c không còn và không có kh năng tr c ti p lao ng. Trư ng h p h gia ình có thành viên chuy n sang làm ngh khác thì ư c phép chuy n như ng quy n s d ng t v i di n tích tương ng v i thành viên ó. 2. H gia ình, cá nhân có nhu c u s n xu t nông nghi p, lâm nghi p nhưng chưa ư c Nhà nư c giao t ho c ang s d ng t dư i h n m c theo quy nh c a U ban nhân dân thành phó.
 8. 3. H n m c s d ng t c a m i h gia ình sau khi nh n chuy n như ng ư c qui nh như sau: a) i v i t nông nghi p tr ng cây hàng năm, nuôi tr ng thu s n không quá 02 ha cho m i lo i t. b) i v i t nông nghi p tr ng cây lâu năm; các xã ng b ng không quá 05 ha, các xã trung du, mi n núi không quá 10 ha. c) iv i t lâm nghi p không quá 10 ha. Khi ư c chuy n như ng, n u vư t h n m c trên thì ph n di n tích dôi ra ph i chuy n sang hình th c thuê t. U ban nhân dân qu n, huy n l p h p ng cho thuê t nông nghi p, lâm nghi p theo qui nh. II. H SƠ CHUY N NHƯ NG: 1. H p ng chuy n như ng quy n s d ng t (theo m u qui nh t i m c 1 c a Thông tư s 1883/2001) 2. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 3. Sơ th a t (trư ng h p có tách ho c nh p th a t) do U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n l p. 4. Ch ng t n p ti n thuê t cho c th i gian ư c thuê (trư ng h p thuê t). 5. H khNu thư ng trú t i Hà N i c a bên nh n chuy n như ng. III. TRÌNH T TH C HI N: 1. H sơ n p t i Phòng a chính t và ô th qu n, huy n nơi có t ó. 2. Trong th i h n 05, ngày nh n h sơ h p l , Phòng a chính nhà t và ô th qu n, huy n thNm tra h sơ, xác nh n i u ki n chuy n như ng vào b n h p ng. N u không i u ki n chuy n như ng thì tr l i h sơ và thông báo cho ương s bi t lý do. 3. Trong th i h n 03 ngày k t nh n h sơ h p l do Phòng a chính nhà t và ô th trình U ban nhân dân, huy n ch ng th c vào H p ng chuy n như ng quy n s d ng t. 4. Sau khi h p ng chuy n như ng ư c ch ng th c, Phòng a chính nhà t và ô th thông báo cho các bên chuy n như ng n cơ quan Thu n p thu và các kho n l phí theo qui nh c a Pháp lu t. Cơ quan Thu có trách nhi m xác nh ti n thu , l phí trư c b ph i thu trong th i h n 03 ngày và t ch c thu theo quy nh.
 9. 5. Sau khi các bên n p y các ch ng t hoàn thành nghĩa v tài chính, Phòng a chính nhà t và ô th tr l i h sơ và Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ã ư c U ban nhân dân qu n, huy n hoàn t t th t c cho bên ư c nh n quy n s d ng t và vào s c p nh t theo dõi bi n ng t ai. Trư ng h p chuy n như ng có tách, nh p th a t thì U ban nhân dân qu n, huy n làm th t c ăng ký bi n ng và c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t (gi y m i) cho bên ư c chuy n như ng. Th i h n c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t là 07 ngày. B/ Chuy n như ng quy n s d ng t gi a các t ch c kinh t ho c gi a t ch c kinh t v i h gia ình, cá nhân (gi nguyên m c ích s d ng t) I/ H sơ chuy n như ng: 1. H p ng chuy n như ng quy n s d ng t (theo quy nh t i m c II c a Thông tư s 1883/2001) 2. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 3. Trích l c b n th a t (trư ng h p có tách ho c nh p th a t - do ơn v có ch c năng o c a chính thu c S a chính nhà t thưc hi n) 4. Ch ng t n p ti n s d ng t ho c ti n thuê t cho c th i gian ư c thuê (trư ng h p giao t ho c thuê t) 5. B n sao công ch ng Gi y phép ăng ký ho t ng kinh doanh t i Hà N i, quy t nh u tư c a c p có thNm quy n. II. Trình t th c hi n: 1. H sơ n p t i phòng a chính nhà t và ô th qu n, huy n và ư c t c hi n theo trình t qui nh t i các i m (2) và i m (3), kho n (III), m c A, i u này. 2. Sau khi U ban nhân dân qu n, huy n ch ng th c ư c chuy n như ng, phòng a chính nhà t và ô th thông báo cho các bên chuy n như ng n C c Thu Hà N i n p các kho n thu và l phí theo quy nh. C c Thu Hà N i có trách nhi m xác nh s thu , l phí ph i thu trong th i h n 03 ngày và t ch c thu theo quy nh. 3. Sau khi các bên n p y các ch ng t hoàn thành nghĩa v tài chính v i Nhà nư c, Phòng a chính nhà t và ô th qu n, huy n vào s c p nh t theo dõi bi n ng t ai và chuy n toàn b h sơ n S a chính nhà t. 4. Trong th i h n 03 ngày, k t ngày nh n h sơ, s a chính nhà t hoàn t t th t c ăng ký trư c b sang tên vào Gi y ch ng nh n quy n s d ng t; ng th i vào s c p nh t theo dõi bi n ng t ai và tr Gi y ch ng nh n cho t ch c kinh t ư c nh n chuy n quy n như ng quy n s d ng t.
 10. Trư ng h p có tách, nh p th a t, S a chính nhà t trình U ban nhân dân Thành ph c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Th i h n c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t là 10 ngày. 5. Vi c chuy n như ng quy n s d ng t ng th i v i vi c chuy n m c ích s d ng t ph i ư c U ban nhân dân thành ph cho phép và ph i tuân th theo các qui nh c a Nhà nư c v giao t, cho thuê t. 6. Trư ng h p chuy n quy n s d ng t g n li n v i quy n s h u nhà (không ph i là nhà , bao g m: nhà chuyên dùng vào m c ích s n xu t, kinh doanh, d ch v …) thì th c hi n theo i u 6 c a b n quy nh này. i u 5: Chuy n quy n s h u nhà g n li n v i quy n s d ng t (k c nhà căn h chung cư cao t ng) bao g m: mua bán, trao i, t ng cho, chia, th a k . I. H SƠ CHUY N QUY N S H U NHÀ G N LI N V I QUY N S D NG T : 1. ơn ngh chuy n quy n s h u nhà và quy n s d ng t (theo m u qui nh): a) Trư ng h p ngư i s d ng t, s h u nhà chưa có Gi y Ch ng nh n nhưng có gi y t qui nh t i ti t (c), i m (1), kho n (I), i u 2 c a b n qui nh này thì U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xác nh n theo quy nh t i ti t (a), i m (1), kho n (II), i u 2 c a b n quy nh này làm th t c c p Gi y ch ng nh n trư c khi th c hi n chuy n quy n. b) Trư ng h p ngư i s d ng t, s h u nhà ã có Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t thì ơn không ph i xác nh n tình tr ng t, nhà nói trên. 2. Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t (ho c m t trong nh ng lo i gi y t quy nh t i ti t (c), i m (1), kho n (I), i u 2). 3. H khNu thư ng trú t i Hà N i ( i v i h gia ình, cá nhân), b n sao công ch ng Gi y phép ăng ký ho t ng kinh doanh trên a bàn Hà N i ( i v i t ch c) c a bên nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t . 4. Trích l c th a t (trư ng h p tách, nh p th a t) do ơn v có ch c năng o c a chính thu c s a chính nhà t ho c Phòng a chính nhà t và ô th qu n, huy n th c hi n) và b n v m t b ng hi n tr ng nhà (do ơn v có tư cách pháp nhân o v ). 5. H p ng chuy n quy n s h u nhà và quy n s d ng t (theo m u quy nh ói v i t ng lo i). II. TRÌNH T TH C HI N: 1. Chuy n toàn b quy n s h u nhà , s d ng t mà ch s h u ã có Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t .
 11. a) Bư c 1: H sơ ban àu n p t i m t trong các Phòng Công ch ng trên a bàn thành ph ho c t i U ban nhân dân qu n, huy n nơi có nhà, t. Vi c n p h sơ t i m t trong các phòng Công ch ng hay t i U ban nhân dân qu n, huy n do ngư i s d ng t, s h u nhà t l a ch n. Trong th i h n 03 ngày k t ngày nh n ư c h sơ, cơ quan nêu trên ph i hoàn thành th t c công ch ng ho c ch ng th c H p ng ho c văn b n khai nh n, phân chia nhà , t theo thNm quy n. b) Bư c 2: Bên chuy n quy n và bên nh n chuy n quy n s h u nhà và quy n s d ng t n cơ quan Thu n p thu chuy n quy n s d ng t và l phí trư c b nhà , t theo thNm quy n. Cơ quan Thu căn c vào H p ng ã ư c công ch ng ho c ch ng th c xác nh các kho n thu , l phí nói trên trong th i h n 03 ngày và t ch c thu theo qui nh. c) Bư c 3: Bên nh n chuy n quy n s h u nhà và quy n s d ng t n p toàn b h sơ, ch ng t ã ư c th c hi n theo các bư c trên t i S a chính nhà t (n u Gi y ch ng nh n do U ban nhân dân thành ph c p) ho c t i U ban nhân dân qu n, huy n (n u Gi y ch ng nh n do U ban nhân dân qu n, huy n c p) làm th t c ăng ký trư c b sang tên vào Gi y ch ng nh n. Th i h n cho các cơ quan trên hoàn t t các th t c, vào s c p nh t theo dõi bi n ng nhà , t và tr Gi y ch ng nh n là 05 ngày. Trư ng h p U ban nhân dân qu n, huy n làm th t c thì ph i báo cáo v S a chính nhà t qu n lý, c p nh t và ch nh lý bi n ng. 2. Chuy n m t ph n quy n s h u nhà và quy n s d ng t (có chia tách, nh p th a t) ã có Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t ; a ) Bư c 1: H sơ u n p t i S a chính nhà t (n u Gi y ch ng nh n do U ban nhân dân thành ph c p) ho c t i U ban nhân dân qu n, huy n (n u Gi y ch ng nh n do U ban nhân dân qu n, huy n ư c u quy n c p) th c hi n: Trong th i h n 05 ngày k t ngày nh n h sơ: -S a chính nhà t ki m tra và i chi u h sơ g c (trư ng h p chưa rõ ràng có th ki m tra t i th c a) n u th y i u ki n thì g i h sơ kèm theo phi u chuy n xác nh n i u ki n n Phòng Công ch ng làm th t c công ch ng H p ng ho c văn b n khai nh n, phân chia nhà , t . Trong th i h n 03 ngày k t ngày nh n ư c h sơ. Phòng công ch ng làm th t c công ch ng H p ng ho c văn b n khai nh n, phân chia nhà , t theo qui nh. - U ban nhân dân qu n, huy n ki m tra và i chi u h sơ g c (trư ng h p chưa rõ ràng có th ki m tra t i th c a) n u i u ki n thì ch ng th c H p ng ho c văn b n khai nh n, phân chia nhà , t .
 12. c) Bư c 2 : Th c hi n theo trình t qui nh t i bư c 2, i m (1), kho n (III), i u này; d) Bư c 3: Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n h sơ ã ư c th c hi n theo các bư c trên: -S a chính nhà t trình U ban nhân dân thành ph c p Gi y ch ng nh n cho bên ư c nh n quy n s h u nhà và s d ng t (Trư ng h p Gi y ch ng nh n do U ban nhân dân thành ph c p). - U ban nhân dân qu n, huy n c p Gi y ch ng nh n cho bên ư c nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t (trư ng h p Gi y ch ng nh n do U ban nhân dân qu n, huy n c p) Sau khi tr Gi y ch ng nh n (b n m u h ng) cho bên ư c nh n quy n s h u nhà , phòng a chính nhà t và ô th qu n, huy n ph i chuy n toàn b gi y t g c v nhà , t và Gi y ch ng nh n (b n sao Gi y ch ng nh n m u h ng và b n g c Gi y ch ng nh n m u xanh) cho S a chính nhà t lưu gi và qu n lý. 3. Chuy n quy n s h u nhà và quy n s d ng t mà ch s h u nhà chưa ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t nhưng có m t trong các gi y t qui nh t i ti t (c), i m (1) kho n II, i u 2 b n quy nh này: a) Trong th i h n 03 ngày k t ngày nh n ư c ơn ngh c a bên chuy n quy n s h u nhà và quy n s d ng t . U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n ph i xác nh n vào ơn v tình tr ng tranh ch p, khi u ki n; tình hình kê khai ăng ký c p Gi y ch ng nh n theo quy nh t i ti t (a), i m (1) kho n II. i u 2 b n quy nh này. b) Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n h sơ quy nh t i các i m (1), (2), (3) và i m (4), kho n (I), i u này, S a chính nhà t (n u Gi y ch ng nh n do U ban nhân dân thành ph c p) ho c U ban nhân dân qu n, huy n (n u Gi y ch ng nh n do U ban nhân dân qu n, huy n c p) ph i hoàn t t th t c c p Gi y ch ng nh n cho bên chuy n quy n s h u nhà và quy n s d ng t . c) Sau khi bên chuy n quy n s h u nhà ư c c p Gi y ch ng nh n, trình t , th t c chuy n quy n s h u nhà và quy n s d ng t ư c th c hi n như quy nh t i i m (1) và i m (2), kho n (II), i u này. 4. Chuy n quy n s h u nhà và quy n s d ng t theo B n án ho c Quy t nh c a Toà - án ã có hi u l c pháp lu t ho c theo H p ng bán u giá b t ng s n: H sơ ban u ph i có B n án ho c Quy t nh c a Toà án ã có hi u l c pháp lu t ho c H p ng bán u giá b t ng s n. Trình t gi i quy t th c hi n theo qui nh t i các i m (1) và i m (2), kho n (II), i u này (tr th t c công ch ng, ch ng th c không ph i th c hi n). 5. Trư ng h p th a k nhà , t ng th i v i vi c chuy n quy n s h u nhà và quy n s d ng t thì gi i quy t th t c khai nh n th a k ng th i v i th t c chuy n quy n s h u nhà và quy n s d ng t .
 13. i u 6 : Chuy n quy n s h u nhà không ph i là nhà ( bao g m: nhà chuyên dùng vào m c ích s n xu t, kinh doanh, d ch v ) g n li n v i quy n s d ng t gi a các t ch c kinh t ( i u ki n theo quy nh t i i m 3 kho n I, i u 2 quy nh này). I. H SƠ CHUY N QUY N: 1. Các gi y t qui nh t i kho n (I), m c (B), i u 4 b n qui nh này. 2. Gi y xác nh n s h u công trình do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p. 3. Trư ng h p chuy n quy n s h u nhà và quy n s d ng t theo B n án ho c quy t nh c a Toà án ã có hi u l c pháp lu t ho c theo H p ng bán u giá b t ng s n thì h sơ ph i có B n án ho c Quy t nh c a Toà án ã có hi u l c pháp lu t ho c H p ng bán u giá b t ng s n. II. TRÌNH T TH C HI N CHUY N QUY N S H U NHÀ G N V I QUY N S D NG T: 1. Bư c 1: H sơ n p t i S a chính nhà t. Trong th i h n 05 ngày. S a chính nhà t ki m tra và i chi u h sơ g c, n u i u ki n thì g i h sơ kèm theo phi u chuy n xác nh n i u ki n chuy n quy n s h u nhà và quy n s d ng t n phòng công ch ng làm th t c công ch ng H p ng chuy n quy n s h u nhà và quy n s d ng t. 2. Bư c 2: Phòng công ch ng H p ng chuy n quy n s h u nhà và quy n s d ng t trong th i h n 03 ngày. 3. Bư c 3: N p thu chuy n quy n s d ng t và l phí trư c b nhà, t th c hi n như qui nh t i i u 5 b n qui nh này. 4. Bư c 4: Trong th i h n 03 ngày, k t ngày nh n h sơ ã ư c hoàn t t theo các bư c trên, s a chính nhà t hoàn t t th t c ăng ký trư c b sang tên vào Gi y ch ng nh n cho bên nh n chuy n quy n s h u nhà và quy n s d ng t; vào s c p nh t theo dõi bi n ng t ai và tr Gi y ch ng nh n cho bên nh n quy n s h u nhà. Trư ng h p có tách nh p th a t, S a chính nhà t trình U ban nhân dân thành ph c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho bên nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t. Th i h n c p Gi y ch ng nh n là 10 ngày. Trư ng h p có thay i m c ích s d ng và th i gian thuê t ph i ư c U ban nhân dân thành ph cho phép và ph i tuân th theo các qui nh c a Nhà nư c v giao t, cho thuê t. i u 7: Cho thuê t, cho thuê l i t: A/ i v i h gia ình, cá nhân ( trư ng h p Gi y ch ng nh n do U ban nhân dân qu n, huy n c p): I. I U KI N CHO THUÊ T VÀ CHO THUÊ L I T:
 14. 1. H gia ình, cá nhân s d ng t nông nghi p tr ng cây hàng năm, nuôi tr ng thu s n ư c cho thuê t khi: hoàn c nh gia ình neo ơn, khó khăn, ho c chuy n sang làm ngh khác nhưng chưa n nh, ho c thi u s c lao ng. Th i h n cho thuê do các bên tho thu n nhưng không quá 03 năm. Trư ng h p c bi t khó khăn ư c U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xác nh n thì th i h n cho thuê ư c kéo dài nhưng không quá 10 năm. H gia ình, cá nhân ư c cho thuê t , t chuyên dùng theo qui nh c a B lu t dân s . 2. H gia ình, cá nhân sau khi ư c Nhà nư c cho thuê t, ư c cho thuê l i t ó khi thu c i tư ng qui nh t i i m (3), kho n (I), i u 2 c a ban qui nh này và ch s d ng t ó ã u tư theo úng m c ích ghi trong d án ho c trong ơn xin thuê t. II. H SƠ THUÊ T, THUÊ L I T: 1. H p ng thuê t, cho thuê l i t (theo m u qui nh t i m c I c a Thông tư s 1883/ 2001). 2. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 3. Sơ th a t (trích l c b n th a t ho c trích o trên th c a). 4. Ch ng t n p ti n thuê t cho c th i gian ư c thuê (trong trư ng h p ư c thuê t) III. TRÌNH T TH C HI N: 1. Trình t th c hi n vi c cho thuê t: H sơ n p t i U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t ó. Trong th i h n 05 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , U ban nhân dân xã phư ng, th tr n thNm tra h sơ, n u i u ki n thì xác nh n vào H p ng cho thuê t và vào s theo dõi bi n ng t ai. N u không i u ki n thì tr l i h sơ và thông báo cho ương s bi t lý do: 2. Trình t th c hi n vi c cho thuê l i t: a) H sơ n p t i U ban nhân dân qu n, huy n n u t ó do U ban nhân dân qu n, huy n cho thuê t. Trong th i h n 07 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , U ban nhân dân qu n, huy n ph i thNm tra h sơ, n u i u ki n thì xác nh n vào H p ng cho thuê l i t. N u không i u ki n thì tr l i h sơ và thông báo cho ương s bi t lý do. b) Sau khi có xác nh n ư c cho thuê l i t, bên cho thuê l i ph i ăng ký vi c cho thuê l i t t i U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t ó.
 15. B/ I V I T CH C KINH T VÀ H GIA ÌNH, CÁ NHÂN (TRƯ NG H P GI Y CH NG NH N DO U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH C P): T ch c kinh t , h gia ình và cá nhân ư c cho thuê t, cho thuê l i t khi thu c i tư ng qui nh t i i m (3), kho n (I), i u 2 c a b n qui nh này; t cho thuê ho c cho thuê l i ph i ư c u tư xây d ng công trình ki n trúc, k t c u h t ng. I. H SƠ THUÊ T, THUÊ L I T: 1. H p ng thuê t, cho thuê l i t (theo qui nh t i m c II c a Thông tư s 1883/ 2001). 2. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 3. Trích l c b n th a t. 4. Ch ng t n p ti n s d ng t cho c th i gian ư c thuê ( trong trư ng h p ư c giao t ho c ư c thuê t). II. TRÌNH T TH C HI N: 1. H sơ n p t i S a chính mhà t. Trong th i h n 07 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l . S a chính nhà t thNm tra, n u i u ki n thì xác nh n vào H p ng cho thuê t ho c H p ng cho thuê l i t; n u không i u ki n thì tr l i h sơ và thông báo cho t ch c kinh t ó bi t lý do. 2. Sau khi có xác nh n ư c cho thuê, ư c cho thuê l i, bên cho thuê, bên cho thuê l i ph i ăng ký vi c cho thuê, cho thuê l i t t i U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t ó. i u 8: Th a k quy n s d ng t: I. NGƯ I Ư C TH A K QUY N S D NG T: 1. Nh ng ngư i sau ây ư c l i th a k quy n s d ng t: a) Cá nhân s d ng t nông nghi p ư c giao tr ng cây hàng năm, tr ng cây lâu năm, nuôi tr ng thu s n, t lâm nghi p tr ng r ng, t chuyên dùng và ph i là thành viên c a h gia ình ó. b) Cá nhân ư c nhà nư c cho thuê t mà ã tr ti n thuê t cho c th i gian thuê ho c ã tr trư c ti n thuê t cho nhi u năm. 2. H gia ình ư c nhà nư c giao t nông nghi p tr ng cây hàng năm, nuôi tr ng thu s n n u trong h có thành viên ch t thì thành viên ó không ư c th a k quy n s d ng t mà các thành viên khác trong h gia ình ó ư c quy n ti p t c s d ng ph n di n tích t c a thành viên ó. II. H SƠ TH C HI N VI C TH A K QUY N S D NG T:
 16. 1. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 2. Di chúc ho c B n khai nh n, phân chia di s n th a k (theo m u qui nh) có xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n v i u ki n ư c th a k . 3. Trích l c th a t (trư ng h p tách, nh p th a t do U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n l p). 4. B n án, ho c quy t nh gi i quy t tranh ch p v th a k quy n s d ng tc a Toà án ã có hi u l c pháp lu t (n u phân chia di s n th a k t i Toà án). 5. Gi y ch ng t c a ngư i l i di s n th a k . III. TRÌNH T TH C HI N VI C TH A K QUY N S D NG T: 1. H sơ n p t i U ban nhân dân xã, phưòng, th tr n nơi có t ó. Trong th i h n 05 ngày k t ngày nh n h sơ h p l , U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n thNm tra h sơ và xác nh n nh ng ngư i có quy n th a k quy n s d ng t vào b n khai nh n ho c phân chia di s n th a k (tr trư ng h p nh n b n th a k theo B n án ho c quy t nh c a Toà án ã có hi u l c pháp lu t), sau ó chuy n h sơ lên U ban nhân dân qu n, huy n. 2. Trong th i h n 07 ngày k t ngày nh n h sơ, n u i u ki n U ban nhân dân qu n, huy n ch ng th c vào B n khai nh n ho c tho thu n phân chia di s n th a k và ăng ký sang tên vào Gi y ch ng nh n. Phòng a chính nhà t và ô th vào s c p nh t theo dõi bi n ng t ai và tr Gi y ch ng nh n cho bên ư c nh n di s n th a k . 3. Trư ng h p phân chia di s n th a k mà có tách, nh p th a t, U ban nhân dân qu n, huy n c p Gi y ch ng nh n cho t ng th a k ư c phân chia. i u 9: Th ch p, b o lãnh giá tr quy n s d ng t. A/ IV IH GIA ÌNH, CÁ NHÂN: I. I U KI N V TH CH P, B O LÃNH: 1. H gia ình, cá nhân s d ng t nông nghi p, t lâm nghi p do Nhà nư c giao ho c do nh n quy n s d ng t h p pháp ư c th ch p giá tr quy n s d ng t nông nghi p, lâm nghi p và hoa l i thu c s h u c a mình g n li n v i t ó t i các t ch c tín d ng ư c phép ho t ng t i Vi t nam vay v n s n xu t kinh doanh. 2. H gia ình, cá nhân ư c Nhà nư c cho thuê t thu c i tư ng qui nh t i i m (3), kho n (I), i u 2 c a b n qui nh này ư c th ch p giá tr quy n s d ng t. Giá tr quy n s d ng t mang th ch p là ti n thuê t ã tr trư c cho Nhà nư c sau khi tr i ti n thuê t cho th i gian ã s d ng và giá tr tài s n g n li n v i t ó ( n u có).
 17. Trong trư ng h p th ch p giá tr quy n s d ng t thuê vay v n ng n h n mà th i h n thuê t ã ư c tr còn l i 05 năm thì th c hi n theo hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 3. H gia ình, cá nhân oc Nhà nư c cho thuê t mà tr ti n thuê t hàng năm thì ch ư c th ch p tài s n thu c s h u c a mình g n li n v i t thuê t i t ch c tín d ng ư c phép ho t ng t i Vi t Nam vay v n phát tri n s n xu t, kinh doanh. 4. H gia ình, cá nhân s d ng t , ư c th ch p giá tr quy n s d ng t, tài s n thu c s h u c a mình t i các t ch c kinh t , t ch c tín d ng ư c phép ho t ng t i Vi t Nam và cá nhân Vi t Nam trong nư c. 5. H gia ình, cá nhân s d ng t i u ki n ư c th ch p giá tr quy n s d ng t theo qui nh t i các i m (1), (2), (3) và i m (4), kho n I, m c A, i u này thì cũng ư c quy n b o lãnh b ng giá tr quy n s d ng t t i các t ch c tín d ng ư c phép ho t ng t i Vi t Nam. II. H SƠ ĂNG KÝ TH CH P, B O LÃNH B NG GIÁ TRN QUY N S D NG T: 1. H p ng th ch p ho c H p ng b o lãnh b ng giá tr quy n s d ng t (theo m u qui nh t i m c I c a Thông tư s 1883/2001). 2. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 3. Sơ th a t (trích l c b n th a t ho c trích o trên th c a). 4. Ch ng t n p ti n thuê t (trong trư ng h p ư c thuê t). III. TRÌNH T TH C HI N: 1. Bên th ch p và bên nh n th ch p ký k t h p ng th ch p ho c bên b o lãnh, bên ư c b o lãnh, bên nh n b o lãnh tho thu n ký k t h p ng b o lãnh (theo m u qui nh). Sau khi các bên ký k t H p ng, bên th ch p, bên b o lãnh ho c bên nh n b o lãnh ph i ăng ký t i U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t ó. Trong th i h n 02 ngày, k t ngày n p h sơ, U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xác nh n ã ăng ký th ch p ho c b o lãnh vào H p ng. 2. Sau khi hoàn thành vi c ăng ký, bên nh n th ch p ho c bên nh n b o lãnh cho vay ti n theo tho thu n trong h p ng vay v n. Hai bên t ch u trách nhi m toàn b v các n i dung ghi trong h p ng vay v n. B/ i v i t ch c kinh t . I. i u ki n th ch p, b o lãnh: 1. T ch c kinh t ư c th ch p giá tr quy n s d ng t v i t ch c tín d ng ư c phép ho t ng t i Vi t Nam n u thu c i tư ng qui nh t i i m ( ) kho n (I) i u 2 c a b n qui nh này.
 18. Giá tr quy n s d ng t ư c th ch p trong trư ng h p thuê t g m ti n thuê t ã tr trư c cho Nhà nư c sau khi tr i ti n thuê t cho th i gian ã s d ng, chi phí ã u tư t o l p nên khu t ó khi ư c thuê và giá tr tài s n g n li n v i t ó. Trong trư ng h p th ch p giá tr quy n s d ng t thuê vay v n ng n h n mà th i h n thuê t ã ư c tr còn l i dư i 05 năm thì th c hi n theo hư ng d n c a ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 2. Trư ng h p t ch c kinh t ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n ho c ư c Nhà nư c cho thuê t mà tr ti n thuê t hàng năm thì ch ư c th ch p tài s n thu c s h u c a mình g n li n v i t ó. 3. T ch c kinh t s d ng t ư c th ch p giá tr quy n s d ng t theo qui nh t i các i m (1), (2), kho n (I), m c B. i u này, thì cũng ư c quy n b o lãnh b ng giá tr quy n s d ng t t i các t ch c tín d ng ư c phép ho t ng t i Vi t Nam. II. H sơ ăng ký th ch p, b o lãnh b ng giá tr quy n s d ng t: 1. H p ng th ch p ho c H p ng b o lãnh b ng giá tr quy n s d ng t (theo qui nh t i m c II c a Thông tư s 1883/2001). 2. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 3. Trích l c b n th a t. 4. Ch ng t n p ti n thuê t (trong trư ng h p ư c thuê t). III. Trình t th c hi n: 1. Bên th ch p, bên b o lãnh n p h sơ th ch p, h sơ b o lãnh t i S a chính nhà t. Trong th i h n 05 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , S a chính nhà t thNm tra h sơ, n u i u ki n thì xác nh n ư c th ch p, ư c b o lãnh vào h p ng và vào s ăng ký. N u không ư c th ch p ho c b o lãnh thì tr l i h sơ và thông báo cho t ch c ó bi t lý do. 2. Sau khi các bên ký k t H p ng th ch p, H p ng b o lãnh, bên th ch p, bên b o lãnh ho c bên nh n b o lãnh ph i ăng ký t i S a chính nhà t. Sau khi hoàn thành vi c ăng ký, t ch c tín d ng nh n th ch p, nh n b o lãnh cho vay ti n theo tho thu n trong H p ng vay v n. Hai bên t ch u trách nhi m toàn b v các n i dung ghi trong h p ng vay v n. 3. i v i doanh nghi p liên doanh mà bên Vi t Nam góp v n b ng giá tr quy n s d ng t qui nh t i i u 92 c a Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph v thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, khi th ch p giá tr quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t ó, thì h sơ th ch p g m các gi y t qui nh t i các i m (1), (2) và i m (3), kho n (II), m c B, i u này và b n H p ng góp v n b ng giá tr quy n s d ng t. Trình t th c hi n như i v i t ch c trong nư c.
 19. C/ Xoá th ch p, xoá b o lãnh và x lý quy n s d ng t ã th ch p ho c ã b o lãnh thu h i n : I/ Xoá th ch p, xoá b o lãnh: 1. Khi bên th ch p, bên ư c b o lãnh hoàn thành nghĩa v tr n thì bên nh n th ch p, bên nh n b o lãnh xoá th ch p, xoá b o lãnh theo n i dung c a b n H p ng th ch p, H p ng b o lãnh. 2. Bên th ch p, bên b o lãnh gi b n H p ng th ch p, H p ng b o lãnh n nơi ăng ký xoá ăng ký th ch p, ăng ký b o lãnh theo qui nh. II/ X lý quy n s d ng t ã th ch p ho c ã b o lãnh thu h i n : 1. Khi bên th ch p ho c bên ư c b o lãnh không th c hi n ho c th c hi n không úng nghĩa v tr n theo H p ng th ch p, H p ng b o lãnh thì quy n s d ng t và tài s n trên t ã th ch p, ã b o lãnh ư c x lý theo tho thu n trong h p ng. Trư ng h p không x lý ư c theo tho thu n thì bên nh n th ch p, bên nh n b o lãnh có quy n chuy n như ng quy n s d ng t và tài s n trên t ã th ch p, ã b o lãnh cho ngưòi khác thu n ho c ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n u giá quy n s d ng t và tài s n ho c kh i ki n t i Toà án theo qui nh c a pháp lu t. Ngư i ư c nh n quy n s d ng t và s h u tài s n sau khi x lý ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 2. Sau khi hoàn thành vi c x lý công n , bên th ch p ho c bên b o lãnh n cơ quan ã ăng ký xoá ăng ký th ch p, xoá ăng ký b o lãnh. i u 10: Góp v n b ng giá tr quy n s d ng t. A/ IV IH GIA ÌNH, CÁ NHÂN: I. H SƠ GÓP V N B NG GIÁ TRN QUY N S D NG T: 1. T khai góp v n b ng giá tr quy n s d ng t (theo m u qui d nh t i m c I c a thông tư s 1883/2001). 2. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 3. Sơ th a t mang góp v n. 4. Ch ng t n p ti n thuê t (trong trư ng h p thuê t). II. TRÌNH T TH C HI N: 1. Các bên góp v n b ng giá tr quy n s d ng t n p h sơ góp v n t i U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t ó. Trong th i h n 03 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n thNm tra h sơ, n u di u ki n thì xác nh n ư c góp v n vào T khai góp v n và vào s ăng ký. N u không i u ki n góp v n thì tr l i h sơ và thông báo cho ương s bi t lý do.
 20. 2. Sau khi ư c xác nh n, các bên góp v n hoàn thi n các th t c u tư theo qui nh c a phát lu t. Trư ng h p có phát sinh pháp nhân mơi s d ng t thì pháp nhân m i ó ph i ăng ký quy n s d ng t và ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Trư ng h p không có phát sinh pháp nhân m i s d ng t thì t ó v n thu c quy n s d ng c a bên góp v n. B/ IV IT CH C KINH T : I. I U KI N: T ch c kinh t s d ng t ư c góp v n b ng giá tr quy n s d ng t h p tác s n xu t, kinh doanh v i t ch c, cá nhân trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài (không chuy n m c ích s d ng) khi t ư c Nhà nư c giao không thu ti n s d ng t s d ng vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n ho c t ư c Nhà nư c giao có thu ti n s d ng t ư c Nhà nư c giao có thu ti n s d ng t ư c qui nh t i i m (3), kho n (I), i u 2 c a b n qui nh này. Các t ch c ư c Nhà nư c cho thuê t, tr ti n thuê t hàng năm n u góp v n b ng giá tr quy n s d ng t liên doanh v i t ch c, cá nhân nư c ngoài thì ph i ư c Th tư ng Chính ph ho c U ban nhân dân Thành ph cho phép trư c khi th c hi n. II. H SƠ GÓP V N B NG GIÁ TRN QUY N S D NG T: 1. T khai góp v n b ng giá tr quy n s d ng t (theo qui nh t i m c II c a Thông tư s 1883/2001). 2. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 3. Sơ th a t góp v n. 4. Ch ng t n p ti n thuê t (trong trư ng h p thuê t). III. TRÌNH T TH C HI N: 1. Góp v n v i t ch c,cá nhân trong nư c: Bên góp v n n p h sơ góp v n t i S a chính nhà t. Trong th i h n 01 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , S a chính nhà t thNm tra h sơ, n u i u ki n thì xác nh n ư c góp v n vào T khai góp v n. N u không i u ki n góp v n thì tr l i h sơ và thông báo cho t ch c ó bi t lý do không ư c góp v n. Sau khi có xác nh n ư c góp v n, các bên góp v n hoàn thi n các th t c u tư theo qui nh c a pháp lu t. Trư ng h p có phát sinh pháp nhân m i s d ng t thì pháp nhân m i ó ph i ăng ký quy n s d ng t t i S a chính nhà t trình U ban nhân dân thành ph c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho pháp nhân m i.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2