Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
107
lượt xem
10
download

Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 158/2008/QĐ-TTg Hà N i, ngày 02 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA NG PHÓ V I BI N Đ I KHÍ H U TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 60/2007/NQ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph ; Xét đ ngh c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng (công văn s 33/TTr-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2008), QUY T Đ NH Đi u 1. Phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia ng phó v i bi n đ i khí h u (sau đây g i t t là Chương trình), v i nh ng n i dung ch y u sau: I. QUAN ĐI M, NGUYÊN T C CH Đ O VÀ PH M VI TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH 1. Quan đi m - ng phó v i bi n đ i khí h u đư c ti n hành trên nguyên t c phát tri n b n v ng, b o đ m tính h th ng, t ng h p, ngành, liên ngành, vùng, liên vùng, bình đ ng v gi i, xóa đói, gi m nghèo. - Các ho t đ ng ng phó v i bi n đ i khí h u đư c ti n hành có tr ng tâm, tr ng đi m; ng phó v i nh ng tác đ ng c p bách trư c m t và nh ng tác đ ng ti m tàng lâu dài; đ u tư cho ng phó v i bi n đ i khí h u là y u t quan tr ng đ m b o phát tri n b n v ng; ng phó hôm nay s gi m đư c thi t h i trong tương lai. - ng phó v i bi n đ i khí h u là nhi m v c a toàn h th ng chính tr , c a toàn xã h i, c a các c p, các ngành, các t ch c, m i ngư i dân và c n đư c ti n hành v i s đ ng thu n và quy t tâm cao, t ph m vi đ a phương, vùng, qu c gia đ n toàn c u. - Các nhi m v ng phó v i bi n đ i khí h u ph i đư c th hi n trong các chi n lư c, chương trình, quy ho ch, k ho ch phát tri n c a các ngành, các đ a phương, đư c th ch hóa b ng các văn b n quy ph m pháp lu t và đư c quán tri t trong t ch c th c hi n. - Tri n khai ng phó v i bi n đ i khí h u theo nguyên t c “Trách nhi m chung nhưng có phân bi t” đư c xác đ nh trong Công ư c Khung c a Liên h p qu c v bi n đ i khí h u, Vi t Nam s th c hi n có hi u qu chương trình gi m nh bi n đ i khí h u khi có s h tr đ y đ v v n và chuy n giao công ngh t các nư c phát tri n và các ngu n tài tr qu c t khác. 2. Nguyên t c ch đ o - Chính ph th ng nh t ch trương và ch đ o th c hi n các ho t đ ng ng phó v i bi n đ i khí h u; B Tài nguyên và Môi trư ng là cơ quan thư ng tr c, ph i h p v i các cơ quan liên quan có trách nhi m giúp Chính ph trong vi c ch đ o th c hi n đ i v i lĩnh v c này. - B o đ m th c hi n đúng ch trương, chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c, nh m b o v s phát tri n b n v ng đ t nư c, các giá tr văn hóa tinh th n và v t ch t cho hi n t i và tương lai. - Tăng cư ng hi u l c, hi u qu qu n lý nhà nư c và nâng cao trách nhi m c a m i t ch c, cá nhân đ i v i vi c ng phó v i bi n đ i khí h u. T ng bư c hoàn thi n th ch , h th ng t ch c t trung ương đ n đ a phương, nâng cao nh n th c, ph bi n kinh nghi m v ng phó v i bi n đ i khí h u.
 2. - Chương trình đư c th c hi n đ ng b , theo giai đo n và có tr ng đi m, v a có tính c p bách, v a có tính lâu dài, ch đ ng, k p th i, kh n trương và hi u qu , đ m b o s phát tri n b n v ng c a t ng vùng và t ng lĩnh v c. - Nhà nư c đ m b o các ngu n l c c n thi t, đ ng th i huy đ ng s đóng góp c a c ng đ ng qu c t và trong nư c cho các ho t đ ng ng phó v i bi n đ i khí h u; xây d ng và th c hi n các bi n pháp ng phó v i bi n đ i khí h u ph c v khai thác t ng h p, đ m b o hài hòa v i thiên nhiên, đ ng b v i phát tri n. - Đ m b o th c hi n các cam k t qu c t v ng phó v i bi n đ i khí h u. 3. Ph m vi th c hi n Chương trình Chương trình đư c th c hi n trên ph m vi toàn qu c theo các giai đo n sau: - Giai đo n I (2009 – 2010): giai đo n kh i đ ng. - Giai đo n II (2011 – 2015): giai đo n tri n khai. - Giai đo n III (sau 2015): giai đo n phát tri n. II. M C TIÊU C A CHƯƠNG TRÌNH 1. M c tiêu t ng quát M c tiêu chi n lư c c a Chương trình là đánh giá đư c m c đ tác đ ng c a bi n đ i khí h u v i các lĩnh v c, ngành và đ a phương trong t ng giai đo n và xây d ng đư c k ho ch hành đ ng có tính kh thi đ ng phó hi u qu v i bi n đ i khí h u cho t ng giai đo n ng n h n và dài h n, nh m đ m b o s phát tri n b n v ng c a đ t nư c, t n d ng các cơ h i phát tri n n n kinh t theo hư ng các-bon th p và tham gia cùng c ng đ ng qu c t trong n l c gi m nh bi n đ i khí h u, b o v h th ng khí h u trái đ t. 2. M c tiêu c th a) Đánh giá đư c m c đ bi n đ i c a khí h u Vi t Nam do bi n đ i khí h u toàn c u và m c đ tác đ ng c a bi n đ i khí h u đ i v i các lĩnh v c, ngành và đ a phương. b) Xác đ nh đư c các gi i pháp ng phó v i bi n đ i khí h u. c) Tăng cư ng các ho t đ ng khoa h c công ngh nh m xác l p cơ s khoa h c cho các gi i pháp ng phó v i bi n đ i khí h u. d) C ng c và tăng cư ng năng l c t ch c, th ch , chính sách v ng phó v i bi n đ i khí h u. đ) Nâng cao nh n th c, trách nhi m tham gia c a c ng đ ng và phát tri n ngu n nhân l c. e) Tăng cư ng h p tác qu c t nh m tranh th s giúp đ , h tr c a qu c t trong ng phó v i bi n đ i khí h u. g) Tích h p v n đ bi n đ i khí h u vào các chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, phát tri n ngành và đ a phương. h) Xây d ng và tri n khai các k ho ch hành đ ng c a các B , ngành và đ a phương ng phó v i bi n đ i khí h u; tri n khai các d án, trư c tiên là các d án thí đi m. III. NHI M V VÀ GI I PHÁP 1. Đánh giá m c đ và tác đ ng c a bi n đ i khí h u Vi t Nam Nhi m v tr ng tâm c n th c hi n ngay là đánh giá di n bi n khí h u; xây d ng các k ch b n bi n đ i khí h u, đ c bi t là nư c bi n dâng; đánh giá tác đ ng c a bi n đ i khí h u đ n các lĩnh v c, các ngành và các đ a phương. a) Ch tiêu th c hi n đ n năm 2010
 3. - Trên cơ s các nghiên c u đã có trong và ngoài nư c, đ u năm 2009 hoàn thành vi c xây d ng các k ch b n bi n đ i khí h u Vi t Nam, đ c bi t là nư c bi n dâng, trên cơ s đó các B , ngành và đ a phương xây d ng k ho ch hành đ ng c a mình. - Hoàn thành vi c đánh giá m c đ , tính ch t và xu th bi n đ i c a các y u t và hi n tư ng khí h u Vi t Nam. - Cu i năm 2010, hoàn thành vi c c p nh t các k ch b n bi n đ i khí h u Vi t Nam, đ c bi t là nư c bi n dâng, cho t ng giai đo n t năm 2010 đ n năm 2100. Các k ch b n có đ y đ cơ s khoa h c và th c ti n. - Hoàn thành vi c xây d ng cơ s khoa h c, phương pháp lu n và hư ng d n đánh giá tác đ ng c a bi n đ i khí h u, đ c bi t là nư c bi n dâng, đ n các lĩnh v c, ngành và đ a phương. - Tri n khai thí đi m đánh giá tác đ ng c a bi n đ i khí h u, đ c bi t là nư c bi n dâng, đ i v i m t s lĩnh v c, ngành, đ a phương nh y c m và d b t n thương do bi n đ i khí h u như: tài nguyên nư c, nông nghi p, s c kh e, sinh k , vùng đ ng b ng và d i ven bi n. b) Ch tiêu th c hi n đ n năm 2015 - Ti p t c c p nh t các k ch b n bi n đ i khí h u Vi t Nam, đ c bi t là nư c bi n dâng. - Hoàn thành vi c đánh giá tác đ ng c a bi n đ i khí h u, đ c bi t là nư c bi n dâng đ n các lĩnh v c, ngành và đ a phương. 2. Xác đ nh các gi i pháp ng phó v i bi n đ i khí h u Trên cơ s k t qu đánh giá tác đ ng c a bi n đ i khí h u và kh năng t n thương do bi n đ i khí h u đ i v i các lĩnh v c, ngành và đ a phương, xây d ng và l a ch n các gi i pháp ng phó v i bi n đ i khí h u. a) Ch tiêu th c hi n đ n năm 2010 - Hoàn thành vi c xây d ng cơ s phương pháp lu n và các hư ng d n đ xác đ nh các gi i pháp ng phó v i bi n đ i khí h u. - Th c hi n m t s d án thí đi m v ng phó v i bi n đ i khí h u đ i v i các lĩnh v c, ngành và đ a phương nh y c m và d b t n thương do bi n đ i khí h u và nư c bi n dâng. b) Ch tiêu th c hi n đ n năm 2015 - Hoàn thành vi c xây d ng các gi i pháp ng phó v i bi n đ i khí h u đ i v i các lĩnh v c, ngành và đ a phương. - Bư c đ u tri n khai các gi i pháp ng phó đã đư c l a ch n đ i v i các lĩnh v c, ngành và đ a phương theo k ho ch hành đ ng. 3. Xây d ng chương trình khoa h c công ngh v bi n đ i khí h u Xây d ng và tri n khai chương trình khoa h c công ngh qu c gia nh m cung c p cơ s khoa h c cho vi c xây d ng các th ch , chính sách và k ho ch hành đ ng ng phó v i bi n đ i khí h u. a) Ch tiêu th c hi n đ n năm 2010 - Hoàn thành vi c thi t k và xây d ng khung cơ s d li u v bi n đ i khí h u. - Xây d ng đư c chương trình khoa h c công ngh qu c gia v bi n đ i khí h u, xác đ nh đư c các nhi m v khoa h c công ngh và b t đ u tri n khai th c hi n b) Ch tiêu th c hi n đ n năm 2015 - Hoàn thi n và c p nh t cơ s d li u v bi n đ i khí h u. - Tri n khai có hi u qu chương trình khoa h c công ngh qu c gia v bi n đ i khí h u t i các B , ngành và đ a phương.
 4. - C p nh t và tri n khai có hi u qu các nghiên c u v b n ch t, di n bi n, k ch b n và tác đ ng c a bi n đ i khí h u t i các lĩnh v c, khu v c và các gi i pháp ng phó v i bi n đ i khí h u, góp ph n tăng cư ng năng l c ng phó v i bi n đ i khí h u. 4. Tăng cư ng năng l c t ch c, th ch , chính sách v bi n đ i khí h u Rà soát h th ng pháp lu t, chính sách hi n hành, đánh giá m c đ quan tâm đ n bi n đ i khí h u trong các văn b n pháp lu t và chính sách c a Nhà nư c. Xây d ng, b sung, hoàn ch nh h th ng văn b n quy ph m pháp lu t, các cơ ch , chính sách đ m b o các cơ s pháp lý đ tri n khai các ho t đ ng ng phó v i bi n đ i khí h u. a) Ch tiêu th c hi n đ n năm 2010 - Xây d ng b khung các văn b n quy ph m pháp lu t và cơ ch , chính sách ng phó v i bi n đ i khí h u. - Xây d ng, ban hành và tri n khai th c hi n cơ ch ph i h p gi a các B , ngành, đ a phương và b máy qu n lý th c hi n Chương trình. b) Ch tiêu th c hi n đ n năm 2015 - Ban hành b sung và c p nh t các văn b n quy ph m pháp lu t và cơ ch , chính sách ng phó v i bi n đ i khí h u. - Xác đ nh đư c các cơ ch , chính sách ưu tiên cho các ho t đ ng ng phó v i bi n đ i khí h u. - Rà soát, b sung, hoàn thi n cơ ch ho t đ ng và ph i h p c a các cơ quan đư c giao trách nhi m v bi n đ i khí h u. 5. Nâng cao nh n th c và phát tri n ngu n nhân l c Tăng cư ng công tác tuyên truy n, giáo d c nâng cao nh n th c và trách nhi m cho toàn xã h i v bi n đ i khí h u; đ y m nh công tác đào t o ngu n nhân l c, nh t là ngu n nhân l c trình đ cao. a) Ch tiêu th c hi n đ n năm 2010 - Xây d ng k ho ch nâng cao nh n th c và b t đ u tri n khai th c hi n các ngành và đ a phương nh y c m và d b t n thương do bi n đ i khí h u. - Bư c đ u tri n khai k ho ch nâng cao nh n th c trong h th ng giáo d c, đào t o; xây d ng, ph c p tài li u và phương ti n ph c v nâng cao nh n th c. - Xây d ng k ho ch phát tri n ngu n nhân l c và tri n khai th c hi n các ngành và đ a phương nh y c m và d b t n thương do bi n đ i khí h u. - Trên 10% c ng đ ng dân cư và trên 65% công ch c, viên ch c nhà nư c có hi u bi t cơ b n v bi n đ i khí h u và các tác đ ng c a nó. b) Ch tiêu th c hi n đ n năm 2015 - T ng bư c tri n khai có hi u qu k ho ch nâng cao nh n th c v bi n đ i khí h u t trung ương đ n đ a phương. - Hoàn thi n, c p nh t, và ph c p r ng rãi tài li u và phương ti n ph c v nâng cao nh n th c. - Tri n khai k ho ch nâng cao nh n th c, phát tri n ngu n nhân l c trong h th ng giáo d c, đào t o các c p. - Trên 80% c ng đ ng dân cư và 100% công ch c, viên ch c nhà nư c có hi u bi t cơ b n v bi n đ i khí h u và các tác đ ng c a nó. 6. Tăng cư ng h p tác qu c t . Tranh th và s d ng hi u qu các ngu n tài tr c a qu c t , bao g m: tài chính, chuy n giao công ngh thông qua h p tác song phương và đa phương. Tham gia các ho t đ ng h p tác khu v c và toàn c u v bi n đ i khí h u.
 5. a) Ch tiêu th c hi n đ n năm 2010 - Xây d ng cơ ch h p tác gi a Vi t Nam v i các nhà tài tr Qu c t th c hi n các n i dung c a Chương trình. - Thi t l p quan h h p tác song phương và đa phương v ng phó v i bi n đ i khí h u gi a Vi t Nam v i m t s nư c và t ch c qu c t . - Đóng góp tích c c vào quá trình xây d ng các th a thu n, văn b n qu c t v bi n đ i khí h u. - B sung, hoàn thi n b khung văn b n quy ph m pháp lu t và v cơ ch , chính sách nh m khuy n khích đ u tư vào các d án Cơ ch phát tri n s ch và các d án ng phó v i bi n đ i khí h u, chuy n giao công ngh thân thi n v i khí h u, nh m t o đi u ki n cho các đ i tác nư c ngoài đ u tư vào các d án này t i Vi t Nam. b) Ch tiêu th c hi n đ n năm 2015 - Hoàn thi n và tri n khai hi u qu cơ ch h p tác gi a Vi t Nam v i các nhà tài tr qu c t th c hi n các n i dung c a Chương trình. - Ti p t c m r ng quan h h p tác song phương và đa phương v ng phó v i bi n đ i khí h u gi a Vi t Nam v i các nư c và t ch c qu c t . - Nâng cao đư c vai trò c a Vi t Nam trong khu v c và qu c t v h p tác và đàm phán v bi n đ i khí h u. 7. Tích h p v n đ bi n đ i khí h u vào các chi n lư c, chương trình, quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, phát tri n ngành và đ a phương Xem xét đ n tác đ ng ti m tàng c a bi n đ i khí h u và các gi i pháp ng phó trong xây d ng, đi u ch nh và b sung các chi n lư c, chương trình, quy ho ch và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, phát tri n ngành và đ a phương (sau đây g i t t là k ho ch phát tri n). a) Ch tiêu th c hi n đ n năm 2010 - Hoàn thành vi c đánh giá tác đ ng c a bi n đ i khí h u và nư c bi n dâng đ i v i các k ho ch phát tri n. - Hoàn thành vi c t ng h p, phân lo i các gi i pháp ng phó đ i v i t ng k ho ch phát tri n. - Xây d ng và ban hành các văn b n pháp quy, tài li u hư ng d n tích h p v n đ bi n đ i khí h u vào các k ho ch phát tri n; tri n khai th c hi n vi c tích h p v n đ bi n đ i khí h u theo các quy đ nh đư c ban hành. b) Ch tiêu th c hi n đ n năm 2015 - Th c hi n vi c tích h p v n đ bi n đ i khí h u vào các k ho ch phát tri n c a giai đo n 2010 – 2020. - Đánh giá k t qu tích h p vào các k ho ch phát tri n c a giai đo n 2010 – 2015. - Tri n khai r ng rãi và hi u qu vi c tích h p v n đ bi n đ i khí h u vào các k ho ch phát tri n c a các giai đo n ti p theo. 8. Xây d ng các k ho ch hành đ ng c a các B , ngành và đ a phương ng phó v i bi n đ i khí h u Các B , ngành và đ a phương xây d ng k ho ch hành đ ng c a mình đ ng phó v i bi n đ i khí h u. Vi c xây d ng k ho ch hành đ ng đư c th c hi n t ng bư c theo m t trình t nh t đ nh, b o đ m ch t lư ng, tính kh thi và hi u qu th c hi n. a) Ch tiêu th c hi n đ n năm 2010 - Các B , ngành, đ a phương hoàn thành vi c xây d ng k ho ch hành đ ng ng phó v i bi n đ i khí h u.
 6. - Các B , ngành, đ a phương qu n lý các lĩnh v c, khu v c nh y c m và d b t n thương do bi n đ i khí h u b t đ u tri n khai k ho ch hành đ ng. b) Ch tiêu th c hi n đ n năm 2015 Các B , ngành và đ a phương tri n khai th c hi n bư c đ u k ho ch hành đ ng ng phó v i bi n đ i khí h u. 9. Xây d ng và tri n khai các d án c a Chương trình Trong giai đo n 2009 – 2010, t ch c xây d ng và tri n khai các d án ưu tiên ng phó v i bi n đ i khí h u các lĩnh v c và đ a phương nh y c m và d b t n thương do bi n đ i khí h u, nh m rút kinh nghi m hoàn thi n k ho ch hành đ ng đ có th tri n khai toàn di n trong giai đo n 2011 – 2015. Danh m c các d án và kinh phí d ki n th c hi n các d án đư c quy đ nh trong Ph l c ban hành kèm theo Quy t đ nh này. IV. CƠ CH TÀI CHÍNH, HUY Đ NG NGU N L C Đ U TƯ 1. Cơ ch tài chính - Nhà nư c đ m b o các ngu n l c c n thi t, đ ng th i huy đ ng s đóng góp c a c ng đ ng qu c t và trong nư c; Nhà nư c t o cơ s pháp lý khuy n khích s tham gia c a các thành ph n kinh t - xã h i, các t ch c trong và ngoài nư c đ u tư cho vi c ng phó v i bi n đ i khí h u. - Ph i h p l ng ghép v i các chương trình, d án khác đ thu hút thêm ngu n v n đ u tư. - Các d án và các ho t đ ng đ u tư thu c Chương trình s đư c xem xét, mi n gi m thu theo các quy đ nh c a pháp lu t. 2. Kinh phí c a Chương trình Kinh phí cho các ho t đ ng th c hi n Chương trình giai đo n 2009 – 2015 (không bao g m kinh phí tri n khai các k ho ch hành đ ng c a các B , ngành, đ a phương) ư c tính kho ng 1.965 t đ ng, phân b ngu n v n như sau: - V n nư c ngoài 50%. - V n trong nư c 50%, trong đó: + Ngân sách trung ương: kho ng 30%. + Ngân sách đ a phương: kho ng 10%. + Thành ph n kinh t tư nhân và các ngu n v n khác: kho ng 10%. Kinh phí c a Chương trình trong các giai đo n sau năm 2015 s đư c xác đ nh cùng v i m c tiêu c th c a t ng giai đo n. 3. Phương th c l p k ho ch v n c a Chương trình Trình t l p k ho ch và d toán ngân sách hàng năm đ th c hi n Chương trình, giao và phân b chi ti t k ho ch, qu n lý, thanh toán, quy t toán v n th c hi n theo quy đ nh hi n hành v qu n lý, đi u hành th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia. Đi u 2. T ch c th c hi n 1. Thành l p Ban Ch đ o qu c gia, Ban Ch nhi m và Văn phòng Chương trình a) Ban Ch đ o qu c gia v Chương trình m c tiêu qu c gia ng phó v i bi n đ i khí h u (sau đây g i t t là Ban Ch đ o qu c gia) bao g m: Th tư ng Chính ph làm Trư ng ban; B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng làm Phó Trư ng ban thư ng tr c; B trư ng B K ho ch và Đ u tư, B trư ng B Tài chính làm Phó Trư ng ban; các y viên là B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B trư ng B Ngo i giao.
 7. b) Ban Ch nhi m Chương trình (sau đây g i t t là Ban Ch nhi m) bao g m: B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng làm Ch nhi m; hai Phó Ch nhi m là Th trư ng B K ho ch và Đ u tư, Th trư ng B Tài chính; các y viên là đ i di n lãnh đ o các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ngo i giao, Công thương, Lao đ ng – Thương binh và Xã h i, Giao thông v n t i, Xây d ng, Thông tin và Truy n thông, Giáo d c và Đào t o, N i v , Y t , Khoa h c và Công ngh , Qu c phòng, Công an. B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng trình Th tư ng Chính ph phê duy t ch c năng, nhi m v , quy ch ho t đ ng c a Ban Ch đ o qu c gia và Ban Ch nhi m Chương trình. c) Văn phòng Chương trình là b ph n giúp vi c Ban Ch nhi m đi u ph i các ho t đ ng c a Chương trình, đ t t i B Tài nguyên và Môi trư ng. B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng quy đ nh Quy ch ho t đ ng c a Văn phòng Chương trình. 2. Trách nhi m các B , ngành, đ a phương và các cơ quan liên quan. a) B Tài nguyên và Môi trư ng: B Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c đã đư c phân công và nhi m v đư c giao, giúp Ban Ch nhi m ph i h p v i các B , ngành và đ a phương qu n lý và th c hi n Chương trình, t p trung vào các n i dung: - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành xây d ng cơ ch , chính sách qu n lý, đi u hành, hư ng d n th c hi n Chương trình, trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo ch c năng, nhi m v đư c giao. - Theo k ho ch th c hi n Chương trình, tính toán kinh phí c n thi t, báo cáo Ban Ch nhi m đ t ng h p k ho ch v n hàng năm g i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính t ng h p theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách. - Hư ng d n và h tr các B , ngành và đ a phương trong vi c xây d ng và th c hi n k ho ch hành đ ng ng phó v i bi n đ i khí h u. - T ch c thanh tra, ki m tra và đ nh kỳ sơ k t đánh giá rút kinh nghi m vi c th c hi n Chương trình. - Đi u ph i chung các ho t đ ng v thông tin, giáo d c và truy n thông liên quan đ n bi n đ i khí h u. - Đ nh kỳ hàng năm t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n Chương trình, đ xu t gi i quy t nh ng v n đ phát sinh vư t th m quy n. - Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư xây d ng cơ ch giám sát, đánh giá vi c th c hi n Chương trình. - Hư ng d n, giám sát và đánh giá vi c th c hi n Chương trình. - Xây d ng và th c hi n k ho ch hành đ ng ng phó v i bi n đ i khí h u c a B và th c hi n các đ án đư c phân công. b) B K ho ch và Đ u tư: - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và đ a phương xây d ng và hư ng d n th c hi n b khung tiêu chu n tích h p bi n đ i khí h u vào các chi n lư c, chương trình, quy ho ch và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i. - Ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng xây d ng cơ ch giám sát, đánh giá vi c th c hi n Chương trình. - Xây d ng và th c hi n k ho ch hành đ ng ng phó v i bi n đ i khí h u c a B . c) Các B , cơ quan ngang B và các cơ quan thu c Chính ph ;
 8. Ch u trách nhi m xây d ng và th c hi n k ho ch hành đ ng ng phó v i bi n đ i khí h u cho B , ngành mình; th c hi n nhi m v đư c giao trong Chương trình; ch đ ng tham gia các ho t đ ng ph i h p chung theo ch đ o c a Ban Ch đ o qu c gia. d) y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - Xây d ng và th c hi n k ho ch hành đ ng ng phó v i bi n đ i khí h u c a đ a phương mình. - T ch c th c hi n các ho t đ ng liên quan đư c phê duy t trong Chương trình. - Đ m b o s d ng đúng m c tiêu và có hi u qu ngu n v n c a Chương trình. - Ch đ ng huy đ ng thêm ngu n l c và l ng ghép các ho t đ ng liên quan c a các chương trình khác trên đ a bàn đ đ t đư c các m c tiêu c a Chương trình. - Đ m b o và tuân th các nguyên t c giám sát, đánh giá quy đ nh trong Chương trình. - Đ nh kỳ báo cáo v ti n đ th c hi n các m c tiêu, nhi m v c a Chương trình trên đ a bàn t nh, thành ph theo quy đ nh hi n hành. đ) Các t ch c xã h i, t ch c phi chính ph và doanh nghi p: Khuy n khích các t ch c chính tr - xã h i, xã h i – ngh nghi p, các đoàn th qu n chúng, các t ch c phi chính ph và doanh nghi p tùy theo ch c năng, nhi m v c a mình, ch đ ng tham gia vào các ho t đ ng ng phó v i bi n đ i khí h u, đ c bi t là lĩnh v c thông tin, giáo d c và truy n thông; h tr và huy đ ng s tham gia c a c ng đ ng, ph bi n kinh nghi m các mô hình ng phó hi u qu v i bi n đ i khí h u; th c hi n ho c tham gia th c hi n các đ án, d án trong Chương trình và k ho ch hành đ ng c a các B , ngành, đ a phương. 3. Giám sát, đánh giá Vi c giám sát, đánh giá k t qu th c hi n các m c tiêu c a Chương trình đư c th c hi n c p qu c gia, ngành, lĩnh v c và đ a phương: - C p qu n, huy n: + Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n, huy n ch u trách nhi m thu th p, t ng h p, qu n lý và lưu gi thông tin, chu n b báo cáo theo đ nh kỳ. + y ban nhân dân qu n, huy n đ nh kỳ g i báo cáo t ng h p cho cơ quan thư ng tr c Chương trình c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. - C p t nh, thành ph : + S Tài nguyên và Môi trư ng là đơn v thư ng tr c Chương trình, ch u trách nhi m qu n lý và lưu gi nh ng s li u và thông tin liên quan; ki m tra và hư ng d n c p qu n, huy n g i báo cáo đúng đ nh kỳ. + y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ng h p thông tin và g i báo cáo đ nh kỳ lên Ban Ch nhi m. - C p trung ương: + Các B , ngành ch u trách nhi m đ nh kỳ báo cáo Ban Ch nhi m. + Ban Ch nhi m ch u trách nhi m qu n lý và lưu gi thông tin do t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B , ngành Báo cáo; ki m tra và hư ng d n c p B , ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương g i báo cáo đúng đ nh kỳ; ki m tra ngu n s li u và đ tin c y c a các s li u; Ban Ch nhi m chu n b các báo cáo đ nh kỳ g i Ban Ch đ o qu c gia, trình Th tư ng Chính ph . Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , các t ch c chính tr - xã h i và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./.
 9. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BCĐ TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - HĐND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i. - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b)
 10. PH L C CÁC NHI M V , D ÁN TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA NG PHÓ V I BI N Đ I KHÍ H U GIAI ĐO N 2009 – 2015 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) D a ki n Th i gian TT Danh m c, nhi m v , d án Cơ quan ch trì Cơ quan ph i h p chính kinh phí th c hi n (t đ ng) I Đánh giá m c đ bi n đ i khí h u, xây d ng các k ch b n bi n đ i khí h u và nư c bi n dâng 38 - Đánh giá di n bi n c a khí h u Vi t Nam: xây d ng phương pháp lu n đ đánh giá dao đ ng và bi n đ i khí h u; đánh giá m c đ dao đ ng và tính ch t c a các y u t và hi n tư ng khí h u, đ c bi t là nhi t đ , lư ng mưa, thiên tai và các hi n tư ng khí h u c c đoan; đánh giá xu th bi n đ i c a các y u t khí h u: nhi t đ , lư ng mưa, m c nư c bi n, thiên tai (bão, lũ l t, h n hán..). B Tài nguyên và 1 Các B , ngành, đ a phương 38 2009 – 2015 Môi trư ng - Xây d ng các k ch b n bi n đ i khí h u và nư c bi n dâng: xác đ nh cơ s khoa h c và phương pháp lu n; phân tích đánh giá các k ch b n bi n đ i khí h u toàn c u và khu v c; xây d ng các k ch b n bi n đ i khí h u và nư c bi n dâng chi ti t cho các vùng theo t ng giai đo n t 2010 đ n 2100 Vi t Nam. II Xây d ng và tri n khai chương trình khoa h c công ngh v bi n đ i khí h u 350 Xây d ng và tri n khai chương trình khoa h c công ngh qu c gia (trung h n và dài h n) nh m cung c p cơ s khoa h c cho vi c xây d ng các th ch , chính sách và k ho ch hành đ ng ng phó v i bi n đ i khí h u. V i các n i dung chính: B Khoa h c và B Nông nghi p và Phát Công ngh , B tri n nông thôn, B K 2 - Đ y m nh các nghiên c u v nh ng hi n tư ng, b n 350 2009 – 2015 Tài nguyên và ho ch và Đ u tư, các B , ch t khoa h c, nh ng đi u chưa bi t rõ v bi n đ i khí Môi trư ng ngành, đ a phương h u; tác đ ng c a bi n đ i khí h u đ n kinh t - xã h i phân tích đánh giá hi u qu kinh t - xã h i (chi phí – l i ích) c a các ho t đ ng ng phó v i bi n đ i khí h u; - Xem xét đ đưa các v n đ bi n đ i khí h u vào các
 11. chương trình b o v môi trư ng, s d ng h p lý tài nguyên và phòng tránh thiên tai, chương trình nghiên c u bi n…; - Đ y m nh nghiên c u cơ s khoa h c nh m tăng cư ng h th ng giám sát v khí h u và bi n đ i khí h u; - Xây d ng cơ s d li u ph c v đánh giá tác đ ng ho c bi n đ i khí h u; - Nghiên c u các công ngh gi m nh phát th i khí nhà kính và các công ngh thích ng v i bi n đ i khí h u. - Đ y m nh vi c xây d ng cơ ch ph i h p gi a các cơ s nghiên c u, đào t o nhân l c và tri n khai công ngh trong các lĩnh v c có liên quan; - Tăng cư ng h p tác qu c t trong các ho t đ ng khoa h c công ngh , áp d ng và chuy n giao có hi u qu các công ngh thân thi n v i khí h u. III Tăng cư ng năng l c t ch c, th ch , chính sách v bi n đ i khí h u 104 B Tài nguyên và Môi trư ng (m i Xây d ng các văn b n, ch th , Ngh quy t Ban Bí thư, B B K ho ch và Đ u tư, 3 Văn phòng Trung 4 2009 – 2010 Chính tr v bi n đ i khí h u. các B , ngành, đ a phương ương Đ ng đ ng ch trì) Xây d ng và hoàn thi n h th ng t ch c, qu n lý B Tài nguyên và Môi Chương trình, k ho ch hành đ ng ng phó v i bi n đ i Các B , ngành 4. trư ng, B N i v , các B , 100 2009 – 2010 khí h u t Trung ương đ n đ a phương và t i các B , và đ a phương ngành, đ a phương ngành liên quan IV Nâng cao nh n th c và đào t o ngu n nhân l c 292 Xây d ng k ho ch và chương trình tri n khai các ho t B Công an, Ban Tuyên đ ng nâng cao nh n th c cho các nhóm đ i tư ng l a B Tài nguyên và giáo Trung ương và các 5 ch n trong h th ng c a Đ ng, b máy qu n lý các c p, 60 2009 – 2015 Môi trư ng B , ngành, đ a phương, các các t ch c qu n chúng, các cơ quan truy n thông và t ch c xã h i c ng đ ng
 12. B Tài nguyên và Môi Xây d ng chương trình đào t o và giáo d c v bi n đ i B Giáo d c và trư ng, B Công an, các 6 70 2009 – 2015 khí h u trong chương trình giáo d c các c p Đào t o B , ngành, đ a phương liên quan B Văn hóa, Th thao và Du l ch, Tài nguyên và Môi Xây d ng các chương trình thông tin chuyên đ (báo, đài, trư ng, Nông nghi p và B Thông tin và 7 truy n hình, Web, v.v.) ph c v tuyên truy n nâng cao phát tri n nông thôn, Giáo 60 2009 – 2015 Truy n thông nh n th c v bi n đ i khí h u. d c và Đào t o và các B , ngành, đ a phương, các t ch c xã h i B Tài nguyên và T ng Liên đoàn Lao đ ng môi trư ng (m i Th c hi n công tác tuyên truy n và nâng cao nh n th c Vi t Nam, các t ch c xã 8 M t tr n T qu c 15 2009 – 2015 c ng đ ng v bi n đ i khí h u. h i, các B , ngành, đ a Vi t Nam đ ng phương ch trì) B Tài nguyên và T ng Liên đoàn Lao đ ng Th c hi n công tác tuyên truy n và nâng cao nh n th c Môi trư ng (m i Vi t Nam, B Công an, các 9 v vai trò c a ph n và v n đ gi i trong công tác ng H i Liên hi p Ph 7 2009 – 2015 t ch c xã h i, các B , phó v i bi n đ i khí h u. n Vi t Nam ngành, đ a phương đ ng ch trì) B Tài nguyên và Môi trư ng (m i T ng Liên đoàn Lao đ ng T ch c các chi n d ch tuyên truy n v n đ ng, các cu c Đoàn Thanh niên Vi t Nam, các t ch c xã 10 80 2009 – 2015 thi tìm hi u v bi n đ i khí h u. C ng s n H Chí h i, các B , ngành, đ a Minh đ ng ch phương trì) V Tăng cư ng h p tác qu c t 50 Tăng cư ng năng l c tham gia các ho t đ ng đàm phán B Tài nguyên và B Ngo i giao, các B , 11 25 2009 – 2015 khu v c và qu c t v bi n đ i khí h u môi trư ng ngành, đ a phương Tăng cư ng h th ng trao đ i thông tin qu c t v bi n B Tài nguyên và B Ngo i giao, các B , 12 25 2009 – 2015 đ i khí h u. môi trư ng ngành, đ a phương
 13. Xây d ng b khung tiêu chu n tích h p v n đ bi n đ i khí h u trong xây d ng và th c hi n các đ VI 60 án, d án phát tri n kinh t - xã h i Các B , ngành, đ a Xây d ng b khung tiêu chu n tích h p v n đ bi n đ i phương, các Văn phòng B K ho ch và 13 khí h u trong xây d ng và th c hi n các đ án, d án Ban Ch đ o bi n đ i khí 60 2009 – 2015 Đ u tư phát tri n kinh t - xã h i. h u t i các ngành, đ a phương VII Xây d ng và tri n khai các k ho ch hành đ ng ng phó v i bi n đ i khí h u 921 Xây d ng và tri n khai k ho ch hành đ ng ng phó v i bi n đ i khí h u c a B Tài nguyên và Môi trư ng. - Đánh giá tác đ ng c a bi n đ i khí h u và nư c bi n dâng đ n các lĩnh v c do B qu n lý; - Xác đ nh các gi i pháp ng phó v i bi n đ i khí h u và nư c bi n dâng đ i v i các lĩnh v c do B qu n lý; - Tích h p các v n đ bi n đ i khí h u vào các chi n B Tài nguyên và B K ho ch và Đ u tư, 14 lư c, chương trình, k ho ch và quy ho ch c a B ; 450 2009 – 2015 Môi trư ng các B , ngành, đ a phương - Tri n khai th c hi n các nhi m v liên quan khác: c i thi n, nâng c p h th ng quan tr c khí h u và c nh báo s m bi n đ i khí h u, thiên tai; xây d ng mô hình qu n lý t ng h p lưu v c sông, mô hình qu n lý t ng h p d i ven bi n theo hư ng thích ng v i bi n đ i khí h u; nâng cao kh năng d báo, c nh báo ph c v phòng ch ng và gi m nh thiên tai; đ xu t các gi i pháp kh c ph c h u qu sau thiên tai; th c hi n các d án thí đi m Xây d ng và tri n khai k ho ch hành đ ng ng phó v i bi n đ i khí h u c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. B Tài nguyên và Môi B Nông nghi p trư ng, B K ho ch và 15 - Đánh giá tác đ ng c a bi n đ i khí h u và nư c bi n và Phát tri n 120 2009 – 2015 Đ u tư, các B , ngành, đ a dâng đ n các lĩnh v c do B qu n lý; nông thôn phương - Xác đ nh các gi i pháp ng phó v i bi n đ i khí h u và nư c bi n dâng đ i v i các lĩnh v c do B Qu n lý;
 14. - Tích h p các v n đ bi n đ i khí h u vào các chi n lư c, chương trình, k ho ch và quy ho ch c a B ; - Tri n khai th c hi n các nhi m v liên quan khác: xây d ng các mô hình kinh t - sinh thái ven bi n nh m thích ng v i bi n đ i khí h u; nghiên c u cơ s khoa h c, th c ti n và đ xu t các phương án phát tri n kinh t - xã h i vùng khô h n thư ng xuyên; đ xu t tích h p các v n đ bi n đ i khí h u vào quá trình xây d ng các bi n pháp b o đ m an ninh ngu n nư c cho các h th ng th y l i, an toàn h th ng đê bi n, h ch a; đ xu t các phương án phát tri n r ng phòng h (r ng đ u ngu n và r ng ven bi n) theo các k ch b n bi n đ i khí h u; nghiên c u đi u ch nh quy ho ch và chi n lư c qu n lý h th ng các khu b o t n c a Vi t Nam nh m thích ng v i bi n đ i khí h u; th c hi n các d án thí đi m. Xây d ng và tri n khai k ho ch hành đ ng ng phó v i bi n đ i khí h u c a B K ho ch và Đ u tư. - Đánh giá tác đ ng c a bi n đ i khí h u và nư c bi n dâng đ n các lĩnh v c do B qu n lý. - Xác đ nh các gi i pháp ng phó v i bi n đ i khí h u và nư c bi n dâng đ i v i các lĩnh v c do B qu n lý. - Tích h p các v n đ bi n đ i khí h u vào các chi n B Tài nguyên và Môi lư c, chương trình, k ho ch, và quy ho ch c a B ; B K ho ch và trư ng, B Nông nghi p và 16 60 2009 – 2015 Đ u tư Phát tri n nông thôn, các - Tri n khai th c hi n các nhi m v liên quan khác: k t B , ngành, đ a phương h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng, xây d ng hư ng d n quy trình tích h p các v n đ bi n đ i khí h u vào các k ho ch phát tri n kinh t – xã h i c a các đ a phương và k ho ch phát tri n c a các B , ngành; k ho ch ng phó v i bi n đ i khí h u cho các vùng, mi n; xây d ng cơ ch , chính sách khuy n khích đ u tư trong lĩnh v c cơ ch phát tri n s ch, gi m phát th i, b o v môi trư ng, th c hi n các d án thí đi m. 17 Xây d ng và tri n khai k ho ch hành đ ng ng phó v i B Công an B Tài nguyên và Môi 24 2009 – 2015
 15. bi n đ i khí h u c a B Công an. trư ng, B K ho ch và Đ u tư, các B , ngành, đ a - Đánh giá tác đ ng c a bi n đ i khí h u và nư c bi n phương dâng đ n các lĩnh v c do B qu n lý. - Xác đ nh các gi i pháp ng phó v i bi n đ i khí h u và nư c bi n dâng đ i v i các lĩnh v c do B qu n lý; - Tích h p các v n đ bi n đ i khí h u vào các chi n lư c, chương trình, k ho ch và quy ho ch c a B ; - Tri n khai th c hi n các nhi m v liên quan khác: xây d ng chương trình, giáo trình t p hu n, luy n t p, t p tr n các nhi m v ng c u, c u h , c u n n và ph n ng nhanh trong các trư ng h p kh n c p liên quan đ n bi n đ i khí h u, thiên tai; th c hi n các d án thí đi m. Xây d ng và tri n khai k ho ch hành đ ng ng phó v i bi n đ i khí h u c a B Qu c phòng. - Đánh giá tác đ ng c a bi n đ i khí h u và nư c bi n dâng đ n các lĩnh v c do B qu n lý; - Xác đ nh các gi i pháp ng phó v i bi n đ i khí h u và nư c bi n dâng đ i v i các lĩnh v c do B qu n lý; B Tài nguyên và Môi - Tích h p các v n đ bi n đ i khí h u vào các chi n trư ng, B K ho ch và 18 B Qu c phòng 12 2009 – 2015 lư c, chương trình, k ho ch và quy ho ch c a B ; Đ u tư, các B , ngành, đ a phương - Tri n khai th c hi n các nhi m v liên quan khác: đi u ch nh các k ho ch, quy ho ch theo hư ng thích ng v i bi n đ i khí h u; xây d ng chương trình, giáo trình t p hu n, luy n t p, t p tr n các nhi m v ng c u, c u h , c u n n và ph n ng nhanh trong các trư ng h p kh n c p liên quan đ n bi n đ i khí h u, thiên tai; th c hi n các d án thí đi m. Xây d ng và tri n khai k ho ch hành đ ng ng phó v i B Tài nguyên và Môi bi n đ i khí h u c a B Giao thông v n t i. B Giao thông trư ng, B K ho ch và 19 18 2009 – 2015 - Đánh giá tác đ ng c a bi n đ i khí h u và nư c bi n v nt i Đ u tư, các B , ngành, đ a dâng đ n các lĩnh v c do B qu n lý; phương
 16. - Xác đ nh các gi i pháp ng phó v i bi n đ i khí h u và nư c bi n dâng đ i v i các lĩnh v c do B qu n lý. - Tích h p các v n đ bi n đ i khí h u vào các chi n lư c, chương trình, k ho ch và quy ho ch c a B ; - Tri n khai th c hi n các nhi m v liên quan khác: các phương án đi u ch nh các quy ho ch và thi t k các công trình giao thông v n t i; k ho ch và các gi i pháp gi m nh phát th i: ti t ki m và s d ng hi u qu năng lư ng, tăng cư ng s d ng các ngu n năng lư ng m i thân thi n v i khí h u và môi trư ng; gi m ùn t c giao thông; th c hi n các d án thí đi m Xây d ng và tri n khai k ho ch hành đ ng ng phó v i bi n đ i khí h u c a B Công thương. - Đánh giá tác đ ng c a bi n đ i khí h u và nư c bi n dâng đ n các lĩnh v c do B qu n lý; - Xác đ nh các gi i pháp ng phó v i bi n đ i khí h u và nư c bi n dâng đ i v i các lĩnh v c do B qu n lý; - Tích h p các v n đ bi n đ i khí h u vào các chi n B Tài nguyên và Môi lư c, chương trình, k ho ch và quy ho ch c a B ; trư ng, B K ho ch và 20 B Công thương 80 2009 – 2015 Đ u tư, các B , ngành, đ a - Tri n khai th c hi n các nhi m v liên quan: ti t ki m và phương s d ng hi u qu năng lư ng; nghiên c u ng d ng các công ngh gi m nh phát th i và ti t ki m năng lư ng (chú tr ng t i s d ng các lo i năng lư ng tái t o); nghiên c u đ xu t các bi n pháp b o đ m an ninh năng lư ng theo đ nh hư ng thích ng v i bi n đ i khí h u; nghiên c u đ xu t các gi i pháp ng phó v i bi n đ i khí h u trong các ho t đ ng thương m i; th c hi n các d án thí đi m. Xây d ng và tri n khai k ho ch hành đ ng ng phó v i B Tài nguyên và Môi bi n đ i khí h u c a B Y t . trư ng, B K ho ch và 21 B Yt 15 2009 – 2015 - Đánh giá tác đ ng c a bi n đ i khí h u và nư c bi n Đ u tư, các B , ngành, đ a dâng đ n các lĩnh v c do B qu n lý; phương
 17. - Xác đ nh các gi i pháp ng phó v i bi n đ i khí h u và nư c bi n dâng đ i v i các lĩnh v c do B qu n lý; - Tích h p các v n đ bi n đ i khí h u vào các chi n lư c, chương trình, k ho ch và quy ho ch c a B ; - Tri n khai th c hi n các nhi m v liên quan khác: các gi i pháp thích ng v i nhi t đ cao, sóng nhi t; các gi i pháp phòng, ch ng các b nh truy n qua nư c, truy n qua v t ch trung gian, v.v… dư i tác đ ng c a bi n đ i khí h u; các gi i pháp v sinh phòng d ch đ i v i các vùng, ngư i t n n khí h u; các gi i pháp v sinh phòng d ch sau thiên tai (bão, lũ l t, h n hán); các gi i pháp ki m soát các b nh m i xu t hi n do bi n đ i khí h u; nghiên c u đ xu t các n i dung c n b sung trong các tiêu chu n, quy chu n v y t và s c kh e đ ng phó v i bi n đ i khí h u; th c hi n các d án thí đi m Xây d ng và tri n khai k ho ch hành đ ng ng phó v i bi n đ i khí h u c a B Xây d ng. - Đánh giá tác đ ng c a bi n đ i khí h u và nư c bi n dâng đ n các lĩnh v c do B qu n lý. - Xác đ nh các gi i pháp ng phó v i bi n đ i khí h u và nư c bi n dâng đ i v i các lĩnh v c do B qu n lý; B Tài nguyên và Môi - Tích h p các v n đ bi n đ i khí h u vào các chi n trư ng, B K ho ch và 22 B Xây d ng 42 2009 – 2015 lư c, chương trình, k ho ch và quy ho ch c a B ; Đ u tư, các B , ngành, đ a phương - Tri n khai th c hi n các nhi m v liên quan khác: các phương án đi u ch nh quy ho ch h t ng k thu t, các khu dân cư đô th theo các k ch b n bi n đ i khí h u; nghiên c u đ xu t các n i dung c n b sung trong các tiêu chu n, quy chu n và hư ng d n k thu t xây d ng đ ng phó v i bi n đ i khí h u; th c hi n các d án thí đi m. B Tài nguyên và Môi 23 Xây d ng và tri n khai k ho ch hành đ ng ng phó v i B Lao đ ng – 80 2009 – 2015 trư ng, B K ho ch và bi n đ i khí h u c a B Lao đ ng – Thương binh và Xã Thương binh và Đ u tư, các B , ngành, đ a
 18. h i. Xã h i phương - Đánh giá tác đ ng c a bi n đ i khí h u và nư c bi n dâng đ n các lĩnh v c do B qu n lý. - Xác đ nh các gi i pháp ng phó v i bi n đ i khí h u và nư c bi n dâng đ i v i các lĩnh v c do B qu n lý; - Tích h p các v n đ bi n đ i khí h u vào các chi n lư c, chương trình, k ho ch và quy ho ch c a B ; - Tri n khai th c hi n các nhi m v liên quan khác: Nghiên c u, đ xu t các gi i pháp v an ninh vi c làm, gi m đói nghèo cho các vùng có nguy cơ thiên tai cao do bi n đ i khí h u; nghiên c u, đ xu t các gi i pháp, k ho ch di dân, tái đ nh cư, và đ m b o cu c s ng cho nh ng c ng đ ng dân cư s ng trong khu v c có nguy cơ b đe d a b i bi n đ i khí h u và nư c bi n dâng; các v n đ gi i, dân s , sinh k ; các v n đ v HIV và các t n n xã h i khác, th c hi n các d án thí đi m. Xây d ng và tri n khai k ho ch hành đ ng ng phó v i bi n đ i khí h u c a y ban Qu c gia Tìm ki m c u n n. - Đánh giá tác đ ng c a bi n đ i khí h u và nư c bi n dâng trong lĩnh v c tìm ki m, c u h , c u n n; - Xác đ nh các gi i pháp ng phó v i bi n đ i khí h u và nư c bi n dâng trong lĩnh v c tìm ki m, c u h , c u n n; B Tài nguyên và Môi trư ng, B K ho ch và 24 - Tích h p các v n đ bi n đ i khí h u vào các chi n B Qu c phòng 10 2009 – 2010 Đ u tư, các B , ngành, đ a lư c, chương trình, k ho ch và quy ho ch c a y ban; phương - Tri n khai th c hi n các nhi m v liên quan khác: nghiên c u, xây d ng quy ho ch m ng lư i c u h , c u n n theo đ nh hư ng thích ng v i bi n đ i khí h u cho t ng khu v c và t ng lo i thiên tai; xây d ng quy ch b o đ m tính hi u qu ho t đ ng c a m ng lư i c u h , c u n n; th c hi n các d án thí đi m. 25 B Tài nguyên và Môi 10 2009 – 2010 Xây d ng và tri n khai k ho ch hành đ ng ng phó v i B Văn hóa, Th trư ng, B K ho ch và
 19. bi n đ i khí h u c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch. thao và Du l ch Đ u tư, các B , ngành đ a phương - Đánh giá tác đ ng c a bi n đ i khí h u và nư c bi n dâng đ n các lĩnh v c do B qu n lý; - Xác đ nh các gi i pháp ng phó v i bi n đ i khí h u và nư c bi n dâng đ i v i các lĩnh v c do B qu n lý; - Tích h p các v n đ bi n đ i khí h u vào các chi n lư c, chương trình, k ho ch, và quy ho ch c a B ; - Tri n khai th c hi n các nhi m v liên quan khác: nghiên c u đ xu t các bi n pháp b o t n các di tích văn hóa, khu du l ch thích ng v i bi n đ i khí h u, th c hi n các d án thí đi m. Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: y ban nhân dân B Tài nguyên và Môi - Đánh giá tác đ ng c a bi n đ i khí h u và nư c bi n các t nh, thành trư ng, B K ho ch và 26 dâng đ n đ a phương mình. 150 2009 – 2010 ph tr c thu c Đ u tư, các B , ngành liên - Xây d ng k ho ch hành đ ng ng phó v i bi n đ i khí Trung ương quan h u và nư c bi n dâng. T ng c ng B ng ch : m t nghìn chín trăm sáu mươi lăm t đ ng 1.965 2009 - 2015 (Kinh phí này không bao g m kinh phí cho vi c tri n khai các k ho ch hành đ ng c a các B , ngành, đ a phương. Kinh phí cho vi c tri n khai k ho ch hành đ ng c a các B , ngành, đ a phương s đư c xác đ nh c th trên cơ s nh ng n i dung công vi c c a các k ho ch này)
Đồng bộ tài khoản