Quyết định số 1582 TCHQ/QĐ/KTTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 1582 TCHQ/QĐ/KTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1582 TCHQ/QĐ/KTTT về việc giao chi tiêu thu thuế hàng hoá xuất nhập khẩu năm 2004 do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1582 TCHQ/QĐ/KTTT

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỔNG CỤC HẢI QUAN NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 1582 TCHQ/QĐ/KTTT Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHI TIÊU THU THUẾ HÀNG HOÁ XNK NĂM 2004 TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001-QH10; Căn cứ Quyết định số 191/2003/QĐ-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v giao dự toán thu, chi NSNN năm 2004; Căn cứ tình hình thu thuế XNK năm 2003 và xét điều kiện địa bàn, khu vực XNK, chính sách điều hành kim ngạch XNK của Đảng và Chính phủ năm 2004; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Giao chỉ tiêu chính thức kế hoạch thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT, thu chênh lệch giá hàng NK năm 2003 cho Cục Hải quan Đồng Nai: 2.064 tỷ đồng. Bao gồm: - Thuế XNK, thuế TTĐB: 963tỷ đồng - Thuế GTGT hàng NK: 1.096 tỷ đồng - Thu chênh lệch giá hàng 5 tỷ đồng NK: Điều 2: Đồng chí Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và lãnh đạo đơn vị phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao tại Điều 1 Quyết định này. Vụ trưởng Vụ Kiểm tra thu thuế XNK có trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện kế hoạch và chỉ đạo đơn vị thu đúng, thu đủ nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  2. Nguyễn Ngọc Túc
Đồng bộ tài khoản