intTypePromotion=3

Quyết định số 1583/2007/QĐ-BKH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
81
lượt xem
9
download

Quyết định số 1583/2007/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1583/2007/QĐ-BKH về việc ban hành mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1583/2007/QĐ-BKH

 1. B K HO CH VÀ Đ U TƯ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** Đ c l p – T do – H nh phúc ******* S : 1583/2007/QĐ-BKH Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 2007 QUY T Đ NH BAN HÀNH M U H SƠ M I TH U D CH V TƯ V N B TRƯ NG B K HO CH VÀ Đ U TƯ Căn c Lu t Đ u th u s 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 c a Qu c h i; Căn c Đi u 54 và kho n 4 Đi u 63 c a Ngh đ nh s 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t Đ u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Ngh đ nh s 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a B K ho ch và Đ u tư; Theo đ ngh c a V trư ng V Qu n lý Đ u th u, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "M u h sơ m i th u d ch v tư v n". Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, y ban nhân dân các c p và t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Võ H ng Phúc M UH SƠ M I TH U D CH V TƯ V N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 1583/2007/QĐ-BKH ngày 24 tháng 12 năm 2007 c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư) M u h sơ m i th u này đư c áp d ng đ l a ch n nhà th u tư v n là t ch c th c hi n gói th u d ch v tư v n c a các d án thu c ph m vi đi u ch nh c a Lu t Đ u th u khi th c hi n hình th c đ u th u r ng rãi, đ u th u h n ch trong nư c và qu c t . Trong M u này, nhà th u tư v n bao g m các công ty tư v n, các trư ng đ i h c, vi n nghiên c u, các t ch c khác có ch c năng tư v n theo quy đ nh c a pháp lu t. Khi th c hi n các hình th c l a ch n nhà th u khác hình th c đ u th u r ng rãi, đ u th u h n ch , ch đ u tư có th s a đ i, b sung m t s n i dung c a M u này đ áp d ng cho phù h p. Đ i v i các chương trình, d án s d ng v n ODA, n u đư c nhà tài tr ch p thu n thì áp d ng theo M u này, ho c có th s a đ i, b sung m t s n i dung theo yêu c u c a nhà tài tr . Khi áp d ng M u này c n căn c vào tính ch t, quy mô c a gói th u mà đưa ra các yêu c u trên cơ s đ m b o nguyên t c c nh tranh, công b ng, minh b ch và hi u qu kinh t ; không đư c đưa ra các đi u ki n nh m h n ch s tham gia c a nhà th u ho c nh m t o l i th cho m t ho c m t s nhà th u gây ra s c nh tranh không bình đ ng. Trong M u này, nh ng ch in nghiêng là n i dung mang tính hư ng d n s đư c ngư i s d ng c th hóa tùy theo yêu c u và tính ch t t ng gói th u. M u h sơ m i th u này bao g m các ph n sau: Ph n th nh t. Yêu c u v th t c đ u th u Chương I. Ch d n đ i v i nhà th u Chương II. B ng d li u đ u th u Chương III. Tiêu chu n đánh giá Ph n th hai. M u đ xu t k thu t 1
 2. Ph n th ba. M u đ xu t tài chính Ph n th tư. Đi u kho n tham chi u Ph n th năm. Yêu c u v h p đ ng Chương IV. Đi u ki n chung c a h p đ ng Chương V. Đi u ki n c th c a h p đ ng Chương VI. M u h p đ ng Trong quá trình áp d ng M u này, n u có vư ng m c, đ ngh các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, y ban nhân dân các c p và t ch c, cá nhân có liên quan g i ý ki n v B K ho ch và Đ u tư đ k p th i xem xét và ch nh lý. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ******* H SƠ M I TH U (tên gói th u) (tên d án) (tên ch đ u tư) …, ngày … tháng … năm … Đ i di n h p pháp c a bên m i th u (Ghi tên, ch c danh, ký tên và đóng d u) M CL C Các t vi t t t Ph n th nh t. Yêu c u v th t c đ u th u Chương I. Ch d n đ i v i nhà th u A. T ng quát B. Chu n b h sơ d th u C. N p h sơ d th u D. M th u và đánh giá h sơ d th u E. Trúng th u Chương II. B ng d li u đ u th u Chương III. Tiêu chu n đánh giá Ph n th hai. M u đ xu t k thu t Ph n th ba. M u đ xu t tài chính Ph n th tư. Đi u kho n tham chi u Ph n th năm. Yêu c u v h p đ ng Chương IV. Đi u ki n chung c a h p đ ng Chương V. Đi u ki n c th c a h p đ ng Chương VI. M u h p đ ng CÁC T VI T T T BDL B ng d li u đ u th u
 3. DVTV D ch v tư v n HSMT H sơ m i th u HSDT H sơ d th u ĐKC Đi u ki n chung c a h p đ ng ĐKCT Đi u ki n c th c a h p đ ng TCĐG Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u KQĐT K t qu đ u th u Gói th u ODA Là gói th u thu c chương trình, d án s d ng v n ODA t các nhà tài tr (Ngân hàng Th gi i - WB, Ngân hàng Phát tri n châu á - ADB, Ngân hàng H p tác Qu c t Nh t B n - JBIC, Ngân hàng Tái thi t Đ c - KfW, Cơ quan Phát tri n Pháp - AFD...) Ngh đ nh 111/CP Ngh đ nh s 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t Đ u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng VND Đ ng Vi t Nam USD Đ ng đô la M Ph n th nh t: YÊU C U V TH T C Đ U TH U Chương 1: CH D N Đ I V I NHÀ TH U A. T NG QUÁT M c 1. Gi i thi u v d án, gói th u 1. Bên m i th u m i nhà th u tư v n tham gia đ u th u đ cung c p DVTV cho gói th u thu c d án nêu t i BDL. Tên gói th u và n i dung ch y u đư c mô t trong BDL. 2. Th i gian th c hi n h p đ ng đư c quy đ nh trong BDL. 3. Ngu n v n đ th c hi n gói th u đư c quy đ nh trong BDL. M c 2. Đi u ki n tham gia đ u th u 1. Nhà th u có tư cách h p l như quy đ nh trong BDL. 2. Nhà th u ch đư c tham gia trong m t HSDT v i tư cách là nhà th u đ c l p ho c nhà th u liên danh. Trư ng h p liên danh ph i có văn b n th a thu n liên danh gi a các thành viên (M u s 3 Ph n th hai), trong đó ph i phân đ nh rõ trách nhi m (chung và riêng), quy n h n, kh i lư ng công vi c ph i th c hi n và giá tr tương ng c a t ng thành viên trong liên danh, k c ngư i đ ng đ u liên danh, đ a đi m và th i gian ký th a thu n liên danh, ch ký c a các thành viên, con d u (n u có). 3. Đáp ng yêu c u c a bên m i th u nêu trong thông báo m i th u, thông báo m i n p h sơ quan tâm ho c thư m i th u. 4. B o đ m c nh tranh trong đ u th u như quy đ nh trong BDL. M c 3. Chi phí d th u Nhà th u ch u m i chi phí liên quan đ n quá trình tham gia đ u th u, k t khi mua HSMT cho đ n khi công b KQĐT, riêng đ i v i nhà th u trúng th u tính đ n khi ký h p đ ng. M c 4. HSMT và gi i thích làm rõ HSMT 1. HSMT bao g m các n i dung đư c li t kê t i M c l c c a HSMT này. Vi c ki m tra, nghiên c u các n i dung c a HSMT đ chu n b HSDT thu c trách nhi m c a nhà th u. 2. Trư ng h p nhà th u mu n đư c gi i thích, làm rõ HSMT thì ph i g i văn b n đ ngh đ n bên m i th u theo đ a ch và th i gian ghi trong BDL (nhà th u có th thông báo trư c cho bên m i th u qua fax, e-mail,…). Sau khi nh n đư c văn b n yêu c u làm rõ HSMT theo th i gian quy đ nh trong BDL, bên m i th u s có văn b n tr l i và g i cho t t c các nhà th u nh n HSMT.
 4. Trong trư ng h p c n thi t, bên m i th u t ch c h i ngh ti n đ u th u đ trao đ i v nh ng n i dung trong HSMT mà các nhà th u th y chưa rõ. N i dung trao đ i ph i đư c bên m i th u ghi l i thành văn b n làm rõ HSMT g i cho t t c nhà th u nh n HSMT. M c 5. S a đ i HSMT Trư ng h p c n thi t ph i đi u ch nh ph m vi DVTV ho c yêu c u khác, bên m i th u s ti n hành s a đ i HSMT (bao g m c vi c gia h n th i h n n p HSDT n u c n) b ng cách g i văn b n s a đ i HSMT đ n t t c các nhà th u mua HSMT trư c th i đi m đóng th u theo th i gian đư c quy đ nh trong BDL. Tài li u này là m t ph n c a HSMT. Nhà th u ph i thông báo cho bên m i th u b ng cách g i văn b n tr c ti p ho c qua đư ng bưu đi n, fax ho c e-mail là đã nh n đư c các tài li u s a đ i đó. B. CHU N B H SƠ D TH U M c 6. Ngôn ng s d ng HSDT cũng như t t c văn b n, tài li u trao đ i gi a bên m i th u và nhà th u liên quan đ n vi c đ u th u ph i đư c vi t b ng ngôn ng như quy đ nh trong BDL. M c 7. N i dung HSDT HSDT do nhà th u chu n b ph i bao g m nh ng n i dung sau: 1. Đ xu t v k thu t theo quy đ nh t i Ph n th hai. 2. Đ xu t v tài chính theo quy đ nh t i Ph n th ba. M c 8. Thay đ i tư cách tham gia đ u th u Trư ng h p nhà th u c n thay đ i tư cách (tên) tham gia đ u th u so v i khi mua HSMT thì ph i thông báo b ng văn b n đ n bên m i th u trư c th i đi m đóng th u. Trư ng h p đ u th u r ng rãi có l a ch n danh sách nhà th u đ m i tham gia đ u th u ho c đ u th u h n ch thì vi c thay đ i tư cách tham gia đ u th u đư c th c hi n khi có ch p thu n c a bên m i th u trư c th i đi m đóng th u theo cách th c quy đ nh trong BDL. Trư ng h p không ch p thu n vi c thay đ i tư cách tham gia đ u th u c a nhà th u thì bên m i th u ph i nêu rõ lý do. M c 9. Đơn d th u Đơn d th u bao g m đơn d th u thu c ph n đ xu t k thu t theo M u s 1 Ph n th hai và đơn d th u thu c ph n đ xu t tài chính theo M u s 11 Ph n th ba. Đơn d th u ph i đư c đi n đ y đ và có ch ký c a ngư i đ i di n h p pháp c a nhà th u (là ngư i đ i di n theo pháp lu t c a nhà th u ho c ngư i đư c y quy n kèm theo gi y y quy n h p l theo M u s 2 Ph n th hai). Trư ng h p y quy n, nhà th u g i kèm theo các tài li u, gi y t theo quy đ nh trong BDL đ ch ng minh tư cách h p l c a ngư i đư c y quy n. Đ i v i nhà th u liên danh, đơn d th u ph i do đ i di n h p pháp c a t ng thành viên liên danh ký, tr trư ng h p trong văn b n th a thu n liên danh có quy đ nh các thành viên trong liên danh y quy n cho ngư i đ i di n h p pháp c a thành viên đ ng đ u liên danh ký đơn d th u. M c 10. Đ ng ti n d th u Giá d th u đư c chào b ng đ ng ti n đư c quy đ nh trong BDL. M c 11. Tài li u ch ng minh năng l c, kinh nghi m c a nhà th u 1. Năng l c, kinh nghi m c a nhà th u đư c li t kê theo M u s 4 và M u s 8 Ph n th hai. Năng l c, kinh nghi m c a nhà th u liên danh là t ng năng l c, kinh nghi m c a các thành viên; t ng thành viên ph i ch ng minh năng l c, kinh nghi m c a mình là đáp ng yêu c u c a HSMT cho ph n vi c đư c phân công th c hi n trong th a thu n liên danh. 2. Các tài li u khác đư c quy đ nh trong BDL. M c 12. Th i gian chu n b HSDT Th i gian chu n b HSDT ph i đ m b o như quy đ nh trong BDL và đư c tính t ngày đ u tiên bán HSMT đ n th i đi m đóng th u. M c 13. Th i gian có hi u l c c a HSDT 1. Th i gian có hi u l c c a HSDT đư c tính t th i đi m đóng th u ph i đ m b o như quy đ nh trong BDL. Th i gian có hi u l c c a HSDT ng n hơn so v i quy đ nh này s b coi là không h p l và HSDT đó s b lo i. 2. Bên m i th u có th g i văn b n yêu c u nhà th u gia h n hi u l c c a HSDT. N u nhà th u không ch p nh n vi c gia h n thì HSDT c a nhà th u s không đư c xem xét ti p.
 5. M c 14. Quy cách c a HSDT 1. Nhà th u ph i chu n b m t b n g c và m t s b n ch p HSDT đư c quy đ nh trong BDL và ghi rõ "b n g c" và "b n ch p" tương ng. Nhà th u ph i ch u trách nhi m v tính chính xác và phù h p gi a b n ch p so v i b n g c. Trong quá trình đánh giá, n u bên m i th u phát hi n b n ch p có l i k thu t như ch p nhòe, không rõ ch , ch p thi u trang ho c các l i khác thì l y n i dung c a b n g c làm cơ s . Trư ng h p b n ch p có n i dung sai khác so v i b n g c thì tùy theo m c đ sai khác, bên m i th u s quy t đ nh x lý cho phù h p, ch ng h n sai khác đó là không cơ b n, không làm thay đ i b n ch t c a HSDT thì l i đó đư c ch p nh n; nhưng n u sai khác đó làm thay đ i n i dung cơ b n c a HSDT so v i b n g c thì b coi là gian l n, HSDT s b lo i, đ ng th i nhà th u s b x lý theo quy đ nh t i M c 34 Chương này. 2. HSDT ph i đư c đánh máy, in b ng m c không t y đư c, đánh s trang theo th t liên t c. Các văn b n b sung làm rõ HSDT (n u có) c a nhà th u ph i đư c đ i di n h p pháp c a nhà th u ký. 3. Nh ng ch vi t chen gi a, t y xoá ho c vi t đè lên b n đánh máy ch có giá tr khi có ch ký c a ngư i ký đơn d th u bên c nh và đư c đóng d u (n u có). C. N P H SƠ D TH U M c 15. Niêm phong và cách ghi trên túi đ ng HSDT 1. B n g c và các b n ch p c a đ xu t k thu t ph i đư c đ ng trong túi có niêm phong và ghi rõ “Đ xu t k thu t” phía bên ngoài túi. Tương t , b n g c và b n ch p c a đ xu t tài chính cũng ph i đư c đ ng trong túi có niêm phong, ghi rõ “Đ xu t tài chính” cùng v i dòng c nh báo “Không m cùng th i đi m m đ xu t k thu t”. Hai túi đ ng đ xu t k thu t và đ xu t tài chính c n đ ng trong m t túi l n và đư c niêm phong (cách đánh d u niêm phong do nhà th u t quy đ nh). Cách trình bày các thông tin trên túi đ ng HSDT đư c quy đ nh trong BDL. 2. Trong trư ng h p h sơ đ xu t k thu t và h sơ đ xu t tài chính g m nhi u tài li u c n đóng gói thành nhi u túi nh đ d v n chuy n thì trên m i túi nh ph i ghi rõ s th t t ng túi trên t ng s túi nh và ghi rõ thu c đ xu t k thu t hay đ xu t tài chính đ đ m b o tính th ng nh t và t ng túi nh cũng ph i đư c đóng gói, niêm phong và ghi theo đúng quy đ nh t i kho n 1 M c này. Bên m i th u s không ch u trách nhi m v tính b o m t thông tin c a h sơ đ xu t tài chính n u nhà th u không th c hi n đúng ch d n này. Đ ng th i, nhà th u c n th c hi n vi c đóng gói toàn b tài li u sao cho vi c ti p nh n và b o qu n HSDT c a bên m i th u đư c thu n ti n, đ m b o s toàn v n c a HSDT, tránh th t l c, m t mát. 3. Nhà th u ph i ch u trách nhi m v h u qu ho c s b t l i n u không tuân theo quy đ nh trong HSMT như không niêm phong ho c làm m t niêm phong HSDT trong quá trình chuy n t i bên m i th u, không ghi đúng các thông tin trên túi đ ng HSDT theo hư ng d n t i kho n 1 và kho n 2 M c này. M c 16. Th i h n n p HSDT 1. HSDT do nhà th u n p tr c ti p ho c g i đ n đ a ch c a bên m i th u nhưng ph i đ m b o bên m i th u nh n đư c trư c th i đi m đóng th u quy đ nh trong BDL. 2. Bên m i th u có th gia h n th i h n n p HSDT (th i đi m đóng th u) trong trư ng h p c n tăng thêm s lư ng HSDT ho c khi c n s a đ i HSMT theo quy đ nh t i M c 5 Chương này ho c theo yêu c u c a nhà th u khi bên m i th u xét th y c n thi t. 3. Khi gia h n th i h n n p HSDT, bên m i th u ph i thông báo b ng văn b n cho các nhà th u đã n p HSDT, đ ng th i thông báo gia h n th i h n n p HSDT ph i đư c đăng t i trên báo Đ u th u t i thi u 1 kỳ và đăng trên trang thông tin đi n t v đ u th u; đ i v i đ u th u qu c t còn ph i đăng t i đ ng th i trên m t t báo ti ng Anh đư c phát hành r ng rãi. Khi thông báo, bên m i th u ph i ghi rõ th i đi m đóng th u m i đ nhà th u s a l i th i gian có hi u l c c a HSDT n u th y c n thi t. Nhà th u đã n p HSDT có th nh n l i và ch nh s a HSDT c a mình. Trư ng h p nhà th u chưa nh n l i ho c không nh n l i HSDT thì bên m i th u qu n lý HSDT đó theo ch đ qu n lý h sơ “m t”. M c 17. HSDT n p mu n B t kỳ tài li u nào thu c HSDT mà bên m i th u nh n đư c sau th i đi m đóng th u đ u đư c coi là không h p l , không đư c m đ xem xét và đư c g i tr l i cho nhà th u theo nguyên tr ng, tr tài li u làm rõ HSDT theo yêu c u c a bên m i th u. M c 18. S a đ i ho c rút HSDT Khi mu n s a đ i ho c rút HSDT đã n p, nhà th u ph i có văn b n đ ngh và bên m i th u ch ch p thu n n u nh n đư c văn b n đ ngh c a nhà th u trư c th i đi m đóng th u, văn b n đ ngh rút HSDT ph i đư c g i riêng bi t v i HSDT.
 6. D. M TH U VÀ ĐÁNH GIÁ H SƠ D TH U M c 19. M h sơ đ xu t k thu t 1. Vi c m h sơ đ xu t k thu t đư c ti n hành công khai ngay sau th i đi m đóng th u theo th i gian và đ a đi m quy đ nh trong BDL trư c s ch ng ki n c a nh ng ngư i có m t và không ph thu c vào s có m t hay v ng m t c a các nhà th u đư c m i. Bên m i th u có th m i đ i di n c a các cơ quan có liên quan đ n tham d l m h sơ đ xu t k thu t. 2. Bên m i th u ti n hành m l n lư t h sơ đ xu t k thu t c a t ng nhà th u có tên trong danh sách mua HSMT và đư c n p t i bên m i th u trư c th i đi m đóng th u theo th t ch cái tên c a nhà th u. Vi c m h sơ đ xu t k thu t th c hi n theo trình t như sau: a) Ki m tra niêm phong h sơ đ xu t k thu t; b) M h sơ đ xu t k thu t, đ c và ghi vào Biên b n m h sơ đ xu t k thu t các thông tin ch y u: Tên nhà th u; S lư ng b n g c, b n ch p h sơ đ xu t k thu t; Th i h n có hi u l c c a h sơ đ xu t k thu t; Văn b n đ ngh s a đ i h sơ đ xu t k thu t (n u có); Các thông tin khác có liên quan. Biên b n m h sơ đ xu t k thu t c n đư c đ i di n các nhà th u, đ i di n bên m i th u và đ i di n các cơ quan liên quan tham d ký xác nh n. 3. Sau khi m h sơ đ xu t k thu t, bên m i th u ký xác nh n vào t ng trang b n g c h sơ đ xu t k thu t và qu n lý theo ch đ qu n lý h sơ "m t". Vi c đánh giá h sơ đ xu t k thu t đư c ti n hành theo b n ch p. M c 20. Đánh giá sơ b h sơ đ xu t k thu t 1. Ki m tra tính h p l và đ y đ c a h sơ đ xu t k thu t, g m: a) Tính h p l c a đơn d th u theo quy đ nh t i M c 9 Chương này; b) Tư cách h p l c a nhà th u theo kho n 1 M c 2 Chương này; c) Tính h p l c a tho thu n liên danh theo quy đ nh t i kho n 2 M c 2 Chương này; d) S lư ng b n g c, b n ch p h sơ đ xu t k thu t theo quy đ nh t i kho n 1 M c 14 Chương này; đ) Các yêu c u khác theo quy đ nh trong BDL. 2. Nhà th u không đáp ng m t trong nh ng đi u ki n tiên quy t nêu trong BDL thì b lo i và HSDT không đư c xem xét ti p. 1 M c 21. Đánh giá chi ti t h sơ đ xu t k thu t 1. Đánh giá h sơ đ xu t k thu t đ i v i gói th u DVTV không yêu c u k thu t cao: Đánh giá theo TCĐG v m t k thu t đư c quy đ nh trong HSMT. HSDT đ t s đi m v m t k thu t không th p hơn m c đi m yêu c u t i thi u đư c coi là đáp ng yêu c u v m t k thu t. Ch đ u tư phê duy t danh sách các nhà th u đáp ng yêu c u v m t k thu t và thông báo cho các nhà th u này v th i gian và đ a đi m đ m h sơ đ xu t tài chính. Trình t m và đánh giá h sơ đ xu t tài chính theo quy đ nh t M c 22 Chương này. Nhà th u không đáp ng yêu c u v m t k thu t s không đư c m h sơ đ xu t tài chính đ xem xét đánh giá v m t tài chính. 2. Đánh giá h sơ đ xu t k thu t đ i v i gói th u DVTV có yêu c u k thu t cao: Đánh giá theo TCĐG v m t k thu t đư c quy đ nh trong HSMT. HSDT đ t s đi m v m t k thu t không th p hơn m c đi m yêu c u t i thi u đư c coi là đáp ng yêu c u v m t k thu t và đư c bên m i th u x p h ng đ trình ch đ u tư phê duy t. Nhà th u x p th nh t s đư c m i đ n đ m h sơ đ xu t tài chính theo M c 22 và thương th o h p đ ng theo M c 28 Chương này. M c 22. M h sơ đ xu t tài chính H sơ đ xu t tài chính c a nhà th u ph i đư c m công khai theo th i gian và đ a đi m d ki n đư c nêu trong BDL và trư c s ch ng ki n c a nh ng ngư i có m t và không ph thu c vào s có m t 1 N u là gói th u DVTV không yêu c u k thu t cao thì xóa b n i dung Kho n 2 và ngư c l i.
 7. hay v ng m t c a nhà th u đư c m i. Bên m i th u m i đ i di n c a nhà th u đã vư t qua yêu c u v m t k thu t đ i v i gói th u DVTV không yêu c u k thu t cao; (nhà th u đ t đi m k thu t cao 1 nh t đ i v i gói th u DVTV yêu c u k thu t cao) và cũng có th m i đ i di n c a các cơ quan có liên quan đ n tham d l m h sơ đ xu t tài chính. T i l m h sơ đ xu t tài chính, bên m i th u công khai văn b n phê duy t danh sách nhà th u đáp ng yêu c u v m t k thu t, sau đó ti n hành m l n lư t h sơ đ xu t tài chính c a t ng nhà th u đáp ng yêu c u v m t k thu t (theo th t ch cái tên c a nhà th u) đ i v i gói th u DVTV không yêu c u k thu t cao; (m h sơ đ xu t tài chính c a nhà th u đ t đi m k thu t cao nh t đ i v i gói 2 th u DVTV yêu c u k thu t cao) theo trình t như sau: Ki m tra niêm phong h sơ đ xu t tài chính; - M h sơ đ xu t tài chính, đ c và ghi vào Biên b n m h sơ đ xu t tài chính các thông tin ch y u sau đây: + Tên nhà th u; + S lư ng b n g c, b n ch p h sơ đ xu t tài chính; + Th i h n có hi u l c c a h sơ đ xu t tài chính; + Giá d th u ghi trong đơn d th u; + Thư gi m giá (n u có); + Các thông tin khác có liên quan. Sau khi m h sơ đ xu t tài chính, bên m i th u ph i ký xác nh n vào t ng trang b n g c h sơ đ xu t tài chính và qu n lý theo ch đ qu n lý h sơ “m t”. Biên b n m h sơ đ xu t tài chính c n đư c đ i di n nhà th u, đ i di n bên m i th u và đ i di n các cơ quan liên quan tham d ký xác nh n. M c 23. Đánh giá h sơ đ xu t tài chính và t ng h p đ i v i gói th u DVTV không yêu c u k thu t cao 1. Đánh giá h sơ đ xu t tài chính Vi c đánh giá v m t tài chính đư c ti n hành theo b n ch p. Bên m i th u ti n hành s a l i, hi u ch nh sai l ch c a h sơ đ xu t tài chính theo quy đ nh t i M c 24, 25 Chương này và đánh giá h sơ đ xu t tài chính theo tiêu chu n đánh giá v m t tài chính nêu t i M c 2 Chương III. 2. Đánh giá t ng h p Ti n hành đánh giá t ng h p v m t k thu t và v m t tài chính theo tiêu chu n đánh giá t ng h p nêu t i M c 3 Chương III. Nhà th u có HSDT đ t đi m t ng h p cao nh t đư c bên m i th u trình ch đ u tư phê duy t x p th nh t và đư c m i vào thương th o h p đ ng theo quy đ nh t i M c 28 Chương này. 3 M c 24. S a l i 1. S a l i là vi c s a l i nh ng sai sót trong HSDT bao g m l i s h c, l i khác và đư c ti n hành theo nguyên t c sau đây: a) Đ i v i l i s h c bao g m nh ng l i do th c hi n các phép tính c ng, tr , nhân, chia không chính xác: - Trư ng h p không nh t quán gi a đơn giá và thành ti n thì l y đơn giá làm cơ s pháp lý cho vi c s a l i; - Trư ng h p không nh t quán gi a b ng giá t ng h p và b ng giá chi ti t thì l y b ng giá chi ti t làm cơ s pháp lý cho vi c s a l i. b) Đ i v i các l i khác: - C t thành ti n đư c đi n vào mà không có đơn giá tương ng thì đơn giá đư c xác đ nh b sung b ng cách chia thành ti n cho s lư ng; 1 N u là gói th u DVTV không yêu c u k thu t cao thì xóa b n i dung trong ngo c đơn và ngư c l i. 2 N u là gói th u DVTV không yêu c u k thu t cao thì xóa b n i dung trong ngo c đơn và ngư c l i. 3 Ch áp d ng đ i v i gói th u DVTV không yêu c u k thu t cao
 8. - Khi có đơn giá nhưng c t thành ti n b tr ng thì thành ti n s đư c xác đ nh b sung b ng cách nhân s lư ng v i đơn giá; - N u m t n i dung nào đó có đi n đơn giá và thành ti n nhưng b tr ng s lư ng thì s lư ng b tr ng đư c xác đ nh b sung b ng cách chia thành ti n cho đơn giá c a n i dung đó; - L i nh m đơn v : s d ng d u "," (d u ph y) thay cho d u "." (d u ch m) và ngư c l i thì đư c s a l i cho phù h p theo cách vi t c a Vi t Nam. 1 M c 25. Hi u ch nh các sai l ch Hi u ch nh các sai l ch là vi c đi u ch nh nh ng khác bi t gi a các ph n c a HSDT; gi a đ xu t k thu t và đ xu t tài chính; gi a con s và ch vi t, gi a n i dung trong đơn d th u và các ph n khác c a HSDT. Vi c hi u ch nh các sai l ch đư c th c hi n như sau: 1. Trư ng h p có sai l ch gi a nh ng n i dung thu c đ xu t k thu t và n i dung thu c đ xu t tài chính thì n i dung thu c đ xu t k thu t s là cơ s pháp lý cho vi c hi u ch nh sai l ch; 2. Trư ng h p không nh t quán gi a con s và ch vi t thì l y ch vi t làm cơ s pháp lý cho vi c hi u ch nh sai l ch; 3. Trư ng h p có s sai khác gi a giá ghi trong đơn d th u (không k gi m giá) và giá trong bi u giá t ng h p thì đư c coi đây là sai l ch và vi c hi u ch nh sai l ch này đư c căn c vào giá ghi trong bi u giá t ng h p sau khi đư c hi u ch nh và s a l i theo bi u giá chi ti t. M c 26. Làm rõ HSDT 1. Trong quá trình đánh giá HSDT, bên m i th u có th yêu c u nhà th u làm rõ n i dung c a HSDT. Vi c làm rõ HSDT không đư c làm thay đ i n i dung cơ b n c a HSDT đã n p và không thay đ i giá d th u. Vi c làm rõ HSDT ch đư c th c hi n gi a bên m i th u và nhà th u có HSDT c n ph i làm rõ và đư c th c hi n dư i hình th c trao đ i tr c ti p (bên m i th u m i nhà th u đ n g p tr c ti p đ trao đ i, nh ng n i dung h i và tr l i ph i l p thành văn b n) ho c gián ti p (bên m i th u g i văn b n yêu c u làm rõ và nhà th u ph i tr l i b ng văn b n). Trong văn b n yêu c u làm rõ c n quy đ nh th i h n làm rõ c a nhà th u. N i dung làm rõ HSDT th hi n b ng văn b n đư c bên m i th u b o qu n như m t ph n c a HSDT. Trư ng h p quá th i h n làm rõ mà nhà th u không tr l i ho c bên m i th u không nh n đư c văn b n làm rõ, ho c nhà th u có văn b n làm rõ nhưng không đáp ng đư c yêu c u làm rõ c a bên m i th u thì bên m i th u căn c vào các quy đ nh hi n hành c a pháp lu t đ xem xét, x lý. M c 27. Ti p xúc v i bên m i th u Tr trư ng h p m h sơ đ xu t k thu t quy đ nh t i M c 19, m h sơ đ xu t tài chính quy đ nh t i M c 22, đư c yêu c u làm rõ HSDT theo quy đ nh t i M c 26 và thương th o h p đ ng quy đ nh t i M c 28, không nhà th u nào đư c phép ti p xúc v i bên m i th u v các v n đ liên quan đ n HSDT c a mình cũng như liên quan đ n gói th u trong su t th i gian k t sau th i đi m đóng th u đ n th i đi m công b KQĐT. M c 28. Thương th o h p đ ng 1. Bên m i th u m i nhà th u x p th nh t theo danh sách phê duy t x p h ng c a ch đ u tư đ n thương th o h p đ ng. Trư ng h p y quy n thương th o h p đ ng thì nhà th u ph i có gi y y quy n h p l kèm theo. 2. Trong quá trình thương th o, nhà th u ph i kh ng đ nh v s huy đ ng t t c các chuyên gia đ th c hi n các n i dung công vi c như đã đ xu t trong HSDT; trư ng h p nhà th u không đáp ng yêu c u này thì ch đ u tư có th m i nhà th u x p h ng ti p theo vào thương th o h p đ ng, tr trư ng h p c ch đ u tư và nhà th u đ ng ý r ng s ch m tr trong quá trình l a ch n nhà th u đã khi n cho vi c thay đ i là không th tránh kh i ho c vì cá nhân đó m t năng l c hành vi dân s ho c các trư ng h p b t kh kháng khác. B t kỳ s thay đ i nào v nhân s đ u ph i đ m b o cá nhân thay th ph i có năng l c và kinh nghi m tương đương ho c t t hơn so v i cá nhân đ xu t trong HSDT ban đ u và n i dung này ph i đư c nhà th u n p đ n ch đ u tư trong kho ng th i gian đã ghi trong thư m i thương th o. Quá trình thương th o h p đ ng ph i đư c ghi thành biên b n và đư c hai bên cùng ký xác nh n. 3. N i dung thương th o h p đ ng a) Thương th o v k thu t: 1 Ch áp d ng đ i v i gói th u DVTV không yêu c u k thu t cao
 9. Vi c thương th o v k thu t bao g m n i dung sau: Nhi m v và ph m vi công vi c chi ti t c a nhà th u tư v n c n th c hi n; Chuy n giao công ngh và đào t o (n u có); K ho ch công tác và b trí nhân s ; Ti n đ ; Gi i quy t thay đ i nhân s (n u có); B trí đi u ki n làm vi c; Các n i dung khác (n u c n thi t). b) Thương th o v tài chính: Thương th o v tài chính bao g m thương th o v chi phí DVTV, đ ng th i còn bao g m vi c xác đ nh rõ các kho n thu nhà th u tư v n ph i đóng theo quy đ nh c a pháp lu t v thu c a Vi t Nam (n u có), phương th c n p thu , giá tr n p thu và các v n đ liên quan khác đ n nghĩa v n p thu ph i đư c nêu c th trong h p đ ng. 4. Trư ng h p nhà th u không vào thương th o h p đ ng theo th i gian quy đ nh trong BDL ho c thương th o h p đ ng không thành, bên m i th u báo cáo ch đ u tư xem xét, quy t đ nh đ m i nhà th u x p h ng ti p theo vào thương th o. E. Trúng th u M c 29. Đi u ki n đư c xem xét đ ngh trúng th u Nhà th u đư c xem xét đ ngh trúng th u khi đáp ng đ y đ các đi u ki n sau: 1. Có HSDT h p l ; 2. Có đ xu t v m t k thu t đư c đánh giá là đáp ng yêu c u theo quy đ nh t i M c 1 Chương III; 3. Có đi m t ng h p v m t k thu t và v m t tài chính cao nh t đ i v i gói th u DVTV không yêu 1 c u k thu t cao (gói th u có yêu c u k thu t cao thì có đi m v m t k thu t cao nh t) ; 4. Có giá đ ngh trúng th u không vư t giá gói th u đư c duy t. M c 30. Quy n c a bên m i th u đư c ch p nh n, lo i b b t kỳ ho c t t c các h sơ d th u Bên m i th u đư c quy n ch p nh n ho c lo i b HSDT ho c hu đ u th u vào b t kỳ th i đi m nào trong quá trình đ u th u trên cơ s tuân th các quy đ nh c a Lu t Đ u th u và các văn b n hư ng d n th c hi n. M c 31. Thông báo k t qu đ u th u 1. Ngay sau khi có quy t đ nh phê duy t k t qu đ u th u, bên m i th u g i văn b n thông báo k t qu đ u th u cho các nhà th u tham d th u (bao g m c nhà th u trúng th u và nhà th u không trúng th u). 2. Bên m i th u g i thông báo trúng th u b ng văn b n t i nhà th u trúng th u kèm theo d th o h p đ ng theo M u s 15 ho c 16 Chương VI đã đư c đi n các thông tin c th c a gói th u và k ho ch thương th o, hoàn thi n h p đ ng, trong đó nêu rõ nh ng v n đ c n trao đ i khi thương th o, hoàn thi n h p đ ng. M c 32. Thương th o, hoàn thi n và ký k t h p đ ng 1. Vi c thương th o, hoàn thi n h p đ ng đ ký k t h p đ ng căn c theo các n i dung sau: a) K t qu đ u th u đư c duy t; b) D th o h p đ ng; Các yêu c u nêu trong HSMT; d) Các n i dung nêu trong HSDT và gi i thích làm rõ HSDT c a nhà th u trúng th u (n u có); đ) Các n i dung c n đư c thương th o, hoàn thi n h p đ ng gi a bên m i th u và nhà th u trúng th u. 1 N u là gói th u DVTV không yêu c u k thu t cao thì xóa b n i dung trong ngo c đơn và ngư c l i.
 10. 2. Sau khi nh n đư c thông báo trúng th u, trong th i h n quy đ nh t i BDL, nhà th u trúng th u ph i g i cho bên m i th u văn b n ch p thu n vào thương th o, hoàn thi n h p đ ng. Quá th i h n nêu trên, n u bên m i th u không nh n đư c văn b n ch p thu n ho c nhà th u t ch i vào thương th o, hoàn thi n h p đ ng ho c thương th o, hoàn thi n h p đ ng không thành thì ch đ u tư báo cáo đ ngư i quy t đ nh đ u tư quy t đ nh hu k t qu đ u th u trư c đó và xem xét, quy t đ nh nhà th u x p h ng ti p theo vào thương th o h p đ ng. Trong trư ng h p đó, nhà th u s đư c bên m i th u yêu c u gia h n hi u l c HSDT (n u c n thi t). 3. Sau khi đ t đư c k t qu thương th o, hoàn thi n, ch đ u tư và nhà th u s ti n hành ký k t h p đ ng. Trư ng h p liên danh, h p đ ng đư c ký k t ph i bao g m ch ký c a t t c các thành viên trong liên danh. M c 33. Ki n ngh trong đ u th u 1. Ki n ngh và gi i quy t ki n ngh trong đ u th u a) Nhà th u tham gia đ u th u có quy n ki n ngh v k t qu đ u th u và nh ng v n đ liên quan trong quá trình đ u th u n u th y quy n, l i ích h p pháp c a mình b nh hư ng. Ki n ngh c a nhà th u ph i th c hi n b ng đơn, đư c g i đ n đ a ch quy đ nh trong BDL và ph i theo th i h n nêu t i đi m d kho n này. Trong đơn ki n ngh ph i nêu rõ c p ki n ngh (bên m i th u / ch đ u tư / ngư i quy t đ nh đ u tư) và n i dung ki n ngh . Đơn ki n ngh c a nhà th u ph i có ch ký c a ngư i ký đơn d th u ho c ngư i đư c y quy n h p l và ph i đư c đóng d u (n u có). b) Ngư i có trách nhi m gi i quy t ki n ngh c a nhà th u trong đ u th u là bên m i th u, ch đ u tư và ngư i quy t đ nh đ u tư. Đ i v i ki n ngh v k t qu đ u th u thì ngư i quy t đ nh đ u tư gi i quy t ki n ngh c a nhà th u trên cơ s Báo cáo c a H i đ ng tư v n v gi i quy t ki n ngh (sau đây g i là HĐTV). c) Trư ng h p ki n ngh v k t qu đ u th u đ n ngư i quy t đ nh đ u tư, nhà th u ph i g i đơn ki n ngh đ ng th i t i ngư i quy t đ nh đ u tư và Ch t ch HĐTV theo đ a ch c a b ph n thư ng tr c giúp vi c c a HĐTV nêu trong BDL. Trong trư ng h p đó, nhà th u ph i n p m t kho n chi phí v i giá tr b ng 0,01% giá d th u (giá ghi trong đơn d th u sau khi gi m giá n u có thư gi m giá), nhưng t i thi u là 2.000.000 đ ng và t i đa là 30.000.000 đ ng. d) Đ i v i ki n ngh v các v n đ không ph i là k t qu đ u th u thì th i gian đ ki n ngh đư c tính t khi x y ra s vi c đ n trư c khi có thông báo k t qu đ u th u. Đ i v i ki n ngh v k t qu đ u th u, th i gian đ ki n ngh t i đa là 10 ngày k t ngày thông báo k t qu đ u th u. đ) Khi có ki n ngh , nhà th u có quy n kh i ki n ngay ra tòa án. Trư ng h p nhà th u l a ch n cách gi i quy t không kh i ki n ra tòa án thì th c hi n ki n ngh theo quy đ nh t i kho n 2, kho n 3 M c này. 2. Quy trình gi i quy t ki n ngh v các v n đ không ph i là k t qu đ u th u a) Bên m i th u có trách nhi m gi i quy t ki n ngh c a nhà th u trong th i h n t i đa là 5 ngày làm vi c k t khi nh n đư c đơn c a nhà th u. Trư ng h p bên m i th u không gi i quy t đư c ho c nhà th u không đ ng ý v i gi i quy t c a bên m i th u thì nhà th u đư c quy n g i đơn đ n ch đ u tư đ xem xét, gi i quy t; b) Ch đ u tư có trách nhi m gi i quy t ki n ngh c a nhà th u trong th i h n t i đa là 7 ngày làm vi c k t khi nh n đư c đơn c a nhà th u. Trư ng h p ch đ u tư không gi i quy t đư c ho c nhà th u không đ ng ý v i gi i quy t c a ch đ u tư thì nhà th u đư c quy n g i đơn đ n ngư i quy t đ nh đ u tư đ xem xét, gi i quy t; c) Ngư i quy t đ nh đ u tư có trách nhi m gi i quy t ki n ngh c a nhà th u trong th i h n t i đa là 10 ngày làm vi c k t khi nh n đư c đơn c a nhà th u. Trư ng h p ngư i quy t đ nh đ u tư không gi i quy t đư c ho c nhà th u không đ ng ý v i gi i quy t c a ngư i quy t đ nh đ u tư thì nhà th u có quy n kh i ki n ra Tòa án. 3. Quy trình gi i quy t ki n ngh v k t qu đ u th u a) Theo quy đ nh t i đi m a kho n 2 M c này; b) Theo quy đ nh t i đi m b kho n 2 M c này. Trư ng h p ch đ u tư không gi i quy t đư c ho c nhà th u không đ ng ý v i gi i quy t c a ch đ u tư thì nhà th u đư c quy n g i đơn đ ng th i đ n ngư i quy t đ nh đ u tư và Ch t ch HĐTV đ xem xét, gi i quy t theo quy đ nh. M c 34. X lý vi ph m trong đ u th u
 11. 1. Trư ng h p nhà th u có các hành vi vi ph m pháp lu t v đ u th u thì tùy theo m c đ vi ph m s b x lý căn c quy đ nh c a Lu t Đ u th u, Ngh đ nh 111/CP và các quy đ nh pháp lu t khác có liên quan. 2. Quy t đ nh x lý vi ph m đư c g i cho t ch c, cá nhân b x ph t; cho các cơ quan, t ch c liên quan và B K ho ch và Đ u tư đ đăng t i trên báo Đ u th u và trang thông tin đi n t v đ u th u. 3. Quy t đ nh x lý vi ph m đư c th c hi n b t kỳ đ a phương, ngành nào đ u có hi u l c thi hành trên ph m vi c nư c và trong t t c các ngành. 4. Nhà th u b x lý vi ph m pháp lu t v đ u th u có quy n kh i ki n ra tòa án v quy t đ nh x lý vi ph m. 5. Quy đ nh khác nêu trong BDL. Chương 2: B NG D LI U Đ U TH U B ng d li u đ u th u bao g m các n i dung chi ti t đ i v i m t s M c tương ng trong Chương I (Ch d n đ i v i nhà th u). N u có b t kỳ s khác bi t nào so v i các n i dung tương ng trong Chương I thì căn c vào các n i dung trong Chương này. M c Kho n N i dung 1 1 - Tên gói th u: __________ [Nêu tên gói th u theo k ho ch đ u th u đư c duy t] - Tên d án: __________ [Nêu tên d án đư c duy t] - N i dung gói th u: ______ [Nêu n i dung yêu c u] 2 Th i gian th c hi n h p đ ng: _______________ [Nêu c th th i gian theo k ho ch đ u th u đư c duy t] 3 Ngu n v n đ th c hi n gói th u: ____________ [Nêu rõ ngu n v n ho c phương th c thu x p v n đ thanh toán cho nhà th u; trư ng h p s d ng v n ODA thì ph i nêu rõ tên nhà tài tr v n và cơ c u ngu n v n (ngoài nư c, trong nư c)] 2 1 Tư cách h p l c a nhà th u: __________________ [Tùy theo tính ch t c a gói th u mà nêu yêu c u v tư cách h p l c a nhà th u trên cơ s tuân th quy đ nh t i Đi u 7 c a Lu t Đ u th u, ch ng h n yêu c u nhà th u ph i cung c p b n sao đư c ch ng th c c a m t trong các lo i văn b n sau: Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n đ u tư, Quy t đ nh thành l p ho c Gi y đăng ký ho t đ ng h p pháp, ch ng ch hành ngh ... Nhà th u n p b n ch p các tài li u sau đây đ ch ng minh nhà th u không b cơ quan có th m quy n k t lu n nhà th u đang lâm vào tình tr ng phá s n, n đ ng không có kh năng chi tr , đang trong quá trình gi i th : - Báo cáo tài chính đã đư c ki m toán ho c đư c cơ quan có th m quy n xác nh n theo quy đ nh c a pháp lu t; - T khai t quy t toán thu hàng năm theo quy đ nh c a pháp lu t v thu (có xác nh n c a cơ quan thu là đã n p t khai); - Biên b n ki m tra quy t toán thu c a nhà th u (n u có). Đ i v i gói th u tư v n trong ho t đ ng xây d ng, nêu yêu c u v vi c nhà th u ph i đáp ng đi u ki n năng l c ho t đ ng xây d ng phù h p v i lo i, c p công trình và lo i công vi c tư v n theo quy đ nh c a pháp lu t v xây d ng. Đ i v i gói th u ODA nêu yêu c u theo quy đ nh c a nhà tài tr ]. 4 B o đ m c nh tranh trong đ u th u: __________________ [Tùy theo yêu c u c a gói th u mà nêu yêu c u trên cơ s tuân th n i dung v b o đ m c nh tranh trong đ u th u theo quy đ nh c a pháp lu t v đ u th u] 4 2 - Đ a ch bên m i th u: ______ [Nêu đ a ch bên m i th u] - Th i gian nh n đư c văn b n yêu c u gi i thích làm rõ HSMT không mu n hơn
 12. ____ ngày trư c th i đi m đóng th u. [Tùy theo tính ch t c a gói th u mà ghi s ngày c th cho phù h p]. 5 Tài li u s a đ i HSMT (n u có) s đư c bên m i th u g i đ n t t c các nhà th u nh n HSMT trư c th i đi m đóng th u t i thi u ______ ngày. [Ghi s ngày c th , nhưng ph i đ m b o đ th i gian đ nhà th u hoàn ch nh HSDT và không đư c quy đ nh ít hơn 10 ngày]. 6 Ngôn ng s d ng: _______________________ [Nêu c th ngôn ng s d ng. Đ i v i đ u th u trong nư c là ti ng Vi t. Đ i v i đ u th u qu c t , HSMT có th đư c l p b ng ti ng Anh ho c b ng ti ng Vi t và ti ng Anh. Trư ng h p HSMT b ng ti ng Anh thì c n quy đ nh HSDT ph i b ng ti ng Anh. Trư ng h p HSMT b ng ti ng Vi t và ti ng Anh thì c n quy đ nh nhà th u có th l a ch n m t trong hai th ti ng (ti ng Vi t ho c ti ng Anh) đ l p HSDT. Đ i v i các tài li u khác có liên quan thì c n yêu c u gi i h n trong m t s lo i ngôn ng thông d ng, n u nhà th u s d ng ngôn ng khác thì yêu c u ph i có b n d ch sang ngôn ng cùng v i ngôn ng c a HSDT. Đ i v i gói th u ODA nêu yêu c u theo quy đ nh c a nhà tài tr ]. 8 Vi c thay đ i tư cách (tên) tham gia đ u th u đư c th c hi n khi có ch p thu n c a bên m i th u theo cách th c: ______________ [Nêu c th cách th c mà bên m i th u th c hi n đ thông báo v i nhà th u v vi c ch p thu n vi c thay đ i tư cách tham gia đ u th u c a nhà th u như b ng văn b n g i theo đư ng bưu đi n, b ng fax… Trư ng h p thông báo b ng văn b n g i theo đư ng bưu đi n thì quy đ nh g i e-mail ho c fax trư c cho nhà th u]. 9 Tài li u, gi y t đ ch ng minh tư cách h p l c a ngư i đư c y quy n: __________________________ [Nêu c th văn b n pháp lý mà nhà th u c n ph i g i đ ch ng minh tư cách h p l c a ngư i đư c y quy n như b n sao đư c ch ng th c c a Đi u l công ty, Quy t đ nh thành l p chi nhánh…] 10 Đ ng ti n d th u: __________________________________ [Nêu c th yêu c u v đ ng ti n d th u. Tùy theo yêu c u c a gói th u mà quy đ nh vi c cho phép và đi u ki n áp d ng đ nhà th u chào theo m t ho c m t s đ ng ti n khác nhau, ví d : VND, USD… Trư ng h p cho phép chào b ng ngo i t thì ph i yêu c u nhà th u ch ng minh đư c n i dung công vi c s d ng ngo i t kèm theo b n li t kê chi ti t n i dung công vi c và giá tr ngo i t theo b n chào. Tuy nhiên ph i đ m b o nguyên t c m t đ ng ti n cho m t kh i lư ng c th ; Các lo i chi phí trong nư c ph i đư c chào th u b ng đ ng Vi t Nam]. 11 2 Các tài li u khác ch ng minh năng l c và kinh nghi m c a nhà th u: ________________________________________________ [Nêu yêu c u tài li u ch ng minh khác n u có] 12 Th i gian chu n b HSDT t i đa là _____ ngày k t ngày đ u tiên bán HSMT. [Ghi s ngày tuỳ thu c t ng gói th u c th nhưng không đư c quy đ nh th p hơn 15 ngày] 13 1 HSDT (g m h sơ đ xu t k thu t và h sơ đ xu t tài chính) ph i có hi u l c là _____ ngày k t th i đi m đóng th u. [Ghi s ngày tuỳ thu c m c đ ph c t p, quy mô c a gói th u, nhưng không đư c quy đ nh quá 180 ngày]. 14 1 S lư ng HSDT ph i n p: - 01 b n g c; và - ____ b n ch p [Ghi rõ s lư ng yêu c u nhưng không quy đ nh quá 5 b n] 15 1 Cách trình bày các thông tin trên túi đ ng HSDT (h sơ đ xu t k thu t và h sơ đ xu t tài chính): _______
 13. [Nêu c th cách trình bày, ví d : Nhà th u ph i ghi rõ các thông tin sau trên túi đ ng HSDT: - Tên, đ a ch , đi n tho i c a nhà th u: ______________ - Đ a ch n p HSDT:____ [Ghi tên, đ a ch c a bên m i th u] - Tên và s hi u gói th u: _________________________ - Không đư c m trư c ___ gi , ngày ___ tháng ___ năm ___ [Ghi theo th i đi m m th u]. Trư ng h p s a đ i HSDT (h sơ đ xu t k thu t, h sơ đ xu t tài chính), ngoài các n i dung nêu trên còn ph i ghi thêm dòng ch "H sơ d th u (h sơ đ xu t k thu t, h sơ đ xu t tài chính) s a đ i"]. 16 1 Th i đi m đóng th u: ___ gi , ngày ___ tháng ___ năm ____ [Nêu c th th i đi m đóng th u tùy theo yêu c u c a gói th u cho phù h p, đ m b o quy đ nh th i gian t khi phát hành HSMT đ n th i đi m đóng th u t i thi u là 15 ngày đ i v i đ u th u trong nư c, 30 ngày đ i v i đ u th u qu c t , đ i v i gói th u ODA nêu theo quy đ nh c a nhà tài tr ]. 19 1 Vi c m h sơ đ xu t k thu t s đư c ti n hành công khai vào lúc ___ gi , ngày ___ tháng ___ năm ___, t i __________ [Ghi rõ ngày, gi và đ a đi m ti n hành vi c m th u, trong đó c n lưu ý quy đ nh th i đi m m th u b o đ m vi c m th u ph i ti n hành trong cùng ngày, ngay sau th i đi m đóng th u]. 20 1 đ) Các yêu c u khác: ______________ [Nêu các yêu c u khác n u có tùy theo t ng gói th u v s h p l và đ y đ c a HSDT. Đ i v i gói th u ODA nêu yêu c u theo quy đ nh c a nhà tài tr ]. 2 HSDT c a nhà th u s b lo i b n u không đáp ng đư c m t trong các đi u ki n tiên quy t sau: _____________ Nhà th u không có tên trong danh sách mua HSMT (tr trư ng h p thay đ i tư cách tham gia đ u th u nêu t i kho n 2 m c 8 Chương này); b) Nhà th u không b o đ m tư cách h p l theo quy đ nh t i kho n 1 M c 2 Chương I (Đ i v i d ch v tư v n trong lĩnh v c xây d ng còn g m khi nhà th u không b o đ m đi u ki n năng l c theo quy đ nh c a pháp lu t v xây d ng): c) Không có b n g c HSDT; d) Đơn d th u không h p l ; đ) Hi u l c c a HSDT (H sơ đ xu t k thu t và h sơ đ xu t tài chính) không b o đ m yêu c u theo quy đ nh trong HSMT; e) Nhà th u có tên trong hai ho c nhi u HSDT v i tư cách là nhà th u chính. [Tùy theo tính ch t và yêu c u c a gói th u có th quy đ nh thêm các đi u ki n tiên quy t khác có tính đ c thù c a gói th u. Đ i v i gói th u ODA nêu các đi u ki n tiên quy t theo quy đ nh c a nhà tài tr ]. 22 Vi c m h sơ đ xu t tài chính s đư c ti n hành công khai vào lúc ___ gi , ngày ___ tháng ___ năm ___, t i __________ [Ghi rõ ngày, gi và đ a đi m ti n hành vi c m h sơ đ xu t tài chính]. (N u có thay đ i v th i gian và đ a đi m m h sơ sau khi phát hành HSMT thì ph i thông báo đ n các nhà th u trong danh sách nhà th u đáp ng yêu c u v m t k thu t) 28 4 Th i gian nhà th u đ n thương th o h p đ ng mu n nh t là ____ ngày k t ngày nhà th u nh n đư c thông báo m i đ n thương th o h p đ ng [Ghi th i gian tuỳ thu c gói th u c th nhưng không quá 30 ngày] 32 2 Nhà th u ph i g i văn b n ch p thu n vào thương th o, hoàn thi n h p đ ng
 14. trong ___ ngày k t ngày thông báo trúng th u. [Ghi rõ s ngày nhưng không quá 30 ngày] 33 1 a) Đ a ch nh n đơn ki n ngh : - Đ a ch c a bên m i th u: __________ [Nêu đ a ch nh n đơn, s fax, đi n tho i liên h ] - Đ a ch c a ch đ u tư: __________ [Nêu đ a ch nh n đơn, s fax, đi n tho i liên h ] - Đ a ch c a ngư i quy t đ nh đ u tư: ___________ [Nêu đ a ch nh n đơn, s fax, đi n tho i liên h ] c) B ph n thư ng tr c h i đ ng tư v n, đ a ch nh n đơn ki n ngh :_______________ [Nêu đ a ch nh n đơn, s fax, đi n tho i liên h ] 34 5 Quy đ nh khác: ______ [Đ i v i gói th u ODA nêu theo quy đ nh c a nhà tài tr ]. Chương 3: TIÊU CHU N ĐÁNH GIÁ TCĐG dư i đây ch mang tính hư ng d n, khi so n th o n i dung này c n căn c theo tính ch t c a t ng gói th u mà đi u ch nh cho phù h p. TCĐG ph i công khai trong HSMT. Trong quá trình đánh giá HSDT ph i tuân th TCĐG nêu trong HSMT, không đư c thay đ i hay b sung b t kỳ n i dung nào. M c 1. Tiêu chu n đánh giá v m t k thu t Vi c đánh giá v m t k thu t đ i v i t ng HSDT đư c th c hi n theo phương pháp ch m đi m (100, 1.000,...), bao g m các n i dung sau đây: Thang đi m chi M c đi m yêu TT Tiêu chu n Đi m t i đa ti t (n u có) c u t i thi u 1 Kinh nghi m và năng l c (T 10 đ n 20% t ng s đi m) a. Đã th c hi n gói th u tương t (v tính ch t, quy mô, giá tr ...) b. Đã th c hi n gói th u có đi u ki n đ a lý tương t c. Các y u t khác 2 Gi i pháp và phương pháp lu n (T 30 đ n 40% t ng s đi m) a. Hi u rõ m c đích gói th u b. Phương pháp lu n c. Sáng ki n c i ti n d. Chương trình công tác đ. Công lao đ ng (tháng-ngư i) e. Đi u ki n và chuy n giao công ngh
 15. g. Phương ti n làm vi c h. Cách trình bày 3 Nhân s (T 50 đ n 60% t ng s đi m) a. Tư v n trư ng, ch nhi m b. Chuyên gia các lĩnh v c T ng c ng (100%) Vi c xây d ng tiêu chu n đánh giá v m t k thu t c n đ m b o các yêu c u sau: 1. M c đi m yêu c u t i thi u đ i v i tiêu chu n t ng h p: M c đi m yêu c u t i thi u đ i v i t ng tiêu chu n t ng h p: kinh nghi m và năng l c; gi i pháp và phương pháp lu n; nhân s không th p hơn 60% m c đi m t i đa c a tiêu chu n t ng h p đó. HSDT không đáp ng m c đi m yêu c u t i thi u đ i v i ít nh t m t tiêu chu n t ng h p đư c đánh giá là không đ t v m t k thu t. 2. M c đi m yêu c u t i thi u v m t k thu t: a. Đ i v i gói th u DVTV không yêu c u k thu t cao M c đi m yêu c u t i thi u v m t k thu t không đư c quy đ nh th p hơn 70% t ng s đi m v m t k thu t. HSDT có đi m v m t k thu t không th p hơn m c đi m yêu c u t i thi u thì đư c coi là đáp ng yêu c u v m t k thu t. b. Đ i v i gói th u DVTV có yêu c u k thu t cao M c đi m yêu c u t i thi u v m t k thu t không đư c quy đ nh th p hơn 80% t ng s đi m v m t k thu t. HSDT có đi m v m t k thu t không th p hơn m c đi m yêu c u t i thi u thì đư c coi là đáp ng yêu c u v m t k thu t. Chi ti t cách xác đ nh tiêu chu n đánh giá v m t k thu t xem Ví d 1 c a ph n Ph l c Chương này. 1 M c 2. Tiêu chu n đánh giá v m t tài chính S d ng thang đi m (100, 1.000,...) th ng nh t v i thang đi m v m t k thu t. Đi m tài chính đ i v i t ng h sơ d th u đư c xác đ nh như sau: Đi m tài chính P th p nh t x (100, 1.000,...) = (c a h sơ d th u đang xét) P đang xét Trong đó: P th p nh t: giá d th u th p nh t sau s a l i theo quy đ nh và hi u ch nh sai l ch theo quy đ nh trong s các nhà th u đã vư t qua đánh giá v m t k thu t. P đang xét: giá d th u sau s a l i và hi u ch nh sai l ch c a h sơ d th u đang xét. Chi ti t cách xác đ nh đi m tài chính xem Ví d 2 c a ph n Ph l c Chương này. 2 M c 3. Tiêu chu n đánh giá t ng h p Tiêu chu n đánh giá t ng h p đư c xây d ng trên cơ s tiêu chu n đánh giá v m t k thu t và v m t tài chính, trong đó t tr ng đi m v m t k thu t không đư c quy đ nh th p hơn 70% t ng s đi m và t tr ng đi m v m t tài chính không đư c quy đ nh cao hơn 30% t ng s đi m. Đi m t ng h p đ i v i m t HSDT đư c xác đ nh theo công th c sau: Đi m t ng h p = Đk thu t x (K%) + Đtài chính x (G%) Trong đó: + K%: t tr ng đi m v m t k thu t (quy đ nh trong thang đi m t ng h p). + G%: t tr ng đi m v m t tài chính (quy đ nh trong thang đi m t ng h p). + Đk thu t : là s đi m c a h sơ d th u đư c xác đ nh t i bư c đánh giá v m t k thu t. Ch áp d ng đ i v i gói th u DVTV kh ng y u c u k thu t cao 1 2 Ch áp d ng đ i v i gói th u DVTV không yêu c u k thu t cao
 16. + Đtài chính : là s đi m c a h sơ d th u đư c xác đ nh t i bư c đánh giá v m t tài chính. Chi ti t cách xác đ nh đi m t ng h p xem Ví d 3 c a ph n Ph l c Chương này. PH L C Ví d 1: Tiêu chu n đánh giá chi ti t v m t k thu t c a gói th u tư v n trong nư c so n th o Báo cáo nghiên c u kh thi D án ng d ng thương m i đi n t trong mua s m Chính ph M c Đi m đi m yêu TT Tiêu chu n đánh giá Thang đi m chi ti t t i đa c ut i thi u Kinh nghi m nhà th u tư 1 10 6 v n 80% Đã tham gia tư v n các d 70% 100% 50% (1 d (4-5 1.1 án công ngh thông tin 2 (2-3 d (> 5 d án) d (CNTT) án) án) án) Trong 5 năm v a qua đã 80% tham gia làm tư v n vi t 90% 100% (3-4 1.2 d án đ u tư cho các d 5 (5-7 d (> 7 d d án CNTT trên m ng án) án) án) Internet Đã tham gia tư v n v các 80% 100% 1.3 ng d ng xây d ng c ng 1 (1 d (> 1 d thông tin (portal) án) án) Đã tư v n xây d ng các 80% 100% 1.4 cơ s d li u (CSDL) l n, 1 (1 d (> 1 d truy c p qua m ng án) án) Đã tham gia tư v n v các 80% ng d ng xây d ng 100% 50% (1 d (2-3 1.5 thương m i đi n t 1 (> 3 d án) d (TMĐT) và/ho c an toàn án) án) b om t 2 Phương pháp lu n 40 32 Hi u rõ m c tiêu, nhi m v 50%hi 100% 2.1 c a d án, các s n ph m 2 u chưa 80%rõ r t rõ ph i bàn giao rõ 100% Cách ti p c n đ i v i 80% 0% không 50% xu t nghiên c u hi n tr ng đ u đ t 2.2 2 đ t yêu bình s c, th u và đ u th u qua yêu c u thư ng kh thi m ng t i Vi t Nam c u cao 100% Cách ti p c n đ i v i 80% 0% không 50% xu t nghiên c u hi n tr ng đ u đ t 2.3 2 đ t yêu bình s c, th u qua m ng trên th yêu c u thư ng kh thi gi i c u cao 100% 80% Cách ti p c n nghiên c u 0% không 50% xu t đ t 2.4 ki n trúc h th ng m ng 6 đ t yêu bình s c, yêu đ u th u qu c gia c u thư ng kh thi c u cao 100% 80% Cách ti p c n đ nghiên 0% không 50% xu t đ t 2.5 c u gi i pháp công ngh 3 đ t yêu bình s c, yêu phù h p c u thư ng kh thi c u cao
 17. M c Đi m đi m yêu TT Tiêu chu n đánh giá Thang đi m chi ti t t i đa c ut i thi u 100% 80% Cách ti p c n đ xây d ng 0% không 50% xu t đ t 2.6 l trình đ u th u qua m ng 3 đ t yêu bình s c, yêu trong đi u ki n Vi t Nam c u thư ng kh thi c u cao 100% 80% 0% không 50% xu t Phương pháp ti n hành đ t 2.7 1 đ t yêu bình s c, thu th p s li u yêu c u thư ng kh thi c u cao 100% 80% Phương pháp nghiên c u, 0% không 50% xu t đ t 2.8 phân tích s li u thu th p 1 đ t yêu bình s c, yêu đư c c u thư ng kh thi c u cao 100% 80% 0% không 50% xu t Phương pháp nghiên c u đ t 2.9 2 đ t yêu bình s c, l a ch n mô hình thí đi m yêu c u thư ng kh thi c u cao 100% Phương pháp nghiên c u 80% 0% không 50% xu t l a ch n th t c đ u th u đ t 2.10 2 đ t yêu bình s c, và ngành th c hi n thí yêu c u thư ng kh thi đi m c u cao 100% 80% 0% không 50% xu t Mô t đ cương các báo đ t 2.11 1 đ t yêu bình s c, cáo ph i n p yêu c u thư ng kh thi c u cao 100% 80% 0% không 50% xu t Mô t đ cương chi ti t đ t 2.12 3 đ t yêu bình s c, nghiên c u kh thi yêu c u thư ng kh thi c u cao 100% 80% 0% không 50% xu t Phương pháp đánh giá đ t 2.13 3 đ t yêu bình s c, hi u qu đ u tư c a d án yêu c u thư ng kh thi c u cao 50% 100% Nêu rõ đư c các v n đ nêu 80% phát 0% không 2.14 quan tr ng ph i x lý trong 2 nhưng nêu hi n nêu đư c t ng nhi m v chưa đ v nđ đ m i 100% 80% 0% không 50% xu t D ki n phương án gi i đ t 2.15 1 đ t yêu bình s c, quy t các v n đ đó yêu c u thư ng kh thi c u cao 100% 80% Xây d ng k ho ch th c 0% không 50% xu t đ t 2.16 hi n các nhi m v đáp 1 đ t yêu bình s c, yêu ng yêu c u c u thư ng kh thi c u cao
 18. M c Đi m đi m yêu TT Tiêu chu n đánh giá Thang đi m chi ti t t i đa c ut i thi u 80% 100% M c đ chi ti t c a k chi 0% không 50% nh t ho ch: ti n đ , phân đo n, ti t, 2.17 2 đ t yêu chưa quán, phân công ngu n l c, tính đ t c u chi ti t kh thi kh thi yêu cao c u 100% 80% Danh m c các s n ph m 0% không 50% xu t đ t 2.18 ph i bàn giao và ti n đ 1 đ t yêu bình s c, yêu bàn giao c u thư ng kh thi c u cao 100% 80% Phương pháp t ch c 0% không 50% xu t đ t 2.19 th c hi n d án, huy đ ng 1 đ t yêu bình s c, yêu ngu n l c c u thư ng kh thi c u cao 100% 80% Có các đ xu t xu t s c có 0% không có đ 2.20 trong vi c th c hi n nhi m 1 nhi u có đ xu t xu t v đ xu t t t t t Chuyên gia b trí th c 3 50 47 hi n 100% Nhóm trư ng có b ng c p 80% trên 0% không 3.1 theo chuyên ngành phù 2 phù m c phù h p h p (CNTT ho c TMĐT) h p yêu c u 80% 100% Trình đ h c v n c a 0% không 90% 3.2 2 đ i ti n s nhóm trư ng đáp ng th c s h c tr lên 100%th ành th o (có ch ng ch trình đ ti ng 80% Anh đ t qu c t 50% yêu ho c đ t yêu c u đã t ng c u Nhóm trư ng có trình đ 0% không (b ng h c 3.3 2 (b ng s d ng ti ng Anh đáp ng C ho c B ho c ho c làm tương tương vi c t i đương) đươn nư c g) ngoài và có s d ng ti ng Anh trong công vi c)
 19. M c Đi m đi m yêu TT Tiêu chu n đánh giá Thang đi m chi ti t t i đa c ut i thi u Nhóm trư ng có b ng c p / ch ng ch liên quan đ n 0% không 100% 3.4 1 CNTT ho c TMĐT nư c có có ngoài Nhóm trư ng có kinh nghi m trong lĩnh v c 0% không 100% 3.5 1 CNTT, TMĐT nư c có có ngoài Thâm niên công tác c a 80% 100% 0% không 3.6 Nhóm trư ng trong lĩnh 5 (10-12 (> 12 đáp ng v c CNTT, TMĐT năm) năm) 80% 90% 100% Nhóm trư ng đã có kinh 0% không 3.7 2 (2 d (3-4 d (> 4 d nghi m qu n lý d án đáp ng án) án) án) Nhóm trư ng đã tham gia 80% 90% 100% 0% không 3.8 các d án liên quan đ n 2 (1 d (2-4 d (> 4 d đáp ng TMĐT án) án) án) Nhóm trư ng đã tham gia các d án xây d ng c ng 80% 90% 100% 0% không 3.9 thông tin (portal) và/ho c 2 (1 d (2-4 d (> 4 d đáp ng gi i pháp đ m b o an toàn án) án) án) thông tin trên m ng Nhóm trư ng đã t ng là 80% 90% 100% nhóm trư ng (ch nhi m) 0% không 3.10 2 (1 d (2-4 d (> 4 d c a các d án CNTT, đáp ng án) án) án) TMĐT 100% Phó nhóm trư ng có b ng 50% 80% trên c p theo chuyên ngành 0% không đáp đ t 3.11 1 m c phù h p (kinh t , TMĐT, đáp ng ng có yêu yêu CNTT) m cđ c u c u Phó nhóm trư ng có trình 80% 100% 0% không 90% 3.12 đ h c v n t đ i h c tr 1 đ i ti n s đáp ng th c s lên h c tr lên Phó nhóm trư ng có kinh 80% 90% 100% 0% không 3.13 nghi m trong lĩnh v c 2 (3-5 (6-10 (> 10 đáp ng CNTT, TMĐT năm) năm) năm) 80% 90% 100% Phó nhóm trư ng có kinh 0% không 3.14 1 (1 d (2-3 d (> 3 d nghi m qu n lý d án đáp ng án) án) án) 100%c Phó nhóm trư ng có kinh 0% không 3.15 1 ó kinh nghi m v đ u th u có nghi m 100% Thành viên còn l i trong 50% 80% trên đ i d án (ít nh t 3 thành 0% không đáp đ t 3.16 3 m c viên) có b ng c p theo đáp ng ng có yêu yêu chuyên ngành phù h p m cđ c u c u
 20. M c Đi m đi m yêu TT Tiêu chu n đánh giá Thang đi m chi ti t t i đa c ut i thi u Thành viên còn l i trong 80% 100% 90% đ i d án (ít nh t 3 thành đ t Có ti n 3.17 3 Có th c viên) có trình đ h c v n yêu s tr s t đ i h c tr lên c u lên Thành viên còn l i trong 80% 90% 100% đ i d án (ít nh t 3 thành 0% không 3.18 6 (3-4 (5-6 (> 6 viên) có kinh nghi m trong đáp ng năm) năm) năm) lĩnh v c CNTT, TMĐT Trong các thành viên có 0% không 100% 3.19 1 chuyên gia v portal có có Trong các thành viên có 0% không 100% 3.20 chuyên gia v phân tích 1 có có thi t k h th ng Trong các thành viên có 0% không 100% 3.21 1 chuyên gia v CSDL có có Trong các thành viên có 0% không 100% 3.22 chuyên gia v an toàn b o 2 có có m t T ng các d án nghiên 80% 50% 100% c u kh thi CNTT và 0% (0 d (3-4 3.23 2 (1-2 d (>4 d TMĐT mà các thành viên án) d án) án) đã tham gia án) Huy đ ng thêm các chuyên gia am hi u v đ u th u (nêu rõ phương th c 0% không 100% 3.24 2 huy đ ng và cam k t ph i có có h p c a các chuyên gia này) Các chuyên gia khác có th huy đ ng thêm (nêu rõ 0% không 100%c 3.25 phương th c huy đ ng và 2 có ó cam k t ph i h p c a các chuyên gia này) T ng 100 85 Ví d 2: Cách xác đ nh đi m tài chính Nhà th u Giá đang xét Đi m tài chính (nghìn đ ng) A 1.100.000 1.000.000/1.100.000 x 100 = 90,9 đi m

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản