Quyết định số 1584/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế - xã hội huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đến năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
31
lượt xem
5
download

Quyết định số 1584/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế - xã hội huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đến năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1584/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế - xã hội huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đến năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1584/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế - xã hội huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đến năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1584/Q -TTg Hà N i, ngày 04 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T ÁN PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I HUY N S P C P, T NH SƠN LA N NĂM 2015 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Sơn La t i t trình s 108/TTr-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2008 và ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i văn b n s 6550/BKH-T &GS T ngày 10 tháng 9 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án Phát tri n kinh t - xã h i huy n S p C p, t nh Sơn La n năm 2015 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Quan i m phát tri n: - Phát huy ti m năng, l i th c a Huy n, tranh th m i ngu n l c t bên ngoài Ny nhanh t c phát tri n kinh t ; g n phát tri n kinh t - xã h i v i b o m an ninh qu c phòng, tr t t an toàn xã h i; th c hi n t t chính sách an ninh xã h i; không ng ng c i thi n và b o v môi trư ng sinh thái. - Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa nông nghi p, nông thôn và chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng gi m d n t tr ng nông – lâm nghi p, tăng t tr ng công nghi p – xây d ng và d ch v ; b trí s p x p dân cư h p lý, t ng bư c nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n cho nhân dân, c bi t là ng bào dân t c thi u s , gi m d n chênh l ch v m c s ng so v i các huy n khác trong khu v c và c nư c. - Phát tri n ngu n nhân l c b ng vi c a d ng hóa các chương trình ào t o, t ng bư c nâng cao trình dân trí; quan tâm ào t o i ngũ cán b , nh t là i ngũ cán b ngư i dân t c thi u s , cán b , công ch c c p xã. 2. M c tiêu: a) M c tiêu t ng quát Xây d ng huy n S p C p s m tr thành m t huy n vùng cao biên gi i có kinh t - xã h i phát tri n, môi trư ng sinh thái ư c b o v , an ninh chính tr vùng biên gi i ư c c ng c và n nh; qu c phòng, an ninh ư c gi v ng. b) M c tiêu c th : M c tiêu v kinh t : - Ny nhanh t c phát tri n kinh t , ph n u n năm 2015 thu nh p bình quân u ngư i t 9 tri u ng/năm, s m ưa huy n S p C p thoát kh i huy n c bi t khó khăn.
  2. - Chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng gi m d n t tr ng nông – lâm nghi p, tăng t tr ng công nghi p – xây d ng và d ch v . Ph n u n năm 2015, cơ c u kinh t c a Huy n: nông nghi p (39%), công nghi p – xây d ng (32,5%) và d ch v (28,5%). - n năm 2015, cơ b n hoàn thành xây d ng ư ng giao thông trong toàn huy n b o m i l i ư c c 4 mùa; hoàn thành xây d ng k t c u h t ng trung tâm hành chính huy n, các công trình y t , giáo d c, lư i i n h th và h th ng th y l i ph c v nư c cho s n xu t và sinh ho t. M c tiêu v văn hóa – xã h i, qu c phòng, an ninh n 2015: - Hoàn thành ph c p ti u h c úng tu i vào năm 2009; n năm 2015 hoàn thành ph c p trung h c ph thông t i 3 xã, th tr n t t l 30% t ng s xã trong toàn Huy n. - 11/29 trư ng t chuNn qu c gia v giáo d c. - Gi m t c tăng dân s t nhiên còn 1,5% và nâng cao ch t lư ng dân s . - Gi m t l tr suy dinh dư ng xu ng còn 20,9%. - Gi m t l h nghèo xu ng còn 25%. - 85% tr m y t xã t chuNn qu c gia v y t . - S h s d ng i n, nư c sinh ho t h p v sinh t 85%. - 100% s b n n nh nơi và nơi s n xu t. - 100% dân s ư c xem truy n hình. - Phát tri n b n v ng môi trư ng sinh thái, b o v tài nguyên r ng, t ng bư c khôi ph c và phát tri n r ng k t h p v i s n xu t nông nghi p; nâng che ph c a r ng t 42% năm 2008 lên 60% vào năm 2015. - Xây d ng th tr n qu c phòng toàn dân, th tr n an ninh nhân dân t o thành h th ng phòng th v ng ch c t huy n n xã và các b n; m b o tính cơ ng, s n sàng chi n u, ch ng i phó v i m i tình hu ng; b o m an ninh chính tr , an ninh biên gi i và tr t t , an toàn xã h i. 3. Nh ng công vi c ch y u c n t p trung th c hi n: a) S p x p n nh dân cư: t p trung s p x p, n nh dân cư trên toàn huy n, nh t là các xã: N m L nh, S p C p, Sam Kha, Púng Bánh, D m Cang, Mư ng L n, Mư ng Lèo phù h p v i quy ho ch. b) Các công trình h t ng: - H th ng th y l i: u tư xây d ng các công trình th y l i m b o nư c cho s n xu t, sinh ho t c a nhân dân các xã: Mư ng L n, Mư ng Và, Púng Bánh, D m Cang, N m L nh, S p C p; nâng c p h th ng nư c s ch trung tâm hành chính huy n. - H th ng ư ng giao thông: u tư xây d ng các tuy n ư ng giao thông huy n l , ư ng liên xã, ư ng trung tâm c m xã, ư ng trung tâm hành chính huy n, ư ng tu n tra, ư ng hành lang biên gi i. - Tr s làm vi c c a Huy n y, H i ng nhân dân, y ban nhân dân huy n và m t s công trình thi t y u trung tâm hành chính huy n. - B nh vi n a khoa huy n và các phòng khám a khoa khu v c.
  3. c) ào t o ngu n nhân l c: t p trung h tr d y ngh cho ngư i nghèo, thanh niên dân t c thi u s áp ng nhu c u lao ng t i ch và ph c v cho xu t khNu lao ng. d) H tr s n xu t, khai hoang ru ng, nương nh canh, gi ng cây tr ng v t nuôi năng su t cao. 4. Ngu n v n th c hi n án: - Ngân sách trung ương h tr có m c tiêu 400 t ng. - Ngân sách a phương 50 t ng - V n l ng ghép các chương trình, d án hi n có trên a bàn 450 t ng. - V n t các thành ph n kinh t khác 80 t ng. 5. Các gi i pháp th c hi n: a) Gi i pháp v huy ng, qu n lý v n u tư: - Hàng năm căn c vào kh năng cân i ngân sách nhà nư c b trí v n th c hi n các m c tiêu c th , trong ó ưu tiên b o m v n cho các d án c p bách, quan tr ng, tr c ti p t o ra i u ki n phát tri n kinh t - xã h i c a Huy n; T nh ph i ch ng ch o th c hi n có hi u qu vi c l ng ghép các chương trình, d án trên a bàn; ng th i, b trí ngân sách a phương b o m th c hi n úng ti n . Nghiên c u áp d ng cơ ch , chính sách t o i u ki n h p d n khuy n khích, thu hút các thành ph n kinh t trong và ngoài T nh tham gia u tư vào các công trình, d án theo danh m c u tư. Trong ó, ưu tiên cho u tư k t c u h t ng thi t y u, u tư phát tri n s n xu t. - T nh ph i t p trung ch o qu n lý, s d ng có hi u qu v n u tư c a Nhà nư c, t o i u ki n thu n l i gi i ngân nhanh s v n ư c b trí theo úng quy nh; tăng cư ng phân c p qu n lý u tư nâng cao năng l c và trách nhi m c a cán b các c p. b) Gi i pháp phát tri n ngu n nhân l c: - Th c hi n t t chính sách ưu ãi v giáo d c, ào t o ngh i v i con em các dân t c, ng th i có cơ ch , chính sách thích h p khuy n khích các doanh nghi p h tr kinh phí ào t o và s d ng lao ng t i ch . - Xây d ng chính sách ào t o, b i dư ng i ngũ cán b t i ch nh m b sung vào l c lư ng cán b còn thi u c a Huy n và t ng bư c thay th l p cán b k c n; nghiên c u có chính sách th a áng thu hút nhân tài n làm vi c t i huy n S p C p, nh t là cán b có ki n th c kinh t , khoa h c k thu t nông, lâm nghi p, công nhân lành ngh . c) Gi i pháp v khoa h c công ngh : - Ny m nh ti p thu, ng d ng ti n b khoa h c, k thu t nâng cao năng su t, ch t lư ng s n phNm và hi u qu s n xu t kinh doanh; tăng cư ng s d ng tuy n ch n cây, con gi ng phù h p v i i u ki n t nhiên và i u ki n kinh t c a a phương; tăng cư ng cán b có trình v khoa h c, k thu t hư ng d n nông dân áp d ng các ti n b k thu t tiên ti n vào s n xu t, nuôi tr ng th y s n, chăn nuôi i gia súc, gia c m; ph bi n r ng rãi k thu t b o qu n sau thu ho ch. - Có cơ ch khuy n khích chuy n giao ti n b khoa h c, k thu t v nông nghi p, ch bi n nông, lâm s n n các cơ s s n xu t và các h dân nh m t o ra s n phNm, hàng hóa có giá tr cao trên th trư ng. - Tăng cư ng công tác khuy n nông, khuy n lâm giúp ng bào chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi phù h p v i quy ho ch.
  4. d) Gi i pháp v th trư ng: - S m hình thành ch u m i t i các trung tâm c m xã; ng th i, có cơ ch khuy n khích thương nhân, doanh nghi p ký h p ng bao tiêu nông s n phNm c a nông dân, nh t là i v i các xã vùng sâu, vùng xa. - Tích c c chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi theo hư ng s n xu t hàng hóa, trong ó t p trung vào phát tri n các s n phNm có l i th c nh tranh và có hi u qu kinh t cao như: ngô, u tương, cam, quýt, măng tre ch bi n, song mây, trâu, bò … - Ny m nh các ho t ng thương m i các xã khu v c biên gi i, u tư xây d ng c a khNu L nh Bánh theo quy ho ch, c a khNu ph Pú Hao, Mư ng Lèo, Nà Khi, các tr m c a khNu ti u ng ch, các ch ư ng biên, m r ng quan h giao thương v i các huy n biên gi i c a nư c C ng hòa dân ch nhân dân Lào. ) Gi i pháp v phát tri n s n xu t: - Ny m nh phát tri n s n xu t trên cơ s khai thác có hi u qu ti m năng t ai phát tri n nông nghi p, lâm nghi p, th y s n và chăn nuôi gia súc, gia c m. C th : - M r ng t i a di n tích t tr ng lúa nư c, Ny m nh khai hoang ru ng b c thang, nương nh canh c nh; t p trung u tư nhân r ng các gi ng lúa c s n c a a phương; phát tri n m nh ngô lai trên t bãi; phát tri n các vùng cây ăn qu t p trung; khuy n khích phát tri n kinh t trang tr i s n xu t hàng hóa; nghiên c u sơ ch , chính sách t o m t b ng và h t ng k thu t thu hút các doanh nghi p nh và v a u tư phát tri n s n xu t kinh doanh trên a bàn nông thôn. - T ng bư c kiên c h th ng th y l i (nâng c p và xây d ng m i các công trình c p nư c), mb o cung c p nư c cho s n xu t nông nghi p, nuôi tr ng th y s n và nư c sinh ho t. - T p trung u tư phát tri n chăn nuôi i gia súc, gia c m theo hư ng s n xu t hàng hóa, c bi t là trâu a phương g n v i xây d ng thương hi u “Trâu S p C p – Sơn La” trên cơ s quy ho ch bãi chăn th , k t h p tr ng c . - Ny m nh vi c giao t, giao r ng; th c hi n t t vi c tr ng r ng phòng h theo k ho ch; khuy n khích ngư i dân, doanh nghi p tr ng r ng s n xu t g n v i xây d ng nhà máy ch bi n lâm s n t i cơ s . i u 2. T ch c th c hi n 1. Th i gian th c hi n án là 7 năm, t năm 2009 n năm 2015. 2. Phân công trách nhi m: a) Trách nhi m c a y ban nhân dân t nh Sơn La: - KhNn trương rà soát, i u ch nh, b sung các quy ho ch ngành, lĩnh v c trên a bàn huy n S p C p phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a t nh làm căn c kêu g i và th c hi n u tư theo m c tiêu ã ra. Trên cơ s ó, s p x p th t ưu tiên và kh năng cân i ngu n l c ch o vi c l a ch n, l p, thNm nh và phê duy t các d án thành ph n theo quy nh hi n hành; ch o t ch c th c hi n và ch u trách nhi m toàn di n v hi u qu c a án; ng th i, ph i h p ch t ch v i các B , ngành liên quan trong vi c tri n khai th c hi n án. - Thành l p Ban Ch o th c hi n án do 1 ng chí Phó Ch t ch y ban nhân dân T nh làm Trư ng ban; thành viên Ban Ch o là lãnh o các S , ngành liên quan và Ch t ch y ban nhân dân huy n S p C p v i Quy ch ho t ng c th trong ó phân công trách nhi m c a cá nhân, t p th trong vi c tri n khai cũng như ph i h p c a các S , ngành c a T nh, v i y ban nhân dân huy n S p C p, v i c p xã và các t ch c oàn th trong vi c tham gia th c hi n án.
  5. Ban hành danh m c d án c th làm căn c phê duy t, tri n khai th c hi n theo ti n và m c tiêu c a án. - Th c hi n có k t qu vi c l ng ghép các ngu n v n, các chương trình d án trên a bàn th c hi n án có hi u qu . - Theo dõi, ki m tra, giám sát, t ng h p tình hình, x lý k p th i khó khăn, vư ng m c, không x y ra tiêu c c, tham nhũng, lãng phí trong quá trình th c hi n án. - Sau 2 năm k t khi án ư c phê duy t, Ch t ch y ban nhân dân t nh Sơn La ph i ti n hành sơ k t, ánh giá k t qu th c hi n và hi u qu c a án, báo cáo Th tư ng Chính ph . b) Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành liên quan xác nh m c v n ngân sách trung ương h tr , v n do ngân sách b o m; v n l ng ghép các chương trình, d án hi n có trên a bàn huy n; v n huy ng t các thành ph n kinh t khác. Trên cơ s ó, cân i ngu n v n h tr có m c tiêu trong k ho ch ngân sách hàng năm (b t u t năm 2009) b trí cho t nh Sơn La th c hi n án theo Quy t nh này. c) Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n v công tác quy ho ch h th ng th y l i, quy ho ch dân cư ph i h p v i T nh ch o huy n S p C p xác nh c th s dân c n di chuy n t ng xã trên a bàn huy n S p C p t ch c th c hi n m b o cu c s ng n nh, lâu dài cho nhân dân. ng th i, ưu tiên b trí v n có m c tiêu trong k ho ch hàng năm v di dân tái nh cư; nghiên c u h tr v gi ng cây tr ng, v t nuôi k thu t nông nghi p. d) Giao B Lao ng – Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i y ban Dân t c, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các cơ quan liên quan b trí ngu n v n chương trình h tr ào t o ng bào dân t c, vùng c bi t khó khăn. ) Giao B Giao thông v n t i hư ng d n v qu n lý quy ho ch giao thông trên a bàn huy n S p C p có tính n s phát tri n kinh t - xã h i trong tương lai, g n v i phát tri n kinh t v i qu c phòng, an ninh; cùng v i B K ho ch và u tư, B Tài chính xác nh ngu n v n và phương án b o m v n th c hi n u tư các tuy n ư ng giao thông trên a bàn huy n. 3. Các B , ngành liên quan theo ch c năng, nhi m v ư c giao có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân t nh Sơn La tri n khai th c hi n t i n i dung án; ng th i, căn c vào các chương trình, d án ã ư c giao, ch o các cơ quan, ơn v thu c B , ngành qu n lý th c hi n vi c l ng ghép các chương trình, d án có liên quan n u tư t i vùng án; ph i h p v i y ban nhân dân t nh Sơn La t ch c, th c hi n các d án có hi u qu . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Trong quá trình tri n khai th c hi n án có khó khăn, vư ng m c, k p th i báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, i u ch nh, b sung cho phù h p. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Th trư ng các cơ quan liên quan và Ch t ch y ban nhân dân t nh Sơn La ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Ban ch o Tây B c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Nguy n T n Dũng - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND t nh Sơn La;
  6. - Huy n u , H ND, UBND huy n S p C p; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c; - Lưu Văn thư, P (5b).
Đồng bộ tài khoản