Quyết định số 1585/QĐ-KTNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
57
lượt xem
12
download

Quyết định số 1585/QĐ-KTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1585/QĐ-KTNN về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1585/QĐ-KTNN

 1. KI M TOÁN HÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH GHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1585/Q -KTNN Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V PHÂN C P QU N LÝ CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C VÀ NGƯ I LAO NG C A KI M TOÁN NHÀ NƯ C T NG KI M TOÁN HÀ NƯ C Căn c Lu t Ki m toán nhà nư c; Căn c Pháp l nh cán b , công ch c năm 1998 ã ư c s a i b sung năm 2000 và 2003; Căn c Quy t nh s 67- Q /TW ngày 04 tháng 7 năm 2007 c a Ban Ch p hành Trung ương v vi c ban hành Quy nh v phân c p qu n lý cán b ; Căn c Hư ng d n s 09-HD/BTCTW ngày 26/9/2007 c a Ban T ch c Trung ương v vi c th c hi n quy nh v phân c p qu n lý cán b , Quy ch b nhi m cán b và gi i thi u cán b ng c . Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v phân c p qu n lý cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng c a Ki m toán Nhà nư c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 155/Q -KTNN ngày 14/4/2003 c a T ng Ki m toán Nhà nư c v vi c ban hành Quy nh v phân c p qu n lý cán b , công ch c. i u 3. V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các ơn v tr c thu c Ki m toán Nhà nư c, cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng c a Ki m toán Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG KI M TOÁN HÀ NƯ C Nơi nh n: - Như i u 3; - Lãnh o KTNN; - Các ơn v tr c thu c KTNN; - Văn phòng ng - oàn th KTNN; - Lưu VT, TCCB (15). Vương ình Hu
 2. QUY NNH V PHÂN C P QU N LÝ CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C VÀ NGƯ I LAO NG C A KI M TOÁN NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1585 /Q -KTNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a T ng Ki m toán Nhà nư c) Chương I i u 1. N i dung qu n lý cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng và ph m vi áp d ng 1. Trong Quy nh này, qu n lý cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng bao g m các n i dung chính sau: a) Tuy n d ng, b trí công tác và i u ng cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng; b) Qu n lý v quy ho ch, ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng; c) Nh n xét, ánh giá cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng; d) B nhi m, mi n nhi m cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng; ) Khen thư ng, k lu t cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng; g) Th c hi n chính sách i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng; h) Ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo v cán b , công ch c và qu n lý h sơ cán b , công ch c c a Ki m toán Nhà nư c. 2. Quy nh này áp d ng i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng (sau ây ư c g i là cán b , công ch c) c a Ki m toán Nhà nư c. i u 2. Nguyên t c phân c p qu n lý cán b , công ch c c a Ki m toán hà nư c 1. T ng Ki m toán Nhà nư c căn c ch c năng, nhi m v ư c pháp lu t quy nh, tr c ti p lãnh o ch o toàn di n công tác cán b và qu n lý i ngũ cán b , công ch c thu c Ki m toán Nhà nư c, ng th i phát huy trách nhi m c a th trư ng các ơn v tr c thu c và b ph n tham mưu v t ch c cán b trong công tác cán b : a) Trên cơ s các quy nh c a ng và Nhà nư c v công tác cán b , T ng Ki m toán Nhà nư c ban hành các văn b n v qu n lý cán b , công ch c trong ph m vi toàn ngành; b) T ng Ki m toán Nhà nư c phân c p qu n lý cán b , công ch c cho th trư ng các ơn v tr c thu c; tr c ti p và thông qua V T ch c cán b thư ng xuyên ki m tra
 3. vi c th c hi n công tác t ch c cán b , qu n lý i ngũ cán b , công ch c và cán b lãnh o các c p trong toàn ngành; c) T ng Ki m toán Nhà nư c ch o th trư ng các ơn v tr c thu c tăng cư ng phát huy trách nhi m, thư ng xuyên chăm lo xây d ng i ngũ cán b , công ch c trong ơn v . 2. m b o nguyên t c t p trung dân ch , công khai, minh b ch trong công tác qu n lý cán b , công ch c; th c hi n ch trách nhi m cá nhân ngư i ng u ơn v trong công tác qu n lý cán b , công ch c thu c ph m vi ư c phân c p a) i v i vi c nh n xét, ánh giá, quy ho ch, ào t o, b i dư ng, b nhi m, mi n nhi m, i u ng, luân chuy n, khen thư ng, k lu t và các chính sách i v i cán b , công ch c do lãnh o Ki m toán Nhà nư c ho c lãnh o ơn v tr c thu c xem xét, quy t nh. T ng Ki m toán Nhà nư c, th trư ng ơn v ch u trách nhi m v i c p trên tr c ti p v quy t nh trong vi c nh n xét, ánh giá, quy ho ch, ào t o, b i dư ng, b nhi m, mi n nhi m, i u ng, luân chuy n, khen thư ng, k lu t và các chính sách i v i cán b , công ch c thu c Ki m toán Nhà nư c ho c ơn v qu n lý. b) Th trư ng các ơn v tr c thu c căn c Quy nh này và các quy nh khác có liên quan có trách nhi m xu t và t ch c th c hi n qu n lý cán b , công ch c, ngư i lao ng theo phân c p qu n lý c a T ng Ki m toán Nhà nư c và ph i ch u trách nhi m cá nhân trư c pháp lu t và trư c T ng Ki m toán Nhà nư c v các n i dung ư c u quy n quy nh t i Quy nh này. c) V T ch c cán b căn c ch c năng, nhi m v ư c giao có trách nhi m xu t các gi i pháp qu n lý cán b , công ch c cho T ng Ki m toán Nhà nư c; thNm nh các ý ki n xu t c a lãnh o các ơn v tr c thu c v công tác cán b ; t ch c th c hi n và tri n khai các quy t nh c a T ng Ki m toán N hà nư c v qu n lý cán b , công ch c trong toàn ngành V trư ng V T ch c cán b giúp T ng Ki m toán N hà nư c hư ng d n, theo dõi vi c th c hi n phân c p qu n lý cán b , công ch c trong toàn ngành và các quy nh t i kho n 1 i u này. d) T p th , cá nhân xu t, thNm nh, quy t nh v cán b , công ch c ph i ch u trách nhi m v xu t, thNm nh, quy t nh c a mình. ) Cán b , công ch c ph i nghiêm ch nh ch p hành các quy t nh c a T ng Ki m toán N hà nư c và c a th trư ng ơn v ; tuân th nguyên t c c p dư i ph i ch p hành quy t nh c a c p trên v qu n lý cán b , công ch c. 3. Phân c p qu n lý cán b , công ch c ng th i tăng cư ng công tác ki m tra, thanh tra c a c p trên i v i trách nhi m c a ngư i ng u ơn v ư c phân c p qu n lý cán b , công ch c. Chương II NH NG QUY NNH C TH
 4. i u 3. Tuy n d ng cán b , công ch c 1. T ng Ki m toán N hà nư c a) Ban hành tiêu chuNn và quy trình ti p nh n, tuy n d ng cán b , công ch c c a Ki m toán N hà nư c. b) Ban hành n i dung thi tuy n cán b , công ch c c a Ki m toán N hà nư c. c) Ch o t ch c thi tuy n cán b , công ch c m b o úng trình t , th t c theo quy nh c a pháp lu t. d) Quy t nh tuy n d ng cán b , công ch c cho các ơn v tr c thu c Ki m toán N hà nư c. 2. Th trư ng các ơn v Ki m toán N hà nư c khu v c a) Trên cơ s ch tiêu biên ch ư c T ng Ki m toán N hà nư c giao, th trư ng các ơn v Ki m toán N hà nư c khu v c báo cáo T ng Ki m toán N hà nư c (qua V T ch c cán b ) v vi c ngh tuy n d ng cán b , công ch c theo ch tiêu ư c giao. b) Ký h p ng lao ng v i ngư i lao ng th c hi n m t s lo i công vi c trong ơn v theo quy nh c a N hà nư c và báo cáo T ng Ki m toán N hà nư c sau khi th c hi n. 3. Th trư ng các ơn v Ki m toán N hà nư c chuyên ngành, các ơn v tham mưu thu c b máy i u hành Căn c ch tiêu biên ch ư c giao, báo cáo và xu t T ng Ki m toán N hà nư c (qua V T ch c cán b ) xem xét, quy t nh v tuy n d ng cán b , công ch c và ngư i lao ng cho ơn v . 4. Th trư ng các ơn v s nghi p tr c thu c Ki m toán N hà nư c a) i v i ơn v s nghi p t b o m chi phí ho t ng ư c quy n quy t nh s lư ng ngư i lao ng; ư c quy t nh ký h p ng lao ng, h p ng thuê, khoán công vi c i v i nh ng công vi c không c n thi t b trí biên ch thư ng xuyên; ký h p ng và các hình th c h p tác khác v i cá nhân, t ch c trong và ngoài nư c áp ng yêu c u chuyên môn c a ơn v theo quy nh c a N hà nư c và pháp lu t. c) i v i ơn v s nghi p t b o m m t ph n chi phí ho t ng và ơn v s nghi p do ngân sách nhà nư c b o m toàn b chi phí ho t ng, căn c ch c năng, nhi m v ư c giao, nhu c u công vi c th c t , ch tiêu biên ch và kh năng tài chính c a ơn v , th trư ng ơn v xây d ng k ho ch biên ch và nhu c u tuy n d ng cán b , viên ch c c a ơn v báo cáo T ng Ki m toán N hà nư c xem xét, quy t nh. Th c hi n vi c ký h p ng lao ng v i ngư i lao ng th c hi n m t s nhi m v thu c ơn v theo quy nh c a N hà nư c sau khi xin ch trương và ư c T ng Ki m toán N hà nư c ng ý. 5. V trư ng V T ch c cán b
 5. a) Trên cơ s ch tiêu biên ch ư c giao và án tuy n d ng cán b , công ch c do T ng Ki m toán N hà nư c phê duy t, t ch c th c hi n các th t c tuy n d ng cán b , công ch c. b) Th c hi n vi c ký h p ng lao ng i v i ngư i lao ng làm m t s công vi c trong các ơn v Ki m toán N hà nư c chuyên ngành và các ơn v tham mưu thu c b máy i u hành c a Ki m toán N hà nư c sau khi ư c T ng Ki m toán N hà nư c ng ý. i u 4. i u ng, b trí công tác, phân công nhi m v i v i cán b , công ch c 1. T ng Ki m toán N hà nư c a) Quy t nh b trí v trí công tác i v i cán b , công ch c là lãnh o c p v , cán b , công ch c là chuyên viên cao c p và tương ương trong toàn ngành. Phân công nhi m v cho cán b , công ch c lãnh o là v trư ng và tương ương tr lên trong toàn ngành. b) i u ng cán b , công ch c t i các ơn v tr c thu c ra công tác ngoài Ki m toán N hà nư c. c) i u ng cán b , công ch c gi a các ơn v trong toàn ngành. 2. Th trư ng các ơn v tr c thu c Ki m toán N hà nư c (Ki m toán N hà nư c khu v c, Ki m toán N hà nư c chuyên ngành, các ơn v tham mưu thu c b máy i u hành) a) Phân công nhi m v cho cán b , công ch c lãnh o là phó v trư ng và tương ương, chuyên viên cao c p và tương ương. b) B trí v trí công tác và phân công nhi m v cho cán b , công ch c lãnh o c p phòng; cán b , công ch c t chuyên viên chính và tương ương tr xu ng và ngư i lao ng thu c ơn v qu n lý. i v i nh ng thay i trong b trí v trí công tác c a trư ng phòng và tương ương ph i báo cáo T ng Ki m toán N hà nư c trư c khi th c hi n. 3. Th trư ng các ơn v s nghi p tr c thu c Ki m toán N hà nư c S p x p, b trí và s d ng cán b , viên ch c ph i phù h p gi a nhi m v ư c giao v i ng ch viên ch c theo quy nh t i N gh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph v vi c quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p. 4. V trư ng V T ch c cán b a) Tham mưu, ph i h p v i th trư ng các ơn v có liên quan giúp T ng Ki m toán N hà nư c th c hi n vi c b trí v trí công tác, phân công nhi m v và i u ng cán b , công ch c theo quy nh t i kho n 1 i u này.
 6. b) Ký quy t nh i u ng cán b , công ch c lãnh o là phó trư ng phòng và tương ương, chuyên viên và tương ương tr xu ng gi a các ơn v trong ngành khi ư c T ng Ki m toán N hà nư c ng ý. i u 5. Quy ho ch cán b , công ch c 1. T ng Ki m toán N hà nư c ch o xây d ng và lãnh o th c hi n quy ho ch cán b , công ch c trong ph m vi toàn ngành theo quy nh c a ng và N hà nư c. a) Quy ho ch lãnh o ch ch t c a ngành: T ng Ki m toán N hà nư c, Phó T ng Ki m toán N hà nư c. b) Quy ho ch i ngũ cán b , công ch c lãnh o c p v , c p phòng cho t ng v trí c th . c) Quy ho ch i ngũ cán b , công ch c chuyên môn nghi p v cho t ng v trí, t ng lo i công vi c. 2. Th trư ng các ơn v tr c thu c căn c nhi m v c a ơn v , tiêu chuNn cán b , công ch c và th c tr ng i ngũ cán b , công ch c hi n có tham mưu xu t vi c quy ho ch, i u ch nh quy ho ch cho phù h p v i t ng th i i m và th c hi n công tác quy ho ch cán b , công ch c thu c ơn v mình qu n lý. 3. V trư ng V T ch c cán b tham mưu, giúp T ng Ki m toán N hà nư c t ch c th c hi n vi c xây d ng và hư ng d n quy trình, phương pháp, các bư c ti n hành quy ho ch cán b , công ch c c a Ki m toán N hà nư c cho các ơn v tr c thu c. i u 6. ào t o, b i dư ng cán b , công ch c 1. T ng Ki m toán N hà nư c th ng nh t qu n lý, ch o th c hi n công tác ào t o, b i dư ng cán b , công ch c trong toàn ngành. 2. Vi c phân c p và t ch c ào t o, b i dư ng; ki m tra, ánh giá k t qu sau ào t o, b i dư ng; nguyên t c, i u ki n, tiêu chuNn ào t o, b i dư ng; trách nhi m c a th trư ng các ơn v tr c thu c trong công tác ào t o, b i dư ng cán b , công ch c ư c th c hi n theo Quy ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c a Ki m toán N hà nư c. i u 7. T ch c nh n xét, ánh giá cán b , công ch c 1. T ng Ki m toán N hà nư c - Ch o xây d ng, hư ng d n n i dung quy trình nh n xét, ánh giá cán b , công ch c trong toàn ngành theo nh kỳ hàng năm và theo yêu c u quy ho ch, b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, i u ng, luân chuy n cán b . - Tr c ti p t ch c nh n xét ánh giá cán b , công ch c lãnh o là v trư ng tr lên; cán b , công ch c ng ch chuyên viên cao c p và tương ương. 2. Th trư ng các ơn v tr c thu c
 7. T ch c nh n xét ánh giá cán b , công ch c lãnh o là phó v trư ng và tương ương tr xu ng; cán b , công ch c t ng ch chuyên viên chính và tương ương tr xu ng, ngư i lao ng làm vi c theo ch h p ng lao ng thu c ơn v qu n lý. 3. V trư ng T ch c cán b Tham mưu, giúp T ng Ki m toán N hà nư c t ch c xây d ng, hư ng d n n i dung quy trình nh n xét, ánh giá cán b , công ch c c a Ki m toán N hà nư c. i u 8. B nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, t ch c, mi n nhi m cán b , công ch c lãnh o 1. T ng Ki m toán N hà nư c a) Quy t nh b nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, vi c t ch c, mi n nhi m iv i cán b , công ch c là lãnh o c p v , c p phòng trong toàn ngành. b) Hư ng d n quy trình, th t c và i u ki n b nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, t ch c, mi n nhi m cán b , công ch c c a Ki m toán N hà nư c theo úng các quy nh c a ng và N hà nư c. 2. Th trư ng các ơn v Ki m toán N hà nư c khu v c a) Ph i h p v i V T ch c cán b th c hi n úng trình t , th t c và i u ki n b nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, t ch c, mi n nhi m cán b , công ch c theo quy nh c a T ng Ki m toán N hà nư c. b) Ký quy t nh b nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, t ch c, mi n nhi m i v i cán b , công ch c lãnh o là phó trư ng phòng và tương ương thu c ơn v khi ư c T ng Ki m toán N hà nư c ng ý và báo cáo T ng Ki m toán N hà nư c (qua V T ch c cán b ) sau khi th c hi n. 3. Th trư ng các ơn v Ki m toán N hà nư c chuyên ngành, các ơn v tham mưu thu c b máy i u hành a) xu t T ng Ki m toán N hà nư c (qua V T ch c cán b ) vi c b nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, t ch c, mi n nhi m i v i cán b , công ch c lãnh o c p phòng, c p v thu c ơn v . b) Th c hi n nhi m v theo quy nh t i i m a kho n 2 i u này. 4. Th trư ng các ơn v s nghi p N goài vi c th c hi n quy nh t i N gh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph v vi c quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p, th c hi n phân c p qu n lý cán b v b nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, t ch c, mi n nhi m i v i cán b , viên ch c thu c ơn v theo quy nh t i i m a và i m b kho n 2 i u này.
 8. 5. V trư ng V T ch c cán b a) Tham mưu, giúp T ng Ki m toán N hà nư c trong công tác b nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, t ch c, mi n nhi m i v i cán b , công ch c là lãnh o c p v và tương ương, c p phòng và tương ương trong ph m vi toàn ngành. b) Ph i h p v i các ơn v tr c thu c th c hi n các quy trình, th t c và i u ki n b nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, t ch c, mi n nhi m cán b , công ch c; thNm nh l i quy trình, th t c và i u ki n b nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, t ch c, mi n nhi m cán b , công ch c c a các ơn v tr c thu c báo cáo T ng Ki m toán N hà nư c xem xét, quy t nh. c) Tham mưu, giúp T ng Ki m toán N hà nư c xây d ng và hư ng d n quy trình, th t c và i u ki n b nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, t ch c, mi n nhi m cán b , công ch c c a Ki m toán N hà nư c theo quy nh c a ng và N hà nư c. d) Ký quy t nh b nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, vi c t ch c, mi n nhi m i v i cán b , công ch c lãnh o là phó trư ng phòng và tương ương thu c ơn v Ki m toán N hà nư c chuyên ngành, các ơn v tham mưu thu c b máy i u hành c a Ki m toán N hà nư c. i u 9. Khen thư ng cán b công ch c 1. T ng Ki m toán N hà nư c th c hi n công tác khen thư ng và quy t nh khen thư ng cán b công ch c trong toàn ngành trên cơ s ngh c a H i ng thi ua khen thư ng Ki m toán N hà nư c. 2. Th trư ng các ơn v tr c thu c th c hi n công tác khen thư ng theo quy nh c a N hà nư c và Quy ch thi ua khen thư ng c a Ki m toán N hà nư c. i u 10. K lu t cán b , công ch c 1. T ng Ki m toán N hà nư c a) Thành l p H i ng k lu t và quy t nh k lu t i cán b , công ch c lãnh o c p v ; cán b , công ch c là chuyên viên cao c p và tương ương trong toàn ngành; cán b , công ch c công tác t i các ơn v Ki m toán N hà nư c chuyên ngành, các ơn v tham mưu thu c b máy i u hành. b) Quy t nh k lu t v i hình th c: h b c lương, h ng ch, cách ch c ho c bu c thôi vi c i v i cán b , công ch c thu c các ơn v Ki m toán N hà nư c khu v c; cán b , viên ch c các ơn v s nghi p. c) i v i cán b , công ch c ng ch chuyên viên cao c p và tương ương b x lý k lu t b ng hình th c h ng ch thì T ng Ki m toán N hà nư c ngh c p có thNm quy n ra quy t nh k lu t h ng ch i v i cán b , công ch c ó. d) Gi i quy t khi u n i quy t nh k lu t
 9. - L n th nh t i v i nh ng trư ng h p quy nh t i i m a và i m b kho n 1 i u này. - L n th hai i v i các quy t nh thi hành k lu t cán b , công ch c do th trư ng Ki m toán N hà nư c khu v c ban hành. 2. Th trư ng ơn v Ki m toán N hà nư c khu v c, ơn v s nghi p a) ngh T ng Ki m toán N hà nư c thành l p H i ng k lu t xem xét k lu t i v i cán b , công ch c lãnh o c p v ; cán b , công ch c là chuyên viên cao c p và tương ương thu c ơn v qu n lý có vi ph m k lu t. b) Quy t nh thành l p H i ng k lu t xem xét k lu t i v i cán b , công ch c là lãnh o c p phòng; cán b , công ch c là chuyên viên chính và tương ương tr xu ng thu c ơn v qu n lý. Quy t nh hình th c k lu t: Khi n trách, c nh cáo. i v i trư ng h p H i ng k lu t ki n ngh m t trong các hình th c k lu t: h b c lương, h ng ch, cánh ch c, bu c thôi vi c thì th trư ng ơn v ngh T ng Ki m toán N hà nư c xem xét, quy t nh. c) Gi i quy t khi u n i l n u các trư ng h p quy nh t i i m a và i m b kho n 2 i u này. 3. Vi c k lu t và x lý trách nhi m v t ch t cán b , công ch c ư c th c hi n theo quy nh pháp lu t hi n hành. i u 11. T m ình ch công tác i v i cán b , công ch c 1. T ng Ki m toán Nhà nư c Quy t nh t m ình ch công tác i v i cán b , công ch c có vi ph m k lu t là trư ng phòng và tương ương, chuyên viên chính và tương ương tr lên trong toàn ngành. 2. Th trư ng ơn v Ki m toán N hà nư c khu v c Ký quy t nh t m ình ch công tác i v i cán b , công ch c có sai ph m là phó trư ng phòng và tương ương, cán b , công ch c là chuyên viên và tương ương tr xu ng thu c ơn v qu n lý, ng th i báo cáo T ng Ki m toán N hà nư c. 3. Th trư ng các ơn v tham mưu thu c b máy i u hành, các ơn v Ki m toán N hà nư c chuyên ngành ngh T ng Ki m toán N hà nư c (qua V T ch c cán b ) v vi c t m ình ch công tác i v i cán b , công ch c có sai ph m thu c ơn v qu n lý. 4. Th trư ng các ơn v s nghi p
 10. Quy t nh t m ình ch công tác i v i cán b , viên ch c ư c th c hi n theo thNm quy n quy nh t i N gh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph v vi c quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p và thNm quy n quy nh t i i m kho n 2 i u này. 5. V trư ng V T ch c cán b V trư ng V T ch c cán b ký quy t nh t m ình ch công tác i v i cán b , công ch c có sai ph m là phó trư ng phòng và tương ương, cán b , công ch c là chuyên viên và tương ương tr xu ng các ơn v tham mưu thu c b máy i u hành, các ơn v Ki m toán N hà nư c chuyên ngành trên cơ s ngh c a th trư ng các ơn v và ư c T ng Ki m toán N hà nư c phê duy t. 6. Vi c t m ình ch công tác i v i thành viên oàn ki m toán ư c th c hi n theo Quy t nh s 556/Q -KTNN ngày 11/7/2006 c a T ng Ki m toán N hà nư c v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a oàn Ki m toán N hà nư c. i u 12. Th c hi n ch chính sách i v i cán b , công ch c T ng Ki m toán N hà nư c ch o xây d ng và ban hành các quy nh, quy ch , n i quy, hư ng d n các ơn v th c hi n các ch chính sách i v i cán b , công ch c trên cơ s các quy nh c a ng, N hà nư c và c a Ki m toán N hà nư c. 1. B nhi m vào ng ch, nâng ng ch, chuy n ng ch, chuy n lo i công ch c và nâng b c lương i v i cán b , công ch c a) T ng Ki m toán N hà nư c - Quy t nh b nhi m vào ng ch, nâng ng ch, chuy n ng ch và chuy n lo i công ch c cho cán b , công ch c t chuyên viên chính và tương ương tr xu ng. Nâng b c lương, chuy n x p lương và ký quy t nh nâng b c lương, chuy n x p lương cho cán b , công ch c t ng ch chuyên viên chính và tương ương tr xu ng. - ngh c p có thNm quy n b nhi m vào ng ch, chuy n ng ch chuyên viên cao c p và tương ương. b) Th trư ng các ơn v Ki m toán N hà nư c khu v c, Ki m toán N hà nư c chuyên ngành, các ơn v tham mưu thu c b máy i u hành ngh T ng Ki m toán N hà nư c b nhi m vào ng ch, nâng ng ch, chuy n ng ch, chuy n lo i công ch c; nâng b c lương, chuy n x p lương cho cán b , công ch c thu c ơn v qu n lý theo quy nh c a pháp lu t và c a Ki m toán N hà nư c. c) Th trư ng các ơn v s nghi p Th c hi n theo thNm quy n quy nh t i N gh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph v vi c quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p.
 11. d) V trư ng V T ch c cán b Tham mưu, giúp T ng Ki m toán N hà nư c trong vi c b nhi m vào ng ch, nâng ng ch, chuy n ng ch, chuy n lo i công ch c, nâng b c lương, chuy n x p lương cho cán b , công ch c trong toàn ngành. 2. Bi t phái cán b công ch c a) T ng Ki m toán N hà nư c Căn c yêu c u nhi m v , công v và i u ki n, kh năng c a cán b , công ch c quy t nh bi t phái cán b , công ch c n làm vi c t i các ơn v tr c thu c Ki m toán N hà nư c theo yêu c u c a nhi m v , công v . b) Th trư ng các ơn v Ki m toán N hà nư c khu v c, Ki m toán N hà nư c chuyên ngành, các ơn v tham mưu thu c b máy i u hành, ơn v s nghi p Báo cáo T ng Ki m toán N hà nư c (qua V T ch c cán b ) khi có nhu c u c n bi t phái cán b , công ch c thu c ơn v . c) V trư ng V T ch c cán b Tham mưu giúp T ng Ki m toán N hà nư c trong vi c bi t phái cán b , công ch c trong toàn ngành. 3. Ch ngh hưu c a cán b , công ch c a) T ng Ki m toán N hà nư c Thông báo và ký quy t nh ngh hưu i v i cán b , công ch c lãnh o c p v , công ch c ng ch chuyên viên cao c p và tương ương trong toàn ngành; ký quy t nh ngh hưu i v i cán b , công ch c trong các ơn v tham mưu thu c b máy i u hành, Ki m toán N hà nư c chuyên ngành; quy t nh kéo dài thêm th i h n công tác i v i cán b , công ch c n tu i ngh hưu trong toàn ngành, theo quy nh hi n hành c a N hà nư c. b) Th trư ng các ơn v Ki m toán N hà nư c khu v c Thông báo và ký quy t nh ngh hưu i v i cán b , công ch c lãnh o c p phòng, cán b , công ch c ng ch chuyên viên chính và tương ương tr xu ng thu c ơn v qu n lý. c) Th trư ng các ơn v s nghi p Quy t nh vi c ngh hưu i v i cán b , viên ch c thu c ơn v th c hi n theo thNm quy n quy nh t i kho n 4 i u 8 N gh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph v vi c quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p.
 12. c) V trư ng V T ch c cán b thông báo vi c ngh hưu i v i cán b , công ch c lãnh o c p phòng, cán b , công ch c ng ch chuyên viên chính và tương ương tr xu ng trong các ơn v tham mưu thu c b máy i u hành, Ki m toán N hà nư c chuyên ngành. d) Trình t , th t c th c hi n ngh hưu i v i cán b , công ch c th c hi n theo quy nh c a T ng Ki m toán N hà nư c v vi c hư ng d n th c hi n N gh nh s 143/2007/N -CP ngày 10/9/2007 c a Chính ph v vi c th c hi n ngh hưu. 4. Ch thôi vi c (không bao g m hình th c bu c thôi vi c) c a cán b , công ch c a) T ng Ki m toán N hà nư c xem xét và ký quy t nh cho cán b , công ch c lãnh o t trư ng phòng và tương ương tr lên, cán b , công ch c ng ch chuyên viên chính và tương ương tr lên trong các ơn v tr c thu c Ki m toán N hà nư c thôi vi c do s p x p t ch c, tinh gi n biên ch ho c xin thôi vi c vì các lý do khác. b) Th trư ng các ơn v Ki m toán N hà nư c khu v c ký quy t nh cho cán b , công ch c lãnh o là phó trư ng phòng và tương ương; cán b , công ch c là chuyên viên và tương ương tr xu ng thu c ơn v qu n lý thôi vi c do s p x p t ch c, tinh gi n biên ch ho c xin thôi vi c vì các lý do khác sau khi ư c T ng Ki m toán N hà nư c ng ý. c) Th trư ng các ơn v s nghi p quy t nh ch thôi vi c i v i cán b , viên ch c thu c ơn v th c hi n theo thNm quy n quy nh t i kho n 4 i u 8 N gh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph v vi c quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p. d) V trư ng V T ch c cán b ký quy t nh cho cán b , công ch c lãnh o là phó trư ng phòng và tương ương; cán b , công ch c là chuyên viên và tương ương tr xu ng trong các ơn v tham mưu thu c b máy i u hành, Ki m toán N hà nư c chuyên ngành thôi vi c do s p x p t ch c, tinh gi n biên ch ho c xin thôi vi c vì các lý do khác sau khi ư c T ng Ki m toán N hà nư c ng ý. 5. N gh m, ngh i khám, ch a b nh a) T ng Ki m toán N hà nư c Gi i quy t ch ngh m, ngh i khám ch a b nh i v i th trư ng các ơn v tr c thu c, chuyên viên cao c p và tương ương trong toàn ngành trong trư ng h p v ng t 02 ngày tr lên. b) Th trư ng các ơn v Ki m toán N hà nư c khu v c, các ơn v s nghi p gi i quy t ch ngh m, ngh i khám ch a b nh i v i cán b , công ch c lãnh o là phó v trư ng và tương ương; cán b , công ch c là chuyên viên chính và tương ương tr xu ng thu c ơn v . c) V trư ng V T ch c cán b gi i quy t ch ngh m, ngh i khám ch a b nh i v i cán b , công ch c lãnh o là phó v trư ng và tương ương; cán b , công
 13. ch c là chuyên viên chính và tương ương tr xu ng trong các ơn v tham mưu thu c b máy i u hành, Ki m toán N hà nư c các chuyên ngành. 6. N gh không hư ng lương a) T ng Ki m toán N hà nư c quy t nh ngh không hư ng lương i v i cán b , công ch c lãnh o c p v , chuyên viên cao c p và tương ương trong toàn ngành. b) Th trư ng các ơn v Ki m toán N hà nư c khu v c, các ơn v s nghi p ký quy t nh ngh không hư ng lương i v i cán b , công ch c thu c ơn v mình qu n lý, sau khi báo cáo T ng Ki m toán N hà nư c (qua V T ch c cán b ) và ư c T ng Ki m toán N hà nư c ng ý. c) V trư ng V T ch c cán b ký quy t nh ngh không hư ng lương i v i cán b , công ch c trong các ơn v tham mưu thu c b máy i u hành, Ki m toán N hà nư c các chuyên ngành, sau khi ã báo cáo t ng Ki m toán N hà nư c và ư c T ng Ki m toán N hà nư c ng ý. 7. N gh ra nư c ngoài a) T ng Ki m toán N hà nư c quy t nh vi c ngh ra nư c ngoài i v i cán b , công ch c trong toàn ngành theo quy nh c a pháp lu t. b) Th trư ng các ơn v tr c thu c ph i báo cáo và trình xin ý ki n T ng Ki m toán N hà nư c (qua V T ch c cán b ) b ng văn b n v cán b , công ch c c a các ơn v mình có nhu c u ngh ra nư c ngoài. c) V trư ng V T ch c cán b Tham mưu, giúp T ng Ki m toán N hà nư c trong vi c quy t nh ngh ra nư c ngoài i v i cán b , công ch c trong toàn ngành. 8. N gh hàng năm a) T ng Ki m toán N hà nư c quy t nh vi c ngh hàng năm i v i cán b , công ch c lãnh o là v trư ng và tương ương tr lên trong toàn ngành. b) Th trư ng các ơn v Ki m toán N hà nư c khu v c, các ơn v s nghi p quy t nh ngh hàng năm i v i cán b , công ch c thu c ơn v mình qu n lý. c) V trư ng V T ch c cán b gi i quy t ch ngh hàng năm i v i cán b , công ch c trong các ơn v tham mưu thu c b máy i u hành, Ki m toán N hà nư c các chuyên ngành. 9. Trình t , th t c v vi c gi i quy t ch thôi vi c; ngh m, ngh i khám, ch a b nh; ngh không hư ng lương; ngh ra nư c ngoài và ngh hàng năm th c hi n theo văn b n hư ng d n c a T ng Ki m toán N hà nư c. i u 13. Ki m tra công tác cán b , gi i quy t khi u n i, t cáo v cán b , công ch c; qu n lý h sơ cán b , công ch c
 14. 1. Ki m tra công tác cán b a) T ng Ki m toán N hà nư c quy t nh ho c u quy n cho V T ch c cán b th c hi n ki m tra công tác cán b trong ph m vi toàn ngành theo quy nh c a N hà nư c và c a Ki m toán N hà nư c. b) Th trư ng các ơn v tr c thu c Ki m toán N hà nư c t ch c ki m tra công tác cán b hàng năm và t xu t theo ch c năng nhi m v ư c phân công và theo phân c p c a T ng Ki m toán N hà nư c. 2. Gi i quy t khi u n i, t cáo v cán b , công ch c a) T ng Ki m toán N hà nư c xem xét, gi i quy t các ơn thư khi u n i, t cáo liên quan n công tác qu n lý cán b , công ch c trong toàn ngành theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. b) V trư ng V T ch c cán b có trách nhi m ph i h p v i th trư ng các ơn v tr c thu c tham mưu giúp T ng Ki m toán N hà nư c gi i quy t các ơn thư khi u n i, t cáo liên quan n công tác qu n lý cán b , công ch c trong toàn ngành. i u 14. Th ng kê và báo cáo v công tác cán b , qu n lý h sơ cán b , công ch c 1. Th trư ng các ơn v tr c thu c Ki m toán N hà nư c có trách nhi m th ng kê và báo cáo v công tác cán b cho T ng Ki m toán N hà nư c qua V T ch c cán b . 2. Th trư ng các ơn v Ki m toán N hà nư c khu v c ch u trách nhi m trư c T ng Ki m toán N hà nư c v vi c qu n lý, lưu gi và b sung, khai thác h sơ c a cán b , công ch c thu c ơn v t c p trư ng phòng và tương ương tr xu ng. 3. V trư ng V T ch c cán b ch u trách nhi m qu n lý, lưu gi và b sung, khai thác h sơ c a cán b , công ch c c p V trong toàn ngành; cán b , công ch c trong các ơn v Ki m toán N hà nư c chuyên ngành, các ơn v tham mưu thu c b máy i u hành c a Ki m toán N hà nư c. Chương III I U KHO N THI HÀNH i u 15. Trách nhi m thi hành Th trư ng các ơn v tr c thu c Ki m toán N hà nư c có trách nhi m ph bi n quy nh này n toàn th cán b , công ch c thu c ơn v ; trong quá trình th c hi n n u có v n phát sinh chưa ư c quy nh ho c khó khăn, vư ng m c c n ph n ánh k p th i v V T ch c cán b t ng h p báo cáo T ng Ki m toán N hà nư c xem xét, s a i, b sung cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản