Quyết định số 1587/2008/QĐ-TTCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
42
lượt xem
4
download

Quyết định số 1587/2008/QĐ-TTCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1587/2008/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Hợp tác Quốc tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1587/2008/QĐ-TTCP

  1. THANH TRA CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1587/2008/Q -TTCP Hà N i, ngày 06 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C, HO T NG C A V H P TÁC QU C T T NG THANH TRA Căn c lu t Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c gh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c gh nh s 65/2008/N -CP ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Thanh tra Chính ph ; Xét ngh c a V trư ng V H p tác Qu c t và V trư ng V T ch c Cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c, ho t ng c a V H p tác Qu c t ”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c Cán b , V trư ng V H p tác Qu c t , Th trư ng các ơn v thu c Thanh tra Chính ph thi hành Quy t nh này./. T NG THANH TRA Nơi nh n: - Như i u 3; - Lãnh oTTCP; - Lưu VT, HTQT, TCCB. Tr n Văn Truy n QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C, HO T NG C A V H P TÁC QU C T (Ban hành kèm theo Quy t nh s :1587/2008/Q -TTCP ngày 06 tháng 8 năm 2008 c a T ng Thanh tra) Chương I. CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N, NGUYÊN T C LÀM VI C i u 1. V trí và ch c năng
  2. V H p tác qu c t là ơn v thu c Thanh tra Chính ph , có ch c năng tham mưu giúp T ng Thanh tra th c hi n qu n lý th ng nh t các ho t ng i ngo i c a Thanh tra Chính ph ; th c hi n h p tác qu c t v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Giúp T ng Thanh tra ch trì ho c tham gia xây d ng các d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t v ho t ng i ngo i, h p tác qu c t v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng c a Thanh tra Chính ph theo s phân công c a T ng Thanh tra. 2. Giúp T ng Thanh tra nghiên c u, xu t ch trương, phương hư ng ho t ng i ngo i, h p tác v i nư c ngoài v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng; xây d ng k ho ch dài h n, hàng năm và các chương trình h p tác qu c t thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a Thanh tra Chính ph ; T ng h p, xây d ng k ho ch c oàn ra, ón oàn vào trình T ng Thanh tra phê duy t và ph i h p v i các v , c c, ơn v có liên quan thu c Thanh tra Chính ph th c hi n k ho ch ó. 3. Ch trì, ph i h p v i V T ch c cán b và các ơn v có liên quan xu t nhân s cho các oàn ra, k c oàn i công tác nư c ngoài theo chương trình, d án h p tác, trình T ng Thanh tra xem xét, quy t nh; th c hi n các th t c hành chính c n thi t sau khi có quy t nh c a T ng Thanh tra và các th t c l tân, i ngo i b o m thu n l i cho oàn i công tác nư c ngoài. 4. Giúp T ng Thanh tra ch trì ho c tham gia so n th o, àm phán, hoàn thi n các th t c ký k t các tho thu n, chương trình, d án h p tác qu c t trong các lĩnh v c qu n lý Nhà nư c c a Thanh tra Chính ph ; qu n lý, i u ph i các chương trình, k ho ch, d án h p tác v i nư c ngoài v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng; t ch c th c hi n các tho thu n, chương trình, d án ó. 5. Giúp T ng Thanh tra ch trì ho c ph i h p v i các cơ quan, t ch c nư c ngoài t ch c các h i ngh , h i th o qu c t và các ho t ng i ngo i, h p tác qu c t khác trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a Thanh tra Chính ph ; th ng nh t qu n lý vi c t ch c các h i ngh , h i th o qu c t , vi c ti p khách qu c t c a Thanh tra Chính ph ; th c hi n các ho t ng l tân i ngo i theo quy nh; tham gia ho t ng c a các t ch c qu c t , di n àn qu c t theo s phân công c a T ng Thanh tra. 6. Giúp T ng Thanh tra hư ng d n, ôn c, ki m tra vi c th c hi n các ho t ng i ngo i và h p tác qu c t v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng c a các ơn v th c hi n tho thu n h p tác qu c t c a Thanh tra Chính ph . 7. Giúp T ng Thanh tra tham gia ý ki n v i các B , ngành v các v n liên quan n lĩnh v c thanh tra, gi i quy t khi u n i t cáo và phòng, ch ng tham nhũng trong xu t àm phán, ký k t và th c hi n các i u ư c qu c t , th a thu n qu c t . 8. Th c hi n nhi m v , quy n h n v h i nh p kinh t qu c t , thông tin i ngo i theo quy nh hi n hành. 9. Ch trì, ph i h p v i V T ch c Cán b , Văn phòng và các v , c c, ơn v có liên quan nghiên c u, xu t T ng Thanh tra khen thư ng các t ch c, cá nhân nư c ngoài có thành tích trong vi c giúp , h p tác v i Thanh tra Chính ph và làm th t c ngh khen thư ng, t ch c l trao t ng theo úng quy nh c a pháp lu t v thi ua khen thư ng. 10. Lưu gi và b o qu n các lo i h sơ, tài li u, văn b n v công tác i ngo i và h p tác qu c t ; qu n lý h chi u c a cán b , công ch c Thanh tra Chính ph theo quy nh c a pháp lu t. 11. Qu n lý cán b , công ch c và tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a T ng Thanh tra. 12. Th c hi n các nhi m v khác do T ng Thanh tra giao.
  3. i u 3. Nguyên t c làm vi c V H p tác Qu c t làm vi c theo ch th trư ng, b o m nguyên t c t p trung dân ch , công khai, minh b ch theo quy nh c a pháp lu t; cao trách nhi m và k lu t cá nhân, phát huy năng l c, s trư ng, tính ch ng, sáng t o trong công tác c a cán b , công ch c; cao vi c ph i h p công tác, trao i kinh nghi m, thông tin trong gi i quy t công vi c và trong m i ho t ng theo ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c quy nh. Chương II. T CH C B MÁY, TRÁCH NHI M, PH M VI GI I QUY T CÔNG VI C i u 4. Cơ c u t ch c, biên ch 1. Cơ c u t ch c c a V H p tác Qu c t g m: a) Lãnh o V có V trư ng, các Phó V trư ng; b) Các ơn v tr c thu c V : + Phòng T ng h p – L tân; + Phòng H p tác Song phương; + Phòng H p tác a phương. 2. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các phòng do V trư ng V H p tác Qu c t quy nh. 3. Biên ch c a V H p tác Qu c t do T ng Thanh tra quy t nh theo ngh c a V trư ng V T ch c Cán b và V trư ng V H p tác Qu c t . i u 5. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a V trư ng 1. Lãnh o, ch o và t ch c th c hi n các nhi m v c a V theo quy nh t i i u 2 c a Quy nh này; ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c T ng Thanh tra v k t qu th c hi n công vi c ư c giao. 2. Phân công nhi m v , ph i h p ho t ng và ki m tra vi c th c hi n nhi m v c a các Phó v trư ng, các phòng tr c thu c và cán b , công ch c trong V . 3. Ph i h p v i Th trư ng các ơn v khác thu c Thanh tra Chính ph x lý nh ng v n có liên quan n nh ng công vi c thu c ch c năng, nhi m v c a C c và th c hi n nhi m v chung c a cơ quan theo quy nh t i Quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph . 4. Qu n lý cán b , công ch c và tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a T ng Thanh tra; duy trì k lu t công tác, qu n lý, ánh giá và th c hi n công tác thi ua khen thư ng i v i cán b , công ch c thu c ơn v mình; xây d ng và th c hi n quy ho ch cán b , k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c a ơn v . 5. Th c hi n nhi m v ư c T ng Thanh tra y quy n gi i quy t; ký th a l nh khi ư c y quy n m t s văn b n thu c thNm quy n c a T ng Thanh tra theo quy nh t i Quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph . 6. Th c hi n ch thông tin, báo cáo theo quy nh c a Thanh tra Chính ph . Báo cáo k p th i v i lãnh o Thanh tra Chính ph v k t qu th c hi n nhi m v công tác và ki n ngh các v n c n gi i
  4. quy t, nh ng v n v cơ ch , chương trình, k ho ch c n s a i, b sung cho phù h p v i yêu c u nhi m v c a Thanh tra Chính ph . 7. Th c hi n các nhi m v khác do T ng Thanh tra giao. i u 6. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Phó v trư ng 1. Giúp V trư ng qu n lý, i u hành công vi c c a V ; tr c ti p i u hành m t s lĩnh v c công tác theo s phân công c a V trư ng. Khi c n thi t m t Phó v trư ng ư c V trư ng u nhi m i u hành các ho t ng c a V . 2. Th c hi n nhi m v , quy n h n c a V trư ng trong ph m vi ư c V trư ng phân công và u quy n. Th c hi n ch báo cáo i v i V trư ng v tình hình và k t qu th c hi n nhi m v ư c phân công. 3. Ch u trách nhi m cá nhân trư c V trư ng, trư c lãnh o Thanh tra Chính ph và trư c pháp lu t v ý ki n xu t, ti n , ch t lư ng, hi u qu th c hi n nhi m v , v n i dung, hình th c, th th c, trình t , th t c ban hành văn b n và quy trình gi i quy t công vi c ư c giao. i u 7. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Trư ng phòng, Phó trư ng phòng 1. Trư ng phòng là ngư i tr c ti p lãnh o, ch o, qu n lý, i u hành ho t ng c a Phòng và ch u trách nhi m trư c lãnh o V , trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Phòng và vi c th c hi n nhi m v ư c giao. 2. Phó trư ng phòng giúp Trư ng phòng và ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng, lãnh o V và pháp lu t v công tác ư c phân công; th c hi n các nhi m v khác do lãnh o V tr c ti p giao. Khi c n thi t ư c Trư ng phòng u nhi m i u hành các ho t ng c a Phòng. 3. Nhi m v , quy n h n c th c a Trư ng phòng, Phó trư ng phòng thu c V H p tác Qu c t do V trư ng quy nh. i u 8. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a cán b , công ch c thu c V 1. Ch p hành k lu t lao ng, các quy nh c a pháp lu t i v i cán b , công ch c, các quy nh c a Thanh tra Chính ph và c a V H p tác Qu c t . 2. Ch ng nghiên c u, tham mưu v lĩnh v c chuyên môn ư c phân công m nhi m; gi i quy t công vi c ư c giao theo úng trình t , th t c, th i h n quy nh; ph i h p ch t ch v i cán b , công ch c khác trong V gi i quy t công vi c ư c giao; k p th i báo cáo v i ngư i ph trách tr c ti p khi có vư ng m c ho c phát sinh nh ng v n m i trong quá trình th c hi n nhi m v . 3. Ch p hành k lu t phát ngôn, Quy t c ng x c a cán b , công ch c ngành Thanh tra, N i quy làm vi c, Quy ch văn hoá công s c a cơ quan Thanh tra Chính ph ; th c hi n ch báo cáo, ch qu n lý h sơ, tài li u theo quy nh; ch u trách nhi m cá nhân v ý ki n xu t, ti n , ch t lư ng, hi u qu th c hi n nhi m v , v n i dung, hình th c, th th c, trình t , th t c ban hành văn b n và quy trình gi i quy t công vi c ư c giao. Chương III. QUAN H CÔNG TÁC i u 9. Th c hi n ch o c a Lãnh o Thanh tra Chính ph
  5. V H p tác Qu c t ch u s lãnh o và ch o c a T ng Thanh tra, các Phó t ng Thanh tra; có trách nhi m th c hi n nghiêm túc nhi m v ư c phân công, báo cáo k p th i v i lãnh o Thanh tra Chính ph v k t qu th c hi n nhi m v công tác theo quy nh. i u 10. Quan h v i các v , c c, ơn v thu c Thanh tra Chính ph 1. Quan h gi a V H p tác Qu c t v i các v , c c, ơn v thu c Thanh tra Chính ph là quan h ph i h p, trao i, h tr l n nhau hoàn thành nhi m v . 2. Trong trư ng h p V H p tác Qu c t ư c giao nhi m v ch trì, ph i h p v i các v , c c, ơn v trong cơ quan nh m th c hi n nhi m v ư c giao, V H p tác Qu c t có trách nhi m ch ng bàn b c, th ng nh t v i các v , c c, ơn v ph i h p ó gi i quy t nh ng v n có liên quan. Khi trình T ng Thanh tra các v n có liên quan n các v , c c, ơn v khác ph i có ý ki n b ng văn b n c a v , c c, ơn v ó. 3. V H p tác Qu c t có trách nhi m: + Ph i h p v i V T ch c Cán b trong công tác qu n lý cán b , xây d ng và th c hi n quy ho ch cán b , k ho ch biên ch , b i dư ng, ào t o nâng cao trình cán b , công ch c c a V ; + Ph i h p v i Văn phòng Thanh tra Chính ph xây d ng d toán, quy t toán kinh phí, th c hi n ch qu n lý tài chính và tài s n c a V theo quy nh c a Nhà nư c; th c hi n ch báo cáo v công tác c a V hàng tháng, quý, 06 tháng, năm theo quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph ; + Ph i h p v i V Pháp ch trong vi c xây d ng, thNm nh, góp ý ki n i v i các án và d th o văn b n quy ph m pháp lu t v i ngo i và h p tác qu c t . i u 11. Quan h gi a Lãnh o V v i c p u công oàn 1. Lãnh o V t o i u ki n t ch c ng và các oàn th ho t ng theo úng i u l , tôn ch , m c ích; ph i h p v i c p y ng và lãnh o các oàn th t o i u ki n ng viên, cán b , công ch c trong V h c t p nâng cao trình chính tr , chuyên môn nghi p v , làm vi c t hi u qu , ch t lư ng cao; b o m th c hi n Quy ch dân ch trong ho t ng c a cơ quan, xây d ng n n n p văn hóa công s , k lu t hành chính. 2. Lãnh o V có trách nhi m cung c p y , k p th i thông tin v ho t ng công tác c a V và các quy n l i c a cán b , công ch c cho c p y ng, lãnh o các oàn th ; tham kh o ý ki n c a c p y, lãnh o các oàn th trư c khi quy t nh các v n v bi n pháp ph i h p lãnh o, giáo d c chính tr tư tư ng, b o v n i b , tăng cư ng m i oàn k t, chăm lo i s ng c a cán b , công ch c và v công tác t ch c cán b trong V . Chương IV. T CH C TH C HI N i u 12. Trách nhi m thi hành 1. V trư ng, các Phó v trư ng, các Trư ng phòng, Phó trư ng phòng và toàn th cán b , công ch c V H p tác Qu c t có trách nhi m th c hi n Quy nh này. 2. Nh ng n i dung khác có liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a V mà chưa ư c th hi n trong Quy nh này thì ư c th c hi n theo Quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph và các văn b n pháp lu t hi n hành. 3. Căn c vào các quy nh hi n hành và Quy nh này, V trư ng V H p tác Qu c t có trách nhi m xây d ng, ban hành Quy ch làm vi c c a ơn v mình th c hi n ch c năng, nhi m v ư c giao.
  6. i u 13. S a i, b sung Quy nh V trư ng V H p tác Qu c t và V trư ng V T ch c cán b có trách nhi m theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n Quy nh này; t ng h p các ý ki n góp ý, nghiên c u xu t k p th i vi c b sung, s a i Quy nh, phù h p v i yêu c u công tác c a V H p tác Qu c t và c a Thanh tra Chính ph ./.
Đồng bộ tài khoản