Quyết định số 159-HDDBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 159-HDDBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 159-HDDBT về việc thành lập thị trấn của huyện đông hưng thuộc tỉnh Thái bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 159-HDDBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 159-H BT Hà N i, ngày 02 tháng 12 năm 1986 QUY T NNH V VI C THÀNH L P THN TR N C A HUY N ÔNG HƯNG THU C T NH THÁI BÌNH H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 214-CP c a H i ng Chính ph ngày 21-11-1970; Căn c Quy t nh s 64b-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban nhân dân t nh Thái Bình và Ban T ch c c a Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Thành l p th tr n ông Hưng (th tr n huy n l huy n ông Hưng) trên cơ s 52,95 hécta di n tích t nhiên v i 2.700 nhân khNu c a xã ông H p; 9,10 hécta di n tích t nhiên v i 187 nhân khNu c a xã ông La và 2,42 hécta di n tích t nhiên v i 281 nhân khNu c a xã Nguyên Xá. Th tr n ông Hưng có t ng di n tích t nhiên 64,47 hécta v i 3.168 nhân khNu. a gi i th tr n ông Hưng phía ông giáp xã ông La; phía tây và phía nam giáp xã ông H p; phía b c giáp xã Nguyên Xá. - Xã ông H p còn 276,92 hécta v i 3.968 nhân khNu. a gi i xã ông H p phía ông giáp xã ông Các; phía tây giáp xã Nguyên Xá; phía nam giáp xã ông ng và xã Phú Châu; phía b c giáp th tr n ông Hưng. - Xã ông La còn 669,8 hécta v i 7.226 nhân khNu. a gi i xã ông La phía ông giáp xã ông Sơn; phía tây giáp th tr n ông Hưng; phía nam giáp xã ông Xá; phía b c giáp xã Nguyên Xá và xã Liên Giang. - Xã Nguyên Xá còn 427,08 hécta v i 5.768 nhân khNu. a gi i xã Nguyên Xá phía ông giáp th tr n ông Hưng; phía tây giáp xã Phong Châu và xã Phú Châu; phía nam giáp xã ông H p; phía b c giáp xã Phú Lương.
  2. i u 2. U ban nhân dân t nh Thái Bình và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. oàn Tr ng Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản