Quyết định số 1592 TCHQ/QĐ-VP

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
7
download

Quyết định số 1592 TCHQ/QĐ-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1592 TCHQ/QĐ-VP về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1592 TCHQ/QĐ-VP

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NG C C H I QUAN c l p - T do - H nh phúc ------- ------------- S : 1592 TCHQ/Q -VP Hà N i, ngày 09 tháng 12 năm 2003 QUY T NH V VI C THÀNH L P H I NG THI UA - KHEN THƯ NG NGÀNH H I QUAN T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c Lu t H i quan ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 96/2002/N -CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c H i quan; Căn c Ngh nh 56/1998/CP ngày 30/7/1998 c a Chính ph quy nh các hình th c, i tư ng và tiêu chu n khen th ơng c a Chính ph , các b cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , u ban nhân dân các c p; c th hoá tiêu chu n khen thư ng huân chương lao ng; Căn c Quy t nh s 154/1998/Q -TTg ngày 25/8/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i b sung nhi m v và các thành viên H i ng Thi ua - khen th ơng các c p; Xét ngh c a Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng ngành h i quan: QUY T NH i u 1: Thành l p H i ng Thi ua - Khen thư ng ngành H i quan, g m các ông (bà): 1. Ch t ch h i ng: T ng c c trư ng T ng c c H i quan 2. Phó Ch t ch H i ng: Phó T ng c c trư ng T ng c c H i quan, ph trách Văn phòng 3. Các y viên H i ng: - Chánh văn phòng T ng c c (U viên th ơng tr c) - V trư ng V t ch c cán b (u viên thư ng tr c) - Chánh Thanh tra t ng c c - V trư ng V K ho ch tài chính - Phó Văn phòng, ph trách công tác Thi ua Tuyên truy n (u viên thư ký) - U viên chuyên trách Ban Vì s ti n b c a ph n ngành H i quan
  2. i u 2: H i ng Thi ua - Khen thư ng ngành H i quan làm vi c theo ch t p th và theo quy ch ư c thông qua. i u 3: Quy t nh này có hi u l c t ngày ký và thay th Quy t nh s 17/Q -TCCB ngày 17/01/2000 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. i u 4: Các thành viên c a h i ng Thi ua - Khen thư ng ngành H i quan có tên t i i u 1 và Th trư ng các ơn v trong ngành h i quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Trương Chí Trung
Đồng bộ tài khoản