Quyết định số 1593 TCHQ/QĐ-VP

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
7
download

Quyết định số 1593 TCHQ/QĐ-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1593 TCHQ/QĐ-VP về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - khen thưởng ngành Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1593 TCHQ/QĐ-VP

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NG C C H I QUAN c l p - T do - H nh phúc -------- ------------ S : 1593 TCHQ/Q -VP Hà N i, ngày 09 tháng 12 năm 2003 QUY T NH V VI C BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A H I NG THI UA - KHEN THƯ NG NGÀNH H I QUAN T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c Lu t H i quan ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 96/2002/N -CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c H i quan; Căn c Ngh nh 56/1998/CP ngày 30/7/1998 c a Chính ph quy nh các hình th c, i tư ng và tiêu chu n khen th ơng c a Chính ph , các b cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , u ban nhân dân các c p; c th hoá tiêu chu n khen thư ng huân chương lao ng; Căn c Quy t nh s 1592/TCHQ/Q -VP ngày 09 tháng 12 năm 2003 c a T ng c c H i quan v vi c thành l p H i ng thi ua khen th ơng Ngành H i quan; Căn c Ngh quy t c a h i ng thi ua khen thư ng h p ngày tháng 12 năm 2003 v vi c thông qua Quy ch làm vi c c a h i ng; Xét ngh c a Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng ngành h i quan: QUY T NH i u 1: Nay ban hành quy ch ho t ng c a H i ng Thi ua - khen thư ng ngành H i quan. i u 2: Quy t nh này có hi u l c t ngày ký và thay th Quy t nh s 20/Q -TCCB ngày 20/01/2000 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. i u 3: Các thành viên c a h i ng Thi ua - Khen thư ng ngành H i quan có tên t i i u 1 và Th trư ng các ơn v trong ngành h i quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Trương Chí Trung
  2. QUY CH HO T NG C A H I NG THI UA - KHEN THƯ NG NGÀNH H I QUAN (Ban hành kèm Quy t nh s 1593/TCHQ/Q -VP ngày 9/12/2003 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan th c hi n ch th 35/CT ngày 03/6/1998 c a B Chính tr v i m i công tác thi ua khen thư ng trong giai o n m i; Ngh nh s 56/1998/CP/N ngày 13/7/1998 c a Chính ph , quy nh các hình th c và i tư ng khen thư ng ... và Quy t nh s 154/1998/Q /TTg ngày 25/8/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i b sung nhi m v và thành viên c a H i ng thi ua khen thư ng các c p, nh m y m nh và ưa công tác Thi ua - Khen thư ng c a ngành H i quan ngày càng i vào n n p, áp ng v i yêu c u nhi m v chính tr mà ng và Nhà nư c ã giao cho Ngành h i quan trong tình hình m i. Quy ch này quy nh v ch c năng, nhi m v và ch làm vi c c a h i ng Thi ua khen thư ng Ngành H i quan; Chương I. CH C NĂNG, NHI M V C A H I NG THI UA - KHEN THƯ NG NGÀNH H I QUAN i u 1: H i ng Thi ua - Khen thư ng là cơ quan tư v n có ch c năng giúp ng u và lãnh o T ng c c H i quan trong công tác thi ua khen thư ng c a ngành H i quan. i u 2: H i ng thi ua - khen thư ng ngành H i quan có nhi m v sau: 1. xu t xây d ng các ch trương, k ho ch, bi n pháp ch y u ng u , Lãnh o T ng c c ch o t ch c th c hi n và ch o ph i h p gi a các ơn v trong ngành v i các oàn th qu n chúng trong vi c t ch c phong trào thi ua yêu nư c, hư ng d n, theo dõi, ôn c và ki m tra nh m m b o phong trào thi ua phát tri n m nh m , u kh p, úng hư ng, có hi u qu trong th c hi n nhi m v chính tr và xây d ng l c lư ng trong s ch v ng m nh. 2. T ng k t th c ti n phong trào thi ua, xu t v i ng u và Lãnh o T ng c c v chương trình k ho ch t ch c, ch o các phong trào thi ua thư ng xuyên và t kích, phát hi n, xây d ng và nhân r ng i n hình tiên ti n. 3. xu t v i lãnh o T ng c c v vi c ban hành, b sung, s a i ch khen thư ng thi ua trong ph m vi quy n h n c a ngành. 4. Xét ch n nh ng cá nhân và t p th có thành tích xu t s c trong các phong trào thi ua T ng c c Trư ng quy t nh khen thư ng ho c ngh c p trên khen thư ng theo quy nh c a nhà nư c.
  3. Chương II. PHÂN CÔNG NHI M V C A T NG THÀNH VIÊN H I NG i u 3: H i ng Thi ua - Khen thư ng ngành H i quan g m các thành viên ư c phân công ph trách các m t công tác sau: 1. Ch t ch H i ng: Ph trách chung, lãnh o, ch o, i u hành m i ho t ng c a h i ng. 2. Các phó ch t ch H i ng: giúp Ch t ch h i ng qu n lý các m t công tác và thay m t Ch t ch h i ng ch trì các phiên h p c a H i ng khi ch t ch H i ng i v ng ho c ư c phân công. 3. Các u viên h i ng ch u trách nhi m t ng m t công tác: - U viên Thư ng tr c: Ch u trách nhi m t ng h p, xu t chương trình k ho ch công tác c a H i ng; theo dõi, ánh giá phong trào thi ua v các lĩnh v c nghi p v và c ng c xây d ng l c lư ng; xem xét, th ng nh t trình Ch t ch H i ng nh ng n i dung do cơ quan Thư ng tr c c a h i ng xu t. - y viên Thư ký H i ng: Giúp Ch t ch H i ng t ng h p tình hình k t qu các phong trào thi ua và xu t lên H i ng các ch trương, chính sách, bi n pháp t ch c phong trào thi ua, phát hi n nhân i n hình tiên ti n, xu t h i ng xem xét phong trào thi ua, i v i các t p th , cá nhân có thành tích xu t s c trong các phong trào thi ua c a ngành. - Các u viên khác: ch u trách nhi m theo dõi, ch o, t ch c th c hi n nhi m v thi ua theo lĩnh v c mà mình ph trách và các vi c khác do Ch t ch h i ng phân công. i u 4: Các thành viên c a H i ng s d ng b máy giúp vi c thu c ơn v mình ph trách th c hi n nhi m v ã ư c H i ng phân công. i u 5: Khi c n thi t, n i dung nhi m v ư c phân công nêu t i i m 3 k trên, Ch t ch H i ng s i u ch nh theo yêu c u công tác và ư c thông báo n các thành viên trong H i ng. i u 6: Cơ quan Thư ng tr c c a H i ng có trách nhi m giúp H i ng: - Xây d ng k ho ch t ch c thi ua, xét khen thư ng vào cu i năm và xét khen thư ng t xu t. - T ch c, chu n b n i dung, làm thư ký, t ng h p báo cáo và d th o Ngh quy t các cu c h p c a h i ng - Nghiên c u t ng v n c th , t ng h p báo cáo trình H i ng xem xét quy t nh. - T ng h p báo cáo công tác Thi ua khen thư ng và ho t ng c a H i ng c năm trình Lãnh o T ng c c theo Ngh quy t c a H i ng
  4. - D trù kinh phí ho t ng c a h i ng Chương III. CH LÀM VI C C A H I NG i u 7: H i ng thi ua - khen thư ng ngành H i quan làm vi c theo ch t p th và theo nguyên t c t p trung dân ch ; bi u quy t theo a s ; trư ng h p có các ý ki n khác nhau c a thành viên H i ng thì ư c báo cáo lãnh o T ng c c xem xét quy t nh. i u 8: H i ng sinh ho t nh kỳ 6 tháng m t l n ki m i m phong trào thi ua, công tác khen thư ng và ho t ng c a H i ng trong 6 tháng, ra phương hư ng nhi m v cho 6 tháng ti p theo và cho ý ki n gi i quy t công vi c t xu t (n u có). Trư ng h p t xu t H i ng có th h p b t thư ng do ch t ch H i ng tri u t p. H ng năm, H i ng ki m i m ánh giá phong trào thi ua trong toàn Ngành vào cu i năm và xem xét ngh T ng c c trư ng quy t nh khen thư ng ho c trình B trư ng B Tài chính t ng danh hi u: chi n s thi ua cơ s , Chi n sĩ thi ua ngành Tài chính, T p th lao ng xu t s c; trình Th tư ng Chính ph t ng thư ng B ng khen, c thi ua c a Chính ph , Chi n s thi ua toàn qu c; trình Ch t nh nư c t ng các danh hi u: Anh hùng l c lư ng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao ng, Huân chương Lao ng, Huân chương Chi n công và các danh hi u vinh d nhà nư c khác. - Các trư ng h p ngh các c p t ng c thi ua; t ng b ng khen; chi n sĩ thi ua toàn qu c; anh hùng lao ng, anh hùng l c lư ng vũ trang nhân dân, huân chương các lo i, thành tích chưa rõ, Th ơng tr c c a H i ng t ch c cu c h p H i ng m i các V , c c liên quan d ho c xin ý ki n trong trư ng h p thành tích chưa rõ ph i ti n hành xác minh trong th i gian ng n nh t m b o khen thư ng k p th i chính xác. i u 9: Hàng năm H i ng t ch c ki m tra phong trào thi ua vào cu i năm ho c ki m tra t xu t ánh giá phong trào thi ua và xem xét ngh T ng c c Trư ng xét khen thư ng cho các t p th và cá nhân có thành tích xu t s c. i u 10: Các thành viên H i ng có trách nhi m tham d y các phiên h p c a H i ng và th c hi n úng chương trình k ho ch c a h i ng ra. Trong trư ng h p không th tham d các U viên g i văn b n nêu rõ ý ki n c a mình t i H i ng và c i di n có th m quy n tham d cu c h p ó. - Các thành viên H i ng tham gia ý ki n thông qua cơ quan Thư ng tr c c a H i ng i u 11: các trư ng h p khen th ơng t xu t trong th i gian t 5 n 7 ngày k t ngày ti p nh n h sơ, cơ quan Thư ng tr c c a H i ng ph i hoàn thành vi c nghiên c u, xu t thông qua u viên Thư ng tr c trình Ch t ch H i ng và lãnh o T ng c c quy t nh
  5. - Trư ng h p c n thi t, thư ký H i ng có th trình tr c ti p Ch t ch H i ng (theo ch o c a Ch t ch h i ng) - Các trư ng h p thành tích chưa rõ, cơ quan thư ng tr c c a H i ng ph i xin ý ki n các V , C c liên quan ho c ti n hành xác minh thành tích trong th i gian ng n nh t m b o khen th ơng k p th i chính xác. Hàng tháng thư ký H i ng có trách nhi m t ng h p và thông báo n các thành viên c a H i ng các trư ng h p khen thư ng t xu t trong tháng và nh ng v n c n thi t v thi ua khen th ơng Chương IV. QUAN H CÔNG TÁC C A H I NG i u 12: Trong th c hi n ch c năng, nhi m v ư c quy nh t i i u 1, 2 c a Quy ch này, H i ng có các m i quan h sau: 1. Là cơ quan tư v n cho ng u và Lãnh o T ng c c v công tác thi ua khen thư ng 2. Ch u s ch o, hư ng d n, ki m tra v công tác thi ua - khen thư ng c a H i ng thi ua - khen thư ng B Tài chính, Vi n thi ua khen thư ng Nhà nư c và H i ng Thi ua khen thư ng Trung ương 3. i v i H i ng thi ua khen thư ng các B , ngành và c a U ban nhân dân các t nh, thành ph là m i quan h ph i h p trong lĩnh v c thi ua khen thư ng Chương V. I U KHO N THI HÀNH i u 13: Quy ch này ư c ph bi n, quán tri t n cán b nhân viên toàn ngành và là cơ s ki m tra ho t ng c a H i ng thi ua - khen thư ng. Quá trình th c hi n n u có i m nào chưa phù h p s ư c H i ng s a i, b sung./.
Đồng bộ tài khoản