Quyết định số 1599/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 1599/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1599/QĐ-TTg về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2008 của Văn phòng Chủ tịch nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1599/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1599/Q -TTg Hà N i, ngày 07 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH B SUNG D TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2008 C A VĂN PHÒNG CH TNCH NƯ C Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Tài chính t i văn b n s 12496/BTC-HCSN ngày 21 tháng 10 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. B sung 4,3 t ng (b n t , ba trăm tri u ng) t d toán chi qu n lý hành chính ngân sách trung ương năm 2008 chưa phân b vào d toán ngân sách năm 2008 c a Văn phòng Ch t ch nư c th c hi n các nhi m v chi c th như ngh c a B Tài chính t i văn b n s 2496/BTC-HCSN ngày 21 tháng 10 năm 2008. Vi c qu n lý và s d ng s v n ư c b sung nêu trên th c hi n theo úng quy nh hi n hành. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c, B trư ng B Tài chính ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3 - Th tư ng CP, PTTg Nguy n Sinh Hùng; - VPCP: BTCN, PCN Ph m Văn Phư ng, TT T, các V : QHQT, TH; - Lưu: VT, KTTH (3). Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản