Quyết định số 16/2002/QÐ-BTS

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định số 16/2002/QÐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 16/2002/QÐ-BTS về việc ban hành tiêu chuẩn chức danh viên chức tàu thuỷ sản do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/2002/QÐ-BTS

 1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Ð c l p - T do - H nh phúc ******* S : 16/2002/QÐ-BTS Hà N i, ngày 17 tháng 5 năm 2002 QUY T Đ NH C AB TRƯ NG B THU S N V/V BAN HÀNH TIÊU CHU N CH C DANH VIÊN CH C TÀU THU S N B TRƯ NG B THU S N Căn c Ngh đ nh s 50-CP ngày 21/6/1994 c a Chính ph qui đ nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thu s n; Căn c Ngh đ nh s 26/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph quy đ nh t m th i ch đ ti n lương m i trong doanh nghi p; Theo đ ngh c a V trư ng V T ch c Cán b - Lao đ ng và V trư ng V Khoa h c Công ngh . QUY T Đ NH: Ði u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Tiêu chu n 28 TCN 181: 2002 Ch c danh � viên ch c tàu Thu s n, làm căn c b nhi m, đào t o, b i dư ng, b trí, s d ng có hi u qu đ i ngũ viên ch c làm vi c trên tàu thu s n thu c doanh nghi p nhà nư c ho t đ ng trong lĩnh v c khai thác, thu mua, ch bi n và v n chuy n thu s n . Ði u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các tiêu chu n ch c danh viên ch c tàu Thu s n trư c đây trái v i Quy t đ nh này đ u bãi b . Ði u 3: Các ông Chánh Văn phòng; Th trư ng các V , C c, Thanh tra; Th trư ng các đơn v tr c thu c B ; Giám đ c các S Thu s n, S Nông- Lâm- Ngư nghi p, S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có qu n lý thu s n; Giám đ c các doanh nghi p Nhà nư c có tàu thu s n ho t đ ng trong lĩnh v c khai thác, thu mua, ch bi n và v n chuy n thu s n ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG B THU S N T Quang Ng c
 2. TIÊU CHU N NGÀNH 28 TCN 181 : 2002 CH C DANH VIÊN CH C TÀU THU S N 1 Ph m vi áp d ng 1.1 Tiêu chu n này quy đ nh ch c danh và n i dung tiêu chu n các ch c danh viên ch c làm vi c trên tàu thu s n, ho t đ ng trên bi n thu c doanh nghi p nhà nư c. 1.2 Tiêu chu n này không áp d ng đ i v i viên ch c làm vi c trên các tàu ki m ngư, tàu nghiên c u h i s n. 1.3 Khuy n khích các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác ho t đ ng trong lĩnh v c khai thác, thu mua, ch bi n và v n chuy n thu s n áp d ng Tiêu chu n này. 2 Gi i thích t ng Trong Tiêu chu n này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 2.1 Tàu thu s n là nh ng lo i tàu bi n làm nhi m v khai thác, thu mua, ch bi n và v n chuy n thu s n. 2.2 Sĩ quan tàu thu s n bao g m: Thuy n phó nh t, Thuy n phó hai, Thuy n phó ba, Máy trư ng, Máy nh t, Máy hai, Máy ba, Ði n trư ng, L nh trư ng, Sĩ quan vô tuy n đi n. 2.3 Viên ch c tàu thu s n là nh ng ngư i đư c đào t o cơ b n v ngh nghi p chuyên ngành, đư c c p b ng t t nghi p, đư c b i dư ng c p ch ng ch chuyên môn theo quy đ nh c a B Thu s n, phù h p v i tiêu chu n ch c danh và đư c b nhi m làm vi c trên tàu thu s n. 2.4 Thuy n viên tàu thu s n là nh ng công dân Vi t Nam ho c công dân nư c ngoài làm vi c trên tàu thu s n, có đ đi u ki n và tiêu chu n theo quy đ nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. Thuy n viên bao g m: Thuy n trư ng, các Sĩ quan và nh ng ngư i làm vi c khác theo đ nh biên c a tàu thu s n. 2.5 Ch tàu là giám đ c doanh nghi p nhà nư c có tư cách pháp nhân đ y đ , có th m quy n qu n lý và s d ng tàu ho c là ch s h u đ ng tên trong gi y đăng kí tàu thu s n. 3 Danh m c viên ch c 3.1 Viên ch c tàu thu s n bao g m các ch c danh quy đ nh trong B ng 1 B ng 1 - Ch c danh viên ch c làm vi c trên tàu thu s n S TT Ch c danh S TT Ch c danh 1 Thuy n trư ng 5 Máy trư ng 2 Thuy n phó nh t 6 Máy nh t
 3. 3 Thuy n phó hai 7 Máy hai 4 Thuy n phó ba 8 Máy ba S TT Ch c danh S TT Ch c danh 9 Ði n trư ng (sĩ quan đi n) 12 Thu th trư ng 10 L nh trư ng (sĩ quan l nh) 13 Lư i trư ng 11 Sĩ quan vô tuy n đi n 14 Ch bi n trư ng 3.2 B trí viên ch c trên tàu thu s n Tuỳ theo công su t máy c a tàu thu s n, viên ch c đư c b trí làm vi c trên m i lo i tàu theo quy đ nh trong B ng 2. B ng 2 - B trí ch c danh viên ch c làm vi c trên tàu thu s n Nhóm tàu theo công su t máy Dư i 90 CV T 90 CV đ n T 200 CV Tõ 800 CV tr lên dư i đ n dư i 200 CV 800 CV Thuy n trư ng x x x x Thuy n phó nh t x x x x Thuy n phó hai x x Thuy n phó ba x Máy trư ng x x x x Máy nh t x x x Máy hai x x Máy ba x Ði n trư ng x L nh trư ng x Sĩ quan VTÐ x Thu th trư ng x x x
 4. Lư i trư ng x x x Ch bi n trư ng x x x Chú thích: Đ i v i tàu chuyên làm nhi m v thu mua, ch bi n v n chuy n thu s n thì không b trí ch c danh Lư i trư ng
 5. 4. Quy đ nh chung Viên ch c trên tàu thu s n theo quy đ nh t i B ng 1 ph i th c hi n đúng nh ng quy đ nh sau đây: 4.1 Ch p hành n i quy lao đ ng trong doanh nghi p theo Ði u 83 B Lu t Lao đ ng c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các văn b n hư ng d n th c hi n Ði u này c a Nhà nư c. 4.2 Hi u, ch p hành các quy trình k thu t s n xu t, quy ph m k thu t an toàn v sinh lao đ ng và công vi c phòng ch ng bão l t, tìm ki m c u n n trên bi n có liên quan đ n nhi m v c a mình. Thành th o công vi c v c u ho , c u sinh, ch ng th ng và sơ c u trên tàu. 4.3 B o qu n t t máy móc, thi t b , d ng c , v t tư, nguyên li u, s n ph m thu s n và trang b b o h lao đ ng đư c giao qu n lý, s d ng. 4.4 Thư ng xuyên h c t p đ nâng cao trình đ nghi p v , chuyên môn, trình đ ngo i ng , nâng cao năng su t lao đ ng và ch t lư ng s n ph m. 4.5 Ch p hành các quy đ nh, các tiêu chu n Nhà nư c và tiêu chu n ngành v b o v ngu n l i thu s n, b o v môi trư ng, đ m b o v sinh an toàn th c ph m. 4.6 Ch p hành các quy đ nh c a Nhà nư c v an ninh qu c phòng trên bi n có liên quan đ n nhi m v c a mình. 4.7 Hi u bi t và ch p hành các quy đ nh c a B lu t Hàng h i Vi t Nam, các Ði u ư c qu c t mà Vi t Nam kí k t ho c công nh n có liên quan đ n nhi m v đư c giao. 4.8 Viên ch c c p trên ph i hi u bi t và th c hi n t t ch c trách, nhi m v c a viên ch c c p dư i cùng ngành ngh . 4.9 Thuy n trư ng và Sĩ quan trên tàu ph i n m đư c đư ng l i, ch trương c a Ð ng, pháp lu t c a Nhà nư c và các quy đ nh c a Ngành liên quan đ n công vi c c a mình đ m nhi m. 5 Quy đ nh c th 5.1 Thuy n trư ng Ch c trách: 1. Thuy n trư ng là ngư i ch huy cao nh t trên tàu, ch u trách nhi m qu n lý, đi u hành tàu và thuy n viên trên tàu th c hi n nhi m v c a ch tàu giao như: khai thác, thu mua, ch bi n ho c v n chuy n thu s n. 2. Thuy n trư ng ch u trách nhi m trư c pháp lu t và ch tàu v các ho t đ ng khai thác, thu mua, ch bi n và v n chuy n thu s n và c a thuy n viên trên tàu, đ m b o s n xu t an toàn và hi u qu . Nhi m v c th : 1. Th c hi n m nh l nh đi u hành c a ch tàu như: đưa tàu đi bi n s n xu t, đưa tàu vào s a ch a ho c neo đ u tàu, b o qu n, trông coi tàu ... 2. Ch p hành s ch đ o c a ch tàu v k thu t khai thác, thu mua, ch bi n và v n chuy n thu s n. Lãnh đ o thuy n viên s d ng có hi u qu phương ti n, thi t b máy móc, đ m b o an toàn cho tàu và thuy n viên trong khi tàu đang th c hi n nhi m v đư c giao.
 6. 3. Ch p hành nh ng quy đ nh c a C ng v và chính quy n đ a phương nơi tàu đư c phép neo đ u. T ch c ch huy thuy n viên tr c ca trông coi tàu đ m b o an toàn. 4. M i chuy n đi bi n ph i ki m tra vi c chu n b c a tàu v v t tư k thu t, nguyên nhiên li u, ngư lư i c , nư c ng t, lương th c, th c ph m, h i đ và các lo i gi y t khác c a tàu. 5. Ch u trách nhi m v ch tuy n hành trình c a tàu. Ki m tra hư ng đi c a tàu, đôn đ c các thuy n phó tr c ca th c hi n nghiêm ch nh hư ng ch y tàu. Kh n trương có m t bu ng lái khi thuy n phó tr c ca yêu c u. Có m t thư ng xuyên bu ng lái đ d n tàu an toàn và x lý các tình hu ng x u có th x y ra khi tàu hành trình trong lu ng h p, eo bi n, kênh đào, g n b ; khi tàu ra vào c ng, hành trình trong khu v c nguy hi m; khi th i ti t x u, t m nhìn xa b h n ch ho c khi qua nh ng khu v c có m t đ tàu thuy n nhi u. 6. Ði u hành ho t đ ng khai thác, thu mua, ch bi n và b o qu n s n ph m thu s n. Ð i v i tàu khai thác thu s n, ph i theo dõi s n lư ng, ch t lư ng t ng m lư i. D a vào thi t b máy dò cá, kh năng tư duy và kinh nghi m b n thân đ quy t đ nh khu v c khai thác, phương án khai thác và báo cáo xin ý ki n ch đ o c a ch tàu. 7. Báo cáo ch tàu sau m i chuy n bi n v k t qu th c hi n nhi m v như: s n lư ng khai thác, ch t lư ng s n ph m; tình hình ho t đ ng c a thi t b máy móc, ngư lư i c ; tình hình ngư trư ng và thuy n viên c a tàu. 8. Khi tàu g p bão t tai n n, ph i tìm m i bi n pháp nhanh và hi u qu nh t đ c u ngư i và tàu; gi i quy t kh c ph c h u qu k p th i nh m gi m th p nh t thi t h i do tai n n gây ra và đi n báo ch tàu xin ý ki n ch đ o gi i quy t s c . Ð ng th i, nhanh chóng l p h sơ pháp lý theo quy đ nh hi n hành c a pháp lu t, đ làm cơ s cho vi c gi i quy t s c . 9. Trong su t quá trình đi bi n, ph i đ m b o thông tin liên l c theo quy đ nh c a ch tàu và phân công ngư i ghi nh t ký hàng h i, nh t ký đánh cá đ y đ theo quy đ nh c a B Thu s n. 10. Cùng v i các trư ng ngành và cán b k thu t, t ch c kh o sát l p k ho ch s a ch a tàu, các trang thi t b trên tàu; t ch c nghi m thu k thu t và nh n bàn giao sau khi s a ch a. T ch c ki m tra, đôn đ c ti n đ s a ch a, đ m b o an toàn thi t b và ngư i lao đ ng trong quá trình s a ch a tàu. 11. Tr c ca hàng h i thay Thuy n phó ba ho c Thuy n phó hai khi tàu không b trí Thuy n phó ba ho c Thuy n phó hai. Yêu c u hi u bi t: 1. N m v ng nhi m v và k ho ch s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p và c a tàu. 2. N m v ng quy trình công ngh khai thác thu s n đang áp d ng và ti p thu đư c quy trình công ngh khai thác thu s n trên nh ng tàu khác c a doanh nghi p. 3. N m v ng phương pháp, k thu t sơ ch và b o qu n thu s n trên tàu đ m b o ch t lư ng và v sinh an toàn th c ph m. 4. N m b t k p th i nh ng thông tin d báo v ngu n l i và ngư trư ng c a Ngành có liên quan đ n nhi m v c a mình. 5. N m đư c nh ng quy đ nh c a c p có th m quy n v an ninh qu c phòng trên bi n liên quan đ n ho t đ ng c a tàu và thuy n viên. 6. Bi t t ch c, qu n lý thuy n viên và n m đư c các ch đ chính sách v lao đ ng đ i v i thuy n viên trên tàu mình ph trách.
 7. Yêu c u trình đ : Ðã đ m nhi m và hoàn thành ch c danh Thuy n phó nh t trong th i gian không ít hơn 36 tháng c a h ng tàu tương đương.Ngoài ra tuỳ theo lo i tàu, Thuy n trư ng ph i đáp ng các yêu c u sau: 1. Ð i v i Thuy n trư ng tàu thu s n có công su t máy nh hơn 200 CV, ph i: a. T t nghi p công nhân k thu t ngh khai thác thu s n. b. Bi t ngo i ng Anh văn trình đ A. c. Ðã đư c b i dư ng c p b ng Thuy n trư ng theo quy đ nh hi n hành c a B Thu s n. 2. Ð i v i Thuy n trư ng tàu thu s n có công su t máy t 200 CV đ n dư i 800 CV, ph i: a. T t nghi p Trung h c k thu t thu s n ngành khai thác thu s n. b. Bi t ngo i ng Anh văn trình đ B. c. Ðã đư c b i dư ng c p b ng Thuy n trư ng theo quy đ nh hi n hành c a B Thu s n. 3. Ð i v i Thuy n trư ng tàu thu s n có công su t máy t 800 CV tr lên, ph i: a. T t nghi p Ð i h c ho c Cao đ ng thu s n ngành khai thác thu s n. b. Bi t ngo i ng Anh văn trình đ C. c. Ðã đư c c p b ng Thuy n trư ng theo quy đ nh hi n hành c a B Thu s n. 5.2 Thuy n phó nh t Ch c trách: 1. Thuy n phó nh t là sĩ quan tr c ca hàng h i, k c n Thuy n trư ng và ch u s lãnh đ o c a Thuy n trư ng, tr c ti p t ch c qu n lý, khai thác tàu, ph c v đ i s ng, sinh ho t, tr t t k lu t trên tàu. N u Thuy n trư ng v ng m t và y quy n, Thuy n phó nh t đư c thay m t Thuy n trư ng ph trách công vi c chung c a tàu. 2. Thuy n phó nh t giúp Thuy n trư ng ch đ o công vi c c a các thuy n phó khác (n u có) khi tàu không ho t đ ng khai thác, thu mua, ch bi n và v n chuy n thu s n. Thuy n phó nh t tr c ti p lãnh đ o b ph n boong, b ph n y t trên tàu. 3. Th a l nh Thuy n trư ng, Thuy n phó nh t có quy n ban hành các m nh l nh liên quan đ n vi c th c hi n nhi m v c a thuy n viên. Nhi m v c th : 1. Giúp Thuy n trư ng đi u hành tàu trong các ho t đ ng khai thác, thu mua, ch bi n v n chuy n thu s n và s a ch a, b o qu n tàu theo đúng quy đ nh c a quy trình k thu t công ngh , đ m b o năng su t, ch t lư ng và v sinh an toàn th c ph m. 2. T ch c th c hi n đúng quy trình, quy ph m v n hành k thu t và b o qu n v tàu, boong tàu, thư ng t ng và bu ng , phòng làm vi c, kho tàng, các h th ng máy móc, thi t b trên boong tàu như: h th ng h m hàng, neo, bánh lái, t i, c n c u, dây bu c tàu, ngư lư i c , h
 8. th ng phòng ch ng cháy, n , h th ng đo nư c, thông gió, d ng c ch ng th ng và các phương ti n c u sinh. 3. L p k ho ch s n xu t, k ho ch d trù v t tư, nguyên li u, ngư lư i c và tr c ti p qu n lý s d ng v t tư c a b ph n boong. 4. L p báo cáo h ch toán chuy n bi n. 5. Ph trách công tác an toàn v sinh lao đ ng c a tàu. 6. Ch u trách nhi m v nhân s và qu n lý lao đ ng c a tàu. 7. Ki m tra, đôn đ c vi c b c x p, b o qu n s n ph m thu s n và hàng hoá khác c a tàu, tránh hư h ng ho c gi m ch t lư ng s n ph m thu s n và hàng hoá. 8. Tham gia v i Thuy n trư ng l p k ho ch và ki m tra nghi m thu vi c s a ch a các trang thi t b trên boong. 9. Ki m tra, đôn đ c vi c ghi nh t ký c a các b ph n, b o qu n s d ng nh t ký, h i đ và các lo i gi y t c n thiN 71;t khác c a tàu. 10. Thư ng xuyên ph i ki m tra tình tr ng ho t đ ng c a các thi t b , phương ti n, d ng c máy móc ...; đ nh kỳ t ch c ki m tra các phương ti n c u sinh, c u ho , c u th ng tàu, v tàu, các trang thi t b trên boong và báo cáo cho Thuy n trư ng bi t đ k p th i có bi n pháp kh c ph c. 11. Ki m tra nư c la canh, các két ba lát, két nư c ng t, đi u ch nh đ đ m b o cho tàu luôn tr ng thái cân b ng. 12. Thuy n phó nh t tr c ca t 04 đ n 08 gi và t 16 đ n 20 gi trong ngày. Khi đi u đ ng tàu ra vào c ng ho c hành trình trên lu ng h p, đ n các khu v c neo đ u thì Thuy n phó nh t ph i có m t phía mũi tàu đ ch huy th c hi n l nh c a Thuy n trư ng. Yêu c u hi u bi t: 1. N m đư c nhi m v và k ho ch s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p và c a tàu. 2. N m v ng quy trình công ngh khai thác, b o qu n thu s n trên tàu. 3. N m đư c nh ng quy trình, quy ph m an toàn lao đ ng, an toàn phòng ch ng cháy, n có liên quan đ n nhi m v công tác c a thuy n viên trên tàu. 4. Bi t t ch c qu n lý thuy n viên. N m v ng n i quy, k lu t lao đ ng đ i v i thuy n viên do ch tàu quy đ nh. 5. Bi t phương pháp th ng kê và h ch toán kinh t chuy n bi n. 6. N m đư c phương pháp sơ c p c u tai n n và s d ng nh ng lo i thu c ch a b nh thông thư ng trên tàu. Yêu c u trình đ : Ðã đ m nhi m và hoàn thành ch c danh Thuy n phó hai trong th i gian không ít hơn 24 tháng c a h ng tàu tương đương. Không quy đ nh yêu c u này đ i v i Thuy n phó nh t c a tàu thu s n công su t máy nh hơn 200 CV. Ngoài ra tuỳ theo lo i tàu, Thuy n phó nh t ph i đáp ng các yêu c u sau:
 9. 1. Ð i v i Thuy n phó nh t tàu thu s n có công su t máy nh hơn 200 CV, ph i: a. Có th i gian nghi p v thu th không ít hơn 24 tháng và có 3 tháng th c t p ch c danh Thuy n phó nh t c a h ng tàu tương đương b. T t nghi p công nhân k thu t thu s n ngh khai thác thu s n. c. Bi t ngo i ng Anh văn trình đ A. d. Ðã đư c c p ch ng ch Thuy n phó nh t theo quy đ nh hi n hành c a B Thu s n. 2. Ð i v i Thuy n phó nh t tàu thu s n có công su t máy t 200 CV đ n dư i 800 CV, ph i: a. T t nghi p Trung h c k thu t thu s n ngành khai thác thu s n. b. Bi t ngo i ng Anh văn trình đ B. c. Ðã đư c c p ch ng ch Thuy n phó nh t theo quy đ nh hi n hành c a B Thu s n. 3. Ð i v i Thuy n phó nh t tàu thu s n có công su t máy t 800 CV tr lên, ph i: a. T t nghi p Ð i h c ho c Cao đ ng thu s n ngành khai thác thu s n. b. Bi t ngo i ng Anh văn trình đ B. c. Ðã đư c c p ch ng ch Thuy n phó nh t theo quy đ nh hi n hành c a B Thu s n. 5.2 Thuy n phó hai Ch c trách: Thuy n phó hai là sĩ quan tr c ca hàng h i, ch u s lãnh đ o tr c ti p c a Thuy n trư ng khi tàu hành trình khai thác, thu mua, ch bi n, v n chuy n thu s n và c a Thuy n phó nh t khi tàu không hành trình, khai thác, thu mua, ch bi n, v n chuy n thu s n. Thuy n phó hai đư c thay th Thuy n phó nh t khi Thuy n phó nh t v ng m t. Nhi m v c th : 1. Giúp Thuy n trư ng đi u hành tàu ho t đ ng khai thác, thu mua, ch bi n, b o qu n và v n chuy n thu s n trong ca tr c c a mình. 2. L p sơ đ b c x p s n ph m th y s n và hàng hoá báo cáo đ Thuy n trư ng duy t. 3. Ch u trách nhi m giao nh n, b o qu n, b c x p đ m b o ch t lư ng s n ph m thu s n, hàng hoá và n đ nh tàu. 4. Giúp Thuy n trư ng ph trách công vi c khai thác, b o qu n, ch bi n thu s n trên tàu đ m b o ch t lư ng và v sinh an toàn th c ph m. 5. Giám sát vi c đóng m h m hàng đ m b o an toàn. 6. Tr c ti p qu n lý đ i s ng thuy n viên, d trù lương th c, th c ph m, nư c ng t và các nhu y u ph m ph c v đ i s ng thuy n viên. Tr c ti p ch đ o b ph n c p dư ng và qu n lý trang thi t b nhà b p. Thanh toán lương cho thuy n viên.
 10. 7. Ð m nhi m công vi c thu c trách nhi m c a Thuy n phó ba, n u tàu không b trí Thuy n phó ba tr nhi m v tr c ca do Thuy n trư ng đ m nhi m. 8. Thuy n phó hai tr c ca t 0 đ n 04 gi và t 12 đ n 16 gi trong ngày. Khi đi u đ ng tàu ra, vào c ng, Thuy n phó hai ph i có m t phía lái tàu đ ch huy th c hi n l nh c a Thuy n trư ng. Yêu c u hi u bi t: 1. N m v ng quy trình công ngh khai thác, ch bi n, b o qu n thu s n trên tàu và nh ng y u t nh hư ng làm gi m ch t lư ng s n ph m đ có bi n pháp phòng tránh. 2. N m v ng tiêu chu n v sinh an toàn th c ph m có liên quan đ n nhi m v c a mình và c a tàu. 3. N m đư c k ho ch s n xu t c a doanh nghi p và c a tàu. Yêu c u trình đ : Tuỳ theo lo i tàu, Thuy n phó hai ph i đáp ng các yêu c u sau: 1. Ð i v i Thuy n phó hai tàu thu s n có công su t máy t 200 CV đ n dư i 800 CV, ph i: a. Có th i gian nghi p v thu th không ít hơn 24 tháng và có 3 tháng th c t p ch c danh Thuy n phó hai. b. T t nghi p Trung h c k thu t thu s n ngành khai thác thu s n. c. Bi t ngo i ng Anh văn trình đ A. d. Ðã đư c c p ch ng ch Thuy n phó hai theo quy đ nh hi n hành c a B Thu s n. 2. Ð i v i Thuy n phó hai tàu thu s n có công su t máy t 800 CV tr lên, ph i: a. Ðã đ m nhi m và hoàn thành ch c danh Thuy n phó ba trong th i gian không ít hơn 24 tháng. b. T t nghi p Ð i h c ho c Cao đ ng thu s n ngành khai thác thu s n. c. Bi t ngo i ng Anh văn trình đ B. d. Ðã đư c c p ch ng ch Thuy n phó hai theo quy đ nh hi n hành c a B Thu s n. 5.4 Thuy n phó ba Ch c trách: Thuy n phó ba là sĩ quan tr c ca hàng h i, ch u s lãnh đ o tr c ti p c a Thuy n trư ng khi tàu hành trình khai thác, thu mua, ch bi n, v n chuy n thu s n và c a Thuy n phó nh t khi tàu không hành trình, khai thác, thu mua, ch bi n, v n chuy n thu s n. Thuy n phó ba đư c thay th Thuy n phó hai khi Thuy n phó hai v ng m t. Nhi m v c th :
 11. 1. Giúp Thuy n trư ng đi u hành tàu khai thác, thu mua, ch bi n và v n chuy n thu s n trong ca tr c c a mình. 2. Tr c ti p ph trách và t ch c b o qu n, b o dư ng các phương ti n c u sinh như: xu ng c u sinh, phao t th i, phao tròn, áo phao cá nhân ... ; đ m b o các d ng c , thi t b này luôn tr ng thái s n sàng s d ng an toàn, thu n l i khi có tình hu ng kh n c p x y ra. 3. Tr c ti p ph trách và t ch c b o qu n, b o dư ng các máy móc, thi t b hàng h i, h i đ và các tài li u hàng h i. 4. Qu n lý bu ng lái, bu ng h i đ , nh t ký hàng h i, b o qu n và tu ch nh h i đ chu n b cho chuy n đi bi n. Ki m tra đèn hành trình, máy móc thi t b và d ng c hàng h i thu c ph m vi mình ph trách. 5. Ph trách công tác phòng ch ng cháy, n trên tàu; qu n lý t t các d ng c , trang b phòng ch ng cháy, n đ m b o các trang thi t b đó luôn v trí quy đ nh đ s n sàng ch a cháy, n . Giám sát, đôn đ c thuy n viên ch p hành nghiêm n i quy quy đ nh phòng ch ng cháy, n . 6. B o qu n và duy trì s ho t đ ng c a đ ng h tàu, th i k , l y nh t sai th i k hàng ngày và ghi nh t sai th i k . 7. B o qu n, ki m tra sai s và ch nh lý các d ng c thi t b hàng h i trên tàu. Tr c ti p kh i đ ng và t t la bàn con quay theo l nh c a Thuy n trư ng. 8. Tr c ti p làm nhi m v đăng ký tàu và thuy n viên; lưu gi và b o qu n h sơ, tài li u có liên quan đ n vi c đăng ký tàu và thuy n viên. 9. Thuy n phó ba tr c ca t 8 đ n 12 gi và t 20 đ n 24 gi trong ngày. Khi đi u đ ng tàu ra vào c ng, Thuy n phó ba ph i có m t bu ng lái đ th c hi n l nh c a Thuy n trư ng trong vi c đi u khi n tay chuông, ghi chép nh t ký đi u đ ng, xác đ nh v trí tàu và các nghi p v hàng h i khác. Yêu c u hi u bi t: 1. N m đư c quy trình công ngh khai thác, ch bi n b o qu n thu s n trên tàu. 2. N m đư c tính năng, tác d ng và cách s d ng các phương ti n, d ng c c u sinh trên tàu. 3. N m v ng quy ph m và k thu t phòng ch ng cháy, n . Hi u bi t nguyên lý làm vi c, tính năng tác d ng và cách s d ng các trang thi t b phòng ch ng cháy, n trên tàu. 4. N m đư c nguyên lý làm vi c và phương pháp đi u ch nh, b o qu n các d ng c , thi t b hàng h i. 5. N m đư c cách tu ch nh h i đ và các tài li u hư ng d n hàng h i khác. 6. N m đư c k ho ch s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p và c a tàu. Yêu c u trình đ : Ð i v i Thuy n phó ba tàu thu s n có công su t máy t 800 CV tr lên, ph i: 1. Có th i gian nghi p v thu th không ít hơn 24 tháng và có 3 tháng th c t p ch c danh Thuy n phó ba.
 12. 2. T t nghi p Ð i h c ho c Cao đ ng thu s n ngành khai thác thu s n. 3. Bi t ngo i ng Anh văn trình đ B. 4. Ðã đư c c p ch ng ch Thuy n phó ba theo quy đ nh hi n hành c a B Thu s n. 5.5 Máy trư ng Ch c danh: 1. Máy trư ng ch u s lãnh đ o c a Thuy n trư ng và ch u trách nhi m trư c Thuy n trư ng v k thu t c a toàn b h th ng đ ng l c c a tàu. Tr c ti p lãnh đ o b ph n máy, đi n và l nh trên tàu. 2. Máy trư ng th c hi n ch c năng t ch c, qu n lý khai thác h th ng đ ng l c và các thi t b đ ng l c c a tàu. Nhi m v c th : 1. T ch c khai thác an toàn đ t hi u qu kinh t cao đ i v i máy móc, thi t b như: máy chính, máy ph , n i hơi, máy làm l nh, các h th ng và thi t b đ ng l c khác theo đúng quy trình, quy ph m hi n hành. 2. Ch u trách nhi m v an toàn k thu t trong vi c s d ng, b o qu n, b o dư ng, s a ch a máy móc và h th ng thi t b do các b ph n khác qu n lý như: máy neo, ph n cơ c a máy lái, máy c u làm hàng, h th ng t i, h th ng đư ng ng, h th ng thông gió, h th ng các máy khai thác cá ... ; hư ng d n thuy n viên c a các b ph n này th c hi n v n hành đúng quy trình quy ph m hi n hành. 3. T ch c h p lý v ch đ làm vi c, tr c ca, ngh ngơi cho thuy n viên thu c b ph n máy, đi n và l nh. 4. Thư ng xuyên ki m tra, theo dõi vi c th c hi n quy trình, quy ph m v an toàn k thu t và an toàn v sinh lao đ ng thu c b ph n mình ph trách. 5. Thư ng xuyên giám sát, theo dõi vi c th c hi n n i quy phòng ch ng cháy, n bu ng máy, tr m phát đi n, xư ng, kho tàng, phòng làm vi c, bu ng và các khu v c khác do b ph n máy, đi n và l nh qu n lý. 6. Hàng ngày ki m tra vi c ghi chép nh t ký máy, nh t ký d u và các s theo dõi ho t đ ng c a máy móc, thi t b c a tàu do b ph n máy, đi n và l nh qu n lý. 7. T ch c cho thuy n viên b ph n máy, đi n và l nh k p th i kh c ph c s c và hư h ng c a máy móc, thi t b . Duy trì đúng ch đ b o qu n, b o dư ng thư ng xuyên, đ t xu t và đ nh kỳ đ i v i máy móc, thi t b . 8. L p n i dung s a ch a các máy móc, thi t b thu c b ph n mình ph trách và ti n hành ki m tra, nghi m thu s a ch a. 9. Duy t d toán cung c p và theo dõi vi c s d ng, b o qu n v t tư k thu t, nhiên li u ... do các sĩ quan máy, đi n và l nh đ xu t. 10. Tr c ti p đi u khi n máy khi đi u đ ng tàu ra vào c ng, qua eo bi n, lu ng h p, khu v c nguy hi m, t m nhìn xa b h n ch ... ; ch r i v trí đi u khi n khi đư c phép c a Thuy n trư ng và giao cho Máy nh t thay th mình đi u khi n máy.
 13. 11. Ph i th c hi n k p th i, chính xác m nh l nh đi u đ ng tàu c a Thuy n trư ng. N u vì lý do nào đó không th th c hi n đư c, ph i báo cáo Thuy n trư ng và ch p hành quy t đ nh cu i cùng c a Thuy n trư ng, đ ng th i ph i ghi vào nh t ký máy. 12. Ki m tra vi c chu n b cho chuy n đi c a b ph n máy, đi n và l nh. 13. Qu n lý h sơ, lý l ch c a h th ng đ ng l c, các h th ng đư ng ng, các thi t b máy khai thác c a tàu. 14. L p báo cáo cho ch tàu v tình tr ng máy móc, thi t b c a tàu theo đúng ch đ quy đ nh. 15. Trên tàu không b trí Máy ba, thì ca tr c c a Máy ba do Máy trư ng đ m nhi m. Trên tàu không b trí Máy hai và Máy ba, thì ca tr c c a Máy hai, Máy ba do Máy trư ng và Máy nh t đ m nhi m. Yêu c u hi u bi t: 1. N m đư c k ho ch s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p và c a tàu. 2. N m đư c quy trình, quy ph m s d ng v n hành, b o qu n, s a ch a máy móc thi t b thu c trách nhi m mình ph trách. 3. N m đư c quy trình, quy ph m k thu t an toàn v sinh lao đ ng, an toàn máy móc thi t b thu c trách nhi m mình ph trách. 4. Am hi u quy trình khai thác, b o qu n thu s n và nh ng y u t tác đ ng c a thi t b , máy móc đ n quá trình khai thác, b o qu n. 5. Bi t t ch c, qu n lý thuy n viên thu c ph m vi mình ph trách. Yêu c u trình đ : Ðã đ m nhi m và hoàn thành nhi m v ch c danh Máy nh t trong th i gian không ít hơn 36 tháng c a h ng tàu tương đương. Không quy đ nh yêu c u này đ i v i Máy trư ng c a tàu thu s n công su t máy nh hơn 90. Ngoài ra tuỳ theo lo i tàu, Máy trư ng ph i đáp ng các yêu c u sau: 1. Ð i v i Máy trư ng tàu thu s n có công su t máy nh hơn 90 CV, ph i: a. Có th i gian nghi p v th máy không ít hơn 18 tháng. b. T t nghi p công nhân k thu t ngh v n hành máy tàu thu . c. Bi t ngo i ng Anh văn trình đ A. d. Ðã đư c c p ch ng ch Máy trư ng theo quy đ nh hi n hành c a c p có th m quy n. 2. Ð i v i Máy trư ng tàu thu s n có công su t máy t 90 CV đ n dư i 200 CV, ph i: a. T t nghi p công nhân k thu t ngh v n hành máy tàu thu . b. Bi t ngo i ng Anh văn trình đ A. c. Ðã đư c c p b ng Máy trư ng theo quy đ nh hi n hành c a c p có th m quy n.
 14. 3. Ð i v i Máy trư ng tàu thu s n có công su t máy t 200 CV đ n dư i 800 CV, ph i: a. T t nghi p Trung h c k thu t thu s n ngành máy tàu thu . b. Bi t ngo i ng Anh văn trình đ B. c. Ðã đư c c p b ng Máy trư ng theo quy đ nh hi n hành c a c p có th m quy n. 4. Ð i v i Máy trư ng tàu thu s n có công su t máy t 800 CV tr lên, ph i: a. T t nghi p Ð i h c ho c Cao đ ng ngành máy tàu thu . b. Bi t ngo i ng Anh văn trình đ C. c. Ðã đư c c p b ng Máy trư ng theo quy đ nh hi n hành c a c p có th m quy n. 5.6 Máy nh t Ch c trách: 1. Máy nh t là sĩ quan tr c ca máy và là ngư i k c n Máy trư ng, ch u s ch huy tr c ti p c a Máy trư ng. Khi c n thi t và đư c s ch p thu n c a Thuy n trư ng Máy nh t đư c thay th Máy trư ng. 2. Máy nh t có trách nhi m đ m b o tình tr ng k thu t và ho t đ ng bình thư ng c a các máy móc thi t b thu c mình ph trách và thay th khai thác k thu t các thi t b làm l nh, thi t b đi n khi tàu không b trí ch c danh L nh trư ng và Ði n trư ng. Nhi m v c th : 1. Máy nh t ph trách máy chính, h th ng tr c chân v t (bao g m c b ly h p, b gi m t c), máy nén khí, h th ng nén khí, bu ng máy ti n, trang b c u ho và ch ng th ng như: bơm nư c c u h a, h th ng c u ho bu ng máy, h th ng d u nh n và các trang thi t b ph c v nó, h th ng lái và cơ c u truy n đ ng c a nó. 2. Khai thác công su t c a máy móc, thi t b đ t hi u qu kinh t cao và đ m b o các máy móc ho t đ ng đúng tiêu chu n k thu t và quy trình, quy ph m hi n hành. T ch c b o dư ng đ nh kỳ và s a ch a nh ng hư h ng đ t xu t đ i v i máy móc, thi t b do mình ph trách. 3. L p và trình Máy trư ng n i dung s a ch a, b o qu n, d trù v t tư, ph tùng thay th cho máy chính và các máy móc thi t b thu c mình qu n lý. T ch c tri n khai vi c s a ch a theo k ho ch đã đư c phê duy t. 4. Tính toán d trù nguyên, nhiên v t li u theo k ho ch s n xu t c a tàu. 5. Theo dõi, ghi chép các thông s k thu t, các h ng m c đã đư c s a ch a, b o dư ng. Qu n lý các lo i h sơ, tài li u k thu t và nh t ký máy các lo i. 6. Ð i v i lo i tàu không b trí ch c danh L nh trư ng, thì Máy nh t ch u trách nhi m đ m b o khai thác k thu t các thi t b làm l nh, h th ng đi u hoà không khí. 7. Ð i v i lo i tàu không b trí ch c danh Ði n trư ng và th đi n, thì m i nhi m v v ph n đi n c a tàu do Máy nh t đ m nhi m. 8. Máy nh t tr c ca t 04 đ n 08 gi và t 16 đ n 20 gi trong ngày.
 15. Yêu c u hi u bi t: 1. N m đư c k ho ch s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p và c a tàu. 2. N m v ng quy trình, quy ph m s d ng v n hành, b o qu n, b o dư ng, s a ch a, an toàn thi t b , máy móc; an toàn v sinh lao đ ng thu c ph m vi mình ph trách. 3. Bi t t ch c, qu n lý thuy n viên thu c ph m vi mình ph trách. Yêu c u trình đ : Ðã đ m nhi m và hoàn thành nhi m v ch c danh Máy hai trong th i gian không ít hơn 24 tháng c a h ng tàu tương đương. Không quy đ nh yêu c u này đ i v i Máy nh t c a tàu thu s n công su t máy nh hơn 200 CV. Ngoài ra tuỳ theo lo i tàu, Máy nh t ph i đáp ng các yêu c u sau: 1. Ð i v i Máy nh t tàu thu s n có công su t máy t 90 CV đ n dư i 200 CV, ph i: a. Có th i gian nghi p v th máy không ít hơn 24 tháng và có 3 tháng th c t p ch c danh Máy nh t. b. T t nghi p công nhân k thu t ngh v n hành máy tàu th y. c. Bi t ngo i ng Anh văn trình đ A. d. Ðã đư c c p ch ng ch Máy nh t theo quy đ nh hi n hành c a c p có th m quy n. 2. Ð i v i Máy nh t tàu thu s n có công su t máy t 200 CV đ n dư i 800 CV, ph i: a. T t nghi p Trung h c k thu t ngành máy tàu thu . b. Bi t ngo i ng Anh văn trình đ B. c. Ðã đư c c p ch ng ch Máy nh t theo quy đ nh hi n hành c a c p có th m quy n. 3. Ð i v i Máy nh t tàu thu s n có công su t máy t 800 CV tr lên, ph i: a. T t nghi p Ð i h c ho c Cao đ ng ngành máy tàu th y. b. Bi t ngo i ng Anh văn trình đ B. c. Ðã đư c c p ch ng ch Máy nh t theo quy đ nh hi n hành c a c p có th m quy n. 5.7 Máy hai Ch c trách: 1. Máy hai là sĩ quan tr c ca máy, ch u s lãnh đ o tr c ti p c a Máy trư ng và khi c n thi t, Máy hai thay th Máy nh t. 2. Máy hai có trách nhi m khai thác công su t máy móc, thi t b do mình ph trách đ t hi u qu kinh t cao và b o đ m các yêu c u k thu t, ch đ ho t đ ng c a máy móc, thi t b theo đúng quy trình, quy ph m hi n hành.
 16. Nhi m v c th : 1. Tr c ti p qu n lý và khai thác c m máy phát đi n, n i hơi và các thi t b c a nó; máy nén gió, h th ng áp l c và các trang thi t b c a nó; máy l c d u đ t, bơm d u đ t, thi t b hâm nóng nhiên li u. 2. T ch c ti p nh n, b o qu n, phân ph i, đi u ch nh nguyên, nhiên li u cho tàu. 3. Qu n lý máy hàn đi n, hàn hơi và các ph tùng c a nó. 4. L p n i dung s a ch a, b o qu n, l p d trù v t tư k thu t, t ch c tri n khai vi c s a ch a, b o qu n máy móc thi t b thu c ph m vi mình qu n lý theo đúng n i dung đư c duy t. 5. Ð i v i lo i tàu không b trí Máy ba, thì nhi m v c a Máy ba do Máy hai đ m nhi m tr nhi m v tr c ca do Máy trư ng đ m nhi m. 6. Máy hai tr c ca t 0 đ n 04 gi và t 12 đ n 16 gi trong ngày. Yêu c u hi u bi t: 1. N m đư c quy trình, quy ph m s d ng v n hành, b o qu n, s a ch a, an toàn thi t b , máy móc và an toàn v sinh lao đ ng thu c ph m vi mình ph trách. 2. N m đư c k ho ch s n xu t c a doanh nghi p và c a tàu. Yêu c u trình đ : Tuỳ theo lo i tàu, Máy hai ph i đáp ng các yêu c u sau: 1. Ð i v i Máy hai tàu thu s n có công su t máy t 200 CV đ n dư i 800 CV, ph i: a. Có th i gian nghi p v th máy không ít hơn 24 tháng và có 3 tháng th c t p ch c danh Máy hai. b. T t nghi p Trung h c k thu t ngành máy tàu thu . c. Bi t ngo i ng Anh văn trình đ A. d. Ðã đư c c p ch ng ch Máy hai theo quy đ nh hi n hành c a c p có th m quy n. 2. Ð i v i Máy hai tàu thu s n có công su t máy t 800 CV tr lên, ph i: a. Ðã đ m nhi m và hoàn thành ch c danh Máy ba trong th i gian không ít hơn 24 tháng và có 3 tháng th c t p ch c danh Máy hai c a h ng tàu tư ng đương. b. T t nghi p Ð i h c ho c Cao đ ng ngành máy tàu th y. c. Bi t ngo i ng Anh văn trình đ B. d. Ðã đư c c p ch ng ch Máy hai theo quy đ nh hi n hành c a c p có th m quy n. 5.8 Máy ba Ch c trách:
 17. 1. Máy ba là sĩ quan tr c ca máy, ch u s lãnh đ o tr c ti p c a Máy trư ng và khi c n thi t có th thay th Máy hai. 2. Máy ba có trách nhi m khai thác công su t máy móc thi t b do mình ph trách đ t hi u qu kinh t cao và đ m b o các yêu c u k thu t, ch đ ho t đ ng c a máy móc, thi t b theo đúng quy trình, quy ph m. Nhi m v c th : 1. Tr c ti p qu n lý và khai thác h th ng đư ng ng, h th ng balát, bơm la canh, bơm thoát nư c và các thi t b ph c v cho các h th ng đó; h th ng ng thông gió bu ng máy; h th ng nư c sinh ho t và v sinh; máy xu ng c u sinh; h th ng c n c u, máy c u, băng chuy n cá, t i kéo lư i, t i neo và các máy móc thi t b bu ng ch bi n. 2. L p n i dung s a ch a, b o qu n, l p d trù v t tư k thu t, t ch c tri n khai vi c s a ch a, b o qu n máy móc thi t b thu c ph m vi mình qu n lý theo đúng n i dung đã đư c duy t. 3. Ch u trách nhi m chính v v sinh bu ng máy. 4. Máy ba tr c ca t 08 đ n 12 gi và t 20 đ n 24 gi trong ngày. Yêu c u hi u bi t: 1. N m đư c quy trình, quy ph m s d ng v n hành, b o qu n, s a ch a, an toàn thi t b , máy móc và an toàn v sinh lao đ ng thu c ph m vi mình ph trách. 2. N m đư c k ho ch s n xu t c a doanh nghi p và c a tàu. Yêu c u trình đ : Ð i v i Máy ba tàu thu s n có công su t máy t 800CV tr lên, ph i: 1. Có th i gian nghi p v th máy không ít hơn 24 tháng và có 3 tháng th c t p ch c danh Máy ba. 2. T t nghi p Ð i h c ho c Cao đ ng ngành máy tàu thu . 3. Bi t ngo i ng Anh văn trình đ A. 4. Ðã đư c c p ch ng ch Máy ba theo quy đ nh hi n hành c a c p có th m quy n. 5.9 Ði n trư ng Ch c trách: Ði n trư ng ch u s lãnh đ o tr c ti p c a Máy trư ng và đ m b o tình tr ng k thu t, ch đ làm vi c bình thư ng c a máy móc thi t b đi n trên tàu. Nhi m v c th : 1. Tr c ti p qu n lý và khai thác theo đúng quy trình, quy ph m hi n hành đ i v i t t c h th ng và trang thi t b đi n trên tàu như: máy phát đi n, h th ng t đ ng đi u khi n t xa, h th ng thông tin liên l c n i b , h th ng tín hi u, ngu n đi n cho các máy móc và các thi t b khác v i hi u qu kinh t cao.
 18. 2. Ph trách và đi u hành công vi c c a các th đi n. 3. L p n i dung s a ch a, b o qu n, l p d trù và qu n lý s d ng v t tư k thu t đi n, t ch c tri n khai s a ch a h th ng máy móc thi t b đi n theo đúng n i dung đã đư c duy t. 4. Qu n lý các h sơ tài li u k thu t v ph n đi n c a tàu, theo dõi ghi nh t ký v ph n đi n. 5. Ð i v i lo i tàu ch b trí ch c danh Ði n trư ng, thì m i nhi m v v ph n đi n c a tàu do Ði n trư ng đ m nhi m. 6. Ði n trư ng tr c ca theo ch đ ho t đ ng c a máy móc thi t b đi n trên tàu. Yêu c u hi u bi t: 1. N m đư c quy trình, quy ph m v n hành, b o qu n, s a ch a, an toàn máy móc thi t b đi n trên tàu. 2. N m v ng quy ph m an toàn đi n có liên quan đ n nhi m v c a tàu. 3. N m đư c k ho ch s n xu t c a doanh nghi p và c a tàu. 4. Bi t t ch c qu n lý thuy n viên thu c ph m vi mình ph trách. Yêu c u trình đ : Ph i có th i gian nghi p v th đi n tàu thu không ít hơn 36 tháng và có 3 tháng th c t p ch c danh Ði n trư ng c a h ng tàu tương đương. Ngoài ra tuỳ theo lo i tàu, Ði n trư ng ph i đáp ng các yêu c u sau: 1. Ð i v i Ði n trư ng tàu thu s n có t ng công su t tr m phát t 150 KW đ n 600 KW, ph i: a. T t nghi p Trung h c ngành đi n tàu thu . b. Bi t ngo i ng Anh văn trình đ A. c. Ðã đư c c p ch ng ch Ði n trư ng theo quy đ nh hi n hành c a c p có th m quy n. 2. Ð i v i Ði n trư ng tàu thu s n có t ng công su t tr m phát l n hơn 600 KW, ph i: a. T t nghi p Ð i h c ho c Cao đ ng ngành đi n tàu thu . b. Bi t ngo i ng Anh văn trình đ B. c. Ðã đư c c p ch ng ch Ði n trư ng theo quy đ nh hi n hành c a c p có th m quy n. 5.10 L nh trư ng Ch c trách: L nh trư ng ch u s lãnh đ o tr c ti p c a Máy trư ng và có trách nhi m b o đ m tình tr ng kĩ thu t, ch đ làm vi c bình thư ng c a các máy, thi t b làm l nh, h th ng đi u hoà nhi t đ trên tàu. Nhi m v c th :
 19. 1. Tr c ti p qu n lý và khai thác công su t máy l nh đ t hi u qu kinh t cao. Ð m b o tình tr ng k thu t, ch đ ho t đ ng c a máy móc thi t b làm l nh, h th ng làm mát b ng không khí và h th ng đi u hoà nhi t đ trên tàu theo đúng quy trình, quy ph m hi n hành đ không nh hư ng đ n ch t lư ng s n ph m. 2. Ph trách và đi u hành công vi c c a các th l nh. 3. L p n i dung s a ch a, b o qu n, d trù và qu n lý s d ng v t tư k thu t l nh, t ch c tri n khai s a ch a h th ng máy, thi t b làm l nh, đi u hoà nhi t đ trên tàu theo đúng n i dung đã đư c duy t. 4. Qu n lý các h sơ tài li u k thu t c a h th ng máy l nh trên tàu, ghi nh t ký và ki m tra vi c ghi nh t ký tr c ca c a các th l nh. 5. L nh trư ng tr c ca t 08 đ n 12 gi và t 20 đ n 24 gi trong ngày. Yêu c u hi u bi t: 1. N m đư c quy trình, quy ph m s d ng, v n hành, b o qu n, s a ch a, an toàn máy, thi t b l nh, đi u hoà nhi t đ trên tàu. 2. N m đư c quy trình b o qu n s n ph m thu s n b ng phương pháp làm l nh, nh ng y u t nh hư ng c a h th ng làm l nh đ n ch t lư ng s n ph m và bi n pháp kh c ph c. 3. N m đư c k ho ch s n xu t c a doanh nghi p và c a tàu. 4. Bi t t ch c qu n lý thuy n viên thu c mình ph trách. Yêu c u trình đ : Ð i v i L nh trư ng tàu thu s n có công su t máy t 800 CV tr lên, ph i: 1. Có th i gian nghi p v th l nh tàu thu không ít hơn 36 tháng và có 3 tháng th c t p ch c danh L nh trư ng. 2. T t nghi p Trung h c ngh v n hành và s a ch a máy l nh. 3. Bi t ngo i ng Anh văn trình đ B. 4. Ðã đư c c p ch ng ch L nh trư ng theo quy đ nh hi n hành c a c p có th m quy n. 5.11 Sĩ quan vô tuy n đi n Ch c trách: Sĩ quan vô tuy n đi n ch u s lãnh đ o tr c ti p c a Thuy n trư ng và ph i đ m b o tình tr ng k thu t, ch đ làm vi c bình thư ng c a các máy móc thi t b vô tuy n đi n trên tàu. Nhi m v c th : 1. Hư ng d n s d ng, b o qu n và t ch c khai thác, qu n lý các máy móc vô tuy n đi n hàng h i như: đo sâu, dò cá, la bàn đi n, ra đa, vô tuy n đi n t m phương ... và các lo i máy móc thông tin liên l c trên tàu theo đúng quy trình, quy ph m hi n hành. 2. B o đ m vi c thông tin liên l c thông su t b ng vô tuy n đi n theo đúng quy t c thông tin hàng h i.
 20. 3. Theo dõi, ghi chép các lo i nh t ký vô tuy n đi n. Ph trách đi u hành công vi c c a các đi n báo viên. 4. Kh c ph c k p th i nh ng hư h ng c a h th ng máy móc thi t b vô tuy n đi n trên tàu. 5. Duy trì đúng ch đ thu nh n b n tin d báo th i ti t và thông báo hàng h i. 6. L p và trình Thuy n trư ng n i dung s a ch a, b o qu n đ i v i các máy móc, thi t b vô tuy n đi n và t ch c th c hi n n i dung s a ch a đã đư c phê duy t. 7. L p d trù v t tư k thu t cho h th ng máy móc, thi t b vô tuy n đi n c a tàu và ch u trách nhi m v qu n lý, s d ng các v t tư k thu t đư c c p. 8. Sĩ quan vô tuy n đi n tr c ca theo ch đ ho t đ ng c a h th ng máy móc, thi t b vô tuy n đi n trên tàu. Yêu c u hi u bi t: 1. N m đư c quy trình, quy ph m s d ng, v n hành, b o qu n, s a ch a và an toàn h th ng máy móc, thi t b vô tuy n đi n trên tàu. 2. N m đư c quy t c thông tin vô tuy n đi n hàng h i. 3. N m đư c k ho ch s n xu t c a doanh nghi p và c a tàu. 4. Bi t t ch c, qu n lý thuy n viên thu c mình ph trách. Yêu c u trình đ Ð i v i Sĩ quan vô tuy n đi n tàu thu s n có công su t máy t 800 CV tr lên, ph i: 1. Có th i gian nghi p v th vô tuy n đi n hàng h i không ít hơn 36 tháng và có 3 tháng th c t p ch c danh Sĩ quan vô tuy n đi n. 2. T t nghi p Trung h c ngành vô tuy n đi n hàng h i. 3. Bi t ngo i ng Anh văn trình đ B. 4. Ðã đư c c p ch ng ch sĩ quan vô tuy n đi n theo quy đ nh c a c p có th m quy n. 5.12 Thu th trư ng Ch c trách: 1. Thu th trư ng ch u s lãnh đ o c a Thuy n phó nh t và s phân công công tác c a sĩ quan tr c ca hàng h i. 2. Thu th trư ng ph trách và đi u hành công vi c c a thu th . Nhi m v c th : 1. Tr c ti p qu n lý đi u hành thu th th c hi n nhi m v khai thác, thu mua, b o qu n và v n chuy n thu s n theo ch đ o c a Thuy n phó nh t và sĩ quan tr c ca.
Đồng bộ tài khoản