Quyết định số 16/2004/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
63
lượt xem
15
download

Quyết định số 16/2004/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 16/2004/QĐ-BXD về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 317: 2004 "Blốc bê tông nhẹ - Phương pháp thử" do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/2004/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16/2004/Q -BXD Hà N i, ngày 11 tháng 06 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM TCXD VN 317: 2004 "BL C BÊ TÔNG NH - PHƯƠNG PHÁP TH " B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36/ 2003/ N - CP ngày 04 / 4 / 2003 c a Chính Ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng. Căn c biên b n ngày 21 / 5 / 2004 c a H i ng Khoa h c k thu t chuyên ngành nghi m thu tiêu chu n '' Bl c bê tông nh - Phương pháp th '' Xét ngh c a Vi n trư ng Vi n V t li u Xây d ng t i công văn s 449 / VLXD - KHKT ngày 31 / 5 / 2004 và c a V trư ng V Khoa h c Công ngh . QUY T NNH i u 1 : Ban hành kèm theo quy t nh này 01 Tiêu chuNn Xây d ng Vi t Nam TCXD VN 317 : 2004 '' Blôc bê tông nh - Phương pháp th '' i u 2 : Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. i u 3 : Các Ông : Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh , Vi n trư ng Vi n V t li u Xây d ng và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. Nơi nh n : B TRƯ NG B XÂY D NG - Như i u 3 - VP Chính Ph - Công báo - B Tư pháp - V Pháp ch - BXD - Lưu VP&V KHCN Nguy n H ng Quân BLÔC BÊ TÔNG NH - PHƯƠNG PHÁP TH Blocks of lightweight concrete - Method of testing 1 Ph m vi áp d ng Tiêu chuNn này quy nh các phương pháp xác nh ch tiêu k thu t cho Blôc bê tông nh ư c ch t o t h n h p xi măng, c t li u m n, ch t t o b t ho c ch t t o khí dùng cho các k t c u ch u l c, ch u l c cách nhi t, cách nhi t trong các công trình xây d ng. 2 Tài li u vi n d n TCVN 1772 – 87 - á xây d ng – Phương pháp xác nh Nm TCVN 3113:1993 - Bê tông n ng - Phương pháp xác nh hút nư c
  2. 3 Phương pháp th 3.1 L y m u M u th ư c l y theo t ng lô. T lô nghi m thu l y 15 viên b t kỳ các v trí khác nhau sao cho m u th là i di n cho toàn b lô s n phNm. 3.2 Xác nh kích thư c Dùng thư c lá kim lo i o các chi u viên Blôc, chính xác t i 1mm. K t qu là giá tr trung bình c ng c a 3 k t qu o t i hai c nh bên và gi a c a m t tương ng. 3.3 Xác nh khuy t t t hình d ng 3.3.1 Xác nh vuông góc Sai l ch vuông góc ư c xác nh b ng thư c kim lo i có góc 900 và có c nh dài 500mm. t c nh thư c áp sát m t c nh viên Blôc, dùng các t m dư ng kim lo i có chi u dày chuNn bi t trư c o khe h t o gi a c nh kia c a thư c v i m t bên v trí xa nh t. K t qu o là tr s l n nh t khi o 2 góc i nhau c a viên Blôc. Sơ nguyên lý xác nh vuông góc ư c th hi n trên hình 1 δ Hình 1. Sơ nguyên lý xác nh vuông góc δ 3.3.2 Xác nh cong vênh Áp thư c th ng lên ư ng chéo m t Blôc. Dùng thư c lá kim lo i o kho ng h l n nh t gi a thư c th ng và b m t c a Blôc. Sơ nguyên lý xác nh cong vênh ư c th hi n trên hình 2 K t qu o là giá tr l n nh t c a 2 l n o trên t ng b m t c a Blôc .
  3. ∆ ∆ Hình 2. Sơ nguyên lý xác nh cong vênh ∆ 3.3.3 Xác nh s t góc, c nh Dùng thư c c p k thu t o chi u sâu, chi u dài các góc, c nh b s t. m s v t n t có chi u sâu ≥ 15mm, và chi u dài ≥ 20mm trên Blôc. 3.4 Xác nh cư ng nén 3.4.1 Nguyên t c Xác nh l c nén l n nh t làm phá hu m t ơn v di n tích ch u l c c a m u 3.4.2 D ng c và thi t b th - Máy c t - Máy nén có thang l c thích h p khi nén, t i tr ng phá hu m u, n m trong kho ng t 20% - 80% t i tr ng l n nh t c a thang l c nén ã ch n. Sai s l c o không l n hơn 2%. - Bay, ch o; tr n h ximăng - Thư c lá kim lo i, có v ch chia t i 1mm - Các mi ng kính hình vuông có chi u dài c nh không nh hơn 150mm - T s y 3000C có b ph n i u ch nh và n nh nhi t . 3.4.3 ChuNn b m u th M u th là 5 viên hình l p phương có kích thư c m i c nh: 100±4mm, ư c c t t 5 viên Blôc l y theo i u 3.1. Tr n h ximăng có d o tiêu chuNn, trát lên 2 m t ch u nén c a viên m u, dùng mi ng kính là ph ng c 2 m t sao cho không còn v t lõm và b t khí. Chi u dày l p trát không l n hơn 3mm. Hai m t trát ph i ph ng và song song v i nhau. Sau khi trát, m u ư c t trong phòng thí nghi m không ít hơn 72gi r i ti n hành th . Khi c n th nhanh, có th dùng ximăng óng r n nhanh ho c th ch cao khan trát m t m u. Sau ó m u ư c t trong phòng thí nghi m không ít hơn 16 gi r i ti n hành th .
  4. 3.4.4 Ti n hành th o kích thư c hai m t ch u nén c a m u th , chính xác t i 1mm. t m u th lên th t dư i c a máy nén, tâm m u th trùng v i tâm c a th t nén. T c tăng t i b ng 2 2 0,06N/mm ±0,02N/mm trong1giây n khi m u b phá hu , ghi t i tr ng phá hu l n nh t. Sau khi m u b phá hu , ch n 3 m nh v có th tích t 40 cm3 n 80 cm3 xác nh Nm theo TCVN 1772 - 1987 ‘’ á xây d ng – Phương pháp xác nh Nm’’. 3.4.5 Tính k t qu Cư ng nén (Rn) c a viên m u ư c tính b ng N/mm2 theo công th c Trong ó: Pn: là l c nén phá hu m u, tính b ng Niutơn S: là di n tích ch u nén c a viên m u, tính b ng mm2 α: là h s tính i k t qu th nén các viên m u bê tông có Nm khác Nm chuNn (10%). Giá tr α ư c qui nh trong b ng 1 B ng 1 - Giá tr h s α Giá tr Nm, % H s α Giá tr Nm, % H s α 0 0,8 15 1,05 5 0,9 20 1,10 10 1,0 Trên 25 1,15 Chú thích: Khi Nm c a m u th khác v i các giá tr Nm trong b ng 1 thì có th dùng phương pháp n i suy tính. Tính trung bình c ng các k t qu th . Lo i b giá tr có sai l ch l n hơn 15% so v i giá tr trung bình. K t qu cu i cùng là giá tr trung bình c ng c a các giá tr còn l i, làm tròn t i 0,1N/mm2. 3.5 Xác nh kh i lư ng th tích khô 3.5.1 Nguyên t c T kh i lư ng m u khô và th tích ư c xác nh qua kích thư c 3 c nh, tính kh i lư ng c a m t ơn v th tích m u th . 3.5.1 D ng c và thi t b th T s y 3000C có b ph n i u ch nh và n nh nhi t . Thư c lá kim lo i 500mm, có v ch chia t i 1mm Cân k thu t 20kg chính xác t i 1g 3.5.2 ChuNn b m u th M u th là 3 viên Blôc nguyên ho c ư c c t t 3 viên Blôc l y theo i u 3.1 phù h p v i kích thư c t s y.
  5. S y m u nhi t 1050C±50C n kh i lư ng không i (chênh l ch kh i lư ng gi a 2 l n cân liên ti p cách nhau 2 gi , không vư t quá 0,2% kh i lư ng m u). T c nâng nhi t không l n hơn 400C/gi . ngu i m u n nhi t phòng thí nghi m, r i ti n hành th . 3.5.3 Ti n hành th Xác nh kích thư c m u th theo i u 3.2 Cân kh i lư ng m u th , chính xác n 1gam. 3.5.4 Tính k t qu Kh i lư ng th tích (ρv) c a viên m u, tính b ng kg/m3 theo công th c: m ρv = × 10 6 l×b×h Trong ó: m: là kh i lư ng m u sau khi s y khô, tính b ng gam l, b, h: là chi u dài, r ng;, cao m u th , tính b ng milimét K t qu là giá tr trung bình c ng c a 3 m u th , làm tròn t i 10kg/m3 3.6 Xác nh co ngót khô 3.6.1 Nguyên t c Co ngót khô c a Blôc bê tông nh là s thay i kích thư c khi gi m Nm, ư c xác nh b ng cách o s thay i kích thư c c a m u th Nm 35% và 5% theo phương pháp th . 3.6.2 D ng c và thi t b th Cân k thu t 1000g, chính xác t i 0,1g Máy c t T s y 3000C có b ph n i u ch nh và n nh nhi t . Bình hút Nm có ư ng kính không nh hơn 300mm Kalicacbonat khan (K2C03) inh tán ư ng kính 5mm, dài 10mm ư c ch t o b ng ng ho c thép không r . Trên u inh tán có v t lõm, sâu 1mm, ư ng kính 1mm. Vít i u ch nh inh tán ư ng kính 6mm, dài 10mm D ng c o chi u dài và thanh chuNn (hình3) + ng h micromet có chính xác 0,001mm + Thanh chuNn ư c làm b ng th ch anh, h p kim ho c các v t li u có n nhi t nh hơn 0,001mm/m
  6. 2 1. Giá đ 4 2. Đ ng h micromet 180±0,5mm 1 3. Vít đi u ch nh 4. Thanh chu n 3 Hình 3. Sơ đ d ng c đo chi u dài 3.6.3 ChuNn b m u th M u th là 3 viên hình lăng tr ư c c t t 3 viên Blôc l y theo i u 3.1, có kích thư c: chi u dài (l) b ng 160mm±1mm, chi u r ng (b) b ng chi u cao (h) b ng 40mm±1mm. Dùng keo epoxy g n inh tán vào tâm 2 u m u th . Sao cho tr c c a inh tán trùng v i tr c c a m u th . 3.6.4 Ti n hành th Ngâm ng p m u trong nư c nhi t phòng thí nghi m trong 3 ngày. V t m u và t vào bình hút Nm có nư c dư i, sau 3 ngày cân kh i lư ng (m0) và o chi u dài m u (l0). Trư c khi o m u dùng thanh chuNn ki m tra và ch nh kim ng h v v trí s ''không''. Sau ó t m u vào bình hút Nm khác có ch a 600±10g K2C03 dư i. C sau 7 ngày thay K2C03 m i. Trong 4 tu n u, c 3 ngày cân kh i lư ng (mi) và o chi u dài m u (li). Sau ó, c 7 ngày cân và o l i cho t i khi kh i lư ng gi a hai l n cân liên ti p không i. S y m u nhi t 1050C±50C t i kh i lư ng không i (mk). T c nâng nhi t không l n hơn 400C/gi . 3.6.5 Tính k t qu co ngót c a viên m u (εi), tính b ng mm/m, theo công th c:
  7. l0 − li εi = ×1000 L Trong ó: l0: là chi u dài m u tr ng thái bão hoà, tính b ng milimét li: là chi u dài m u l n th i, tính b ng milimét L: là chi u dài ban u c a m u th tr ng thái khô, tính b ng milimét Nm viên m u (wi) ng v i m i l n o tính b ng ph n trăm (%) theo công th c: Trong ó: mi: là kh i lư ng m u cân l n th i, tính b ng gam mk: là kh i lư ng m u ư c s y khô, tính b ng gam D ng th bi u di n m i quan h gi a co ngót (εi) và Nm (wi) có d ng như hình 4 1.2 § é co ngãt kh« ?i , mm/m 1 0.8 0.6 0.4 0.2 ε5 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ε35 § é Èm, % Hình 4. th bi u di n co ngót khô T th xác nh co ngót khô Nm 5% và 35%. co ngót khô (ε) c a viên m u, tính b ng mm/m, theo công th c sau: ε = ε5 - ε35 Trong ó: ε5: là thay i chi u dài ng v i Nm 5%, tính b ng mm/m ε35: là thay i chi u dài ng v i Nm 35%, tính b ng mm/m K t qu là giá tr trung bình c ng c a 3 m u th , làm tròn t i 0,01mm/m 3.7 Xác nh hút nư c
  8. Th theo TCVN 3113-93: Bê tông n ng - Phương pháp xác nh hút nư c 3.8 Xác nh h s d n nhi t 3.8.1 Nguyên t c Xác nh dòng nhi t n nh truy n qua m t ơn v chi u dày m u th khi có s chênh l ch nhi t . 3.8.2 D ng c và thi t b T s y 3000C có b ph n i u ch nh và n nh nhi t . Máy c t Máy mài m u Cân k thu t 1000g, chính xác t i 0,1g Thư c c p 300mm chính xác 0,1mm n áp Bi n áp t ng u Thi t b xác nh h s d n nhi t như hình 5 3.8.3 ChuNn b m u th M u th là 6 viên có kích thư c (150±1)x(150±1)x(20±1)mm ư c c t t 6 viên Blôc l y theo i u 3.1 , b m t m u ph i ư c làm ph ng và s ch. 3.8.4 Ti n hành th M u ư c s y khô n kh i lư ng không i và ư c làm ngu i n nhi t phòng thí nghi m. t m u vào thi t b o (theo nguyên lý như hình 5). T m truy n nhi t ư c c p nhi t thông qua dây nung i n tr b ng cách i u ch nh dòng i n nh bi n áp t ng u. Theo dõi nhi t t i b m t bên trong m u (t1) và bên ngoài m u (t2). Khi chênh l ch nhi t ∆t = t1 – t2 t n giá tr không i thì ghi k t qu A, V, t1, t2 và ng ng o.
  9. 9 1 A 2 3 8 4 V 5 6 7 1. Dây i n tr 6. L p b o ôn dày 50mm 2. T m truy n nhi t b ng nhôm (Al) dày 2mm 7. Giá 3. M u th 150x150x20mm 8. Vôn k : 0 – 30V 4. Vít me ép m u 9. Am pe k : 0 – 30A 5. C p nhi t i n Hình 5. Sơ thi t b xác nh h s d n nhi t 3.8.5 Tính k t qu Khi chênh l ch nhi t ∆t = t1 – t2 t n giá tr không i. Công su t nhi t (Q) c a thi t b ư c tính theo công th c sau: Q = UxI Trong ó: Q: là công su t nhi t phát ra t ngu n i n, tính b ng wat (W) U: là hi u i n th c a ngu n i n, tính b ng von (V) I: là cư ng dòng i n, tính b ng ampe (A) M t dòng nhi t (q) ư c tính theo công th c sau: q = Q/2F Trong ó: q: là m t dòng nhi t truy n qua m t ơn v di n tích b m t truy n nhi t, tính b ng W/m2 . Q: là công su t nhi t phát ra t ngu n i n, tính b ng wat
  10. F: là di n tích b m t m u, tính b ng m2 H s d n nhi t (λ) c a viên m u ,tính b ng W/m0C, theo công th c sau: Trong ó: q: là m t dòng nhi t, tính b ng W/m2 δ: là chi u dày m u thí nghi m, tính b ng mét ∆t : là chênh l ch nhi t bách phân trung bình c a 3 i m o, tính b ng 0C K t qu h s d n nhi t là giá tr trung bình c a 6 m u th (3 l n th ) làm tròn t i 0,01 W/m0C.
Đồng bộ tài khoản