Quyết định số 16/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
6
download

Quyết định số 16/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 16/2004/QĐ-TTg về việc trợ giúp đối với hộ gia đình có từ 2 người trở lên không tự phục vụ được do hậu quả chất độc hóa học của Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/2004/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 05 tháng 2 năm 2004 QUY T NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 16/2004/Q -TTG NGÀY 05 THÁNG 02 NĂM 2004 V VI C TR GIÚP I V I H GIA ÌNH CÓ T 2 NGƯ I TR LÊN KHÔNG T PH C V Ư C DO H U QU CH T C HÓA H C C A M S D NG TRONG CHI N TRANH VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh v ngư i tàn t t ban hành ngày 08 tháng 8 năm 1998; Theo ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, QUY T NH: i u 1. i tư ng tr giúp H gia ình có t 02 ngư i tr lên không t ph c v ư c do b h u qu ch t c hóa h c c a M s d ng trong chi n tranh Vi t Nam. Ngư i không t ph c v ư c do b h u qu ch t c hóa h c là ngư i không th t làm ư c nh ng công vi c bình thư ng như ăn, u ng, i l i, t m gi t, v sinh cá nhân, v sinh bu ng . i u 2. M c tr giúp i tư ng quy nh t i i u 1 ư c hư ng ch tr giúp hàng tháng theo các m c sau: - 200.000 (hai trăm ngàn) ng/h /tháng áp d ng i v i h gia ình có 2 ngư i không t ph c v ư c. - 300.000 (ba trăm ngàn) ng/h /tháng áp d ng i v i h gia ình có 3 ngư i không t ph c v ư c. - 400.000 (b n trăm ngàn) ng/h /tháng áp d ng i v i h gia ình có 4 ngư i tr lên không t ph c v ư c.
  2. i u 3. Kinh phí th c hi n vi c tr giúp theo quy nh t i Quy t nh này do ngu n b o m xã h i c a ngân sách a phương chi tr hàng năm. i u 4. Trách nhi m c a các B , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 1. B Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n ch tr giúp. 2. B Tài chính hư ng d n và ki m tra vi c s d ng kinh phí chi cho i tư ng ư c hư ng ch tr giúp theo quy nh. 3. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c th c hi n các ch quy nh t i Quy t nh này. i u 5. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng các cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản