Quyết định số 16/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 16/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 16/2005/QĐ-UB về tạm giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn ngân sách thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 16/2005/QĐ-UB TP.H Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2005 QUY T Đ NH V T M GIAO CH TIÊU K HO CH Đ U TƯ XÂY D NG NĂM 2005 NGU N V N NGÂN SÁCH THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 20/2004/NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a H i đ ng nhân dân thành ph v nhi m v kinh t -xã h i năm 2005 và Ngh quy t s 22/2004/NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a H i đ ng nhân dân thành ph v d toán và phân b ngân sách thành ph H Chí Minh năm 2005; Theo đ ngh c a Giám đ c S K ho ch và Đ u tư t i T trình s 319/2005/KHĐT-TH ngày 19 tháng 01 năm 2005; QUY T Đ NH: Đi u 1. Giao cho các S , cơ quan ngang S và y ban nhân dân các qu n-huy n ch tiêu k ho ch t m giao v đ u tư xây d ng năm 2005 ngu n v n ngân sách thành ph , v i s v n 599,862 t đ ng (theo danh m c d án đính kèm). Đi u 2. Sau khi nh n đư c ch tiêu k ho ch t m giao v đ u tư xây d ng năm 2005 ngu n v n ngân sách thành ph ; các S , cơ quan ngang S và y ban nhân dân các qu n - huy n - Là cơ quan ch qu n c a các ch đ u tư ti n hành phân b , giao ch tiêu cho các đơn v tr c thu c theo đúng ch tiêu k ho ch đư c giao; trư ng h p có yêu c u thay đ i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t đ nh. Giám đ c các S , Th trư ng các cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu đư c giao. Đi u 3. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S K ho ch và Đ u tư, Giám đ c S Tài chính, Giám đ c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám đ c các S , T ng Giám đ c các T ng Công ty, Th trư ng các cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n: CH T CH - Như đi u 3 - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i đ ng nhân dân thành ph - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - VPHĐ-UB : PVP/ĐT, KT, VX - Các T NCTH, T TH (5b) Lê Thanh H i - Lưu (TH/LT)
Đồng bộ tài khoản